නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

kej; kej; fldúâ yefokafka wehs'''@


bkaÈhdfõ fldúâ fjkqfjka tkak;a ud;%d folu ,nd .;a mqoa.,hska kej; j;djla fldúâ 19 wdidÈ;hka jjg m;aj we;' ì,shk 1' 3 la jQ bka§h ck.ykfhka ;ju;a tkak;a ud;%d folu ,nd § we;af;a 3] la jeks iq¿ msßilg muKs' f.jqKq wfm%a,a 26 jeks Èk jkúg weußld tlai;a ckmofha frda. u¾Ok uOHia:dkh i|yka lrk wkaoug trg ñ,shk 95 la fokdg fojeks ud;%dj;a ,nd § ;snqK;a 9"045 la kej; wdidÈ; úh' fï msßi w;ßka 835 la frday,a.; l<y' 132 la fokd urKhg m;a úh' th m%;sY;hla f,i 1] ls'


bkaÈhdfõ tkak;a ud;%d folu iïmQ¾K l< fi!LH fiajlhka lSm fofkl= urKhg m;a jqK;a Bg fya;=j fldúâ 19 o hkak ;ju;a meyeÈ,s ke;' bkaÈhdfõ ks, jd¾;djkag wkqj iEu bkaÈhdkqjka 10"000 la w;ßka ;=ka y;r fofkla kej; wdidÈ; ù issá;s'


m,a,jd n.a,d È,a,sfha udOhfõÈfhls' Tyq fldúâ 19 tkak; ud;%d folu ,nd f.k isáh;a yÈisfha W.r fõokdj" WK" leiai jeks wikSm ;;a;ajhka we;s úh' mÍlaIK jd¾;djg wkqj Tyq kej; fldúâ wdidÈ;fhla úh' Èhjeähd frda.S n.a,d f.a reêr.; iSks idkaøKh by< k.sñka mej;=ks' kuq;a jdikdjlg fuka Tyqf.a reêrfha Tlaiscka idkaøKh nrm;, f,i my< f.dia ;snqfKa ke;' th tkak; ,nd .ekSfuka ,enqKq jdishls'fi!LH fiajdj iïnkaOj

tlai;a ckmofha idhkfha uydpd¾h úkaikaÜ rdÊl=ud¾ i|yka lrk wkaoug ;ñ,akdvqfõ m%Odk frday,a foll tkak;a ud;%d folu ,nd .;a fi!LH fiajlhkaf.ka iq¨ m%udKhlg kej; fldúâ je<£ ;sfí' kuq;a Tjqka b;d blaukska iqjh ,nd ;sfnk nj;a uydpd¾hjrhd úiska i|yka lr ;sfí'


f,dala kdhla cdhs m%ldYa kdrdhka hkq È,a,s kqjr fldúâ frda.Skag fjkajqKq úYd,;u frday,hs' tys ffjoH *drd yqfiaka i|yka lrkafka ±ä i;aldr wxyfha fiajfha fh§ isák ffjoHjreka ish¿ fokdgu tkak;a ud;%d folu ,nd ÿkakd' kuq;a ta w;ßka 60 ] lau kej; fldúâ wdidÈ; jqKd' jdikdjlg Tjqka frday,a.; lf<a keye' blaukskau iqjh ,enqjd' kuq;a Tjqkaf.a mjq,aj, idudðlhka frday,a.;j m%;sldr ,enqjd''


È,a,sfha ;j;a frday,lska jd¾;d jk wkaoug tys fiajlhka 113 fofkl=f.ka 15 lau tkak;a ud;%d folu ,nd .;a;d' kuq;a foi;shla .; fj;au Tjqka wdidÈ; jqKd' mqoa.,hka 14 fofkla iq¨ frda. ,laIK fmkakqï l<d' frday,a.; jqfKa tla wfhl= muKs'


kj m%fNao wdidokh ùu

bkaÈhdjg fldúâ fojk /,a, udrdka;sl ;;a;ajhla' th md,kh l< fkdyels ;rï wiSre ;;a;ajhlg m;aj ;sfnkjd' flar, m%dka;fha tkak;a ud;%d folu ,nd f.k;a kej; fldúâ 19 ffjri wdidokhg m;a frda.Skaf.a Yaf,aIau, mg, mÍlaId lsÍfï§ fmkS .sfha fuu frda.Skaf.ka fofofkla kj m%fNaohlg wdidÈ;  ù we;s njhs' tfy;a''' Tjqkag;a nrm;, frda. ;;a;ajhla we;s fkdjqKq nj fuu wOHhk jd¾;dfõ l¾;D ffjoH úfkdaoa ialdßhd i|yka lrhs'


*his¾ tkak; ud;%d folu ,nd f.k ;sìh§;a fldúâ 19 g f.dÿre jqKq weußld tlai;a ckmofha ksõc¾isys rEÜc¾ia iriúfha fndajk frda. ms<sn| uydpd¾h ffjoH rdfÊkaø lms, miq.sh od Ôú;laIhg m;a jQfha fldúâ 19 wdidÈ; frda. ;;a;ajfha f.dÿrla ùu ksidh' jir mKyl ld,hla mqrd ksõ c¾is iriúh" udÜ,kaâ iriúh iy iy udÜ,kaâ frdayf,a úfYaI{ fjoHjrfhl= f,i fiajh l< Tyq miq.sh od bkaÈhddfõ§ wNdjm%dma; úh' úhÜkdï hqo iufha§ ffjoH rdfÊkaø Tlskdjd tlai;a ckmo yuqodfõ iyldr ffjoH m%Odkshd f,iska o fiajh lf<ah'


miq.sh wfm%a,a udifha§ Tyq bkaÈhdjg meñKsfha úhm;aj isák Tyqf.a {d;Ska ±l n,d .ekSughs' mhsi¾ tkakf;a ud;%d folu ,nd isá Tyq lsisÿ pls;hla fkdue;sj bkaÈhdjg meñfKkakg we;af;a tkak; úiska Tyqg mQ¾K wdrlaIdj ,eî we;ehs hk úYajdih u; úh yelshs' fï jkúg bkaÈhdj ;=< i;shlg fldúâ urK 2500 la muK jd¾;d jk ld,hla úh' tu i;sh ;=< f,dalfha jd¾;d.; fldúâ urKj,ska 27] lau bkaÈhdfjka jd¾;d ù ;sfí'


o;a; m%udKj;a keye''

úoHd{hkaf.a fmkajd §ug wkqj fujeks wdidÈ;hka tkak;a ud;%d folu ,nd .ekSfuka miqj kej; kej; we;s ùu wjOdkh fhduq l< hq;= lreKla njhs' tfy;a ta fjkqfjka ;jÿrg;a o;a; wjYH w;r ±kg mj;sk o;a; ta fjkqfjka m%udKj;a fkdjk njhs'


ffjri ms<sn| úfYaI{ ffjoH Iysâ có,a i|yka lrkafka ±ka ñksiqka ks;ru wyk m%Yakhla ;sfnkjd'' tkï tkak; ,nd .;a;dg miqj kej; fldúâ yefokafka wehs''@ fï ksid ñksiaiq tkak; .kak;a ±ka fo.sähdjlska bkafka''


iuQy m%;sYla;sh ;jÿrhs'''

bkaÈhdfõ mj;sk ÿ¾j, tkak;a jevigyk ksid ;ju;a iuQy m%;sYla;sh .ek we;s ielh Tjqka tkak; ,nd .ekSug we;s Wkkaÿj nd, lrkjd' ta jf.au bkaÈhdfõ udrdka;sl uÜgulska md,khlska f;drj jHdma; jk fldúâ /,a, ksid ffjrih jvd;a myiqfjka úlD;s lrk w;r kj m%fNao bÈßfha tkak; mrdch fjkjd'


ta ksid fldúâ 19 ffjrih úiska kj m%fío ks¾udKh lrk úg wms fldúâ /<s yd iQodkñka isákak fjkjd' ta jf.au kj m%fNao .ek;a m¾fhaIk È.ska È.gu isÿ lsÍug isÿ fjkjd'


flfia fyda fõjd fuys tla jdishla ;sfnk neõ úfYaI{hkaf.a woyihs' tkï''' tkakf;a M,odhS;dj úúO uÜgïj,ska meje;=k;a tkak; ksid kej; frda.h je<÷K;a frdeay,a.; ùu iy urKh j<lajd .ekSug yelshdj ,efnk njh' ta jf.au tkak;a folu .;a;;a fldúâ wdidokh úh yelshs' wfkla whg;a fnda fjkak mq¨jks' ta ksid ;jÿrg;a fi!LHdrlaIs; mqreÿ wkq.ukh wjYHhs'


flfia jqK;a Tjqkaf.a mKssúvh fuhhs' tkak; jev lrkjd' kuq;a fkdie,ls,s f,i yeisÍug fyda Tfí wdrlaIdj w;yer ±óug Tng n,m;%hla ,efnkafka keye''' Tn È.ska È.gu mÍlaIdldÍj isáh hq;=hs'î' î' iS mqj;a weiqßks

mqkHd pdkaokS o is,ajd