නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

jef,a f.â ljodj;a je,g nr fkdjk yeá


furáka jd¾;d jqKq isõjk mia ksjqka ore Wm; miq.sh od fld<U o fidhsid ldka;d frdayf,a§ isÿjqKd' ta wkqj m%:u j;djg mia ksjqka oeßhka mia fofkla tlajr fuf,dj t<sh oelSula yeáhg tu isÿùu b;sydi .;j wjidkhs'fï orejkag Wm; ,ndÿkakq weh ridxc,S chj¾Ok' .ïmy mems,shj, m%foaYfha Ôj;a jk weh jD;a;sfhka .=rejßhla' wehf. ieñhd iq¿ jHdmdrhla lrf.k hk wfhla' ridxc,Sg uq,au .=re m;aùu ,efnkafk jõkshdjg' ta ojiaj, Tjqka orefjla .ek isysk ujkjd' ta;a ta isyskh ienE lr.kak l,ska l=ig udi ;=kla fjkfldg l=i ;=<Èu ke;sfjkjd'

ore megõ l=i ;=< fmr<s lrk fldg'''

bka miafi mÈxÑ m%foaYhg wdikak mdi,lg udrejla yod.kak W;aidy l<;a tal wiSre jqKq ksid ó.uqfõ mdi,lg udrejla yod.kakjd' ta;a wehg jeä ojila mdi,a hkak ,efnkafk keye' fï ore megõ ál l=i we;=f< b|f.k fmr<s lrkfldg ta fõokdj ordf.k orejka tlal wOHdmk lghq;=j, ksr;fjkakg wudre fjkjd' we;a;gu l,ska orej;a ke;s jqKq ksid f.dvla ta .ek ys;kjd' ialEka tflaÈ lshkafk orejka y;r fofkla lsh,d' ta;a ld,hla hkfldg mia fofkla lsh,d oek.kakjd' ta wdrxÑh;a tlal fokaku álla ;e;s.kakjd'

jeä ojila frdayf,a ''''

ta jqK;a fldfydu yß fï megõ ál ìyslrkak ys;d.;a;= weh tod b|,d f.org jvd ysáfh frdayf,a' ie;alug udfilg l,ska jf.a weh frday,a .; fjkjd' wehf. ie;alu fjkqfjka o fidhsid ldka;d frdayf,a uydpd¾h tallfha m%OdkS úfYaI{ ffjoH uydpd¾h ta' l¿wdrÉÑ uy;d we;=¿ ish¨u fokdf. odhl;ajh ,efnkjd'

ta wkqj m%ij yd kdßfõo úfYaI{ ffjoH m%fndaO rKùr iuÕska ffjoH fudfyduâ ßIdâ ;uhs ta ie;alug iïnkaO fjkafk' ta wh;a tlal uydpd¾h ta l¿wdrÉÑ" ffjoH wixl chj¾Ok " ffjoH pkaok chiqkaor lshk yefudau tl;= fjkjd' ta jf.au ks¾úkaok ffjoH ifrdacd chisxy" fkdfïrE <ore tallfha ffjoH ksYdks Ælia" ffjoH k,ska .ïñksf.a lshk ffjoHjreka yefudau fï fjkqfjka odhl fjkjd' fï wjia:djg wjYH myiqlï i,id foñka frday,a wOHlaIsld ffjoH id.Í lsßjkafoksh ish odhl;ajh Wmßufhka ,ndfokjd' fï yefudaf.u W;aidyfha m%;sM, wo id¾:lj ;sfhkjd' uj;a orejkq;a oekg oeä i;aldrl tallfha miqfjkjd' we;a;gu ridxc,Sg mia ksjqka orejka ,efnkak bkakjd lsh,d oek .;a fudfydf;a mgka fidhsid frdayf,a ld¾h uKav,h weh ms<sn|j úfYaI wjOdkhlska ;uhs miqjqfKa' ta wkqj úáka úg frday,a.;jk wehg wjYH m%;sl¾u ,nd fokakg ffjoH ld¾h uKav,h lghq;= l<d'

fõokdj iÕjf.k iskdiqKq wE''''

ujla úÈhg weh fndfydu;a ffO¾hhiïmkak ldka;djla' tla orefjla l=i fydjdf.k ta fõokdj ord.; fkdyelsj y~k fodvk uõjreka w;r weh fnfyúka ffO¾hh jka;hs' weh óg l,ska orejl= ìys lr,d keye' b;ska bia bi-afi,a,u orejl= ìyslrk ´fku flfkl=g nhla pls;hla oefkkjd' we;a;gu ridxc,Sg ta ìh pls;h oefkkak we;s' fudlo wehf. l=fia ore megõ mia fofkla' ta;a ta ìh pls;h jf.au ta fõokdj fmkajkafk ke;sj yeu fj,dfju iskd uqiq uqyq‚ka ;uhs weh ysáfh' wehf. l=fia ore megõ mia fofkla' ta mia fokdf.u Ôú; fírdf.k ujf.;a Ôúf;a fírdf.k lrmq fï ie;alu w;r;=r ñks;a;= 10 la jf.a ld,hlÈ oeßhka miafokdu fuf,dj t<sh olskak jdikdj ,enqjd' ta jqK;a Tjqka fndfydu;a l=vhs' Tjqkaj .;af;;a ore .eng kshñ; Èk .Kk iïmQ¾K jkakg l,ska' ta ksid fï wmQre fid-fydhqßhkag jf.au wïug;a ;j ld,hla frday,a .;j bkakg fjkjd'

jef,a f.ä je,g nr kE'''

ujla úÈhg weh fndfydu;a ffO¾hhiïmkak ldka;djla' tla orefjla l=i fydjdf.k ta fõokdj ord.; fkdyelsj y~k fodvk uõjreka w;r weh fnfyúka ffO¾hh jka;hs' weh óg l,ska orejl= ìys lr,d keye' b;ska bia bi-afi,a,u orejl= ìyslrk ´fku flfkl=g nhla pls;hla oefkkjd' we;a;gu ridxc,Sg ta ìh pls;h oefkkak we;s' fudlo wehf. l=fia ore megõ mia fofkla' ta;a ta ìh pls;h jf.au ta fõokdj fmkajkafk ke;sj yeu fj,dfju iskd uqiq uqyq‚ka ;uhs weh ysáfh' wehf. l=fia ore megõ mia fofkla' ta mia fokdf.u Ôú; fírdf.k ujf.;a Ôúf;a fírdf.k lrmq fï ie;alu w;r;=r ñks;a;= 10 la jf.a ld,hlÈ oeßhka miafokdu fuf,dj t<sh olskak jdikdj ,enqjd' ta jqK;a Tjqka fndfydu;a l=vhs' Tjqkaj .;af;;a ore .eng kshñ; Èk .Kk iïmQ¾K jkakg l,ska' ta ksid fï wmQre fid-fydhqßhkag jf.au wïug;a ;j ld,hla frday,a .;j bkakg fjkjd'

fkdfïrE ore Wm;la ksid ;j ld,hla ffjoH wëlaIKh hgf;a ;shd.kak fjkjd'''

fï oeßhka .;af; i;s 31 ka' idudkHfhka orefjla ìysfjkafk i;s 40 ka' ta lshkafk fï fkdfïrE ore Wm;la' fuhd,f. nr f.dvla wvqhs' wvqu nr iys; orejf. nr lsf,da.%Eï tlhs .%Eï 60 hs' wfkla y;r fokd Bg jvd fmdâv fmdâv nr jeähs' ta wh ;ju;a ksishdldrj j¾Okh fj,d keye' ta ksid thd,j oeä wdrlaIdj hgf;a n,d.kak ´fk' ta wkqj ;=ka fofkla fkdfïrE <ore tallhg fhduq lr,d ;sfhkjd' fokafkla kj ckau tallhg fhduqlr ;sfhkjd' orejkaf. wïu;a oeä i;aldr tallhg fhduq lrkak lghq;= lr,hs ;sfhkafk' b;ska ;j ld,hla fï whj ffjoH wëlaIKh hgf;a ;nd.kak fjkjd' ta ksid fï whg ld,hla frdayf,a bkak fjkjd' fï wh oekg kï iqfjka mi-qfjkjd' ta whg Ôú; wjodkula ;sfhkjo lsh,d oekau lshkak neye' ;j Èk lsysmhlska ta .ek yßhgu lshkak mq¿jka' fldfydu jqK;a wmg f,dl= myiqlï ke;;a wfma ffjoH ld¾h uKav,h tu ie;alug id¾:lj uqyqK ÿkakd' ta i|yd wjYH foaj,a wmg ,ndfoñka fi!LH wud;HdxYh wmg fï ie;alug wjYH Yla;sh fkdwvqj ,nd ÿkakd'

ffjoH id.Í lsßjkafoksh
wOHlaIsld
o ldka;d fidhsid frday,

;udrd m;srK