නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

j<¨ odmq w;ska ßh mojk .uka fï .ek;a oekqj;a fjkak'''
jdyk mÈk ldka;djka biair b;d wvqfjka olskak ,enqKg wo ldf, kï jdykhla mojd f.k hk ldka;djla olskakg ,efnk tl b;du iq,n fohla' mdfr jdyk oyhla oelafld;a taflka myla ú;ru mojkafk ldka;djka' Wfoa ld,fha kï tal Bg;a jvd jeäfjkak mq¿jka' ld¾j,g ú;rla iSud fkdù f,dß r:" ;%Sfrdao r:" f,dß r: tfyu;a mojk ldka;djka oeka ldf, ks;r olskak ,efnkjd' ldka;djka ta jf.a bÈßhg tau rgla úÈyg b;du fyd| fohla' fldfydu jqK;a jdykhla mdfr Odjkh lrk tl ú;rla oek f.k kï ldka;djlg m%udKj;a fjkafk kE' jdyk meoùu jf.au jdykhla iïnkaO ;j;a fndfyda ldrKd ;sfhkjd oek.kak'


kS;sh ms<sn| oekqu jeo.;a'''

jdykhla mojk flfkla ú;rla fkfuhs" Y%S ,xldfõ Ôj;ajk yeu flfklau rfÜ kS;sh ms<sn| m%dud‚l oekqula ,nd f.k ;sfhkak ´fk'  jdykhla mojk flfkla kï wksjd¾hfhka fudag¾ jdyk mk; .ek úfYaIfhka oekf.k bkak ´fk' kS;sh fkdoek jdykhla w;g .kakjd lshkafk weia fmakafk ke;s flfkla mdfr hkjd jf.a fohla' ta jf.au wo ldf, f.dvla fj,djg ud¾. kS;s lv lrk wjia:d nyq,j olskak ,efnkjd' b;sx Tn jdykhla mojk ldka;djla kï fukak fï kS;suh ldrKd .ek fyd| wjfndaOhla ;sîu wjYHhs' tfyu jqfKd;a Tng mdfr f;dfÜ fjkak mq¿jka fndfyduhla lrorj,ska ñfokak mq¿jka'


wk;=rl§ l%shd;aul fjkak ´k whqre

jdyk lshkafk b;sx yemafmkjd" ySfrkjd' yenehs mdrl§ wk;=rla fjkjd lshk tl ta ;rï ir,j ys;kak mq¿jka fohla fkfuhs' fudlo jdyk wk;=rla lshk foa iDcqju kS;sh tlal iïnkaO fjk fohla' fudag¾ jdyk mk;g wkqj ,xldfõ N+ñh ;=< jk ish¿u jdyk wk;=re <Õu ;sfhk fmd,sia ia:dkh fj; jd¾;d l< hq;=hs' b;sx wk;=rla jqKq wjia:djl l%shd;aul fjkak ´k l%uh oekf.k bkak tl wksjd¾hhhs'


fmd,sia ks,Odßfhla ta ia:dkfha bkakjd kï Tyq lshk úÈyg l%shd;aul fjkak mq¿jka' tfyu ke;akï iy jdyk folla fyda lSmhla w;r wk;=rla kï jdyk frdao i,l=Kq fhdo,d mdfrka bj;a lrkak mq¿jka' bka miafi ;=jd, ,nmq wh bkakjd kï frday,a.; lrkak wjYHhs' Bg miafi fmd,sish oekqj;a l< hq;=hs' fï úÈyg l%shd;aul ùu rlaIK wdh;khg .eg¿jla we;s lrkafka kE' fmd,Sish oekqj;a l<dg miafi Tfí rlaIK wdh;khg oekqï fokak mq¿jka'


idudkH ld¾ñl oekqu ;snqfKd;a'''

jdykhla lshkafk b;sx hka;%hla fka' b;sx hka;% iQ;% lshk foaj,a iuyr fj,djg fmdä fmdä wl¾uKH ùïj,g ,la fjkjd' wms lshkafka fí%la vjqka lsh,d' b;sx ldka;djla jk Tn fï jf.a wjia:djlg uqyqK fokak wjYH oekqñka hqla; fjkak ´fka' úfYaIfhka gh¾ tlla udre lr.kak tl" tkaðka Ths,a uÜgu mÍlaId lr.kak tl jf.a ir, foaj,a oekf.k bkak ´fk'


jdyk kv;a;= lghq;=

kv;a;= lghq;= lrk tl jdykhlg w;HjYH fohla fka' b;ska talg ´k ;rï fiajd imhk ia:dk ´ku m%foaYhl ;sfhkjd' b;ska jdykh i¾úia lrkak ´k ld,h wdju ta foaj,a ;ukag mqreÿ fiajd ia:dkhlska lr.kak tl jeo.;a' tafl§ wod< fiajdjkag wod< msßú;r yßhg isÿ fj,d o lshk tl .ek wjOdkh fhduq lrkak;a ´fk' WodyrKhla úÈyg lsõfjd;a tkaðka Ths,a udre lr, o lshk tl fiajd ia:dkfhka tkak l,ska ;yjqre lr.kak tl jf.a jeo.;a ldrKd flfrys ie,ls,su;a fjkak ´fk' ldka;djla úÈyg jxpdj,g ,la fkdù bkak mq¿jka ta jf.a foaj,a .ek wjOdkfhka ysáfhd;a ;uhs'


jdykhg wod< ,sms f,aLk

jdykhla lshkafk flfklag ;sfhk j;alulafk' j;alula kï talg whs;sh lshdmdkak jf.au talg wod< jk n,m;% tfyu;a ;sfhkjd' Tn;a jdykhla mojk ldka;djla kï Tn fï n,m;% iy jdykhg wod< ,shlshú,s .ek oekqj;a fj,d isàu jeo.;a' jdykhg wod< uQ,slu ,shú,a, fjkafk jdykfha fmd;' tfyu ke;akï Registration Book tl' tal ;uka i;=j ;sfhkak ´fk jdykhg Kh myiqlula wr f.k ke;akï' Bg miafi jdykh mdrg odkak ;j uQ,sl ,shú,s ;=kla ;sfhkjd' ta ßhÿre n,m;%h" wdodhï n,m;%h iy rlaIK iy;slh lshk foaj,a' Bg wu;rj w¨;a kS;sh wkqj ÿïiy;slh;a ^Emission Test Report& jdykfha ;sfhkak ´fka' Bg;a wu;rj ;sfhk jdykh úl=KoaÈ fudk fudk ,shlshú,s o wjYH fjkafk iy w¨;ska jdykhla .ksoaÈ fudk úÈyg o lrkak wjYH fjkafk lshk tl .ek;a oekqj;alula ;sfhk tl jeo.;a' fï foaj,a .ek jeä úia;r dmt.gov.lk lshk ks, fjí wvúfhka oek.kak;a mq¿jka'


rgf;dg .ek oekqu

Th wms lshmq foaj,a Tlafldu jf.au b;du jeo.;a fohla ;uhs rg f;dg .ek mdrj,a .ek oekka bkak tl' jdykhla mojkak mq¿jka jqKdg tal mojk mdrj,a .ek ;sfhk oekqu wksjd¾hfhka ;sfhkak ´fka' ldka;djla úÈyg fkdokak mdrl hkjkï .+.,a uema tl mdúÉÑ lrkak mq¿jka jqk;a .+.,a uema tl ú;rlau m%udKj;a fjkafk kE .uk fyd¢ka bjr lrkak' úfYaIfhka fld<U wjg One Way mdrj,a f.dvla ;sfhkjd' b;ska tajd .ek fyd| wjfndaOhla ;sfhkak ´fka'' ta jf.au ÿr .ukaj,§ okakd flfkla tlal hk tl jeo.;a fõú .=.,a uema tlg jvd'


oekSu jeo.;a o@

Th wms lsõj ldrKd yeu tllu fldKl ;sfhkafk fukak fï flduka fikaia lshk uyd nrm;< ldrKdj' ,xldfõ fndfydauhlg ke;af;;a fïlu ;uhs' jdykhl m;a;= jk Warning Light tll b|,d" mdrla fydhd.kak tfla b|,d f.dvla ixlS¾K foaj,aj,g mjd úi÷ï fydhd.kak mq¿jka Th;a fyd| flduka fikaia tlla ;sfhk flfkla kï' ldka;djla úÈyg Tng jdykhla mojoa§ b;du jeo.;a fjkafk fï foa' ta ksid ta .ek álla jeä wjOdkhla fhduq lrk tl jákjd'tia' ta' ã' tia fiakdër

ßhÿre WmfoaYl

Y%S ,xld .ukd.uk uKav,h


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv