නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

lh ÿ¾j, fjkfldg frda.h Èk,d wms mrdo fjkjd


ksfrda.Slu fya;=M, oyug whs;s fohls'fya;=m%;Hh ielis,d ;sfhklï wmsg ksfrda.Sj isákak mq¿jka'f,v fjkak wjYH fya;= m%;Hh ál iïmQ¾K jqfKd;a ksfrda.Slu w;yer wms frda.S flfkl= njg m;afjkjd'


fldúâ frda.fha ;=kajk wÈhr;a iu. .kqfokq lrkak ,xldjdiS wmg isoaO fj,d ;sfhkjd' f,v ùu lshk O¾u;djh wmg iodld,slju kj;d oukak mq¿jkalula keye'

ksfrda.Sj Ôj;a fjkfldg wms ksfrda.Slug wms wdYd lrkjd' tA ;=< wef,kjd' ksfrda.Slug wms nef|kjd' thg wms jiÕ fjkjd'


uu f,v fjkafk keye'fndfydu fi!LH iïmkakhs' wks;a whg f,v yeÿkg ug yefokafk keye lshk udkisl;ajh flfkl=g we;s fjkak mq¿jka'


tA udkisl;ajh tlal flfkl=g ;DIaKdjla we;s fjkjd';DIaKdj tlal È.ska È.gu uqim;a fjoaÈ ksfrda.Slug wdYdfjka nef|oaÈ oeä udkakhla is;g tkak mq¿jks'O¾ufha tAlg lshkafk tAlg wdfrda.Huoh lsh,hs'


uu ksfrda.Shs'ug bfyka nysk f,vla keye'uu we|lg ljodj;a jefgkafk keye';uka ldhslj iy udkislj ksfrda.S ukqIHhl= lsh,d hïlsis flfkl=g ysf;kak mq¿jka'nqÿrcdKka jykafia wmg foaYkd lf<a f,v fjk lhla ysñ nj wms ks;r ks;r is;sh hq;=hs lsh,hs'túg wdfrda.H uoh ÿrfj,d hkjd'´kEu fj,djl f,v fjkak mq¿jka YÍrhla ;ud wmg ;sfhkafka lsh,d ks;r u;la fjkjd kï udkakfhka u;aùu k;r fjkjd' nqÿ oyu wkqj th Ndjkd l¾uia:dkhls';uka f,v fjk flfkl= nj ks;r isyskqjKska jodrkak lsh,d nqÿrcdKka jykafia foaYkd l<" fï YÍrh wks;H" ÿlaL" wkd;au lshk O¾u;djkag whs;s tlla'


uf.a lhska fï fj,dfõ uu Tng O¾uh foaYkd lrkjd' fï fud fydf;a oreKq frda.S ;;a;ajhla olskakg keye' oefkkafk keye'ksfrda.Slu i|yd n,mdk m%;sYla;slrKh ieuodu tlf,i YÍrfha mj;skafk keye'


wfma lh ÿ¾j, fjkfldg frda.h Èk,d wms mrdchg m;afjkjd'yÈis wk;=rlg wmsg uqyqK fokak isoaO fjkjd'tA w;=ßka iodld,sl frda.shl= njg m;afjkak bv ;sfhkjd' ;ju tfyu fohla fï fudfydf;a isÿ fkdjqK ksid oekg uu ksfrda.Shs lsh,d lshkak mq¿jka'


tA;a ;j laIKhlska wms nd;arEï tfla§ ,siai,d jefgkak mq¿jka'mä fm<lska jefgkak mq¿jka'mdf¾ weúof.k hk fldg jdykhl yemafmkak mq¿jka'tfyu wk;=rla jqKq fudydf; b|,d wfma ksfrda.Slu ke;s fj,d hkjd' tfyu yÈis ;;a;ajhka wfma Ôú;hg Wod fjkak mq¿jka'tfyu Wodfjkjd'


ksfrda.Slu fya;=M, oyug whs;s fohls' fya;=m%;Hh ielis,d ;sfhklï wms ksfrda.Sj isákak mq¿jka'f,v fjkak wjYH fya;= m%;Hh ál iïmQ¾K jqfKd;a ksfrda.Slu w;yer wms frda.S flfkl= njg m;afjkjd'


ksfrda.Slu b;du ;djld,sl fohls'tAms<sn|j kqjKska isákak’ ukd wjfndaOhlska isákak'


uu f,v fjk flfkla hehs lshñka ks;r ks;r fufkys lrk fldg .=Khla isf;a jefvkak .kakjd'tA lreKd .=Khhs'f,v fj,d flfkla Èyd ne¨jdu wmsg lreKdjla we;s fjkjd'uu;a f,v fjk flfkla'ug ;sfhkafk;a f,v fjk YÍrhla'ug ;sfhkafk;a f,v fjk ukila lsh,d is;Su ;=< ;uka ;=< lreKd .=Kh jefvkjd'ynrlv"Y%S iS,d,xldr udjf;a

wd¾h ksfla;kfha m%OdkS

wdpd¾h udjrf,a NoaÈh ysñ


,,s;a ms%hxlr