නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

jQ,aj,ska fl%dia fndä nE.a


wjYH øjH

² leue;s mdglska jQ,a

² ñ,sóg¾ 3 f.d;k lgqjla

² l;=r

² fnd;a;ulaidok wdldrh

m<uqj oïje,a 25 la f.d;kak' bka miqj tu oïje,a fome;a;g ;=kamg msrú,s tl ne.ska f.d;d .kak' oeka Tn oïje, jfÜgu f.d;d .;a ;=kamg msrú,s 48 hs'


tu 48 jk msrú,a, yd m<uq msrú,a, f.k rEmigykg wkqj tl;= lr.kak' bka miqj w¨;a fma<shla wdrïN lr ;=kamg msrú,s 1 ne.ska f.d;d .kakg ´fka' ta wdldrhg fma<s 10 la jk;=re f.d;d .kakg fjkjd' Tkak oeka mqxÑ nE.a fldgi f.d;df.k wjika'


oeka wmg ta nE.h jykak ljr fldgila f.d;d .ekSu wjYHhs' ta i|yd Tn f.d;d .;a nE.fha tla me;a;la ;j;a by<g f.d;d .ekSu l< hq;=hs' ta i|y tl me;a;la ;=kamg msrú,s 1 ne.ska fma<s 5 la muK by<g f.d;d .kak'


wka;sug ta ljr fldgi yd nE.fha újrh jfÜgu fomsg msrjqï f.d;df.k yev lr .kak'


nE.hg máhla ilia lsÍu i|yd oïje,la Tng wjYH È.g f.d;d tl;= lr .kakg mq¿jka' fnd;a;u o nE.hg w,a,d uid .kak' ;j;a yev lr .kak wjYH kï ,iaik u,la f.d;d tl;= lr .kak' u,a f.d;d.kakd wdldrh óg l,ska Tng lshd ÿka mdvï wkqidrfhka jgyd .kak'w;alï ks¾udK Ys,amskS

jika;s chr;ak


;udrd m;srK