නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fldúâ me;sÍu j<lajk ixprK iSud
idudkHfhka ud;%d follska hqla; tkak;la uq,a ud;%dj ,nd .;a tkak;skau ,nd .ekSu isÿ fjkjd' WodyrKhla f,i AstraZeneca tkak; uq,a ud;%dj f,i ,nd .;af;d;a fojeks ud;%dj;a AstraZeneca  j,skau ,nd .ekSu ks¾foaY jqK;a ±kg mj;sk ysÕ;djh ksid fojeks ud;%dj fjk;a tkak;lska ,nd .ekSu .ek m¾fhaIK isÿ fjkjd';ju tA .ek ks, jd¾;djla ksl=;a ù keye'

fldúâ 19 jix.;h iu. ckÔú;h yiqrejd f.k Ôj;a jqK;a isxy, w¨;a wjqreÿ iufha wdrïNh;a rduidka Wmjdi ld,h;a iu. fndfyda fokdg jix.;hla iu. wm Ôj;a jk neõ u;lfhka .s,syS .shd' f.jqk jif¾ wysñ jqK w¨;a wjqreÿ ms%;sh jvd;a by,ska nqla;s ú£ug ,;a iQodku ksid ixprKhka iy iudc iïnkaO;djhka fjkqfjka tla /ia ùug mgka .;a;d'fï jk úg wi,ajeis bkaÈhdj;a zzl=ïNfï,d ZZ W;aijhg tAldrdYs ùfï wdoSkj oreKq f,iska w;aú|sk wdldrh wikakg olskakg ,enqK;a thskq;a wfma iudch ±kqj;a njla ,enqfõ keye'

fï ksidu isxy, w¨;a wjqreoao wjidk fj;au fldfrdakd wdidÈhkaf.a iy ffoksl urK ixLHdj by< ke.Su ksid ;;ajh md,kh lsÍug wmyiq ;;a;ajhlg m;a jqKd'jix.; ;;a;ajhla md,kfhka yiq lr .; fkdyels f,iska iS>%fhka jHdma; jk úg wkq.ukh l< hq;= ls%hdud¾. fudkjdo@fï .ek woyia bÈßm;a l< fld<U úYajúoHd,fha ffjoH mSGfha uydpd¾h bkaÈl lreKd;s,l uy;d'

jix.; frda. ;;a;ajhla uq,a wjia:dfõ§ md,kh lsÍug wkq.ukh l< hq;= mshjr''

jix.; frda. ;;ajhla uq,a wjia:dfõ§ u¾Okh lsÍu fyj;a Supress  lsÍu fjkqfjka rgla úiska wkq.ukh l< hq;= hï hï l%ufõohka ;sfnkjd'fldúâ 19 jix.; frda. ;;a;ajh md,kh lsÍu fjkqfjka f,dalfha fndfyda rgj,a úiska wkq.ukh l< l%ufõohka u.ska frda.h me;sÍu fjkqfjka .;a flá ld,Sk mshjrlska ;j ÿrg;a me;sÍu j<lajd .kak mq¿jka jqKd' tA ksid mqoa.,hkaf.a ixprkhka iSud lsÍu isÿ jqKd'

• rg jeiSu fyj;a Lock Down

f,dla vjqka fyj;a rg Èk lSmhla fyda jeiSu fï wjia:dfõ§ fyd| ;SrKhla'jix.;fha jHdma;sh fyj;a frda.fha me;sÍu iu. we;s jk w;=re .eg¨ lSmhla ;sfnkjd'

• frda.Skaf.a m%udKh jeä ùu iu. fi!LH wxYfha Odß;djh m%udKj;a fkdùu'

• frda. ,laIK fmkajk frda.Ska fukau frda. ,laIK fkdfmkajk ksy~ jdylhka u.ska frda.h ;j;a jHdma; ùfï bvlv jeäùu'

• wdidÈ; frda.Skaf.a ixLHdj iy fldúâ urK .ek jd¾;djkaf.a jeä ùu'

wdidÈ; frda.Skaf.a ixLHdj iy fldúâ urK .ek ,efnkafka f.jqk i;s fol ;=kl jd¾;djka'fï o;a;hkaf.a ils%h wjia:dj óg udihlg muK fmrd;=j fjkak mq¿jka'tA jf.au wo mj;sk ils%h;djfha jd¾;d ,efnkafka bÈß udifha fjkak mq¿jka'

rg jeiSu iy fldúâ ffjrih w;r iïnkaO;djhla ;sfnkjdo@'''

ffjria j¾.SlrKh i|yd jQ cd;Hka;r lñgqj (International Committee on Taxonomy of Viruses) úiska kj fldfrdakd ffjrih SARS-CoV-2 f,i (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) kï lr ;sfí'ffjrih me;sfrk l%u folla ;sfnkjd'

• wdidÈ; mqoa.,fhl=f.a ì¢;s leiai lsúiqu u.ska wjldYfha /£ ;sî tAjd ksfrda.S mqoa.,fhl=f.a isrerg we;=¿ ù .=Kkh ùu'

• wdidÈ; mqoa.,fhl=f.a ì¢;s ^leiai lsúiqu& iam¾Ylhl /£ ;sî tAjd ksfrda.s mqoa.,fhl=f.a isrerg we;==¿ ù .=Kkh ùu'

ffjrihla .=Kkh ùug Ôù ffi,hla wjYHhs' Ôj ffi,hla fkdue;s wjia:djl§ tys .=Kkh ùula keye'hï mDIaGhl m;s; fjk ì¢;s meh .Kklska ñh hkak mq¿jka'

tfy;a" ñksiqka tla /ia fjk ;ekaj,§ fuu ì¢;s ;j;a whf.a uqLh" kdih Tiafia we;=¿ ù tA mqoa.,hd wdidÈ;fhla njg m;a lsÍug f,dl= bvla ;sfnkjd'tA ksid ffjrih u¾okh lsßug kï tys me;sÍu md,kh l< hq;=hs' me;sÍu md,khg kï ffjrih .=Kkh ùug ;sfnk bv wyqrd ±óu wjYHhs'

rg jeiSu úoHd;aulo@'''

úfYaI{ ffjoH uydpd¾h u,sla mSßia uy;d olajk woyia fu;ek§ bÈßm;a lrkak mq¨jks'tA uy;d úoHd.dr mÍlaIK ;=,ska zzid¾iazz Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) ffjrih y÷kd .ekSu ksid iïudkhg m;a Y%S ,dxlSh ffjoHjrfhla' Y%S ,xldfõ jD;a;Sh fõoSkaf.a ix.uh úiska wka;¾cd,h Tiafia ixúOdkh lrk ,o idlÉPdjl§ olajk ,o woyia lSmhla fu;ekg iïnkaO l< yels w;r t;=ud úiska bÈßm;a lrk ,o woyia'

m<d;a w;r ixprK iSudjka mekùu fï jk úg isÿ ù ;sfnkjd'tA;a rfÜ yeu m<d;lu wdidÈ;hka isákjd'tA jf.au rfÜ iEu m<d;lskau wdidÈ;hska úYd, f,i by< k.skjd' m<d;lska m<d;lg ixprKh iSud lsÍfuka muKla wdidokh jk ixLHdj wvq lsÍug fï wjia:dfõ§ neye' wfm%a,a udifha ueo Nd.fha§ fï foh l<d kï hï wdldrhlg jix.;fha md,khla isÿ lsÍug ;snqKd'

tfyukï ±ka jvd;a .e<fmkafka f,dla vjqka lsÍuo@'''

f,dla vjqka lsÍfuka n,dfmdfrd;a;= fjkafka ck;dj ksjdi ;=<g iSud lsÍula'túg mqoa.,fhla wdidÈ; jqk;a ffjrih tA ksjig iSud fjkjd'ffjrih iudcfha me;sfrkak bvla keye' ffjrihg Èk .Kkdjla fkdkeiS isákak neye tA ksid ffjrih n,rys; fjkjd'

tA jf.au wdidokh jqK mqoa.,fhla wdidokh jQ Èkfha mgka frda. ,laIK fmkajd fnda lsÍu wdrïN lsÍug Èk 5 isg 7 la muK .; fjkjd'Tyqf.ka mjqf,a wfhl= wdidokh jqfKd;a ;j;a Èk 5 isg 7 la muK ld,hla .; fjkjd'rgla f,dla vjqka lrk Èkfha§ wdidÈ; jqK frda.sfhla kej; Èk ;=klska rg újD; lrk úg;a frda. jdylfhla'Tyq y;rjeks Èkfha§ iudchg .sfhd;a ;j;a fndfyda fofkl= wdidÈ; fjkak mq¿jka'th oïje,la jf.a ;j ;j;a wdidÈ;hka ìys lrk ;;ajhg m;a fjkjd'tA ksid Tjqka frda.h fnda fkdlrk wh njg m;a lr .ekSug kï wLKavj Èk 12 isg 14la w;r ld,hla jeish hq;=hs'

rg jeiSfuka jix.; ;;a;ajh md,khg we;s wjia:djka''

• ksy~ jdylhkaf.ka ksfrda.S mqoa.,hka wdidÈ; ùu j<lajd .; yelshs'

• wdidÈ;hkaf.a wdY%s;hka iSud iys; ùu'

• wdidÈ;hka fndfyda úg m<uq fm<g muKla iSud fjkak bv ;sfnkjd'

tkak;alrKfhka jix.;h md,kh lrkak neßo@'''

tkak;lska jix.;hla md,kh lrkak kï rglska 85 ] isg 95] w;r msßilg tkak;a ,nd Èh hq;=hs';ju;a wms tA ;ekg ióm ù keye' tA jf.au tkak;a ud;%d folu;a ,nd .ekSu wjYH fjkjd'

uq,a tkak;a ud;%dj ,nd f.k fojeks tkak;a ud;%dj ,nd .ekSfï ld,h'''

uq,a tkak;a ud;%dj Sinopham iy Sputnik ,nd fok i;s 3 isg 4 la w;r ld,fha§ fojeks tkak;a ud;%dj ,nd .ekSu wjYH fjkjd' uq,a tkak; ;j ÿrg;a n, .ekaùu fojeks ud;%dfjka isÿ fjkjd'

kuq;a tkak; ,nd .;a muKska wm wdrlaId fjkafka keye'tkak; ,nd f.k ffjrih fjkqfjka m%;sYla;sh ,nd .ekSug;a ld,hla wjYHhs' tA w;rjdrfha jix.;hla f,iska me;sfrk wÈhrl tkak; ,nd §fuka ;;ajh md,kh lsÍu wiSrehs'kuq;a tkak; ,nd isák úg frda. ;;a;ajh oreKq ùu j<lajd .ekSu yelshdjla ;sfnkjd'

w¨;a m%fNao bÈßfha tkak;'''

ffjrihla kj m%fNao ìys lrkafka jHdma;sh ksihs'tA ksid ffjrifha me;sÍu j<lajd .ekSug kï iudc ixprKhka ±ä f,iska iSud úh hq;=hs' ±kg mj;sk m%fNaohka bÈßfha tkak; id¾:l neõ ms<sf.k ;sfnkjd'

uq,a ud;%dj ,nd f.k fjk;a tkak;la fojeks ud;%dj úÈyg .;af;d;a'''

idudkHfhka ud;%d follska hqla; tkak;la uq,a ud;%dj ,nd .;a tkak;skau ,nd .ekSu isÿ fjkjd'WodyrKhla f,i AstraZeneca tkak; uq,a ud;%dj f,i ,nd .;af;d;a fojeks ud;%dj;a AstraZeneca  j,skau ,nd .ekSu ks¾foaY jqK;a ±kg mj;sk ysÕ;djh ksid fojeks ud;%dj fjk;a tkak;lska ,nd .ekSu .ek m¾fhaIK isÿ fjkjd';ju tA .ek ks, jd¾;djla ksl=;a ù keye'

rgla È.ska È.gu jikak;a fkdyelshs'''

fï l%ufõohka u.ska rgla wNHka;rfha jix.; frda. ;;a;ajh md,kh lsÍu isÿ jqK;a fï úÈyg rgla È.ska È.gu jid ;eîug wmyiqhs' fï ;;a;ajh ksid wys;lr m%;sM, lSmhla we;s fjkjd'

ñksiqka iudc Ôùka úÈyg ixprKhg leu;shs' tA ñksia iajNdjh'kuq;a È.ska È.gu iudchg ksrdjrKh fkdù fï wkaoñka ld,h .; lrk úg ñksiqka ;=< úúO ufkda Ndjhka we;s fjkjd' udkisl mSvkh" wfmalaId Nx.;ajh jeks udkisl ;;a;ajhka we;s ùfï m%jK;djh fï yqfol,dlrKh iu. we;s fjkjd' tA ksid rg jeiSu wiSudka;slj isÿ lrkak neye'

rgla újD; ùfuka miqj'''

rgla È.ska È.gu jid f.k isàug fkdyels ksid kej;;a iSudnkaOk iu. újD; fjkjd' fï újD; ùu fyj;a Mitigation ;;a;ajhhs'fuf;la md,khla iys;j iudc ixprKh wyqrd ;snqK;a rg újD; (Mitigation) lsÍfuka miqj kej; jix.;fha iïfm%aIKhg fya;= fjkak mq¿jka'fï wjia:dfõ§ jix.;h u¾okh lsÍfï l%ufõo ,sys,a ùu ksid jix.;h ;j;a jHdma; fjkak bv ;sfnkjd'fuh we;s fjkafka iudcfhka frda. iïfm%aIKhla isÿ jQ úgh'

tA ksid fldúâ ffjrifhka iajhx wdrlaIdj i,id .ekSu ;ukaf.a j.lSula njg m;a úh hq;=hs'

wms mfriaiï fjkafka fldfyduo@'''

• iudc ÿria:lrKh

idudkHfhka fldúâ 19 ms<sn|j ;snqK WKqiqu yuqfõ ógrfha mr;rh ;nd f.k lghq;= l< wmg ±ka fkd±kSu th wu;l jqKd';eklg .sh úg tA wdh;kh u.ska yiqrejk úg muKla ógrfha ÿr .ek ie<ls<su;a jqK;a tA ms<sn|j iajhx md,khla olskak keye'

 Yajik iajia:;djh

wms yqiau .;a;;a th msßisÿ iy ksfrda.S yqiaula úh hq;=hs'

lysk iy lsúiqï wßk úg úIîc me;sÍu j,lajd .; yels fia uqLh iy kdih wdjrKh lr .ekSu'

Yajik Y%djhka fyj;a fidgq" leys wdÈh ksis l%ufõohla wkqj neyer lsÍu'

 úIîcyrKh

úIîcyrKfha§ ;;amr 20 l ld,hla uOHidr wvx.= úIîc Èhrlska w;a fidaod .ekSu fuys§ ;ju;a wu;l l< hq;= ke;'

• uqyqKq wdjrKh (Mask)

uqqyqKq wdjrKhka ;j ÿrg;a me<£u wlue;af;ka fyda wmyiqfjka jqj;a wfmau wdrlaIdj fjkqfjka wLKavj mj;ajd .ekSu' tA jf.au uqyqKq wdjrKh ksis úÈyg me<£u jeo.;a'óg wu;rj fmdÿ m%jdyk fiajd Ndú;d lsÍfï§;a" ck iuQy tla/ia jk W;aij wjia:djka fjkqfjka ,nd § ;sfnk fi!LH kS;s Í;s wkq.ukh lsÍug;a wu;l l< hq;= keye'

fldúâ ksid we;s fjk w;=re ixl=,;djhka .ek'''

fldúâ ksid we;s fjk w;=re ixl=,;djhka .ek;a úúO u; ;sfnkjd'weußld tlai;a ckmofhka zzÈj bÈófï frda.SkaZZ jf.au bkaÈhdfjka zzl¿ os,SrZZ frda.Ska .ek jd¾;d fjkjd'fï frda. ;;a;ajhka folu b;du úr,hs'Èj bÈófï (Acute Macro Glossia) frda.Ska .ek weußld tlai;a ckmofhka jd¾;d jqKd'tA;a tla frda.sfhla muKhs'W.=r" lK kdih wdY%s;j we;s fjk fï frda. ;;a;ajh ksid l:d lsÍu" Yajik wmyiq;djhka we;s fjkjd'Èj yefmkak mq¿jka'tA jf.au Yajik hka;% we;=¿ lsÍu wmyiqhs' kuq;a fï ;;ajh fldúâ w;=re ixl=,;djhlo’’’ miq fldúâ ;;a;ajhlao .ek ks, ;yjqre úula keye'

bkaÈhdfõ l¿ È,Sr (Black Fungus) frda. ;;a;ajh;a Bg iudkhs'''

fï frda.Ska ;ju;a wfma rfÜ y÷kd f.k keye' tA jf.au yuq jqK rgj,ska mjd fldúâ iu. iy iïnkaaO;djhla ;sfnkjd±hs ;yjqre fj,d ke;s ksid tjeks wksh; ìhla we;s lr .; hq;= keye' fuh b;du ÿ¾,N ;;a;ajhla'th ffjoH úoHdfõ zzñhqflduhsisia ZZ (Mucormycosis)  hkqfjka y÷kajkjd'weußld tlai;a ckmofha iy tlai;a rdcOdksfha fuu ffjri ;;a;ajh bkaÈhdfõ ;rugu iq,n jqfka keye'tA jf.au fldúâ je<÷k frda.Skaf.ka iq¿ fofkla muKla fï ;;a;ajhg f.dÿre ù ;snqKd'

fldfydu jqK;a fldúâ uq,a lr f.k wfya;=l ìh we;s lr .ekSug jvd ±kg wm bÈßfha ;sfnk jix.; ;;a;ajfhka wdrlaId ùu jeo.;a'jix.;hla jqK;a iodld,sl meje;aula keye'b;sydifha mgka úáka úg úúO jix.; rg ;=< we;s jqK;a ld,h;a iu. tAjd iudcfhka neyer ù f.dia ;sfnkjd'T!Iëh m%;sldr" m%;sYla;slrKh iy ksjdrK ms<sfj;a u.ska jix.; ch.;a w;S; w;a±lSï wmg ;sfnkjd' tA ish,a, fjkqfjka wfma lemùu iy bjiSu wjYH fjkjd' fldúâ jix.;h yuqfõ wfma iajhx úkhla mkjd .ekSfuka frda.hg f.dÿre fkdù isàfï yelshdj wmg ;sfnkjd' tA fjkqfjka wkq.ukh lsÍug ;sfnkafka b;du ir, ms<sfj;a muKhs' tkak;alrKfhka iudc.; mqoa.,hkaf.a m%;sYla;slrKh f.dv ke.Su isÿ fjk f;la wfma tÈfkod lghq;=j,oS fldúâ iu. Ôj;a fjk ixl,amhg wkq.; jqfKd;a b;du flá ld,hlska kej;;a idudkH Ôú;h wdrïN lsÍfï yelshdj wmg ,efíú' wfma lemùu iy bjiSu u; tjeks jgmsgdjla fndfydu blaukska ks¾udKh lr .ekSug mq¿jka fõú'uyck fi!LHh i|yd

wdishd meis*sla wOHhk

ixiofha Wm iNdm;s iy

fld<U ffjoH mSGfha

uydpd¾h ffjoH

bkaÈl lreKd;s,l


mqkHd pdkaokS o is,ajd