නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

l=i,g ndOd lsÍu úmdl ,eîug fya;=jla


we;eï wh wkHhka l=i,a lroa§ ;ukaf.a ±k W.;alï wkjYH f,i fmkajkakg hEfukao" ;ukaf.a is;eÕs mßÈ th lrjkakg W;aidy lsÍfuka o" wvq úhoñka fyda jvd fyd¢ka lrkakg Wmfoia §fukao" fkd±kqj;aju wkHhkaf.a l=i,hg ndOd muqKqj;s'

we;eïyq ;uka l=i,a fkdlrkjd muKla fkdj wka wh isÿ lrk l=i,a j,go ndOd lr;s'ks.%y lr;s' th ;=Kqrejka flfrys jrojd ms<sme§uls'f,dal iïu; jQ wkH wl=i,hla fkdl<;a" l=i,hg ndOd lsÍu oreKq úmdl f.k fok uy;a wl=i,hls'

Od;= úplaIK fm%a; jia;=j

fmr rc.y kqjr Ok OdkHdÈfhka iuDoaêu;a jQ Okm;sfhla úh'fyf;u ;=Kqrejka flfrys m%idohla ke;s l=i,fhys w.h fkdokakd wO¾ñIaGfhls' tkqjr ;:d.;hka jykafiaf.a Od;= ksOkafldg ffp;Hhla bÈlrk ,§' tys m%:u ffp;H mQcdj i|yd ish oyia .Kkska ckhd ie±yeis;ska /iajQy’ tu Okm;shdf.a ìß|" ÈhKsh iy f,a,sho u,a iy iqj| ú,jqka /f.k ie±yeis;ska ffp;H mQcdjg hEug ieriqK;a Tyq úiska th j<lajk ,§' ffp;H mQcdjg .ryd wmjdo fldg wkHhkao l=i,fhka je<elaúh' thska ;ukq;a l=i,fhka msßyS wkHhkaf.ao l=i,hg ndOd lsÍfuka yd ioal%shdjkag mßNj lsÍfuka uy;a wl=i,hla /ialr .;af;ah'

urKska u;= fyf;u tu wl=i,hkag úmdl jYfhka fm%a; f,dj f,dj bmso uy;a ÿlg m;aúh'tu fm%a;hdf.a lhska ÿÕo yuhs'l=Kq .| yuk uqyqK ksr;=re mKqfjda l;s' wl=i,l¾u n,fhkau ks¾ñ; jQ i;a;ajfhda ;shqKq wdhqO f.k Tyqf.a uqLH kej; kej; lm;s' kej; tA u; ¨Kq Èhr bisñka kej; o lm;s' fufia wm%udK f,i ÿla ú¢k fï fm%a;hd ±l lreKq úuiQ tla f;rkulg ;uka fmr Njfha lrk ,o wl=i, l¾uh fy<s lf<ah';jo ÈjHuh jQ jia;%dNrKfhka ieriS Èj u,a me<| yd;ami iq.kaOh m;=rjñka msßjr iys;j wdldYfha ießirk iqrEmS fojÕkka ;sfofkl= fmkajd fufia lSh'

zziajdóks" ud úiska j<lk ,o jqj;a ;=Kqrejka flfrys ie±yeis;ska ffp;H mQcdjg ieriqKq tA ia;%Syq wo foõ iem ú|sñka miqjkafka ;=Kqrejka ms§fï wdksixih fya;=fjks'ZZ

zztA uyd l=i, l¾ufha úmdl ±l kqjKe;af;da ;:d.;hka jykafiag kuialdr lr;s'mQcd lr;s' uu o fuhska pq;j ñksi;a nj ,en fkdmudj l=i,a oyï jvkafkñ'nqÿrÿka mqokafkñ'ZZ hs tu fm%a;hd l=i,fha úmdlh;a" tn÷ l=i,hlg ndOd lsÍfï yd .erySfï úmdlh;a tlu ;ek f.kyer ±laùh'kqjKe;af;da lsis úfgl wka whf.a l=i<h ndOd fkdlr;s'

we;eï wh wkHhka l=i,a lroa§ ;ukaf.a ±k W.;alï wkjYH f,i fmkajkakg hEfukao" ;ukaf.a is;eÕs mßÈ th lrjkakg W;aidy lsÍfuka o" wvq úhoñka fyda jvd fyd¢ka lrkakg Wmfoia §fukao" fkd±kqj;aju wkHhkaf.a l=i,hg ndOd muqKqj;s' fkd±k l<;a thska isÿjk wl=i,fha wvqjla ke;’ fkd±k we,a¨j;a .skafkka w; ms<siafikakdla fuka ukfia my<jk laf,aYfhda we;eïúg y÷kd.; fkdyels f,i fjk;a uqyqKqjrlska meñfK;s'tAjd B¾IHdj - .=K.relNdjh f,iskao" uiqrelu m%{dj f,iska o" wkHhkaf.a hym;a l%shdl,dmh fy<d ±lSu - úpdr nqoaêh jYfhkao" fndfyda fokd jrojd jgyd .ks;s'tf,i jxpksl O¾uhkaf.ka uq,djk fndfyda fokd úYdrohka f,i wka whg Wmfoia foñka Tjqkaf.a l=i,hgo ndOd lr;s';ukq;a l=i,fhka msßfy;s' fkd±k Wmfoia ÿkako thska l=i,hg ndOd meñfKa kï tys úmdlh ;uka fj; meñfKk nj my; tk l:d jia;=fjkao meyeos,s fõ'

,l=KaGl NoaÈh f;rKqfjda

f.!;u nqÿrcdKka jykafiag fmr f,dj my, jQ ldYHm nqÿrcdKka jykafia msßksjkamd Y%S foayh wdodykh lsÍfuka miq YdÍßl Od;=ka jykafia,d fkdúisÍ tAl>kj mej;=ks'tu i¾j{ Od;=ka jykafia,d ;ekam;afldg iaj¾Kuh jQ ffp;Hhla bÈlsÍug ie<iqï l< l,ays tlS ffp;Hh fhdÿka i;rla Wig bÈlsÍug we;eïyq fhdackd l<y'thg r;%ka fndfyda jeh jk neúka ffp;Hh ;=ka fhdÿkla Wig bÈl< hq;= hhs o" fhdÿka folla Wig bosl< hq;= hehs o úúO fhdackd u;=úh' tu ffp;H l¾udka;h lrf.k hEug Ndrj ;snQ ld¾ñlhkaf.ka m%Odkshd tys§ bÈßm;aù jvd myiq ksid fuu ffp;Hh fhdÿkla Wig bÈlruq hehs fhdackd fldg tA i|yd wjYH úê úOdk fh§h'Tyq úiska ffp;Hh bÈlsÍfï l=i, l¾uh isÿlr.;a kuq;a wkka; .=K we;s nqÿrÿka fjkqfjka lrjk ffp;Hh l=vd lrkakg Wmfoia §fï úmdlfhka WmkQmka Njhkays§ w;sYhska ñájQ l=vd YÍrhla we;sj bmÈKs'

wm f.!;u nqÿrcdKka jykafia f,dj my<fjk iufhys fudyq ieje;akqjr Okj;a mjq,l bmso zNoaÈhZ l=udrhd hhs kï ,eîh'w;sYhska ñájQ YÍrhla we;s ksid miq lf,l z,l=KaGl NoaÈhZ kñka m%isoaêhg m;a úh' fmr lrk ,o l=i,a n,fhka yd mqrk ,o mdrñ;d n,fhka nqÿ iiqfkys meúÈj uy ry;ka jykafia kula jQy'ffp;Hh l=vd lrkakg Wmfoia §fuka isÿlr.;a wl=i,h fndfyda wd;auhkays úmdl oS w¾y;aNdjhg meñfKk wjika Njfha§ o úmdl fokakg ;rï nrm;< úh'

wka wh úiska isÿ lrkakg fhfok l=i<hg ndOd lsÍfï úmdl f;areïf.k tlS wl=i,hkaf.ka wE; jkakg wosgka lr .ekSu ;=< Tngo iykfhka osú f.ùfï Nd.Hh ks;e;skau Wodjkq we;'fmdl=Kqúg

YS% úkhd,xldrdrdu jdiS

wdpd¾h

l=l=,amfka iqoiaiS

iajdóka jykafia


Oïñl fyajdjiï