නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

úvdnr uki iqjm;alr.kak /j,a kefõ rjqula huqo


tÈfkod f.jk ld¾hnyq, taldldÍ Ôjk rgdfjka ñ§ ksoyfia ksial,xlj ld,h .; lsÍug wms iefjdu leue;af;uq' ta leue;a;g bv§ i;=g fidhd hk .ufka§ fndfyda fokd jeä keUqrejla olajkafka ;uka ñka fmr ixpdrh fkdl< m%foaYhlg f.dia fuf;la w;aú¢kakg fkd,enqKq w¨;au w;a±lSï ,nñka úfkdao jkakgh'rej,a kejlg f.dvù wE; Èhfò ;,auiqka" fvd,a*ska jeks u;aiHhska fukau uqyqÿ m;=f,a lsñfoñka fldr,amr j, yd uqyqÿ m;=f,a wisßh krUñka o úúO c, l%Svdj, fhfoñka o úfõlh .;lrkakg wjia:djla Wodjkafka kï Bg wlue;s jkafka ljqo@ tfy;a wm bÈßfha mek kÕsk tlu mekh jkafka tjeks ÿ¾,N wjia:d wm ysñlr .kafka flfia o hkakh'th ;jÿrg;a m%Yakhla fkdfõ' ta fid÷re w;a±lSï ,nkakg wo wmg yelshdj ;sfí' ta fn,aðhï cd;sl msh¾ m%ska.¾ia (Pierre Pringiers) kue;s Y%S ,xldjg úfYaIfhkau wfma rfÜ uqyqog fidNdj fi!kao¾hhg wdorh lrk iqkaor mßirfõÈhdf.a ueÈy;aùu u;h'

bxðfkarejrhl= jQ Tyq 1980 jif¾ Y%S ,xldjg meñK m<uqj .=Kfiak fudag¾ia wêm;s;=ud iu. tlaj f,daâiagd¾ gh¾ ksmoùu wdrïN lr miqld,Skj fndaÜgq ksIamdokh lr we;' tajd wf,ú lsÍu b;d id¾:lj mj;ajdf.k hk w;r l,d;=rlska wf,úlr .ekSug fkdyels jk fndaÜgqj,ska m%fhdackhla .kafka flfiao hk mekhg ms<s;=re fiùug úh'fï ld,fha§u Tyq hgf;a fiajh l< lsysmfokl=u wE; Èhfò Ôj;ajk ;,auiqka yd fvd,a*ska u;aiHhka ±l ta ms<sn| m%ska.¾ia uy;dg ±kaùu;a iu.u ta wisßh krUkakg hk fyf;u m<uqj ta fid÷re oiqka furgg meñfKk úfoaYSh ixpdrlhkag krUkakg bvyir i,ikafkah'l%u l%ufhka ixpdrl l¾udka;h tf,i ÈhqKq fjoa§ ;%sl=Kdu,h" hdmkh" ñßiai wd§ m%foaY yryd ldur 2" ldur 4" ldur 10 jeks m%udKj,ska hq;= fk!ld Èh;a lrk w;r wxy.u msysá ish kdúl fiajd wx.kfha§ tu fk!ldj, fiajh i|yd keúhka" ld¾ñlhka" iQmfõ§ka" kv;a;= ks,OdÍka wd§ ld¾h uKav, ksis mqyqKqjlska miq fiajhg n|jd.;af;a je< fkdleã meñfKk ixpdrlhkaf.a iqj myiqj i,id §fï i|ydh'fihs,a ,xld kue;s fuu iuQyh i;=j wo jkúg ´Ika vhukaâ" i*dh¾" ;dhs tur,aâ" fgdmEia" rEì" l%siag,a" m¾,a" iS.,a" fÊÜ wd§ jYfhka úúO m%udKhkaf.ka hq;= fk!ld 10 la we;'fï ish¨ fk!ld ;=<§ foaYSh fukau úfoaYSh ixpdrlhkaf.a Wmka Èk W;aij" ixj;air W;aij" úfoaYSl cd;slhkaf.újdy W;aij we;=¿ úúO W;aij meje;aùu i|yd Wmßu iyfhda.h ,nd.; yels w;r fiajl uKav,h ksr;=reju úfkdaoh" úfõlh msKsi tk wuq;a;kaf.a fiajhg lemù isàu úfYaI;ajhls'ixpdrlhkaf.a b,a¨u mßÈ wjYH fiajh ,nd§ug ;rï fï ish¨ fk!ld ;=< fiajh imhk ld¾h uKav,fha iqyoYS,S fiajdj ksidu Tjqka yd ixpdrlhka w;r iïnkaOh b;d lsÜgqh'

wdydr mdk

isxy, l%uhg lsßn;a iu. ¨Kqñßia" fmd,a frdá" b¢wdmam" wdmam" msÜgq jeks ´kEu wdydrhl isg Ök wjkay,aj, ielfik rhsia j¾. fukau úúO l%uj,g ieliqk uia" ud¿" t<j¿ j¾." i,do j¾. w;=remi j¾. wmf.reÑl;ajh u; b;d kejqïj msßisÿj rij;aj fukau .=Kodhlj ,nd.ekSug yelsùu w.h l< hq;=h'wjYH;dj u; f;a" fldams iy kejqïj wm bÈßfha ielfik m,;=re hqI o ksr;=reju wmg ,nd.; yel'Èkla yer Èkla hd;%dfõ uq¿;ekaf.g wjYH ish¨ t<j¿" m,;=re" uia" ud¿ j¾. fukau úh<s wdydr yd l=¿nvq f.k tau ;=,ska ;uka fj; tk mdßfNda.slhdg kejqï wdydr mdk ,nd§fï j.lSug ish¨ fk!ld ;=< isák iQmfõ§ka ne£ isàu o úfYaI;ajhls'

fi!LH myiqlï

fiajdfõ fhdojd we;s iEu fk!ldjlu fiajh lrk yeu wxYhlu fiajlhka m%:udOdr mdGud,d yodrd ;sîu;a ta ms<sn| Tjqka ;=< we;s m%dfhda.sl ±kqu ksid;a úfkdaoh msKsi meñK yÈisfha frda.dndOj,g ,lajk whl= uqyqK fok frda.S ;;a;ajh i|yd uQ,sl m%;sldr ,ndfok w;r;=r yels blaukska hd;%dj f.dvìug f.kf.dia frday,a.; lsÍug lghq;= flf¾'

úfkdaoh yd ix.S;h

;u úfkdaoh msKsi Ndú; lsÍug .sgd¾ jh,ska" v%ïia" fvd,als" fLdkaf.da jeks ix.S; NdKav hd;%dj ;=<g f.k tafï lsisÿ ;ykula ke;' wfkla ish¨ lghq;=j,§ fukau fk!ldfõ fiajl uKav,h o ;uka fj; tk ixpdrlhka iu. úfkdao jkafka tlu mjq,l idudðlhka f,isks'

yÈis ;;a;ajhka


iEu úgu hd;%d l%shdlre fukau wdrCIdj ie,iSu msKsi fiajlhka ne£ isák w;r Tjqka f.dvìu yd kdúl yuqod ks,OdÍka iu. Rcq iïnkaO;d mj;ajd .ksñka isàu ;=< uqyqÿ r< fyda jeis l=Kdgq ;;a;aj yuqfõ we;sjk mSvdldÍ ;;a;ajhkaf.ka mQ¾K wdrCIdj ,efnkq we;'

uqyqfoa wisßh


ixpdrlhd fk!ldfõ .;lrk ld,h wkqj Wmßu i;=gla" úkaokhla ,nd§ug ish¨ ld¾h uKav, lemùfuka lghq;= lrk w;r rd;%s 6 la hd;%dfõ .;lsÍu meñfKk msßia ;uka keõ.; jk m%foaYh wjg we;s fndfyda fm!oa.,sl uqyqÿ fjr< i|yd f.khkq we;' ;%sl=Kdu,h wjg kï ,xldmgqk" l=vqjdmÜgquf,a" Y,a,;sõ wd§ fjr< ;srhkays ixpdrfha fhfoa'f,dalfha f,dl=u ;,auid jk ks,a ;,auid ^íÆ fõ,a& o wo jeä jYfhka ±lsh yelafla Y%S ,xldj ;=<§h' fï yereKqfldg mska fõ,aia" n%hsÜ fõ,aia hk ;,auiqka o fndÜ,a fkdaia iy iam%sk¾ j¾.j,g wh;a fvd,a*ska u;aiH foj¾.h o fuys§ ±l.; yels w;r iam%sk¾ j¾.hg wh;a fvd,a*ska u;aiHhkaf. lrKï .eiSfï l%shdldrlï o ks;r ±l n,d.; yels w;r ta i|yd WoEik 6 - 7 w;r ld,fha§ u;aiHhka jeä jYfhka .ejfik ia:dk fj; ish¨ ixpdrlhka /f.k hkq we;'óg wu;rj uqyqÿ m;=f,a jefvk fldr,amr iy ÿ¾,N u;aiH j¾. jk blsß" .,a.=,a,d" .sksuy fukau fmdlsßiaid" leianEjd" nQj,a,d hk uqyqÿ Ôùkaf.l%shdldrlï yd yeisÍï rgd o ksÍCIKh lsÍfï wjia:dj ixpdrlhdg ysñjkq we;'jif¾ ld,fhka ld,hg we;sjk foaY.=Ksl úm¾hdihkag yd uqyqfoa r¿nj fya;=fjka fk!ld úúO m%foaYj,g udrejk w;r uehs" cqks" cQ,s" wf.daia;= jeks udij, ;%sl=Kdu,fha ixpdrh flfrk fk!ld t;eka isg wmg ±l.; yelsjkafka ñßiai m%foaYfha§h' tf,i ld,igyklg wkqj jir mqrd fkdfhla m%foaYhkays§ wmg fuu rej,a fk!ldj, ixpdrfha fhfoñka úfkdaoùug wjia:dj Wodjkafkah'ta w;r;=r iEu rej,a kejlu isák Ôú; wdrCIl ks,Odßkaf.a iydh we;sj wdrCIs; lnd me<| b;du;a wdrCIdldÍj úúO c, l%Svdj, fh§fï wjia:d o fuys tk ish¨ ixpdrlhkag f.kfokafka kejqï wdiajdohls'fï ish¨ lghq;=j, ksr; fjñka ;uka fj; tk mdßfNda.slhd ke;fyd;a ixpdrlhdg Wmßu wdiajdohla" úkaokhla ,nd§ug wruqKhs'úvdnr ukig úfõlhla foñka Èhfò iqkaor wdYajdoh ú¢ñka kejqï w;a±lSula Ôjk .ukg tl;= lr .ekSug leu;s Tng fihs,a ,xld kñka uqyqKq fmd; yryd fyda bkaiag.%Eï .sKqu yryd lrk mÍCId lsÍï ;=< Tjqka yd iïnkaO fjñka ,nd.kakd f;dr;=re u; ta iqúfYaIS úfkdaodiajdoh fj; blaukska <Õdùfï yelshdj Tng ysñjkq we;'Oïñl fyajdjiï

PdhdrEm - iqcd;d chr;ak