නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

orejkaf. Ôú;j, nf,ka ySk yokak foudmshkag whs;shla keye


wo wfma ujqmshka fndfyda fofkla W;aidy lrkafk orejka lf¾ ;shdf.k Wia uy;a lrkak' we;a;gu tfyu orejka yokak ´klula keye' biair wfma mjq,l orejka oy fodf<dia fofkla ysáhd'tA;a wfma wïu,g tAl m%Yakhla jqfKa kE'fudlo tod orejkaj yeÿfj keye'yefokak weßhd' tA orejkaf. meje;aug wjYH mßirh ilia lrñka'

orejkaf.ka ySk olsk ujqmshka''

wo wïud ;d;a;d W;aidy lrkafk ;ukaf. ySk orejkaf.ka bgqlr .kak'tA wh ys;kafk orejka bkafk thd,f. n,dfmdfrd;a;= bgq lrkak lsh,d' b;ska thd, fudlo lrkafk orejkaf. ysi u; wkjYH mSvkhla we;s lrjkjd' tAl fndfydu krl úÈhg orejkag n,mdkjd'

wo wïu, ;d;a;,d lrkafk orejkaj rduqjlg fldgq lr ;ndf.k tA whf. ´kE tmdlï orejkaf.ka bgqlr .kak tl’ tfyu lrkak wïud ;d;a;g whs;shla keye’ tA lshkafk orejkaf. Ôú;j, ;Skaÿ ;SrK .kak wmg neye'

tfyu kï ujqmshka l< hq;af;a l=ulao @'''

wmg ;sfhkafk orejkag Ôj;a úh yels iqjodhS jgmsgdjla we;slrk tl' tAl lrkak f,dl= wudrejla keye' yenehs t;ekÈ wmg isoaO fjkjd orejkaf. ys;a f;areï .kak'tfyu fkdjqfKd;a tAl orejkaf. wjdikdj' ujqmshka úÈhg orejkaf. yeÕSï f;areï wrf.k tA whf. is;=ï me;=ï y÷kdf.k tA wkqj lghq;= l< yels mßirhla ks¾udKh lsÍuhs l< hq;= jkafka'tA jqK;a fndfyda foujqmshka tA foa f;areï .kak njla fmakak keye'tA ksid ;uhs orejkaf. Ôú;j,g ySk yokakg W;aidy lrkafk'

fldúâ ksid mSvkhl'''

úfYaIfhka fï ojiaj, orejka bkafk f.or'jeä fofkl=f. wïu,d ;d;a;,d f.or'tA fldúâ ;=kajk /,a, ksid' wdfhu;a j;djla rg jy,d' ;j lS ojila wmsg fï ;;a;ajh;a tlal Ôj;a fjkak isoaO fjhso@ lsh, wms ljqre;au okafk keye'b;ska fï fj,dfj orejka bkafk f,dl= mSvkhl' tA whf. mdi,a jy,d' tA fya;=fjka hd¿ ñ;%fhd ÿria fj,d' wOHdmkh wek ysg,d'fi,a,ula lrkak úÈhla kE' f.orgu fldgq fj,d'tA uÈjg wïud ;d;a;d fokak;a f.or b|f.k orejkag kS;s odkjd'fmd;g m;g fhduqlrjkak fjkog jvd W;aidy orkjd'fï fj,dfj orejka fkdikaiqka'

Ôúf;a wdmiaig hkak nE'''

mdie,a jeyqjg ld,h .uka lrkjd' wmg tAl kj;ajkak nE'ojiska oji ld,h f.fjkjd' Ôúf;a .uka lrkjd' jirl wejEfuka úNd. meje;afjkjd' ta w;r idudkH fm<" Wiia fm< úNd. mj;ajkaku fjkjd'fudlo ;j;a n,df.k b|,d jirla Ôúf;a wdmiaig hkak neyefk'mdif,a wOHdmk lghq;= fkdflrek;a úNd.hg uqyqK fokak fjkjd' tA fjkqfjka Tka,hska wOHdmkh werUqK;a orejkag tAl w¨;a w;aoelSula' tA ;=< fldfyduo yev .efykafk lshk tl .eg¨jla'tA;a tA njla ujqmshka f;areï .ekSula olskakg keye' fï jf.a jd;djrKhla ;=< orejkaf. udkisl;ajh f;areï wrf.k tA whf. wOHdmk lghq;= id¾:l lr.kak Woõ lrk tl ujqmshkaf. j.lSulaa'

tA;a tA wh lrkafk orejkaf. ys;a ;,k tl' thd,f. ySk orejkaf.ka iM, lr .kak W;aidy lrk tl'we;a;gu mdif,a flfrk wOHdmkh úêu;a wOHdmkhla' wo tAl kej;s,d' Tka,hska jeks wúêu;a wOHdmk l%u;a tlal Ôúf;a ch.kafk fldfyduo lshk foa orejkag f;areï lr fokakg isoaOfj,d ;sfhkjd' tA foaj,a lrf.k hkfldg ;dlaI‚l myiqlï wd§ .eg¨ u;=fjkak;a fï ojiaj, fyd|gu bvlv ;sfhkjd'

fldfydu;a fï ojiaj, orejkaf. ysf;a ;sfhk mSvkh tA jf.a foaj,a tlal jeäfjkak mq¿jka'tA wjia:dj,È orejkaf. ys; Yla;su;a lrk tl jf.au Tng mq¿jka uÜgfuka tA whf. mdvï jevg Woõ fjk tl ujqmshkaf. j.lSula'

yeu krl wjia:djlau iaj¾Kuh wjia:djla lr.kak mq¿jka'''

fudlo Ôúf;a yeu krl wjia:djlau fyd| wjia:djla lr.kak mq¿jka' tA yskaod fï whym;a jd;djrKh ;=< wfma Ôú;h iïmQ¾Kfhkau wjq,a fjkafk keye lshk foa orejkag f;areï lr fokak ´fk Tnhs' tA;a orejkag;a l,ska yeufoau bjrhs'wmrdfo úNdf.'lsh lshd orejkaj udkislj jÜgkak .sfhd;a we;a;gu b;sß fjkafk miq;eùula'

b;ska ,enqKq fï wjia:dj iaj¾Kuh wjia:djla lr.kak nqoaêu;a foujqmshkag mq¿jka'fudlo Ôúf;a jeä ld,hla Tn ysáfh orejkaf.ka ÿriafj,d' tA Tn /lshdj;a tlal ld¾hnyq, jqKq ksid'tA;a oeka jirlg wdikak ld,hla mqrdjg Tng orejka tlal bkak jeä wjia:djla ,eì,d ;sfhkjd'b;ska tAflka Wmßu m%fhdack .kak'

m%dfhda.sl Ôú;fhka wOHdmkh'''

Tfí orejd bx.%Sis NdIdjg ÿ¾j, kï th j¾Okh lr .kak Tng Woõjkak mq¿jk' .‚;h úIfha isoaOdka; tÈfkod Ôú;h yd noaO lr.kak mq¿jka'úfõlS ie|Ejl wyi ksÍlaIKh lrñka ;re rgd .ek orejkag lshd fokak mq¿jka' mx;s ldurfha .=rejrhd iuÕska bf.k .kakd mdvug jvd fyd¢ka tjka w;aoelSula ;=<ska úIh oekqu fndfydu;a fyd¢ka OdrKh fjkjd' tAl Ôú; ld,hgu u;l ;sfhk w;aoelSula fõú'

fldfydu;a fï fj,dfj idïm%odhsl wOHdmk l%uh jeys,d' b;ska wmg isoaOfjkjd úl,am wOHdmk l%uhkag wkq.;j orejkaf. wOHdmkhg Woõ fjkak'Tng wka;¾cd, myiqlï ke;akï" cx.u ÿrl:khla ke;akï tA .ek ;efjkak tmd' mdi,a mgka .kakd f;la orejkag fm< fmd;a ál lshjkak mq¿jka' tys fkdf;afrk úIh lreKq f;areï .kak m%dfhda.sl Ôúf;ka ´kE ;rï WodyrK wr.kak mq¿jka'tA foaj,ska wms wfma orejkag Woõ lruq'W;aidyh Wjukdj ;sfhkj kï wmg lrkak neß fohla kE'tA foa orejkag wjfndaO lrfokak mq¿jka fjkafk;a Tnguhs'


fudydka m,a,sh.=re

mqoa., yd yelshd iïnkaO mqyqKq

WmfoaYl yd ufkda úoHd foaYl


;udrd m;srK