නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wjqreÿ .Kklg miafia GMOA ks,jrKhg fffjoHjßhla ;r. lrhs'''


wkqIsld wfíkdhl

mYapd;a ffjoH Wmdê wdh;kh


fï ojiaj, rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh ms<sn|j fndfyda fokl=f. wjOdkh fhduqj ;sfnkjd' ta rfÜ mj;sk oejeka; fi!LH m%Yakhla yuqfõ fukau fi!LH jD;a;slhkaf.m%Yak ms<sn|j Tjqka úiska flfrk WKqiqï l;dny;a iuÕska'


fï fj,dfj rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh ;=< b;sydifha fuf;la isÿ fkdjQ fohlg uxfm;a újr fjñka mj;sk nj wmg wkdjrKh jqKd' ta m%:u j;djg rcfha ffjoH ks,OdÍka f.a ix.ufha úOdhl iNdjg wkqhqla; ùu fjkqfjka ldka;d ffjoHjßhl úiska kdufhdackd bÈßm;a lr ;sîu ms<sn|j' we;a;gu th b;sydifha fuf;la fkdjqK;a ld,Sk wjYH;djla' msßñka yd iu iuj ldka;djka ffjoH lafIa;%fha lghq;= lrk fudfyd;l Tjqkaf.a m%Yak .eg¨ ms<sn|j l;d lrkakg bÈßm;a jk weh ffjoH wkqIsld wfíkdhl'


fld<U ñhqishia úoHd,fhka m%d:ñl wOHdmkh ,nk weh oaú;Shsl wOHdmkh ,nkafk fld<U úYdld úoHd,fhka' úIh ndysr l%shdldrlïj,g jeä bvla fjka l< weh 1999 jif¾ fyd|u úYdldj njg o m;ajQjd' úoHd,hSh ;+¾hjdol lKavdhfï fukau jdol lKavdhfï idudðldjla jQ weh 2000 jif¾§ mshdfkda jdokh i|yd cd;sl fh!jk iïudkh o Èkd .kakg iu;a jQjd' ta jf.au 1996 isg 2006 olajd cd;sl ;reK jdoH jDkaoh ksfhdackh l<d' úYdldj Tmj;a l< weh ;u j.lSï uekúka bgq lrñka YsIH kdhsldjl f,i o ish ld¾hh ukd f,i bgq l<d' ffjoHjßhl jQ miqj ks¾úkaok" m%ij yd kdßfõo " <ud frda. ms<sn| Èjhsfka m%foaY lsysmhl rdcldß bgq lrkq ,enqjd' fï jk úg ffjoH mßmd,k" cd;Hka;r in|;d iy jHdmdr l<ukdlrKh .ek mYapd;a WmdêOdßkshla' oekg mYapd;a ffjoH Wmdê wdh;khg wkqhqla;j lghq;= lrk weh iuÕska wo wmg l;d l< hq;=j we;s foa fndfyduhs' b;ska wms weh iuÕska ta ms<sn|j l;d lruq'


ffjoH;=ñhks" fï ojiaj, w¨;a jevlg iQodkï fjk njla oek .kak ,efnkjd@

fï ojiaj, uu mYapd;a ffjoH Wmdê wdh;khg wkqhqla;j ffjoH mßmd,kh ms<sn|j yodrñka bkakjd' ta w;r;=r wjqreÿ .dklg miafi rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.ufha ks,jrKh fjkqfjka bÈßm;a fjkak iQodkula ;sfhkjd'


ta ms<sn|j álla úia;r lrkak i;=gqhs o@

rcfha ffjoH ks,OdÍka f.a ix.ufha Wm f,alï ;k;=r fjkqfjka uu kdufhdackd Ndr §ug lghq;= l<d' fï fj,dfj Wm f,alï ;k;=re y;rla fjkqfjka whÿïm;a yhla ,eì,d ;sfhkjd' ta ksid ta fjkqfjka Pkaohla mj;ajd wod< ;k;=re i|yd iqÿiq wh f;dard.ekSula isÿfjhs'


we;a;gu wehs Tn fujka ;k;=rlg whÿï lrkak ys;=fj@

ta ;SrKh .kakfldg uu f.dvla ta .ek ys;=jd' tlla ;uhs ffjoH ks,OdÍka .;a;u 50] lg jeä msßila ldka;djka ùu' ta jf.au rcfha ffjoH ks,OdÍka f.a ix.ufha idudðlhka .;a;;a bka 50] lg jvd bkafk ffjoHjßhka' wfkl ldka;djkagu iqúfYaIS jQ m%Yak ;sfhkjd' ta m%Yak w;S;hg idfmalaIj wo jeähs' fldfydu;a msßñ whg iqúfYaIS jQ m%Yak jf.au ldka;d wmg;a iqúfYaIS jQ m%Yak .eg¨ ;sfhkjd' ffcj úoHd;aulj ne¨j;a ldka;djka fjkia' b;ska tajd ksfhdackh lrkak;a ta whf. m%Yak l;d lrkak ffjoHjrekaf.a jD;a;Sh ix.ufha ksfhdackh ta lshkafk úOdhl iNdj ;=< ldka;djla bkak ´fk lshk wjYH;dj ug oeKqkd' ta ksid ;uhs uu fï ;SrKh .;af;'


ta;a ffjoHjßhl ñka fmr ks,jrKhlg bÈßm;a jk u;lhla wm i;=j keye @

we;a;" f.dvla fj,djg ldka;djka fujka foag bÈßm;a fjkafk fndfydu wvqfjka' foaYmd,kfhÈ jqK;a 25] l ldka;d ksfhdackhla ,nd§ ;snqK;a ta i|yd bÈßm;a fjkafk fndfydu iq¿ msßila' wjia:dj ÿkakg .kafk kE' ta ldka;djka ks;ru ys;kafk wehf.a ld¾hh fjkafk orejka yodf.k uy;a;hf. jev lghq;= n,df.k f.or bkak tl lsh,d' ta foaYmd,kh" jD;a;Sh iñ;s ksfhdackh wdÈfhka we;sjk m%Yak krl úÈhg n,mdú o lshk is;=ú,a,;a tlal ta wh úiskau Tjqkaj hgm;a lr .ekSug W;aidy lsÍu ksid' we;a;gu wmg wfma jD;a;Sh Ôúf;aÈ m%Yak ;sfhkjd' ta m%Yak T¿fj ;shdf.k f.or b|f.k ta .ek l;d l<dg jevla kE' ux ys;kafk ldka;djka jk wmj uq¿.kajkafk wmsu ;uhs'


Tn wNsfhda.d;aul pß;hla' ta .ufk werUqu iksgqyka fjkafk fldfyduo @

uu mfya YsIH;aj úNd.h iu;aj ;uhs fld<U úidld úoHd,hg tkafk' mdi,a ldf,È wOHdmk lghq;= jf.au úIh ndysr l%shdldrlï fndfyduhl ksr; jqKd' ngysr ;+¾hjdol lKavdhug iïnkaO fjkafk uu y;fr mka;sfh bf.k .kak ldf,Èuhs' miqld,Skj úYdld úoHd,fha ngysr ;+¾hjdol lKavdhfï kdhl;ajh ,nkjd' YsIH kdhsldjla f,i lghq;= lrkjd' mdi,a jdol lKavdhfï idudðldjla' fgksia iy fydlS l%Svdfõ ksr; fjkjd' fï .ufk werUqu iksgqyka fjkafk ta úÈhg'


Tn ffjoHjßhl f,i Ôúf;a mgka .;a;= ldf, u;lh@

uu 2001 È reyqKq úYajúoHd,fha lrdmsáh ffjoH mSGhg iïnkaO fjkjd' 2007 § bka msgfj,d iSudjdisl mqyqKqj ,nkafk fld<U <ud frdayf,a iy ldi,a ùÈfha ldka;d frdayf,a' uq,au m;aùu lvq.kakdj frday,g' bka miafi uuhs uf. uy;a;hhs fokaku kdúl yuqodfj iafjÉPd kdúl n<ldhg iïnkaOj lghq;= lrkjd' tys§ ^Comission Officer& ¨;skka idckajßhla f,i lghq;= lrkjd' wjqreÿ ;=k yudrlg miafi t;ekska weú;a fld<U cd;sl frday,g weú;a mYapd;a Wmdêhg fhduqfjkjd'


bka miafi fi!LH wud;HdxYfha ksfhdacH wOHlaI ;D;Shsl ffjoH fiajd ^jev n,k&" jev n,k ksfhdacH wOHlaI y,dj; uy frday," jev n,k ksfhdacH wOHlaI l¿fndaú, frday, wdÈfha lghq;= lrkjd'


Tfí fiajd ld,fha§ ,;a w;aoelSï mokï lrf.k o fujka ;k;=rlg whÿï lrkak ys;=fj@

mßmd,k ;k;=rl rdcldß lroa§ idudkH ffjoHjrhl=g jvd iuia; fi!LH moaO;sh ;=< mj;sk .eg¨ y÷kd .ekSfï wjia:dj ,efnkjd' we;a;gu ta fya;=fjka ug frday,l mj;sk m%Yak fudkjo lshk tl olskak ,enqKd' ta foaj,a tlal ;uhs ug ysf;kafk jD;a;Sh ix.uh we;=<g .syska ta iïnkaOfhka l;d lrkak ´fk lsh,d' ta;a b;ska ux ldka;djla ùu ksid ta foa lrkak ´fk lsh,d ma,Eka l<dg yeufj,dfju wffO¾h lsÍï ;uhs isÿjqfKa' we;a;gu fïl ffjoHjrekaf.a jD;a;Sh ix.uhla' ta whf. m%Yak fidhd n,kak msßñ o .eyekq o lshk tl m%Yakhla lr .kak ´fk keye' wjYH fjkafk mj;sk ;;a;ajh wjfndaO lrf.k ta i|yd idOkSh ms<s;=re ,nd§ug lghq;= lrk tl'


Tn ldka;djla ùu ;=< Tnf. .ukg n,mEï jQ njo Th lshkafk@

wffO¾hu;a lsÍï iEfykak isÿjqKd' ldka;djla ùu ;=< tjka ;k;=rlg b,a¨ï lsÍu kqiqÿiq fohla nj lshkakg W;aidy l<d' ta;a uf. ieñhd udj f.dvla ffO¾hu;a l<d' we;a;gu tal ug f,dl= Yla;shla' Tyq;a fï lafIa;%fhau lghq;= lrk ffjoHjrfhla úÈhg lafIa;%fha whg ;sfhk m%Yak ms<sn|j fyd| wjfndaOhla we;sjhs bkafk'


ldka;djla ùu ;=< uq¿.ekaù fkdisáh hq;= nj Tn l%shdfjkau Tmamq lrk pß;hla úÈhg iuia; ldka;djkag ,nd Èh yels m‚jqvh fudllao @

wo iudch yev .eys,d ;sfhkafk ldka;djkag yd msßñkag iudk wjia:d ,nd fokakg fkdfjhs' ta;a wfma iudc j.lSu bgq lroa§ Tn ldka;djla o msßñfhla o lshk tl fkfjhs jeo.;a' Tfí j.lSu' fldfydu;a ud i;= fm!reI;ajh ojilska follska f.dv keÕ=Kq tlla fkfjhs' uf.a f.or mßirfh b|,d ug uf. fm!reI;ajh f.dvkÕd .kak wjYH miqìu ,enqKd' wOHdmkh ú;rla lrkak lSj uõmshka fkfjhs ug ysáfh' ta mkakrh;a tlal uf. ieñhf.ka ,enqKq iyfhda.h;a Wmßuhs' b;ska Tn;a Tfí iudc j.lSu bgqlrkak melsf<kak tmd' t;fldg Tng wjYH iyfhda.h Tn jgd bkak wh Tng ,ndfokak melsf<k tlla keye';udrd m;srK