නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wruqKg <Õdjk f;la lsisu fohla w;yßkak tmd - wNHjldY úoHd bxðfkare ksmqks lreKdr;ak


ljodyß ;ukaf.a wruqKg hkjduhs lsh,d ys;kak'''

wOHdmkh w;yßkak tmd''' yeuúgu l=;=y,h ;shd.kak'''

ljodj;a ldf.j;a u; hefmkak ys;kakj;a tmd'''
f,dalh ms<sn|j weiQ msrE oekqula ;sfhk fndfydafokdf.isyskhla ù ;sfnk ysre fkdnisk wêrdcHfha Rolls Royce iud.fï wNHjldY úoHd bxðfkarejßhl f,i lghq;= lrk weh ms<sn|j wm o Wkkaÿ jkafka bßod Èjhsk ix.%yh rejka chj¾Ok ;nk ,o wmQ¾j igyklg wkqjh' tu ,smsh fk; .egqKq fudfydf;a wehj fidhd weh iuÕ l;d lr kj,shg ,shkakg ug is;a jQfha kj,sh n,k ldka;djkag iy ;reK orejkag bka Èß.ekaùula .; yels hehs is;=K ksidh'


ksmqks lreKdr;ak kï fuu fid÷re hqj;sh wNsudkj;a Rolls Royce b;sydih ;=< tu ;k;=rg m;a jQ ,dnd,;u ;re‚h fukau w.aksÈ. wdishdkq l,dmfha tu ;k;=r fynjk tlu ,dnd, ldka;dj f,i;a jd¾;djla msysgqjd we;' weh wmg jákafka W.;alu;a olaI;djh;a ksid ,la ujf.a ku cd;Hka;rhg Tijd ;enQ Y%S ,dxlsl Èh‚hl ùfuks'


Y%S ,xldfõ fõ,dfjka rd;%S 10 g wdikakj ;sìh§ ÿrl;kh Tiafia wehj iïnkaO lr.;a udf.m<uq m%Yakh jQfha fï ojiaj, wef. lghq;= fudkjdoehs yßyeá oek .ekSu i|ydhs'


fldfyduo ksmqks" fï ojiaj, fudkjo lrkafka'''

flá ksjdvqjla bjr lr,d wdfhu;a uu tx.,ka;hg wdjd' kej;;a iqmqreÿ mßÈ uu uf.a /lshdfõ jev tlal ld¾hnyq, fj,d' uu wNHjldY bxðfkare úoHdj yodrmq flfkla' uu fiajh lrkafka f,dalfha wxl tfla .=jkahdkd tkaðka ksIamdokh lrk Rolls Royce iud.fï äðg,a wdlD;sl l<ukdldßksh jYfhka' wo ug f,dl= j.lSula mejß,d ;sfhkjd /lshdj iïnkaOfhka' fï ojiaj, uf.a m%Odk;ajfhka hq;=j bxðfkare lKavdhula lD;su nqoaêhla ^Artificial Intelligence& iys; .=jka hdkd tkaðula ksIamdokh lrf.k hkjd' <Õ§u tjeks .=jkahdkd tkaðula f,dalhg y÷kajd §uhs uf.;a uf.a lKavdhfu;a wruqK'Bg wu;rj ,nk udfia kej;;a ,xldjg weú;a uf.a IVY Tech iud.fï YdLdjla Y%S ,xldfõ wdrïN lrkak;a ie,iqï ilia lrf.k hkjd' tys§ uu n,dfmdfrd;a;= jkafka uf.a rfÜ bxðfkare Wmdêh yodrd ;sfnk ;reK ;re‚hkag f.da,Sh w;aoelSï ,nd .ekSug wjia:dj ,nd§u' ta;a tlalu uf.a oekqu;a Tjqka fjkqfjka ,ndfokak mq¿jka fjkjd'


ksmqksf.a mjqf,a úia;r l;d lf<d;a '''

uu Wmkafka ye§ jefvkafka Y%S ,xldfõ' roafod¿.u" .fkafmd, ;uhs uf.a .u' uf.a mjqf,a bkafka wïñ;a" ;d;a;s;a" whshd;a' uf.a ;d;a;s;a" whshd;a fokaku bxðfkarejka' wïñ wms fokakd ,efnkak l,ska riaidjla lr,d ;sfhkjd' wms ,enqKg miafia /lshdfjka bj;afj,d iïmQ¾Kfhka u wmsj n,d.kak" wmsg W.kajkak fjfyis,d ;sfhkjd' fudlo uf.a ;d;a;s äfrlag¾ bxðkshßka jYfhka jev lf<a fld<U' thd ld¾hnyq, Ôú;hla ;uhs .; lf<a' wms fokakd .ek" wfma wOHdmkh .ek jeämqru fydh,d ne¨fõ wfma wïñ ;uhs' Bg miafia ;d;a;s msgrg /lshdjlg .shd' uq,ska wms roafod¿.u b|,d ;uhs fld<U biaflda,j,g wdfõ' miafia miafia ;d;a;s rg .sh ksid wms fld<U mÈxÑhg wdjd' wog uu;a uf.a whsh;a wms fokaku mÈxÑ fj,d bkafka tx.,ka;fha' wïñhs ;d;a;shs ú;rhs roafod¿.u f.or bkafka'


ksmqksf.a mdi,a ld,h u;la lf<d;a''

fmr mdif,a b|, idudkH fm< wjika jkf;la uu bf.k .;af;a fld<U ñhqishia úoHd,fhka' uu mdi,a ldf,a§ mka;sfha tl fol fjÉÑ <ufhla fkfuhs' idudkH bf.kSula ;uhs uu lrf.k .sfha' tfyu jqK;a uf.a ys; weÈ,d .sfha úIh ndysr lghq;=j,g' uu ñhqishia úoHd,fha iaúñka l<d' fgksia .eyqjd' keIk,a olajdu ta l%Svd folu l<d' Nla;s .S; lKavdhfï ysáhd' fmrÈ. ;+¾hjdol lKavdhfï ysáhd'jh,ska .eyqjd' ngk<d jdokh l<d'


iuyr ojia ;snqKd Wfoa 5'00g roafod¿.ñka weú;a mdif,a úIh lghq;= ál lr,d yji iafmdÜ m%elaáia lr,d f.or hkfldg ? 10-11 jqKq' ta ldf, wïñf.a jefâ Th jev Tlafldu l<dg lula keye bf.k .kak tl;a yßhg lrkak lsh,d ks;r ks;r lshmq tl' thdg f,dl= Wjukdjla ;snqKd udj fvdlag¾ flfkla lrkak' kuq;a ug tfyu ys;la ;snqfKu keye'


ug ´k jqfKa ;d;a;s jf.a bxðfkarefjla fjkak' ,kavka O/L fyd¢ka iu;a jqKdu ug ´k jqfKa blaukska hqksj¾isá tllg hkak' ta ud¾.h ;uhs uu f;dar .;af;a' kuq;a wo ysf;kjd uu ,xldfõ A/L lr,d .shdkï fyd|hs lsh,d' t;fldg wms ;j;a fld,s*hsâ fjkjd' uu lshkafka ,xldfj bkak kx.s,d u,a,s,dg A/L lr,d Bg miafia ;ukaf.hqksj¾isá isyskhg hkak lsh,d'''


wehs Tng úYajúoHd,hg l,skau we;=¿ fjkak ´k lsh, ys;=fka'''

talg fukak fïlhs fya;=j lsh,d yßhgu lshkak neye' uu fldfydu yß úfoia wOHdmkhg ;uhs fhduq jqfKa' uu uq,skau .sfha vqndhsj, yeßhÜ fjdÜ úYajúoHd,hg' t;fldg ug jhi wjqreÿ 15 hs'


úYajúoHd,hg we;=<;a fj,d bxðksßhka *jqkafâIkaúNd.h l<d'' ug wjq 16 § tx.,ka;fha Brunel úYajúoHd,hg we;=<;a fjkak mq¿jka jqKd'' Bg miafia uu Brunel j, uf.a wOHdmk lghq;= fyd¢kau lrf.k .shd' ta wkqj ;uhs wvq jhil§ úYajúoHd, wOHdmkh ,nkak uu jdikdjka; jqfKa'''


wNHjldY bxðfkare úoHdj i|yd m<uq wjqreoafoa§ <uhs 280 la f;dard.;a;d' ta <uhs w;frka neÉ fgdma fjkak ug mq¿jka jqKd' fojeks wjqreoao <uhs 280 - 60 lg wvq jqKd' ta w;r ysáfha uu;a ;j;a .eyeKq <uhs lsysm fofkla ú;rhs' talg fya;=j wNHjldY bxðfkare úoHdj wudre úIh Odrdjla' úfYaIfhka .eyekq <uhskag' yenehs wms lsysmfokd wNsfhda.h Ndr.;a;d' ta ksid ,enqKq w;aoelSï tughs' fï .uk uu wo fï úÈyg lshk ;rï f,fyis tlla jqfKa kE' fldfyduyß fojk wjqreoafoa ta <uhs w;ßka uu kej;;a jeäu ,l=Kq .;a;d'


2014 § uu úYajúoHd,fhka t<shg wdjd' ta wNHjldY bxðfkare úoHdj ms<sn| Wmdêh iïmQ¾K l< tlu isiqúh jYfhka' ta fjkfldg uf.a wOHdmkh wkqj /lshdjla lrkak ´k lsh,d uu ys;,d bjrhs'


fldfyduo Tn /lshdjg fhduq fjkafk''

ta fjkfldg;a uf.a isyskh fj,d ;snqfKa kdid wdh;khg yß tx.,ka;fha Rolle Royce wdh;khg yß /lshdjg hkak' yenehs uu ta fjkfldg oekf.k bkakjd tal f,fyis myiq jevla fkdjk nj' fldfydu jqK;a l%Svdfjka ,enqKq mkakrh ksido fldfyo ug tal lrkak neß fjhs lsh,d ljodj;au ys;=fK keye' ta wjia:dfõ§ ;uhs uu úYajúoHd,fh ;=kajeks jif¾§ Rolle Royce tlg odmq wema,sflaIka tlg Bg udi wglg miafia bkag¾úõ tkak lsh,d wdrdOkdjla ,enqfKa' we;a;gu tal ug úYajdi lrkak nerej .shd' uu bkag¾úõ tlg .shd' Wfoa 8 b|,d ? 8 fjklï Tjqka udj bkagúõ l<d' idudkHfhka bkag¾úõ tlla ;sh,d tafl ßi,aÜ fokak udi ;=kla ú;r tfya .kakjd' kuq;a Èk lsysmhlska ug Rolle Royce j,ska weu;=ula ,efnkjd" uf.ka jeämqr úia;r álla oek.kak iy bkag¾úõ tfla ;;a;ajh .ek wy.kak lsh,d' t;ek§ ud;a tlal l;d lr,d Tjqka wjidkfha lshkjd uu ta /lshdjg f;areKq nj' ug mqÿu i;=gla we;s fjkafka' uf.a tlu isyskh ta úÈyg ienEùu .ek' uu wfkla me;a;g wïñg ;d;a;sg flda,a lr,d ta .ek lshkjd' Tjqka fofokd;a yßu i;=gq fjkjd' Rolle Royce bkagùõ tflaÈ ne¨fõ wOHdmk iqÿiqlï muKla fkfuhs yeufoau ne¨jd' idudkH oekqu" olaI;djka" fm!reI;ajh jf.a Tlafldu' Tjqka Tjqkaf.a /lshdjg n|jd .kafk;a ish¨ olaI;d we;s wh' ta ksid wms wOHdmk iqÿiqlï muKla iïmQ¾K lr .;a;dg uÈ'' oCI;djka iy ksmqK;djka tjeks /lshdjlg wjYH nj f;areï .kak ´ks''


fudkjo Tng Ôú;fha ,o wNsfhda.'''

we;a;gu lsõfjd;a wo uu bkak ;ek .ek ug f,dl= i;=gla ;sfhkjd' yenehs wdmiq yeÍ ne,Sfï§ Ôú;hu wNsfhda.hla ù we;s nj ug fmakjd' jD;a;Sh me;af;ka ug wNsfhda. f.dvla wdjd' tal;a uu ,dnd, ùu' ;k;=re oeÍfï§ ;udg jvd jeäuy,a wh ,dnd, flfkl= lshk foaj,a lrkak" ms<s.kak fmdä ue<slula olajkjd' ,xldfõ ú;rla fkfuhs f,dalfh;a tfyuhs' yenehs wms tjeks wjia:djka nqoaêfhka úi|d .; hq;=hs' ;ry wr f.k neye' ;udf.a kdhl;aj .=Kdx. fmkaúh hq;=hs' wfkl wfma ifï meyeh'' uu wdishd;sl ;reKshl ùu" ldka;djl ùu hk ish,a, jD;a;Suh wNsfhda. /ila ug ,efnkak fya;= jqKd'


2015 § ;uhs uu wNHjldY bxðfkarejßhl f,i Rolle Royce j,g tkafka' jir folla uu ksIamdok bxðfkarejßhla f,ihs lghq;= lf<a' Wmßu fyd¢ka uu /lshdj l<d' Bg miafia tys by< l<ukdldÍ;ajh ug ;j;a j.lSï ,nd ÿkakd' ta wkqj ;uhs ug Rolle Royce iud.u úiska f.da,Sh jYfhka bÈ lrk .=jkahdkd txðka w¨;ajeähd lsÍfï uOHia:dkfha Wmfoia iy hdka;%sl ie,iqï lrk wxYh ,efnkafka' tal ug f,dl= j.lSula' ta wkqj ;uhs ug f,dafla f,dl=u .=jkahdkd w¨;ajeähd lsÍfï uOHia:dkh jk wefußldfõ weÜ,kagd Delta Tech uOHia:dkh yokak kdhl;ajh ÿkafka' fï foaj,aj,ska wfma rfÜ kx.s,d u,a,s,dg wdo¾Yhla .kak mq¿jka'' wmg lrkak neß fohla ke;s njhs' ys; Yla;su;a ùuhs wjYH jkafka'''yßka§ ,shkf.a