නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

úIîc kikakhs rej /l .kakhs fldfydU


fldfydU lshkafka f.dvla fyd| T!IOhla',iaik fjkak ú;rla fkfuhs úúO frda. iqj lr.kak;a tys ;sfnk úIîc kdYl .=Kh wmsg WmldÍ fjkjd' b;ska ksjfia § b;d myiqfjka fidhd .; yels fldfydU j,ska ,iaik fjk wdldrh ms<sn|j lsh,d fokak wms is;=jd'

ifï meyeh jeä lrkak''

fldfydU fld< álla wrka fmiaÜ tlla úÈhg yodf.k tAlg ly yekaol=;a tl;= lrkak'fïlg .kak ´fk lfâ ;shk ly fkfuhs' ly lE,a,la wrka l=vq lr,d fyda wUr,d .kak ´fk'Bg miafi tAlgu ó me‚ ìkaÿ 02 - 03 la tl;= lr,d uqyqfKa wdf,am lrkak' úkdä 20 la ú;r ;sfhkak §,d uqyqfKa Wv w;g ysñysg iïNdykh lrkak'

l=re,E j,g fyd|u úi÷ula'''

fldfydU fld< álla WKq j;=rg tl;= lr,d úkdä 2 - 3 la ;sh,d fld< wUr,d fmiaÜ tlla úÈyg yod.kak'Bg miafia fyd¢ka msßisÿ lr.;a uqyqfKa wdf,am lrkak' úkdä 30 muK b|,d úh¨Kdg miafia u| WKqiqï j;=ßka fidao,d bj;a lrkak'

l¨ ,m bj;a lr.kak mq¿jka'''

fldfydU f;,a ìkaÿ 2 - 3 la j;=r ìkaÿ lsysmhla tl;= lr,d ,m le<e,a we;s ia:dkj, wdf,am lrk tl' Bg miafia úkdä 20 la ú;r b|,d fidaod bj;a lrkak'È.gu fï i;aldrh lrkak mq¿jka kï ,m we;s fjk tl;a kj;a;.kak mq¿jka'

;=jd, j,g m%;sldrhla'''

j;=r fldamam fol ;=klg fldfydU fld< álla od,d fyd¢ka W;=rjdf.k tA j;=frka oo" ;=jd, fidaokak'i;shla .;jk úg kslkau iqj fõú'


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv