නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wmamÉÑ ysáh;a ke;;a wdof¾ yß mßiaiï'''


Èk ieureulg tyd f.diska wïudf.;a" wmamÉÑf.;a wdof¾ oefkk orejkag'''


—msh fifkyig lú .S ,shjqKd u§''˜ Tõ'' we;a;gu lmamrla wïud .ek ,shmq fndfyda foa wiafia wms olskjd" meyeÈ,sju fï uq¿uy;a iudchgu  wmamÉÑj wïud ;rïu u;l keye lsh,d'


b;ska Ôú; ldf,u fydhk fifkyi tl ojil meh 24 lg ,>q lrkafk fldfyduo'' ta jf.au ta yeÕSïj,g iuyr fj,djg ixidrh;a  uÈ lsh,d oefkoa§ f,daflu ;SrKh lrmq ojil I¾Ü" l,siï" .s*aÜ jjqp¾ wiafia flala lm,d wms fldfyduo fï wdof¾g f.ùula lrkafka'' tal wmsg m%Yakhla' yeuodlu ta m%Yakh tfyïuu wfma ys;aj, ;sfhaú' fldhs;rï l<;a uÈ jf.a oefkaù'' oefkk yefÕk lrkak ysf;k oyil=;a ys; we;=f<a fmdrlk ye.Sï ta fjkqfjka ojiska oji wfma Ôú; wiafia w¨;ska bmfoaù' ta yskaod ta fjkqfjka wmsg lrkak fjkafka talu tl fohhs' ta Ôúf;a wjika yqiau fjklï wmamÉÑ .ek ;shk wdof¾ ys; we;=f<u m;a;shka lrka ys; mmqjg ;=re¿ lrka yß mßiaiug yeuodu ta ksula ke;s fifkyi u;la lrk tl ú;rhs'''


yenehs wms yefudagu wmamÉÑf.a wdof¾ iudkj tl jf.a ,efnkafk kE''' fudlo fïl hqoaOhla ;sín rgla ojila folla fkfjhs ;sia jirl hqoaOhla ;sín rgla''' ta hqoafoka jf.au úúO fya;=ka ksid fï rfÜ yqÕla wmamÉÑ,d wdfh f.or weú;a ;snqfKa keye''' b;ska ta ksidu nyq;rhla iurk mshjrekaf. Èkfha we;a; f.!rjh ysñfjkak ´fka ta whg lsh,d kslugj;a wmsg ysf;kafk ke;s tl ;uhs ;shk tlu wjdikdj'' fudlo wo wms fï bkak uy fmdf<dj ta f,hska f;;afj,d ireidrj wkd.;h fjkqfjka f.dvkeÕ=Kq" yeuflfklaf.u mmq l=yrj, WKqyqu fyd| yeáhg okak lshk fmdf<da;,hla jqKq ksidfjka ;uhs nyq;rhla <uhs ;ukaf. ;d;a;d tlal wo fï Èkh iurkafk'''


fkdokakjd jqKdg yqÕla yh y;r fkdf;afrk mqxÑ tjqka isxy, w¨;a wjqreoaog WmkaÈfkg ú;rla fkfjhs Ôúf;a Èkk yeu fj,djlu wïud tlalu fyõfj ;d;a;dj fudlo ldgjla je/oaola ke;s ta wysxilhkag ;snqKd meyeÈ,s ySkhla' wïudf.uDÿ fudf,dla w;a wiafi oejfgkjd jf.au wmamÉÑ Wka Èkk yeu fj,djlu úfYaI yeu ojilu Wkaj lrmskakdf.k hdú lshk yß wysxil ldgj;au lrorhla ke;s ySkhla'''


ta;a fï yeu ySfklg mK fokak fjkafk f,a lsß lr,d ÿkakq wïfulag jqKdu t;k fmdä wuq;a;la wmsg oefkkjd'' fudlo .eyekq yß ishque<shsfka uDÿfudf,dlafka b;ska fldfyduo lshqfglaia ;ejrek nkaä j<¨ msreKq w;aj,ska fï foaj,a lrkafk lshk ldrkjd'' Tõ'' we;af;kau .eyeKq yß ishque,S uDÿ fudf,dla jqKdg wïu,dg mq¿jka jqKd lsisu wvqjla mdvqjla fkdoefkkak ;ukaf. orejd ldka;dj;a jqK;a msßñfhla jqK;a lrmskakdf.k hkak ixidrh mqrdjgu yß tlalka hkak'' fudlo wïu,dg ta nr oeKqfk ke;af; ,smaiaála lshqfglaiaj,g jvd Ôúf;a yrhd;aul nj jf.au yeu yqiaula .dfku we;s .eUqr Tjqka fyd¢ka jgyd.;a; ykaod ''


we;a;gu wms yqÕla fj,djg ys;kafka wïud l=iaishg ú;rla iSud fjkjd lsh,d'' kuq;a ;d;af;la ke;sj lsisu yõyrKla ke;s fldákau weiaj,g fmak udkhl okak lshk kEfhla fkdkEfhla .ejqfk ke;s ;ek§" f,dalfhkau ;ks jqKq .eyekqkag mq¿jka jqKd ld,h;a tlal msßñ ys;l yhsh we.g .kak' ta ksidu wo fjoaÈ tfyõ .eyeKq w;aj,ska mqxÑ Wkaf. T¨j w;.dmq msßñ ys;aj,ska ;ukaf. orejkaj ;jmq lmamrla .Ekq okakjd ms<slkafk boka googel wemaj,g fjklï fï ishjfiaÈ jqK;a ´k ;rï tjqkag Ôúf;a lshd fokak' fïfl ;shk wmQ¾j;ajh kï wms ys;k m;k idïm%odhsl wmamÉÑ tfyu;a ke;akï ;d;af;l=f.ka isÿjk iín il, ukdfju hq;=lï j.lSï wïud bgqlrk tl'''


we;a;gu lsõfjd;a udfig .kak mä m; yß yeáhg fïkafÜka lr.kak neß fndfydauhla fj,djg wïudg mq¨jka jqKd riaidjla fkdl<;a" me,a ne| f.k fiá*sflaÜ" ämaf,daud" Wmdê .;af; ke;;a" uefkaÊukaÜ bf.k .;af; ke;;a yß wmQrejg ,hs*a tl uefkaÊ lrkak'' ta ksidu tl olska n,kak ú;rla fkfjhs b.k.kak;a wmsg wjldYhla ;sífn f.or ;d;a;dg jvd wïud ;=<ska'''


ta yskaoduhs fndfyda fj,djg wms m%isoaêfha fkdolskjd jqKdg ishque,s .eyekq w;aj,ska f,dafla fjkia fjÉÑ wjia:d kï wkka;hs lshk foa wújdofhkau ms<s.kak fjkjd''' wo oji Y+oaO isxy, wfma úÈyg kï wmamÉÑ,df.a oji tfyu;a ke;a;ï ;d;a;,df.a oji'' ta;a wehs wojf.a ojil fï úÈyg wïud .ek l;d lrkafka jeo.;au ldrKdj talhs''' fndfydaúg fkdokakjd jqKdg msh fifkyi .s,syS .sh iEu wjia:dj§u fï uyfmdf<dfj WKqyqu mmq .eUqrg orka Ôúf;a lshd ÿkafka wïu,d fï rg mqrdu Ôj;a fjkjd' fkdokakjd jqKdg oyila weia w;r iyila flfKys,slï tlal ojiska oji lsisu wvqjla ke;s fifkyiska wehg mq¨jka jqKd yß wmQrejg Ôúf;a ú|jk fndfyda ;eka ú¢kakg lshd fokak' ke;s neßlï w.ysÕlï ú;rla fkfjhs l=i.skak mjd f,dalfhka yx.kak jf.au  ;j;a fndfyda foa ta uõj;alug lrkak mq¿jka jqKd'''


;d;a;d flfkla ke;s f.orla lshkafka fodrla ke;s me<la jf.a fldhs fudfydf;a fldhs úÈyg wk;=re wlr;eínj,g uqyqK fokak fjhso lshk nh jf.au ;e;s.ekau we;sfjkafka ksrdhdifhkauhs'' fldhs;rï ys;g yhsh .;a;;a ta yeufoagu uqyqK fokjdhs lsh,d msßñfhla ;rï ier mreI fjkakj;a r¿ oro~q fjkakj;a we;a;gu wïu,dg neßfjkjd' ta ú;rla o f.orl .Dy uQ,slhdg fnok n;a mf;a b|ka ? fnda fjoaÈ fodrlfâ wdrlaIdj fjklï yß mqÿu iy.; foaj,a wmamÉÑg mK fmdjk wïudg uqyqK fokak fjkjd '


lfâ msf,a nvq uqÜgq .kak uy mdrj,aj, r;afjÉÑ ;dr fmdf<dfj fndr¿ msßÉp w;=mdrla f;dgla .dfk oefkk uy fmdf<dfj riafi úÈkak ú;rla fkfjhs' f.hla fodrla yod.kak" pdß;% jdß;%j,§ wmamdf. jf.au wïudf.a N+ñld fjkqfjka fmkS ys¢kak wïudg isÿ Wkyu f,daflg fmfkk fõokdjg jvd mqÿudldr ord.ekSula fï yeufohla fjkqfjkau jmqrkak jqfKa wïudg''


we;a;gu wmamÉÑ lshkafka ySkhla Ôúf;a kkak;a;dr fjk fj,djl .=ála§,d ms<sfj,la lrdú lshk''' jerÈ mdrj,aj, lrlalykak yooaÈ bfjka jf.a oekka ,.lg weú;a lshd foaú lsh,d ysf;k mq¨jka fj,djlg Ôúf;a ;ekska ;ek riuqiq lrdú lsh,d ysf;k lvka jegqkyï ke.sÜgjhs lsh,d ysf;k kuq;a fï yeufoau ys;k ;rugu wmamÉÑf.a rEfm wiafika wïud fmfkoaÈ oefkk Ôúf;a ;Dma;sh yß wmQrehs'' fldákau lsõfjd;a .eyekq w;lska msßñ ys;lska Ôúf;a jd;a;= lr,d Ôúf;a yevlrdu ta yeuflfkl=f.u Ôúf;a wmamÉÑ fjkafka oiuila /lmq f,a lsßlr,d fmdjmq wïud'' we;a;gu wïud WU yß wmQrehs ;d;af;l=f. WKqyqu ;rïu f<ka.;=hs' ta yskaou ixidrhu miqmiska fifkyiska ¨yqn¢kak ;rï wdofrhs yeuodlgu'


oefha ish¨ mshjrekag wdorfhka msreKq mshjrekaf.a Èkhla'''æææ


Ndkql iÑka;k lreKdr;ak