නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

;ju wjqreÿ 9hs O/L ,shkak b,a,hs


;;a;amr lsysmhla we;=<; wdj¾;s;d j.=j tl yqiaug lshdf.k hk” g%s,shk .Kka lsisu meg,Sulska f;drj .Kka lrk l=vd Èh‚hlj miq.sh ojil fm!oa.,sl rEmjdyskS udOH wdh;khla uÕska rggu olskakg ie,eiaiqjd we;a;gu fï Èh‚hf. yelshdj ms<sn|j ta udOH wdh;kh rgg lshkak l,ska miq.sh ud¾;=fõ§ weh ms<sn|j lshjqKq mqj;am;a ,smshl=;a wm fk; .egqKd ta;a ta fj,dfj rfÜ meje;s wia:djr ;;a;ajh;a tlal wmg ta .ek l;d lrkak bvyirla fydhd.kak tl wiSre jqKd rgla úÈhg wm fndfydu mqxÑhs ta;a wfma rfÜ yelshdjka msreKq iïm;a fndfyduhs ta;a wm ;ju;a tlu ;ek isr.;fj,d kS;s wK mk;a pl%f,aL j,g fldgqfj,d l< hq;= hula fmkqKo bka tydg ;Skaÿ ;SrK .kakg neßj wm isrfj,d

widudkH yelshdjla

idudkHfhka f,dalfha rgj, olskd yelshdjkaf.ka msreKq orejka yuqfõ jhi wjqreÿ kjhl oeßhlg tjka yelshdjla ;sîu ms<sn|j w;sYfhdala;shla fkdjqK;a wfma rgg wkqj th f,dl= fohla idudkHfhka tjka jhil miqjk wfkl=;a orejkag idfmalaIj weh yelshdjka fndfyduhla iuÕska Wm; ,o oeßhla fmdf<dkakrej wr,.xú, m%foaYfha Ôj;ajk fpkq,s f,ykaid kï jQ fï oeßh wOHdmkh ,nkafka ÈUq,d., wr,.xú, ú,hdh m%d:ñl úoHd,fha 4 jk fYa‚fha weh i;= l=i,;djka w;r jvd;a biau;=j fmfkkafka p;=r f,i bx.%Sis ni yeisrùuhs .‚;h úIhg fukau i;aj úoHdjg o iycfhkau wd yelshdjla weh ;=< mj;sk nj foujqmshka fukau mdif,a úÿy,am;sjrhdo m%ldY lr isákjd

mdif,ka ,nd Èh yels oekqu ,nd § wjika

ta iïnkaOfhka woyia olajñka ú,hdh m%d:ñl úoHd,fha úÿy,am;s ls;aisß wfí.=Kj¾Ok uy;d fmkajd fokafka mdi,g fokak mq¿jka oekqu ish,a,lau fï jk úg wehg ,nd § wjika njhs wehf.a yelshdjka iïnkaOfhka wOHdmk n,OdÍkaf.a wjOdkh fhduqù ta yelshdjka bÈßhg j¾Okh lr .ekSug wjYH miqìu ilia fjkq we;ehs úÿy,am;sjrhd wfmalaId lrkjd

weh i;=j i;aj úoHdj ms<sn|j mj;sk yelshdj ms<sn|j hdmkh úYajúoHd,fha fcHIaG lÓldpd¾hjßhlo woyia olajd ;snqKd Tjqka yefudau lshkafk fï jhfia orejl= i;=j mej;sh fkdyels yelshdjka fndfyduhla weh i;=j mj;sk nj fkdjkafkau o@

úYajúoHd, miai .ykafk wehs@

kuq;a tjka yelshdjkaf.ka msßmqka fpkq,s f,ykaidf. mshd mq,ia;s bkaÈl k,a,fmreu mjikafka fjkuu l;djla fï oeßhf.a yelshdjka w;r jvd;a lemS fmfkkafka i;aj úoHdjg mj;sk l=i,;dj nj;a ta iïnkaOfhka Woõjla n,dfmdfrd;a;=j úYajúoHd, lsysmhlg .sh;a tu yelshdjka j¾Okh lr .ekSug Woõ lrkakg furg úYajúoHd, moaO;sh wleue;s nj;a h

wdishdfõ fpia Y+ßhka oi fokd w;rg

fpia l%Svdj iïnkaOfhka iqúfYaIS ksmqK;djla olajk fï oeßh 2018” 2019 jirj,È cd;sl fpia Y+ßh njg m;aj we;s w;r fpia l%Svdfõ wdishdfõ ys¢kd uq,au oi fokd w;ro weh miqjk nj wehf. mshd i|yka lr isáhd ta;a cd;Hka;r ;r. i|yd werhqï ,enqKo ta i|yd oeßh hq;= wêl msßjeh ord.ekSug wmyiq ksid cd;Hka;r ;r.dj,s .Kkdjlau wehg uÕ yeÍ .sh njo oeßhf.a mshd m%ldY lr isáhd

6 fYa‚fha § idudkH fm< ,shkak bv fokak

we;a;gu fï oeßh jf.au uõmshka wOHdmk n,OdÍkaf.ka b,a,d isákafka oeßhg 6 jk fYa‚fha § w fmd i idudkH fm< úNd.hg fmkS isàug wjia:dj ,nd fok f,ih we;a;gu fpkq,s f,ykaidg ;u yelshdj ms<sn|j ;sfnkafka mqÿudldr jQ úYajdihla ta úYajdih fmroeßj ;uhs weh 6 fYa‚fha § idudkH fm< úNd.hg uqyqK § yeu úIhhlgu A idud¾: ,nd .kakd nj lshkafka

b;ska fï jf.a l=i,;d mQ¾K orejka wmg iïm;a ta iïm;a lef,a msmqKq u,a jf.a lef,au mrj hkakg fkd§ ta whf. yelshdjka Tm uÜgï lrkakg rgla úÈhg wm lghq;= l< hq;=hs fkao@

n,OdÍkaf.a wjOdkhg

rgla úÈhg wm fndfydu mqxÑhs ta;a wfma rfÜ yelshdjka msreKq iïm;a fndfyduhs ta;a wm ;ju;a tlu ;ek isr.;fj,d kS;s wK mk;a pl%f,aL j,g fldgqfj,d l< hq;= hula fmkqKo bka tydg ;Skaÿ ;SrK .kakg neßj wm isrfj,d fjk;a rgj, fujka úfYaI yelshdjka iys; orejkaf. ta yelshdjka wjÈ lr.kak jevms<sfj<j,a fndfydu;a l%shd;aul fjkjd

ta;a wms ;ju;a fmdfrdkaoï n,kjd tfyu lf<d;a biairyg fudkjf.a ;;a;ajhlg uqyqK fokak fjhso lsh,d msUqrem;a ilia lrkjd we;a;gu jro fld;eko@ wehs wmg fï oeßh jka iqúfYaIS yelshdjkaf.ka msreKq orejkaf.a yelshdjka biau;= lrkakg neß @ ta whg w; ÿkafkd;a bka ldg fyda ydkshla w,dNhla isÿfjkjdo@

ieÕjqKq ñ‚ leg Tm uÜgï lrkak ld,h weú;a

orejl= úNd.hlg jdä lrúh hq;= ksYaÑ; jhila ;sfhkjd ta;a fï oeßh ;=< widudkH jQ yelshdjla mj;skjd kï th M,odhS f,i fhdojd .ekSfï jrola keye fkao @

wOHdmk n,OdÍka lghq;= lrkafka ta whg wkq.ukh l< hq;= l%shd mámdáhla ;=< ys|f.k b;ska ldgj;a ys;= uf;a ;Skaÿ ;SrK .kakg fkdyels jkak mq¿jka fpkq,s muKla fkfjhs fujka yelshdjka iys; orejka fndfyduhlau fï mqxÑ rg ;=< ieÕj bkakd nj wm okakjd’ b;ska tjka ieÕjqKq yelshdjka iys; orejkaf.a ksiÕ yelshdfjka m%fhdackhla .kakg wjeis miq;,h ilia lsÍug wOHdmk wud;Hjrhd mshjrla .kafka kï th rfÜ fyg oji fjkqfjka lrk fyd| wdfhdackhla njg m;a jkjd fkdwkqudkhs;udrd m;srK