නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fydo;a krlg;a n,mdk iudc udOH mßyrkh mßiaifuka


wm fï f.jñka isákafka b;d ÿIalr ld, mrdihls' fldúâ 19 jix.; ;;a;ajh yuqfõ ffoksl lghq;= fndfyda ÿrg fjkia lï rdYshlg Ndck ù ;sfí' fï w;r iudc ÿria:lrKh fya;=fjka fndfyda fofkla ksfjia j, /£ isák w;r" wka;¾cd, m%fõYh we;s fndfyda fofkl= ksjfia isg ;u rdcldß lghq;= lrñka isá;s' wfkla w;g ksjfia .; lrk ld,fhka ie,lsh hq;= jYfhka jeä ld,hla fï jk úg iudc udOH fõÈldjka ;=< ießirñka .; flf¾' f,dj mqrd f;dr;=re blaukska ,nd .ekSug" lshùug" ,sùug" woyia yqjudre lr.ekSug" ñ;=re ñ;=ßhka yuqúug" ld¾hd, idlÉcd meje;aùug" ri úkaokhg" ydiHg" w;aoelSï fnod yod .ekSug wd§ jQ fulS fkdlS fndfyda foa i|yd fï fudfydf;a wmg we;s m%n,u yd myiqfjka <Õd úhyels udOH njg m;aj ;sfnkafka iudc udOH fõÈldjka nj wuq;=fjka lsj hq;= fkdfõ'

iudc udOH ye¢kajqfjd;a'''

bkag¾fkÜ f,i fmdÿfõ ye¢kafjk úYd, yd úúOdldr jQ ihsn¾ wjldYh ;=< wmg yuqjk" ckm%sh fjí fõÈld j¾.hla kï iudc udOHhs' iudc udOH mq¿,aj w¾: oelaúh yelafla fkdñf,a .sKqula újD; fldg msúis miq" tys ;sfnk jpk" rEm" y~" ùäfhda iy nyqudOH wka;¾.;h mßYS,khg;a" tA ´kEu wdldrhl wka;¾.;hla wm úiska ckkh fldg f,fyisfhka fnod .ekSug;a yelshdj i,id fok fiajd f,ihs' ´kEu flfkl=g wka;¾.;h ckkh lsÍug fyda fnod .ekSug yels iudc udOH wka;¾.;h" mßYS,lhka ckkh lrk wka;¾.;h' f,i ye¢kafjkjd' 2020 w. o;a;j,g wkqj Y%S ,xldfõ jvd;au m%p,s; iudc udOH fõÈld jQfha Facebook ^f,dj jeäu msßila Ndú; lrk fõÈldj& YouTube ^f,dj jvd;au ckm%sh úäfhda fnod .ekSfï fõÈldj& iy Instagram ^;u woyia m%ldY lsÍug mska;+r fhdod .kakd fõÈldj& hk fiajdjka ;=khs'

mÍlaIK j,g wkqj'''

iudc udOH cd,d w;ßka ;reK ;re‚hkaf.a udkisl fi!LHhg wys;lr u iudc udOH cd,h zbkaiag.%Eïz nj iólaIKhlska fy<sù ;sfnkjd' uyd ì%;dkHfha isÿl< fuu iólaIKh i|yd jhi wjqreÿ 14;a 24;a w;r ;reK ;re‚hka 1479 fofkl=f.a u;h úuid ;sfnkjd' ldxidj" úYdoh" ;kslu iy udkisl ysßyer jeks .eg¨ we;slrjk ckm%sh iudc udOH cd,d wkqms<sfj,ska olajk f,i iólaIlfhda Tjqkaf.ka b,a,d isá úg wka;¾cd,h Tiafia lrk ,o fuu u; úuiqfï § ie,ls,a,g f.k we;af;a YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook iy Twitter jeks iudc cd,d u.ska ;reK ;re‚hkag we;sjk n,mEu iqúYd, njhs'

Ndú;h .ek fndfyduhla okafka keye'''

iudc udOH l%shd;aul fjkafka kj udOH ;=<ska' tA lshkafka mß.Klh fyda cx.u ÿrl:kh ;=<ska' m;a;r" .=jka úÿ,sh" rEmjdysksh fï yeu iajrEmhlau kj udOH ;=< ;sfnkjd' iudc udOH fndfydu fõ.j;a' iudc udOH ;=< nyq udOH ;sfhkjd' fïj fndfydu m%n,hs' fõ.h b;d jeähs' fuys fõ.h b;d  jeä ksid m%;spdr oelaùu;a b;d fõ.j;a' ;dlaIKh .ek oekqu ;snqK;a th Ndú;d lrkafka fldfyduo lsh, fndfyduhla okafka keye' oeka yefudau fï fuj,ï iuÕ Tjqkaf.a f,dalj, ;ks fj,d' wfma rfÜ ñ,shk 6 la muK iudc udOH Ndú;d lrk msßi w;r 60] la muK isákafka ;reK ;re‚hka' Tjqka iudc udOH Ndú;d lrk wdldrfha .eg¨ .Kkdjla ;sfnkjd' fï fya;=fjka rgl f,dalhl wkd.; brKu ;SrKh lrk mrmqrl nqoaêuh ixj¾Okh ms<sn|jo .egÆ /ila mek kef.k w;r ;j;a msßilf.a iajlSh fm!oa.,sl;ajh wuq wuqfõ iudc udOH ;=< úkdY ù hEug;a" úkdY lr .ekSug;a fhduq ùu ;=< wkd.; brKu ms<sn| wúksYaÑ;;djhla mjd ks¾udKh ù ;sîu iudc udOH ;=< Wvg my<g hk fldhsldg;a fmfkk idudkH lreKla njg m;aj ;sfnkjd'

orejka ms<sn| l;d lf<d;a'''

wo ldf, orefjda w;r f*ianqla" bkaiag.%Eï" hQ áhqí" jÜiema jf.a yeu tllau ckm%shhs' .Kkh lsÍï j,g wkqj kj fhdjqka orejkaf.ka 97] lau fï iudc udOH Ndú;d lrkjd' iudc udOH Ndú;h lshkafk tla;rd weíneys ùula lsh, tAjd Ndú;d lrk wms ljqre;a okakjfk' úfYaIfhkau fïjd Ndú;d lrk ;reK orefjda biafldaf, weß,d wdmq fj,dfõ b|ka kskaog hklkau" mdvï lroaÈ" TV n,oaÈ" lEu loaÈ mjd f*daka j," geí j, T¿j Tndf.k fï Social Media yryd peÜ lrk tl" fmdaiaÜia odk tl" fIhd¾ lrk tl ;uhs lrkafka' yenehs biair ;reK Woúh mqreÿ fj,d ysáfha t<shg .sys,a, hd¿fjd tlal tl;=fj,d l;d ny lrkak' oeka tAl uq¿ukskau fjkia fj,d' hd¿lï we;sfjkafk" l;d lrkafk" ;ry fjkafk Tlafldu Tka,hska' fïl orejkag wkd.f;a iudch tlal .efgkak wjYH iudc l=i,;d yod.kak ;sfhk wjia:djg f,dl= ndOdjla' iudc udOH j,g weíneys ùfuka ir,ju wOHdmk lghq;= j,g fjka lrkak ;sfhk ld,h wysñfjkjd' tA .ek ;sfhk Wkkaÿj wysñ fjkjd' tA jf.au l,ska lshmq udkisl .eg¿ we;sùu uÕska fldfydu;au wOHdmkhg" u;l Yla;shg" wjOdkh fhduq lsÍfï yelshdjg jf.au wkd.; Ôúf;ag;a ndOd we;sfjkjd'

kskao iïnkaO .eg¨'''

B<Õ foa ;uhs uy ? fjklïu f*daka tlg T¨j Tndf.k f*ianqla" bkaiag.%Eï hk tl jf.au mdkaorg weyeß,;a iudc udOHfha kshef<k tl' tAflka fjkafk fï orejkag wjYH .=Kd;aul kskao wysñfjk tl' kskao wysñùu ksidu oji mqrdu yßu fjfyildÍ .;shla" ks;r flaka;s hdu" wOHdmk jev j,g ndOd jf.au Bg tyd .shmq udkisl fi!LH .eg¨ mjd we;sfjkak mq¿jka'

ihsn¾ m%ydr lrejka Nhdklhs'''

ihsn¾ wmrdOj,ska oeä fia úkaÈ;Ndjhg fyda wmfhdackhg ,lajkafka ldka;djka iy .eyekq <uqka nj iudc úoHd{hskaf.a woyihs' fuys§ Tjqka fmkajd fokafka fndfyda úg ldka;djka iudc iïnkaO;d cd, u.ska ish mjqf,a ióm;uhska iy ñ;=re ñ;=ßhka iu. úúOdldrfha iïnkaO;d meje;aùug oeä keUqrejla iy reÑhla olajk neúka ihsn¾ wmrdOlrejkaf.a myiq f.dÿrla njg m;ajk njhs' úfYaIfhka ldka;djka ish PdhdrEm iy w;sYh fm!oa.,sl f;dr;=re mjd iudccd,d ;=< yqjudre lr .ekSu" ;E.s fnda. heùu we;=¿ ksrka;rfhka isÿlrk l%shdldrlï ihsn¾ wmrdOj,g f.dÿre ùug myiq wjia:djla ks¾udKh jk nj y÷kd f.k ;sfnkjd' fujeks wjia:djlg uqyqK§ug ldka;djla f,i Tng fyda Tfí orejdg fyda isÿjQjfyd;a yels blaukska kS;suh mshjr .kakg lghq;= lrkak' iuyr wjia:dj,§ ìh fyda ,eþcdj ksid;a" isoaêh fy<s lsÍfuka miq we;s úh yels wksis m%;sM, ms<sn| j is;Su ksid;a" idudkHfhka orejka ;uka w;aú¢ ihsn¾ ;dlaIKh Tiafia isÿ jk ,sx.sl ysxikh ms<sn| j udmshkag fyda Ndrlrejkag fyda fy<s lsÍug ue<s fjkjd' tjeks wjia:djl udmshka ;uka iuÕ ieu úg u isák nj orejkag tA;a;= .ekaùu b;d jeo.;a' udmshka ieu úg u ;ukag iydh yd wdrlaIdj imhk nj;a" ;uka flfrys we;s wdorh yd ohdj fï isÿùu ksid lsis fia;a u fjkia fkd jk nj;a orejdg jgyd Èh hq;= w;r isysnqoaêfhka hq;=j iudc udOH cd,d ñka bÈßhg mßyrKh lsÍug orejdj fhduq lrkak'

j.lSu yd j.ùu'''

wfma ixialD;sh ;=<ska" wd.u ;=<ska iudcfha Ôj;a jk yeá wmg W.kajkjd' wmg wdfõ. ;snqK;a tA wdldrfhkau uqod yßkak krlhs' idys;H" l%Svdj jf.a foaj,a j,ska wmg W.kajkafka fï wOHd;añl foaj,a' kuq;a wms fï ish,a, wu;l lr uqo,a" n,h" Okh fidhkjd' wmsg iudc j.lSula ;sfnkjd" iudÔh udOH .ek’ ;reK Ôú; ;uhs fï ksid wk;=rg ,la fj,d ;sfnkafka' udOH Ndú;fha§ wmg j.lSula iy j.ùula ;sfnkjd' udOH Ndú;fha we;s fõ.j;a nj iy wfma ye.Sï jvd;a blaukg m%ldY lrkak mq¿jka ksid wms fï iudc udOH Ndú;d lrkjd' kuq;a f;dr;=re ,nd §u .ek j.lSula iy j.ùula keye' jhia uÜgula fkd;ld ´ku flfkl=g fuhska f;dr;=re oel n,d .kak mq¿jka' fïj wfma yDo idlaIsh iïnkaO .eg¿' wms <. úkhla ;sfhkak ´k' fï iudc udOH j, wmg ;sfhk wjfndaOh wmg ;sfnk j.lSu iy j.ùu" ;dlaIKh oeks isáhdg ú;rla uÈ' iajlSh fm!oa.,sl;ajh iudc udOH ;=< ¥IKh jkakg bv fkd;eîu;a wka ljfrl=f.a jqjo fm!oa.,sl;ajh iudc udOH ;=< iqrlaIs; lsÍu fjkqfjka fmkS isàu o YsIagdpdr.; ixialD;shl j.lSuls'


ksfrdañ .=Kr;ak

;djld,sl l:sldpd¾h

o¾Ykh yd ufkda

úoHd wOHkdxYh

Y%S chj¾Okmqr

úYajúoHd,h


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv