නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fâgd ldâ bjrhs i¾'''wo fkdfjhs uu fyg Online tkakï'''


fldúâ ksid f.org fldgqjqKq m<shg yeu orefjl=gu tl;= fjkak neß —Tka,hska wOHdmkh˜


±ka ksjdvq ldf, yskao kE biafldaf,a''' ydhs ydhs wdms Tkak fi,a,ï ldf,a''' biair ld,fha orejkag jdrdjidk mdi,a ksjdvqj fndfydu i;=gq w;a±lSula jqKd' kuq;a jdrdjdidk fkdjqK;a jix.; ;;a;ajh bÈßfha wo ojfia mdi,a È.ska È.gu ksjdvq' ta;a fldaÉÑfhka .ug hkak' lsßhs meKshs ld,d tkak' orejkag wjia:djla keye' fldákau wi,ajeis ksjila iuÕ fyda .Kqqfokqjg wjir keye' ta ksidu fï È.= ld,hla mdi,a jeiSu orejkag n,mdkafka fldfyduo'''@ mdi,a jeiqj;a Tjqkaf.a wOHdmkh wLKavj isÿ lrkafka fldfyduo''@


fldúâ jix.; ;;a;ajh f.da,Sh jix.;hla njg m;ajk mßirhl§ Èkm;d mdi,a mj;ajd .ekSu lsisfia;au l< fkdyels ;;a;ajhla njg m;a jqKd' iudc ÿria: nj" ksrka;r w;a fia§u jeks lghq;= iuÕ jqK;a mdi,a moaO;sh mj;ajd .ekSu myiq ld¾hhla fkdfõ' orejka hkq iuQy yeisÍï iys; ck lKavdhula' ta jf.au orejka fjkqfjka ;ju;a fldúâ tkak;a ,nd§u ks¾foaY ù keye' ta ksid hï f,ilska fldúâ wdidÈ; orefjla mdi,a moaO;sh ;=< isáfhd;a ta orejdf.ka fldúâ wdidÈ;hka oduhla ìys úh yelshs' tmuKla fkdj orejkaf.ka .=rejreka mjd wdidÈ; jk wjodkula mj;sk ksidu fldúâ jix.; ;;a;ajh yuqfõ Èkm;d mdi,a mj;ajd .ekSu nrm;, .eg¨jla njg m;aj ;sfnkjd'


jix.;h ksid wOHdmk moaO;sh lvd jeàug bv Èh hq;= keye'''

jix.; ;;a;ajhla mj;sk ld, jljdkqjl ta uqjdfjka wOHdmk moaO;sh ì| jeàug;a bv Èh fkdyelshs' jix.;h me;sfrk fõ.h wkqj iudc ÿria:nj mj;ajd .ekSu ksid Èkm;d mdi,a fmr mßÈ mj;ajd .ekSu;a wmyiqhs' jix.; ;;a;ajh md,kh lsÍu i|yd fldúâ m%;sYla;s tkak;alrKfhka hï m%;sM,hla ,eîug kï iudcfhka 85] la j;a fjkqfjka tkak;a ,nd §u wjYH fjkjd'


tkak;a ,nd §fï m%uqL;dj ;=< ;ju;a orejka we;=<;a ù keye' Tjqka fjkqfjka wOHhkhka ;ju mj;skjd' tjeks w;ayod n,k tkak;la orejka fjkqfjka ks¾foaY lsÍug kï ;jÿrg;a fï w;ayodne,Sï jeä ÈhqKq l< hq;=hs' fï jkúg lekvdfõ jhi wjqreÿ 12 isg by< orejka fjkqfjka Pfizer tkak; ,nd §ug lghq;= lr ;sfnk w;r weußld tlai;a ckmofha;a orejka fjkqfjka tkak;alrKfha jeä ms<sfj, ixúOdkh fjñka mj;S'


orejka w;r fldúâ 19 wdidÈ; orejka isákak mq¨jks' kuq;a Tjqka frda. ,laIK fmkakqï lrkafka keye' wmyiq;djla fmkakqï lrkafk;a keye' tfy;a Tjqka wdidÈ;hs' fï ksid by; lKavdhï iudcfha frda. jdylhka úÈyg .=rejreka iy Tjqkaf.a wdY%s; lKavdhï fj; frda.h iïfm%aIKh lrkak mq¨jks' .=rejrekaf.jhi iy Tjqkag mj;sk frda. ixl=+,;djka wkqj orejka fj;ska iïfm%aIKh ùfï wjodkula ;sfnkjd'


mdi,a jeiSu orejkag n,mdkafka fldfyduo'''@

mdi,a fkdhk jhfiaa isák orejkaf.a fouõmshka .=rejreka kï fï ksjdvqj Tjqkag ;ukaf.a orejka iu. .; lsÍug wjia:dj ,efnkjd' th tla fyd| wjia:djla' fï ,enqKq ksjdvqj orejka iuÕ iqkaor f,i fnod yod .ekSug fouõmshka j. n,d .; hq;=hs'


kuq;a mq¾j <ud úh ixj¾Ok wjiaa:dfõ isák orejkag Tjqkaf.Ôú;fha tla wjia:djla uÕ yefrkjd' rgl jix.; ;;a;ajh meje;=K;a wOHdmk moaO;sh mj;ajd .; hq;= ksid jhi wjqreÿ 5 iïmq¾K jQ úg Tjqka Èkm;d mdi,g we;=<;a l< hq;=hs' ta ksid <ore mdi,a wOHdmk ;=< ,efnk iqkaor w;a±lSï Tjqkag wysñ fjkjd'


Èkm;d mdif,a§ jqK;a uq,a jir fol ;=< ,efnk úúO iqkaor wjia:djka ;sfnkjd' fi,a,ï f.j,a" keoE .uka jeks iuQy l%Svdjka iy úfkdaockl wjia:djkaf.a w;a±lSï Tjqkag wysñ fjkjd' t;eka mgka orejka mdi, ;=< hï w;a±lSï ,nd isák msßila ksid mdi, újD; lsÍu fyda ud¾..; wh o wOHdmkh iuÕ bÈßhg hEug hï yelshdjla ;sfnkjd' idudkH fm< iy Wiia fm< orejkag;a ;ukaf.a wkd.;h .ek ìhla we;s fjkjd' úIh ks¾foaYh wdjrKh fkdùu" úNd.ksis ld,hg fkdmeje;aùu" m%;sM, m%udoh jeks isÿùï ksid Tjqka udkislj hï jHdl+, ;;a;ajhlg m;a ùfï iajNdjhla mj;skjd'


ud¾..; fyj;a Tka,hska úl,amh'''

mdi,a jeiSu ksid mx;s ldur wOHdmkh fjkqfjka orejdg we;s bv m%ia;dj wysñ ùu idudkH ;;a;ajhla' fï fjkqfjka úi÷ï ,efnk ld, jljdkqjl fiahdjla fyda fkdue;s ;ek Bg úi÷ï fiùu j¾;udk wOHdmfha ±ä wjYH;djla njg m;a jqKd' ta ksidu wOHdmk moaO;sh ;=< Tka,hska wOHdmk rgdj mj;ajd .ekSug leue;af;ka fyda wleue;af;ka fouõmshkag isÿ jqKd'


j¾;udk wOHdmk rgdj ;=< úIh uQ,sl wOHdmkh l,a bl=;a ù we;ehs wOHdmk{hkaf.a woyihs' ta fjkqjg nqoaê l,ïnkh fyj;a mekhlg ms<s;=re fidhk" úuik Problem Posing Education wOHdmk rgdj iy t;ekska o Tíng .sh Inquiry Based Education wOHdmkh jvd;a id¾:l neõ ±ka ms<sf.k ;sfí' kuq;a Y%S ,xldj ;ju;a b;d miq.dó ;ekl miqjk neõ i|yka l< hq;= fõ'


wdl,am ixj¾Okh iy YslaIKh ;=< wjYH lrk ±kqu .ek wm Wkkaÿ jqK;a ixj¾ê; rgj,a úiska jeä ;ekla ,nd fokafka nqoaêhg uq,a ;ek fok ‘Online EducationwOHdmkhg neõ fmfka'


‘Online Education’ .ek wfma rgg .eg¨ fndfyduhla ;sfnkjd'''

Y%s ,xldfõ isÿ lrk ,o iólaIKhlg wkqj mß.Kl iys; ksfjia we;af;a 22'2] la' thskq;a niakdysr m<d; m%uqL w;r W!j m<df;a wvqu m%;sY;hla jd¾;d fjkjd' 47] lg jeä msßila iaud¾Ü cx.u ÿrl;k Ndú; lrk w;r 61] la fokd iaud¾Ü cx.u ÿrl;kh Tiafia fyda wka;¾cd,hg msúiSug ;rï ±kqj;anjla ,nd ke;' jdikdjlg fuka .=rejrekaf.ka 60] lg jeä msßila mß.Kl idlaIr;djfhka hqla; ùu b;d w.h l< hq;= lreKla'


wfma rfÜ fouõmshkaf.a wd¾Ól ;;a;ajh iuÕ orejdf.a wOHdmkh fjkqfjka Zoom fyda Team uDÿldx.hla iys; mß.Klhla fyda cx.u ÿrl;khla imhd .ekSu wjYH úh' Y%S ,xldfõ mjq,a miqìu ;=< 66] lgu wka;¾cd, myiqlï fkdue;s nj jd¾;d fjkjd' ta w;ru fuu ud¾..; mdvï iuÕ iïnkaO ùu fjkqfjka fâgd fjkqfjka w;sf¾l jeh nrla ±Íug isÿ ù ;sfí' orejka fo;=ka fofkla mdi,a hk wd¾Ól ÿIaalr;d iys; mjq,lg fï jeh nr ord .ekSu fnfyúka wmyiq ;;a;ajhla ù ;sfnkjd'


Tka,hska mx;shg iyNd.S lsÍu'''

;dlaIKh iïnkaOfhka .;a úg wfma jeäysáhka w;r ;ju;a f;dr;=re ;dlaIKfha mj;skafka fndfydu ukao.dó iajNdjhla' kuq;a Tka,hska iuÕ iïnkaO jk m%d:ñl wxYfha orejka fjkqfjka orejd iQodkï lsÍu fouõmshkaf.a ld¾h Ndrh ú ;sfí' zoom iïnkaO;djhg orejd iïnkaO lsÍug fmrd;=j wod< iïnkaO;dj ,nd .ekSu" fõ,dj ±k .ekSu" zoom iuÕ iïnkaO ùu jeks lghq;= ;sfí'


mx;shg iïnkaO ùug fmrd;=j .=rejrhd úiska ta fjkqfjka jQ ,skala tl fhdod iïnkaO ùu" W;a;r ,nd fok úg uhsfl%dfmdakh yiqrejk wkaou jeks lreLq .ek fouõmshka t;rï ±kqj;a fkdùu ksid orejkag;a Tka,hska wOHdmkh iuÕ iïnkaO ùu ys;k ;rï iqkaor f,dalhla fkdjk nj;a lsj hq;=h'


ksjfia mßirh

Tka,hska wOHdmkfha § ksjfia§ orejdg ksy~ mßirhla iQodkï lr §ug isÿ fõ' tfy;a we;eï orejkaf.a mjq,a miqìu u; ud¾..; wOHdmkh fjkqfjka tjka iqÿiq miqìula ilia lr §u myiq fkdfõ' l=vd orejka isák ;ekl mj;sk f>daIdldÍ mßirh ksid .=rejrhdg;a hï hï wmyiq;djka we;s fjkjd'


mß.Klh$ ksy~ mßirh $ fâgd ;snqK;a is.ak,a keye''

ud¾..; wOHdmkh ,nk fndfyda orejkag is.ak,a fkdue;s ùfï ÿIalr;dj b;d ±ä fia n,mdk ;;a;ajlg m;aj ;sfí' î' î' iS mqj;a fiajfha i|yka wkaoug we;eï orejka ;ukaf.a Tka,hska wOHdmkh fjkqfjka is.ak,a we;s m%foaY mSrñka lsf,daóg¾ .Kkska ÿr f.jd meñfKk neõ jd¾;d fõ'


î' î' iS mqj;a fiajfha ±lajQ m%jD;a;shlg wkqj r;akmqr Èia;s%lalfha l,jdk ue;sjrK fldÜGdYfha zzjej.u ZZ .ïudkfha orejka mdrejlska f.dia kej;;a nia r:hlska lsf,daóg¾ y;rla ÿr f.jd f.k is.ak,a iys; m%foaY fj; hk neõ i|yka ù ;sfí' isxyrdch mduq, msysgd ;sfnk fuu .ïudkfha we;eï orejka is.ak,a fidhñka l÷ iy .ia u;g ù Tka,hska mdvï iuÕ iïnkaO fjk neõ o tys i|yka úh'


wjOdkh ±laùu

mka;s ldurhl .=rejrhd iuÕ iDcq iïnkaO;djla we;s úg orejd úiska mdvug olajk Wkkaÿj Tka,hska ;dlaIKfha§ olakg ,efnkafka ke;' we;eï úg mdvu wjidk ùug fmrd;=j Tyq kskaog f.diskah'


wOHdmk rgdfõ mj;sk iïu;hkag wkqj orefjla tlu úIhl mj;ajd .ekSug .e<fmk ld,h úkdä 45 ls' mx;shl ld,Éfþohla úkdä 45 lg fjka lr we;af;a ta ksidh' kuq;a Tka,hska ;dlaIKfha§ fndfyda úg fuu l%ufõoh Ndú; jkafka ke;' ta ksidu m%d:ñl wOHdmkh ,nk orejkaf.a fouõmshka ÿrl;k" jÜiawema jeks uDÿldx. Ndú; lrñka orejkaf.a ud¾..; bf.kqu iuÕ .=rejrhd iy fiiq fouõmshka iuÕ zz iuqyhla (Group) f.dvkÕd .ekSug iqodkï ù isá' ta;a ±kqula we;s fouõmshka muKs' tfia fkdue;s m%d:ñl wxyfha bf.kqu ,nk orejka ±ä fia wirK jk wjia:djka o ke;=jd fkdfõ'


mka;shl bf.kqï b.ekaùï ls%hdj,sh''

mka;shl mdvula W.kajk úg mj;akd bf.kqï b.ekaùï ls%hdj,sh ksid mdvug wu;rj ;¾l ú;¾l" idlÉPd lsÍï .=rejrhd iy orejd w;r wka;¾ ikaksfõok iïnkaO;djka meje;aùu" ixl,am ixj¾Okh jeks .=Kdx. fndfyduhla ,efnkjd' kuq;a ud¾..; wOHdmkfha§ orejdg ,efnkafka ±kqu muKhs'


ta jf.au Ôjk l=i,;djka ie,iqï lsÍu" mßmd,kh" iajdëk Ñka;kh ÈhqKq lr .ekSfï wjia:djla ud¾..; wOHdmkfha§ orejdg ,efnkafka keye' th fndfydu tlldÍ rgdjla' ngysr rgj,a úiska fuu ud¾..; wOHdmkh úúO wÈhr Tiafia ixj¾Okh lsÍug fhduq ù ;snqK;a wfma rgg we;s jqKq wd.ka;=l mßirh iuÕ tjeks wOHhkhka fjkqfjka fyda ud¾..; wOHdmkh ie,iqï lsÍu i|yd lsisÿ wjia:djla ,enqfKa keye'


úIh b.ekajj;a úIh iu.dó iy ndysr ls%hdldrlï keye'''

fmr¨k msg fyd|hs is;d wms Tka,hska Tiafia orejkag wOHdmkh ,nd ÿkak;a úIh iu.dój isÿjk fndfyda ls%hdldrlï fï Tiafia isÿ lsÍu wmyiqhs' N+ñld rx.k" fjk;a fi!kao¾hd;aul iy ks¾udK ls%hdldrlï" lKavdhï l%Svdjka fjkqfjka we;s wjia:djka orejdg wysñ fjkjd' úfgl fïjd ksjfia isg isÿ lrk nj ienEjla jqK;a tajd fndfyda fihska ´,dßl nj lsj yelshs' orefjla ;u jhia lKavdhfï orejka iuÕ isÿ lrk ks¾udKd;aul ls%hdjla ;ukaf.a ksjfia isg yqfol,dj bÈßm;a lsÍfuka orejdg ,efnk w;a±lSu .ek iEySug m;a úh fkdyelshs' ta jf.au ksjdika;r ls%vd W;aij" úfkdao pdßld" wjqreÿ iy fjk;a ixialD;sl W;aij" mdif,a iy mka;sfha iñ;s iud.ï jeks lghq;= fjkqfjka we;s wjia:djka Tjqkag wysñ fjkjd' ta ish,a, ld, úm;a;s hehs i,ld ys; yod .ekSu ñil fuu w;a±lSï kej; lsisod Wmhd .ekSug orejkag wjia:djla ,efnkafka keye'


;dlaIKhg orejd yqre lsÍula''

ud¾..; wOHdmkh ksid nd, ld,fha mgkau ;dlaIKh fjkqfjka orejd yqre lsÍula isÿ ù ;sfí' ta ksid wo jeäysá mrïmrdj fuka ;dlaIKh yuqfõ§ miq.dñ pß;hla njg Tfí orejd wkd.;fha§ m;a jkafka ke;'


j÷rdg ±,s msysh ÿkakd yd iudk fjkak;a mq¨jks''

weußldfõ ufkda ffjoH ix.uh úiska fmkajd fok wkaoug l=vd orejkag cx.u ÿrl;k Ndú;hg wjia:dj ,nd §u ks¾foaY lrkafka keye' tjeks wjia:djl jqK;a jeäysáhkaf.a wëlaIKh hgf;a ,nd Èh hq;= nj fmkajd ÿkak;a wm jeks rgl fouõmshkag tjeks myiqlï keye' mjq,l orejka fo;=ka fofkl= isák úg Tjqkaf.a ud¾..; wOHdmkh isÿjk ld,fha§ /£ isàug ;rï úfõlhla we;a;gu ,efnkafka keye'


kuq;a''' fouõmshkag jvd orejka ;dlaIKfha§ hï yelshdjla olajkjd' fuf;la Tjqkag wjia:dj wysñ jqKq cx.u ÿrl;k Ndú;h fjkqfjka ±ka ks, wjirhla ,eî ;sfnk ksid fjk;a fjí wvú" l%Svd fjkqfjka fhduq ùug;a wjia:dj ,eîu hkq j÷rdg ±,s msysh ,nd ÿkakdg iudk fjkak;a mq¿jks'


kuq;a wkd.;hg iQodkï úh hq;=hs'

kj f;dr;=re ;dlaIKh fjkqfjka j¾;udkfha wm iQodkï ke;s neõ we;a;' tfy;a wkd.;fha§ f;dr;=re ikaksfõok ;dlaIKh wOHdmkh iuÕ iïnkaO lr .ekSu hq.fha wjYH;djla njg m;a fjkq we;' 1980 jkúg wOHdmkh iïnkaOfhka úhÜkduh wdishdfõ iDK o¾Ylhl isáh;a fï jkúg trg wOHdmkfha by< M,odhS;djg m;aj isákjd' bkaÈhdj mjd wo jkúg e - education ixl,amh wOHdmkhg b;d id¾:l f,iska iïnkaO lr f.k ;sfnkjd'


Tka,hska wOHdmkha wvq mdvq fldf;l=;a ;snqK;a tajd ±k ye¢k wfma rgg .e<fmk wkaoñka wOHdmkh ie,iqï lsÍu .ek ;Skaÿ ;SrK .ekSug ±ka ld,h t<eU ;sfí' ta ksid w÷rg fkdnek mykla fyda o,ajd .ksuq'


bkaød rdKs rdcmlaI

úY%dñl .=re wOHdmk mdGud,d rpl" ^lÓldpdßks"

úIhud,d iïnkaëldrl .=re wOHdmk jHdmD;sh$ ndysr

lÓldpdßkS" Y%S,xld újD; úYaj úoHd,h" fmd,af.d,a, &


mqkHd pdkaoks o is,ajd


PdhdrEm wka;¾cd,fhks