නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

tlla fkfjhs uf.a mshhqre folu whska lrkak'''


;u wdorŒhhka fjkqfjka ms<sld udrhd iuÕ igka l< f*aianqla lúldßh uOqld WIdks


yß wdorhlg mq¿jka urKdikak  wef|a bkak frda.sfhla jqK;a iqjm;a lrkak'''


weh Tn fndfydafofkla y÷kk f*aianqla lúldßhla' Ôúf;a ms<sn|j fndfydu;a foa todg jvd wo weh wjfndaO lrf.k' ta wjdikdjka; úÈhg weh fj;g <Õd jQ ms<sldj kue;s oreKq udrhd mrdo lrñka Ôúf;a lshjkakg W;aidy lsÍu;a iuÕska'


we;a;gu lú is;la Wreu jqKq wehg Ôúf;a fYdaldka;hla lr .kakg wjYH;djla ;snqfK keye' wehg ;snqfK tlu tl n,dfmdfrd;a;=jla muKhs' ta ;ukag wiSudka;slj wdorh lrk ;u mjqf,a wh fjkqfjka Ôj;a fjkakg ms<sldj kue;s oreKq udrhdj mrdch lsÍuhs' b;ska wo wms ms<sldj mrojd ;u isf;a Yla;sfhka Ôúf;a ch .;a;= weh iuÕska l;d lruq' weh uOqld WIdks fmf¾rd'


ta 2018 wjqreoao' ;uka wjdikdjka; úÈhg ms<sldfõ f.dÿrla njg m;ajk nj oek .kakd úg uOqld wdorŒh ìß|la' ore ;sfofkl=f.ujla' Ôúf;a w hkq wd hkq lshkakg mgka .;a;= orejka ;sfokdf.a u,a jf.a wysxil uqyqKq weh bÈßfha ueù fmfkoaÈ wehf.a mshhqrla bj;a l< hq;=j we;ehs ffjoHjßh wehg mejiqjd' ta jk úg;a ms<sldj lshkafk fudllao tys wd§kj fudkjdo''' ;jÿrg;a ms<sldj iuÕska igka lrkafka fldfyduo fï ish,a,lau uOqld jf.au wef.a ieñhd jk ;rx.;a fyd| yeá wjfndaO lrf.khs isáfha' ta fj,dfj Tjqka fofokdf.au uqúka tlu jr tlu fohla m%ldYs; jqKd' ta ˜tla mshhqrla fkfjhs ´fk kï mshhqre folu bj;a lrkak˜ hkakhs' ffjoHjßh úYañ;j Tjqka foi n,d isáfha ms<sldjg f.dÿre jk fndfyda fofkla ta wdldrfhka wjhj bj;a lsÍug leue;a;la fkdolajk ksiduh'


.,a .efyk iS;f,;a WKqu WKq l÷<la'''

flfia fyda ta jif¾u Tlaf;dan¾ udifha§ mshhqr bj;a lsÍfï ie;alug weh uqyqK ÿkakd' ta fudfyd; ms<sn|j weh u;lhg kÕkafka fuf,ihs'


—tla wjia:djl§ yer ux wka iEu wjia:djlu iskyfjka hq;=j uqyqK ÿkakd' ta;a wjidk Y,Hl¾ufha§ mshhqr iïmQ¾Kfhka bj;a lrk wjia:dfõ§''''' .,a .efyk iS;, Y,Hd.drfha§ ;a WKqu WKq l÷¿ ì÷ fk;Õska rErd jefgkak .;a;d'''˜


we;a;gu ixfõ§ fudfyd;la' ord.; fkdyels fõokdjlska ta is; msÍ hkak we;s' mshhqrla bj;a lrkak jqfKd;a ´fku .eyekshla fujka ;;a;ajhlg m;afjkak mq¿jka' ta jqK;a uOqld lshkafk ;ukag;a jvd ;ukaf. wdorŒhhkag wdof¾ lrmq flfkla' wehg ta wh fjkqfjka Ôj;a ùfï wjYH;dj ;Èkau oekqKd' ta ksidu weh ta wjia:djg iskyfjka hq;=j uqyqK ÿkakd'


u;lhg keÕ=fK ore megjqkaf. uqyqKq'''

ta fj,dfj wysñ ù hk YÍr wjhjhka .ek lsisu ÿlla wehg oeKqfk keye' wehf. u;lhg keÕ=fK ;u wdorŒh ore megjqkaf. uqyqKq' ta;a tlalu wef.a is;g mqÿudldr Yla;shla oefkkak .;a;d' yßhg È.= kskaolska wjÈ jqKd jf.a'


wehg lshkak ;rï f,dl= wmyiqjla fyda fõokdjla oeKqfk ke;s ksidu ojia lsysmhlska weh idudkH wdldrhg ;ukaf. ffoksl lghq;= mgka .;a;d' ta;a .;g jo ÿka ms<sldj lmd bj;a l<;a bka isÿúh yels ydkslr ;;a;ajhka iyuq,skau bj;aj f.dia fkdue;s nj Tjqka jgyd .;af;a lSfuda f;rms i|yd fhduqùu l< hq;= nj ffjoHjßh úiska oekqj;a lsÍu;a iuÕhs'


úl,amhla ke;s jqKq od'''

ta wkqj uOqldj lSfuda f;rms i|yd /fÕk hEu yer fjk úl,amhla ;snqfK kE' ;rx. lshkafk mqÿudldr úÈhg ;ukaf. ìß|g wdof¾ lrmq ieñfhla' uOqld lSfuda f;rms .ekSfuka isÿúh yels w;=re wdndO .ek ksis wjfndaOhla ,ndf.k fkdisáh;a Tyq ta ms<sn|j ksrka;rju wka;¾cd,h Tiafia fukau okak lshk ffjoHjreka we;=¿ fi!LH ld¾h uKav, iuÕska lrk ,o l;d ny ;=<ska fyd| yeá jgydf.k ysáhd'


ieñhdf.a wdof¾ nr''''

ffjoHjßh lSfuda f;rms i|yd fhduqùug lshk úg;a Tyq uOqldg lsõfj ˜Thd lSfuda f;rms lrkak ´fk kE' Thdg Th fõokdj ord.kak nE˜ lsh,d' ta wdof¾ nr fudk ;rï o lsh,d wehg fkdoeKqkdu fkfjhs'


ta;a orejka .ek ys;oa§ uOqldg ta m%;sldr w;a yßkak mq¿jka lula ;snqfK keye' fudlo ms<sld ffi, kej; me;sr hEu j<lajkak kï fï lSfuda m%;sldr lrkaku fjkjd' 


lSfuda f;rms ksid fldKafv .e<fjkakg fmr''''

fldfydu yß weh lSfuda f;rms i|yd fhduq ùug wod< ffjoHjrhd lrd fhduqfjkjd' tys§ weh olskjd lSfuda f;rms i|yd fhduqj we;s frda.Skaf. fldKafv .e<fjkak mgka f.k ;sfhk wkaou' ta jf.au ta whf. fmkqfu we;sj ;sfnk fjkialï' fï foaj,a tlal weh jgyd .kakjd" ms<sldj ksid fkfjhs fldKavh hkafk lSfuda f;rms ksid nj' wehg ;snqfK È.= flia l<Ula' weh ief,dka tlg hkjd' ;rx.g lshkafk fldKafv álla fldg lr.kak hkjd lsh,d'


f,dan ke;=j ysi uqvq lrkjd'''

ta;a weh wdmyq f.or tkafk ta È.= fldKavh f,dan lula ke;sj lm,d ysi uqvq lrf.k' fndfydu;a ms<sld frda.Ska fldKafv hkjg ìfha lSfuda m%;sldrj,g fhduq fkdfjk miqìul weh ;ukaf. fldKavh ;ukau lmd.kakjd'


˜mjqf,a wh fjkqfjka ux Ôj;a fjkak ´fk''' ta;a flia .ia tl fol .e,ú .e,ú hk tl ug n,dk bkak neß fjhs' taflka uf. isf;a Yla;sh ÿ¾j, fjkak mq¿jka'''˜ tfyu ys;,d ;uhs weh ysi uqvq lrkafk'


fï ;rï wdorŒh ne£ula'''

wehf. Yla;shg wef.a uq¿ mjq,u ysáhd' ;ju;a nd, úfha miqjk mq;a;= fokakhs tlu ÿjhs wdorŒh ieñhhs fï yefudau weh jf.au ysi uqvq lrkjd' ta jf.a wdorhla' woyd.kak neß ;rfï f<ka.;=lula ;uhs fï mjq, we;=f< ;snqfK'


ta fj,dfj uOqldg ys;=fk thd jgd Yla;su;a mjq,la bkakjd lsh,d' orejkaf. ta lemùu" wïug ;sfhk wdof¾ olsk fldg wehf. ys;g Ôj;a fjkak mqÿudldr Yla;shla oefkkak .;af;'


wehg fï ;rï wdof¾ lrk ore ;=kafokdj wdorŒh ieñhj w;yer,d fï f,daflka hkak oekakï wehg fldfydu;au neye'  ta wh wdof¾ lrk ;ru oelalu yeu ÿllau ordf.k yeu fõokdjlau wu;l lr,d Ôúf;ag uqyqK fokak Yla;sh ,efnk nj wehg yeÕS .shd'


lSfuda f;rms .ekSfuka we;sjqfKa ord .; fkdyels fõokdjla'''

idudkHfhka lSfuda f;rms lr,d ojia myla yhla hk ;=re oeäj fõokd ú¢kak fjkjd' ta fõokdj;a tlal lEu lkak msßh ke;s fjkjd' jukhg tkjd' .| iqj| fkdoekS hkak;a mq¿jka' weÕ m; ;,d oeuqjd jf.a fõokdjla oefkkjd' ta fõokdj Wyq,f.k bkak f.dvla wudrehs'


˜b|f.k bkak;a nE' ysgf.k bkak;a nE' ksÈhkak;a nE' mqÿudldr wmyiqjla weÕg oefkkafk' lSfuda m%;sldrfhka miafi ojia myla hk;=re ta ord.kak neß fõokdj ux w;aúkaod'˜


wdorŒhhkaf. weiaj,g l÷<la f.akak neßj'''

uOqld ta úÈhg fõokd úkao;a weh fldhsu fj,djlj;a udkislj weo jegqfK kE' fudlo weh oekf.k ysáhd fï fõokdj fl;rï wudre jqK;a ord.; hq;= nj' tfyu fkdjqKd kï weh fjkqfjka fï ;rï f,dl= lem lsÍula lrk wehf. wdorŒhhkaf. fk;aj,g l÷<la b;sß lr,d fndfydu;a blau‚ka Ôúf;ka iuqf.k hkak fjk nj weh jgyd f.khs ysáfh'


ta jf.a ksÈ fkdue;s ? mqrd weh orejkaf.ka fjkaj ;uhs ksod.kak .sfha' ta wef.a fõokdj Tjqka bÈßfh m%ldY fjkjg wleue;s ksid' ta /hj,a mqrd isxÿ weyqjd' Ñ;%má ne¨jd' Okd;aul is;=ú,s /fÕk tk foa ;uhs ks;ru Ôúf;ag <xlr .;af;' fldhsu fj,djlj;a ta is;g iDKd;aul is;=ú,s <Õdfjkak bv ÿkafk kE' ta jf.a ÿIalr l%shd lrk weh lSfuda f;rmsj,ska ojia mylg miafi idudkH Ôú;hla .; l<d'


wdfhu;a f;rms .;a;u l,ska jf.au wiSre;d f.dvhs' fldfydu;a yeu f;rms jdrhla wjidkfha B<Õ f;rms jdrhg l,ska reêr mÍlaIdjla lrkjd' th ÿ¾j, jqfKd;a B<Õ f;rms jdrh m%udo fjkjd' fï ksidu uOqld wudrefjka yß lEu lEjd' lEu fõ,a w;miq lf<a kE' ;ukag lkak mq¿jka úÈhg lEu yojf.k lEjd' ta fjkqfjka wehg Woõ lrkak mjqf, wh jf.au fyd| ñ;=re ñ;=ßhka msßil=;a ysáhd'


yefudaf.u wdof¾ tlal weh Yla;su;aj keÕS isákak W;aidy l<;a lSfuda f;rms u.ska flfrkafk ms<sld ffi, kik m%;súila kyr ;=<g we;=¿ lrk nj weh f;areï wrf.khs ysáfh' ta jf.a fj,djg fkdld fkdî ysáfhd;a ;j;a ÿ¾j, fjk nj weh fyd|gu f;areï wrf.khs ysáfh'


wkfmalaIs; w;aoelSula ksid'''

fï jf.a lSfuda m%;sldr jdr yhlau id¾:lj l<;a y;ajk jdrfha§ wehg wkfmalaIs; w;aoelSulg uqyqK fokakg jqKd'  ta ms<sn|j weh orkafka fujeks woyila'


˜uu fldhsu fj,djlj;a uf.a wikSm ;;a;ajh .ek RKd;aulj ys;kak W;aidy lrmq flfkla fkfjhs' ks;ru uu ysáfh yeufoau id¾:l fjhs lshk úYajdih;a tlal' ta;a y;ajeks f;rms tl lrkak .sh fj,dfj tjka fudfyd;l wkfmalaIs; w;aoelSulg uqyqK ÿka jeäysá ldka;djla wef.a w;aoelSu .ek ud iuÕ mejiqjd'


weh mejiQ foa uf.a há isf;a ;ekam;a fjkak we;s lsh,d ug ys;=Kd' fudlo fjk ljrodj;a ke;sj tod ug ,nd ÿka fia,hska ìxÿ kyr Èf.a ÿjkafk ke;s jqKq j. fmkqKd' we;a;gu is; fkdikaiqka ùu tfia ùug fya;=jla fjkak we;s˜


tl È.g f,ai¾ lsrK 45 la'''

fï wdldrhg lSfuda f;rms wjidk jqK;a wehg ,nd .; hq;= m%;sldr kï kej;=fKa keye' bka miqj f,ai¾ lsrK w,a,kakg isÿ jqKd' ta wkqj fkdkj;ajd tl È.g ojia 45 la f,ai¾ lsrK w,a,kakg isÿ jqKd' fï jf.a f.dvla fõokdldÍ w;aoelSï .Kkdjlg miafi ;uhs weh iqjh ,nkafka' ta .ek weh lshkafk fujka fohla'


˜ms<sldjg flfrk úlsrK m%;sldr ksid fldKafv fldfydu;a hkjd' fmkqu fjkia fjkjd' ta;a ux ta foaj,a .ek ys;=fj kE' ug uf. wdorŒhhka fjkqfjka Ôj;a fjkak ´fk jqKd' ta whf. wdof¾ <Õ ms<sldj lshk oreKq udrhj mrdch lrkak ug mq¿jka jqKd' fï ;;a;ajhg m;aùu ;=< ux Ôúf;a .ek f,dl= wjfndaOhla ,enqjd' we;a;uhs wm is;k m;k foa ú;rla fkfjhs fldhs foag;a wmg uqyqK fokak fjkjd' fï fj,dfj ug keÕsákak Yla;shla jqfKa uf.a mjqf,a ;snqKq ne£u' mqxÑ m%YakhlÈ mjd Èlalido fjk miqìul ux yß jdikdjka;hs" ;rx. jf.a ieñfhla ,nkak ;rï' fudlo fldÉpr frda.hlska widOH fj,d we|l ysáh;a wdorhla ,efnkj kï ta yryd Ôjhla ,efnkjd'''˜^úfYaI ia;=;sh wix. lreKdr;ak fidfydhqrdg&


;udrd m;srK