නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fnda;,hl t,af,k ;lald,s j.djla


bvlv wvq m¾pia y;rl myl bvul ksfjila yod f.k bkakd kd.ßlj Ôj;a jk f.dvla whg j.d lrkak bvla fydhd.kak wudrehs' ta;a j;auka jd;djrKh wkqj f.org wjYH t<j¿jla" m,d álla" ñßia .yla" ;lald,s .ylaj;a isgqjd .kak tl w;HjYHu ldrKdjla' ta;a flda bvla' b;ska fï bvlv m%Yakhg W;a;rhla úÈhg bj; ouk fu.d fnda;,hla ;=< id¾:lj ;lald,s j.djla lrkafk fldfyduo lsh, lshkakhs fï iQodku'


bj; ouk fu.d fnda;,fhka'''

bj; ouk fu.d fnda;,hla" lïì lsysmhla fyda yhsh frÈ má lsysmhla" udOH f,i fhdod.ekSug wjYH mia" ;jdka ouk ,o ksfrda.S ;lald,s me<hla Tn i;=j we;akï th fndfydu myiq ld¾hhla'


ilid .ekSu myiqhs''

uq,skau fnda;,fha wäh fldgi lmd bj;a lr t,a,d .; yelsjkfia ta me;af;ka nE.hl ldÿ wdldrhg fldgia y;rla lmd.kak' tys t,a,d .ekSu i|yd isÿre ilid .kak' frÈ má fyda lïì Ndú;fhka t,a,d .ekSug yels jk fia ilid .kak'


oeka j.d udOH f,i fldïfmdaiaÜ iy u;=msg mia iu m%udKj,ska f.k fyd¢ka l,jï lr mfilska ;nd .kak' >klï frÈ lene,a,la wrf.k y;rg kjd f.k ueÈka fmdä fldgila lmd bj;a lrkak'


uQ, moaO;shg ydks fkdjk fia'''

Tn ;jdka lr .;a;= me<h uq,aj,g ydks fkdjk fia .<jd f.k frÈ lene,af,a isÿr yryd me<fha uQ, moaO;sh hjd l| jeãug bv ,sys,aj ;sfnk wdldrhg isÿr ilia lr uQ, moaO;sh jgd T;d.kak' oeka ta frÈ lene,a, yd uq,a fldgi iys; ieleiau fnda;,fha lg ;=<ska we;=¿ lrkak' oeka Wäka j.d udOH mqrjd .kak' me<h fyd¢ka isrjk fia ilid .kak' fnda;, fldgfia by< odrfha isg wÕ,a folla b;sß jk fia mia mqrjd .kak' oeka Tn leue;s ;eklska fnda;,h t,a,d .kak mq¿jka'


m%Ndj¾;S p,k ksid'''

tfia t,a,df.k isgqjd.;a me<hg c,h oukak' me<h isgqùfï§ ;o fkdlrk ksid m<uq jrg c,h jeäfhka oukakg fjkjd' ta mia ;oùug Wmldrhla f,ig'


Èkla muK .;jk úg me<fha by< fl,jr l%ufhka br foig yefrkakg .kakjd' ta m%Ndj¾;S p,k ksidfjka'


fï me<h isgj,d udihla muK hkfldg .fia u,a yg.kakjd' .fia l| uy;a fjkjd' yenehs b;ska fï j.d l%ufha§ fyd| fmdaIl l<ukdlrKhla wjYHhs' fmdaIl fhÿfj ke;akï ,efnk wiajekak jf.au tajdfha .=Kd;aul nj;a wvqfjkjd'


ks¾foaYs; Èhr fmdfydr''''

udi tl yudrla hk úg fmdfydr fhdokakg ´fk' ta i|yd ks¾foaYs; jkafka Èhr fmdfydrhs' we,anÜ fid,shqIka f,aisfhkau oukak mq¿jka' .fya j¾Okh;a tlal w;= nr jeä ùfuka my<g jeàu kj;ajkak kï my<g jeàu j<lajk wdOdrl kQ,a Ndú; lrf.k by<g ilid .kak mq¿jka' túg w;= my<g keùula fjkafk keye'wef.%da fgla ,xld

;sridr lDIsld¾ñl kjHlrKh

i|yd ;dlaIKh iy oekqu


;udrd m;srK