නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

zz2329ZZ jeks fmdfidka Wodj ne;sfhka iuruq


ks¾u, oyï mKsúvh ,laosjg f.k wd fn!oaO ,l=fKa m%;suQ¾;shg lD; .=K olajuq

ÿIalr;d ueo jqK;a ñyska;,d úydrfha mQcd pdß;% wl=rgu bgqlr uq¿ f,dalhdgu ksfrda.S iqjh m;kjd

wkqnqÿ ñys÷ ysñhka bkaÈhdfõ isg b;a;sh" W;a;sh" iïn," noaoid, hk ry;ka jykafia,d;a" iquk kï idufKarhka yd NKavql kue;s wkd.dó Wmdiljrhd we;=¿ ¥; msßi iuÕ ks¾u, oyï mKsjqvh /f.k ñyska;,d m¾j;hg jevu lf<a W;=ï jQ fmdfidka fmdfydh Èklh'

tA fudfydf;a iajhx úfkdaoh msKsi uqj ovhfï fh§ isá ;siai rcqyg ñiail mõju; isg z;siaiZ hkqfjka wu;d"

zziuKduhx uyd rdc

Oïu rdciai idjld

;fïj wkqlïmdh

cïnq§md bod.;dZZ

zzuyrc wm Tn flf¾ wkqlïmdfjka cïnqoaùmfha isg fuys meñKs nqoaO Y%djlfhda fjuqZZ

hehs foaYkd lf<ka rcq w;ska ÿkq yS .s,syS ¨yqne¢ uqj fmdõjdf.a Èú /l=fKah'

rc;=ud fjkqfjka O¾uh foaYkd lsÍug fmr O¾uh wjfndaO lr .ekSug we;s yelshdj uek ne,Su msKsi {d;s m%Yakh iy wU mekh bÈßm;a lr tA wkqj" rc;=ud we;=¿ msßi mxp YS,fha msysgqjd Tjqkayg f,dõ;=rd nqÿmshdKka jykafiaf.a iuHla iïnqoaO Ndjh;a" O¾ufhys we;s i;H Ndjh;a ix>hd jykafia i;= wm%udK .=K uysuh;a ukdj ú.%y flfrk ldyg jqj;a b;d myiqfjka f;areï .ekSug yels zpq,a,y;aÓ mfodamu iQ;%hZ foaYkd l< w;r th ñys÷ ysñhka úiska foaYkd lrk ,o m%:u O¾u foaYkdj o fõ' bka wk;=rej t;ekg /iaj isá wfkl=;a foú foaj;djqka jykafia,d Wfoid ziÑ;a; mßhdh iQ;%hZ foaYkdlr we;'

tod wkqrdOmqr ñyska;,d mõfjka mek ke.S YS% ,xldfõ oi Èidjka mqrd me;sr .sh ks¾u, nqÿ oyu ksid ;siai rc;=ud fukau rgjeisfhda o fn!oaOhka njg m;aj isxy, ixialD;sh yd fn!oaO ixialD;sh hk folla fkdj tlla hkak ;yjqre lr .;af;ah'

úúO u;OdÍ ñksiqkaf.ka iukaú; jQ Y%S ,xldj tlu wd.ula woyk ck fldgila njg m;a jQfha;a cd;shla jYfhka wfmau jQ wd.ula" wd.fuka ixialD;sh;a" ixialD;sfhka l,dj fukau iudc idrO¾u idys;Hh yd f,dalhu ms<s.;a f:rjd§ nqÿ oyfï flakaøia;dkh njg fï W;=ï oyïoaùmh m;alrkakg mQ¾K jYfhka bjy,a jQfha ñys÷ ysñhkaf.a ,xldj;rKhhs'

uyskaod.ukh fya;=fjka iÕ iiqk fukau ix>drdu wm rg ;=< ìys jQ w;r" iÕ iiqk u.ska ixialD;sh yev.eiajQ w;r tlS ixialD;sh j¾Okh lrñka jHdma; lsÍu ix>drdu u.ska isÿúh'

úúO úYajdihka u; fkdfhl=;a weoys,s ;=<ska irK fijQ ,laÈj jeishkag ;u l%shdldÍ;ajh ;=< úYajikSh;ajh j¾Okh lr .ksñka iodpdrd;aul udj;lg mqoa., l%shdldÍ;ajh noaO lrk wdldrh isxy, ck iudchg y÷kajd §ug ñys÷ ysñhka m%uqL O¾u¥; lKavdhu lghq;= lsÍu ;=< b;d flá lf,lska nqÿ oyu Y%S ,xldoaùmh mqrd iS>%fhka me;sr hEug fya;=jla úh'

fmdfidka mqr mif<diajl fmdfyda oskl isÿ jQ fuu fft;sydisl isÿ ùu ksid wo wm ieu wNsudkj;a ixialD;shlg Wreulï lSug iu;a fjuq'

fï wkqj n,kl, isß,l mqrd wiaila uq,a,la kEr W;=ï jQ O¾uialkaOh m;=rejd,Sug flakaøia:dkh jQ ñyska;,dj tod isg wo olajdu fn!oaO wmf.a f.!rjdorhg;a jkaokd udkhg;a md;%jkafka wmg fn!oaO ,l=K fy<s lr ÿka uqÿka u,alv f,isks'tA wisßu;a Èkfha ñiail mõjg jeä ñysÿ uyry;ka jykafia wmg úYsIag O¾u¥;hdKka jykafiakula muKla fkdj fn!oaO ,l=fKa m%;suQ¾;sh neúka wm fuf,i jirla mdid lD; .=K i,lñka Wkajykafiaj mQfcdamydrhg ,lalruq'

rg ;=< mj;sk whym;a fi!LH ;;a;ajh fya;=fjka fjk;a W;aij fukau fmdfidka W;aijho fjkod fuka ieuÍug wmg yelshdjla ke;s w;r fmdfidka W;aijfha idïm%odhsl pdß;% jdß;% isÿjkafka flfiao hkak ms<sn|j wms ñys;,d rdcuyd úydrdêm;s ysñhkaf.k úuid isáhd'

fmdfidka fmdfyda Èkfha§ fndfyda fn!oaO ^úfYaIfhka ;reK& msßia wkqrdOmqrfha zá%maZ hkak ,l,Eia;s ùu ;uhs wo jeä jYfhka olskak ;sfhkafk @

tAl kï tfyu ;uhs’ ;reK msßia ixpdrh lrñka úfkdao ùfï jrola keye'tA;a isoaOia:dkhlg hk .uk yeu fj,dfju jkaokd .ukla nj wfma ¥ orefjda u;l ;shd .kak ´k' tjeks ;ekaj,g wms hkafk tA tA jákdlï oekf.k jkaokdudk lr, msx /ia lr .kak ñila úfkdaoh msKsi fkfuhs'

fmdfidka fmdfydh wmg fu;rï jeo.;a jkakg fya;=j @

fndfydu ir,j fláfhka w¨;a mrïmrdjg tA .ek lsh, fokjd kï ñys÷ uy ry;ka jykafia YS% ,xldoaùmhg nqÿ oyu /f.k wdfj fmdfidka fmdfydh Èkhl'tA ieuÍu ;uhs fu;k§ m%Odk jYfhka isoaO fjkafk'tA;a Bg jvd .eUqre fohla fï ;=< ;sfhkjd'tod tA úÈhg meñKs ñys÷ ysñhka ;uhs wmsj YslaIKhla we;s cd;shla njg m;a lf<a'

Wkajykafiaf.a tA fufyjrg lD;.=K ie<lSu ;uhs fmdfidka fmdah Èkh ;=< wms w;ska bIag isoaO fjkafk'

tÈkg ñiail mõj wdYs%;j isÿjk wd.ñl lghq;= l=ukdldro @

fï t<fUkafka ñys÷ ysñhka ,laÈjg jevu lsÍfuka .;jk 2329 jeks j¾Ih wkdosu;a ld,hl isg wms fmdfidka i;shla m%ldYhg m;alrkjd'th fujr;a 20 jeksod isg 27 jeksod olajd fjkalr ;sfnkjd'tA i;sh mqrd O¾u foaYkd" O¾u idlÉPd" nqoaO mQcd" fi;a msß;a jeks úúO msxlï ñyska;,d mqoìu flakaø lr .ksñka meje;afjkjd' tA w;r frda. ìh ÿrelrk f,i b,a,d isáñka i;sh mqrd isÿflfrk r;k iQ;% foaYkdj úfYaIhs'

ñys÷ ysñhkag lD;.=K ie,flkafk fudk úÈhgo @

ñys÷ uyry;ka jykafiaf.a Od;=ka jykafia,d Èkm;d Wfoa iji jkaokdudkhg ,lafjñka wm úydria:dkh b;d f.!rjkSh f,i ;ekam;a lr ;sfnkjd' tu Od;=ka jykafia,d ;ekam;a lr~qj,ska msg;g jevu lrjd f,da jeishkag fi;am;d wod< f;ajd lghq;= mqIafmdamydr isÿlr jkaokdudkhg ,lalsßu 23" 24" 25 hk Èkj,§ uy;a yrißka isÿlrkafka Wkajykafiag lD;.=K ie,lSu jYfhkqhs'

fmdfidka Wodj;a iu. wkqrdOmqr k.rh flakaø lr.ksñka úYd, jYfhka okaie,a meje;aùug fndfyda msßia ÿrneyer m%foaYj, isg o meñfKkjd'Bg fya;=j @

idudkHfhka ñys÷ ysñhkaf.a oelafï yeáhg wdñi fukau m%;sm;a;s mQcdjkag uq,a;ek foñka ;uhs fmdfidka W;aijh ieufrkafka' tA ;=< ñys÷ ixialD;sfhkau Wreu jQ oka§fï W;=ï l=i,h ;uhs t;k§ isoaO fjkafka' rfÜ mj;sk whym;a fi!LH ;;a;ajh;a iu. .sh jif¾ fukau fujr o tu oka§fï l=i,hg ndOd meñKsh;a jejlg mek, u,a álla yß lvdf.k weú;a ;j flfkl=g fokak bÈßm;a jk msßia ´kE ;rï bkakjd'

mj;sk fï jix.; ;;a;ajh;a iu. tÈfkod Tn jykafia,df.a odkudk lghq;= w;miq jk wjia:d;a we;s fkao @

Tõ’ odkh ke;s tjeks wjia:djlg wms uqyqK §,d bkak tl we;a;' tA;a NslaIQka jykafia,d úÈhg wms tA foaj,a .ek fldfy;au ys;kafk kE'ÿIalr;d uOHfha jqK;a wmg ,efnk úh<s wdydrj,ska úydria:dkfha fiajfha fh§ isák yuqod ks,OdÍka Wfoag jf.au oj,ag yok n;la jExckhla odkh f,i wms ms<s.kakjd'

tA fudk wiSre;d ;snqK;a fujr fmdfidka i;sh ;=<;a mqrdK pdß;%j,g wkqju fï W;=ï msxlu bIag isoaO lr tu l=i,a n,fhka f,dajdiS ish¨ i;a;ajhska ksÿla fj;ajd ksfrda.S fj;ajd iqjm;a fj;ajd lshk m%d¾:kh wms yoj;skau isÿ lrkjd’ ieug f;rejka irKhs'


ñyska;,d rdcuyd úydrdêm;s" Ndrldr wdpd¾h

j,jdyex.=K jefõ Oïur;k ysñmdfKda


Oïñl fyajdjiï