නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

;ju;a wjodku myj fkd.sh fldúâ Wjÿfrka ñfokakg kï’’’


fldúâ ms<sn|j fï fjkfldg f.dvla whg wu;l fjñka hk fiahdjla ;uhs fmfkkak ;sfhkafk' tal tfyu fjkak fyd| keye' fudlo wm ;ju;a Ôj;afjkafk fuu ;;a;ajh f.da,Shj me;sr hk miqìul' wi,ajeis bkaÈhdfõ Èfkka Èk by< hk fldúâ jix.; ;;a;ajh yuqfõ wm fnfyúka m%fõiï úh hq;=hs' ta ms<sn|j wmg lshkafk Y%S ,xld ffjoH ix.ufha iNdm;s uydpd¾h bkaÈl lreKd;s,l'

f,dalfha wfkl=;a rgj,g idfmalaIj wmg id¾:lj fuu jix.; ;;a;ajh md,kh lrkakg yelshdj ,enqKd' ta i|yd Y%S ,xld ffjoH ix.uh" Y%S ,xld rch iy fi!LH wud;HdxYfha ish¨u fi!LH fiajlhka b;du;a fyd| odhl;ajhla ,nd ÿkakd' we;a;gu ta iïnkaOfhka l;d lrkfldg wfma wjOdkh fhduqúh hq;af;a rgla úÈhg wm ta id¾:l;ajh <Õd lr.;af; fldfyduo lshk ldrKdj iïnkaOjhs' ta jf.au bÈßhg tu wjodkfuka ñfokakg wm l%shd l< hq;af;a ljr wdldrhg o lshk ldrKdj iïnkaOj;a wm wjOdkh fhduq lsÍu wjYHhs'

ta wkqj uyck;dj i;= j.lSï" fi!LH fiajl j.lSï iy rcfha j.lSï lshk ldKav ;=ku j.lSï iy.;j l%shd lsÍfuka wmg fï ;;a;ajhg id¾:lj uqyqK fokakg mq¿jkalula ;sfhkjd'

fudkjo ta ck;d j.lSï ''''

uyck;dj úÈhg ;u uqLh iy kdih wdjrKh lsÍu ;j ÿrg;a w;HjYHu ldrKdjla njg m;aj ;sfhkjd' fudlo fï ffjrih me;sr hkafka ì¢;s wdldrfhka ksid tuÕska wfkl=;a whg me;sÍu j<lajd .kak mq¿jka' ta jf.au wo jk úg f,dalfha mj;sk o;a; wkqj fyd|dldrju meyeÈ,s jk lreKla ;uhs ck;dj jeäfhka .ejfik jd;dY%h wvq m%foaYj, fuu ffjrih me;sr hdfï m%jK;djla mj;sk nj' b;ska j.lSï iy.;j lghq;= lrk mqrjeishka úÈhg yels;dla ÿrg tjka ia:dkj, /£ isàfuka wE;aùu wjYH ldrKdjla' wfkla ldrKdj jkafka ;u w; mh iy u;=msgj,a msßisÿj ;nd .ekSug lghq;= lsÍuhs' fudlo hï wfhla fuu frda. ;;a;ajfhka fmf<kjd kï" ta whf.ka úIîc mßirhg tl;=fjkak mq¿jka' fï iïnkaOfhka ffjoH úoHd;aulj ;yjqre lr we;s wkaoug meyeÈ,s jkafka tu ffjrih fïouh ;Ügqjlska wdjrKh ù we;s njhs' b;ska inka fyda we,afldfyd,a mdol lr.;a úIîc kdYlhla Ndú;fhka ks;r oE;a msßisÿ lr .ekSfuka tu fïouh ;Ügqj Èhlrkakg mq¿jkalu ,efnkjd'

fi!LH fiajl j.lSï ''''

hï wfhl=g fï frda.h we;sùfï wjodkula ;sfhkj kï ta whj y÷kd.ekSfï j.lSu fi!LH fiajlhka i;=hs' ta wkqj wdidÈ;hka iuÕska iómj weiqre l< wh y÷kd.ekSu ;uhs uq,skau flfrkafka' th b;d jeo.;a' tfyu y÷kd .;af;d;a ;uhs ta whj iudcfhka fjklr ;nd me;sÍu wju lrkakg yelshdj ,efnkafka'

fi!LH fiajlhka úÈhg l< hq;= B<Õ ldrKdj jkafka y÷kd.;a wdidÈ;hka hehs iel flfrk msßia mÍlaIK i|yd fhduq lrùu' tu ldrKdj wfma rfÜ id¾:l wkaoñka isÿ flfrkjd' uq,skau wdidÈ;hka úh yels wh y÷kd .kakjd' bka miqj ta whj iudcfhka wE;a lrkjd' ta iuÕska mÍlaIK i|yd fhduq lr ffjrih YÍr.; jQjka m%;sldr i|yd fhduqlrkjd' frda.h ke;akï ksfrdaOdhkhg fhduq lrkjd' we;a;gu wms yß id¾:lhs lsõfj fukak fï ldrKdj ksihs' ta mÍlaIK lsÍug l,ska wdidÈ;hka hehs iel flfrk msßia fjka lrk tl' uq,ska mÍlaIK i|yd fhduq jqKd kï ta i|yd .;fjk ld,h ;=< wdidÈ;hka iudch iuÕ uqyqjkakg ;sfnk bvlv jeähs' wfma l%ufõoh ;=< tu wjodku wvq lrf.k ;sfnkjd'

wfkla ldrKdj ;uhs fï frda.Skag m%;sldr lrk tl' f.dvla ÈhqKq rgj, mjd fldúâ fmdisáõ jqKq mu‚ka m%;sldr lrkafk keye' ta;a wfma rfÜ fmdisáõ jqKq yefudagu m%;sldr l<d' th frda.h md,kh lsÍfï fyd| mshjrla'

rch i;= j.lSï'''

fuu jix.; ;;a;ajh md,kh lsÍfï§ wjYH kdhl;ajh ,nd §u rchlska bgqúh hq;= m%Odku ld¾hNdrh njg m;afjkjd' wmg ta kdhl;ajh kshudldrfhka ,enqKd' tksihs fu;rï id¾:l f,i fuu jix.; ;;a;ajh md,kh lrkakg wmg yelshdj ,enqfKa'

ta jf.au fuu ;;a;ajh yuqfõ kS;s iïmdokh lsÍu;a ta kS;s l%shd;aul lsÍu;a rchl i;= j.lSula' ta ldrKd ish,a,u ksishdldrj bgqlr .ekSug yelshdj ,enqKq ksid wmg rgla úÈhg fï wjdikdjka; ;;a;ajfha wjodku wvq lr.kak mq¿jka jqKd'

ta;a wo fjkfldg rfÜ nyq;rhla ;=< fldúâ jix.; ;;a;ajh ms<sn|j meje;s wjOdkh wvqfj,d' ta .ek fmr ;snQ Wkkaÿj ke;sj .syska' th fyd| fohla fkfjhs' fudlo fldúâ lshkafk f.da,Sh jix.;hla' ;ju;a th i|ygu wmj w;yer .syska keye' th ys;=Kq fj,djl wm lrd tkak mq¿jka' b;ska th wNsfhda.hla' ta wNsfhda.hg uqyqK fokakg kï ck;dj" fi!LH fiajlhka iy rch hk wxY ;=ku tlg tl;=fj,d fyd| iyfhda.hla we;sj lghq;= lsÍu wjYHhs' tfyu jqfKd;a wmg bÈßfha§ we;s úh yels fldúâ wjodkï ;;a;ajhg id¾:lj uqyqK fokakg mq¿jka'

uydpd¾h bkaÈl lreKd;s,l
iNdm;s Y%S ,xld ffjoH ix.uh

;udrd m;srK