නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

uyK fjkaku ;uhs tod uu lsßfjfyrg wdfõ'''


lsßfjfyr rcuyd úydrfha úydrdêm;s" reyqKq ud.ïm;a;=fõ m%Odk ix>kdhl"

mQcH fldnjl Oïñkao ysñjdyfkag f;,a .eyqfjd;a odfka ms<sfh< lr.kak ug i,a,s ;snqfKa keye''' odfka yod .;af;d;a" fjk lsisu fohlg ug i,a,s ;snqfKa keye'''


uf.a idufKar ldf,È tl ojila fma%uodi uy;a;hg mkais,a fokak lsh,d t;=udu b,a¨jd'''


ojia 89 l úydrdêm;s w¾nqohlg;a ud uqyqK ÿkakd'''


úúO foaj,aj,g udj mg,jd .kak yeÿjd' fpdaokd t,a, l<d' ux fkdie,S tajdg uqyqK ÿkakd'''


fjkod fuka wo l;r.u mqoìfï iqÿj;ska ieriqKq ysia f.dvla olakg fkdue;' ulaksidoh;a fldfrdakd ffjrih l;r.u mqoìu je| mqod .kakg kkafoiska meñfKk ne;su;=kag nqoaOd,ïNk m%S;sh jvjd .ekSug o wo jkúg yria lmd we;s yevh'


tkuqÿ ne;su;=kaf.ka mqoìu .yK jk Èkj,§ o nqÿrÿka fjkqfjka fukau foõ foaj;djka fjkqfjka o lrkd j;ams<sfj;a tll=ÿj;a Tjqka wvq fkdl< nj o lshhs'


fufyõ ld,hla .; l< o ;j;a fkdfnda Èklska t<fUk fmdfidka fmdfydh fjkod fuka isß wisß fkdue;s jqj;a Wjeiq Wjeishkag fn!oaO o¾Ykfha uysu jvjk wkaoug lghq;= lrkakg fyd|u ld,h fuh nj mjikafka l;r.u lsß fjfyr rcuyd úydrfha úydrdêm;sj jev jik fldnjl Oïñkao ysñhkah' fï ,shkafka Wkajykafia kj,shg lshQ Wkajykafiaf.a l;djhs'wfma yduqÿrejfka" Tn jykafiaf.a .u m<d; u;la lf<d;a'''

uu Wmkafka fydrK" fldnjl lshk .ï m<df;a' fldnjl yß ,iaik .ula' fldnjl ;uhs ux yeÿfK jevqfKa'' uq,skau mdie,a .sfh;a fldnjl .fï biafldaf,gu ;uhs' ta 05 mka;sh olajd'


Tn jykafiaf.a mjqf,a ljqreka o ysáfha''

wïuhs ;d;a;hs" ud;a tlal Tlafldu <uhs y;afokhs' ux yhjekshd' ug nd, u,a,s bkakjd' wfma mjqf,a msßñ <uhskau yhfofkla' .eyekq <uhs tlaflkhs' wfma wïu,d" ;d;a;,d f.dú;eka n;a lrmq ñksiaiq'


fldfyduo Tn jykafiag mqxÑ ikaÈfha§u uyK fjkak wdidjla we;s jqfKa''

ux mfya mka;sfha bf.k .kak ld,fha§ ;uhs uyK fjkak ´kE lshk is;=ú,a, ug we;sjqfKa' talg fya;=j wfma .fï ysáhd fldnjl uE‚hka lsh,d fufy‚ka jykafia kula' weh ;uhs wfma wïudf.ka udj uyK lrjkak wjir b,a¨fõ' wfma wïu;a udj uyK lrjkak wlue;s jqfKa keye' ta wjirh ,enqKg miafi wms l;r.ug wdjd' ta 1985 foieïnr udfia' ud;a tlalu l;r.u§ uyKfjkak fydrK" ;,., ysgmq ys;j;a u,a,s flfkl=;a wdjd'


wehs Tn jykafiaj l;r.uu uyK lf<a''

ux wr uq,ska lsõj wfma .fï is,a uE‚hka l;r.u mqoìug ks;r wdj .sh flfkla' weh ks;ru l;r.u mqoìug odk udk mQcd l<d' lsßfjfyf¾ Ndjkd l<d' ta ksidu fjkak we;s weh uq,skau lsõfj;a wms fokakdju l;r.u lsßfjfyf¾ uyK lrjkjd lsh,d' ta fjkfldg lsßfjfyf¾ f,dl= yduqÿrefjda fmdf<dkaurefõ f¾j; yduqÿrejka uE‚hkag lsh,;a ;snqKd uyK lrjkak msßñ <uhs mia yh fofkla fydh,d fokak lsh,;a'


ux ta fjkfldg ljodj;a l;r.u weú;a ;snqfKa keye' uyK fjkakuhs ux l;r.ug wdfõ' ug yßhgu jhi tfld<yla ú;r we;s ta fjoaÈ'


l;r.ug wdjg miafia Tn jykafia fldmuK ldf,lska o meúÈ Èúhg we;=<;a jqfKa'''

wms tod l;r.ug tkfldg oeka Th l;r.u ÈhqKqfj,d ;sfhkjd jf.a ÈhqKq fj,d ;snqfKa keye' we;a;u lsõfjd;a ta ÈhqKqj we;s jqfKa 1987 fma%uodi uy;a;hd lrmq .ïWodfjka miafia'


wog;a foajdf,a me;af;ka lsßfjfyrg tkfldg ol=Kq w; me;af;a ;sfhkjd f,dl= kq. .yla' t;k ;snqKd f,dl= fmd,a w;= uvqjla' ta fmd,aw;= uvqfõ ;uhs tod wms Tlafldau k;r jqfKa' t;fldg ix>djdfia iy f¾j; yduqÿrefjda ysgmq f.dvkeÕs,a, ;snqKd' wmg O¾uYd,djlg lsh,d ;snqfKa fmd,aw;= uvqjla'


t;ekg ;j;a msßñ <uhs ;=kafofkla uyK fjkak weú;a ysáhd' ta lgqjk" ñoafoksh" lkxfla m<d;aj,ska' ta ;=ka fokdu ug jvd jeäuy,a' wms hd¿ jqKd' wms fi,a,ï l<d' ue‚la .fÕa kdkak;a .shd' f.oßka fjkafj,d l;r.ug wdj lsh,d f,dl= md¨jla" wvqjla wmg oeKqfka keye" fï w¨;a ñ;%;ajh ksid' udi lsysmhla Th úÈyg f.ú,d .sys,a,d 1986 ud¾;= 13 jeksod udj uyK l<d' f.jqKq udi 04 l ú;r ldf,a nKfmd;a lsysmhlau mdvï lrkak;a ,enqKd' wfma yduqÿrejka jykafia,df.a wkqYdikd hgf;a'


meúÈ Èúhg we;=<;a jqKdu fudkjf.a fjkila o Tn jykafiag uq,skau oeKqfka''

ud;a tlal ;j;a y;r fofkla uyK jqKd lsh,d ux lsõjfka' ud ;uhs t;k ysgmq y;rjekshd' wmg idufKar nK fmd;" msß;a fmd; jf.a fmd;a lsysmhlau mdvï lrkak ,enqKd' yeuodu Wfoa yji wfma f¾j; yduqÿrejkag fïjd mdvï fokak ´k'' f¾j; yduqÿrejka ;uhs wmg mdvï b.ekakqfõ' yeuodu Wfoag yjig wms j¢kak hkak;a ´kE' Bg miafi uyK fj,d udi y;rla myla wms mkaif,a ysáhd' wmj msßfjka wOHdmkhg fhduq lf<a Bg;a miafihs' ta ldf<a wms fmdä whfka' fnda, .eyqjd" .fÕa kEjd" fi,a,ï l<d'


fldfyduo Tn jykafiaf.a msßfjka wOHdmkh ,enQ ldf,a''

udjhs" ñ;=re yduqÿrjkajhs wms fokakju oeïfï fydrK úoHdr;afkg' wmg úoHdr;afk k;rfj,d wOHdmkh ,nkak isoaO jqKd' ksjdvqjlg ;uhs l;r.u .sfha' f.or hk tl iïmQ¾Kfhkau ;ykï jqKd' mq¿jka fj,djg wïuhs ;d;a;hs wmj n,kak wdjd' lygmsáfha rdyq, yduqÿrefjda ;uhs úÿy,am;s fj,d ysáfha' Wkajykafiaf.a mßmd,kh yß ;ohs'


Th ldf,a wd.ñl jevj,g tl;= fjkak wjia:dj ,enqfKa keoao@

msßfjka wOHdmkh ,nk ldf,a tfyu wjia:d ,eîu yß wvqhs' kuq;a ug u;lhs 87 wjqreoafo fma%uodi uy;a;hd lsßfjfyrg wdjd' t;fldg t;=ud ckdêm;s fj,d ysáfha' wfma f¾j; kdhl yduqÿrefjdhs" uuhs ;j;a fmdä yduqÿre kul=hs u¿jg .shd fma%uodi uy;a;hg jkaojkak' t;fldg fma%uodi uy;a;hd lsõjd ug wo fï fmdä yduqÿrefjda mkais,a fokak ´kE lsh,d' ta;a rfÜ rdcH kdhlhdg mkais,a fokak fjkjd lshk tl ug ys;d .kakj;a nerej .shd' tlmdrg ll=,a fol fjõ,kjd jf.a oeKqkd' fldfydu yß uu ;uhs tod t;=ukag mkais,a ÿkafka''


fldfyduo Bg miafia meúÈ ðú;h .; jqfKa'''

wmg ;j;a mkai,a folla ;snqKd mdkÿr j,dfka iy flfi,aj;af;' msßfjka wOHdmkh lrf.k hk w;f¾  Th mkai,a folg;a jßkajr hkak wmg isoaO jqKd' tfyu hk tk w;f¾ wd.ñl jevj,g;a iïnkaO jqKd' fmryer ldf,g lsßfjfyfr i;s msß;la ;sfhkjd' talg uu iïnkaO jqKd'


ta ldf,a§ ;uhs flfi,aj;a; mkaif,a ysgmq kdhl yduqÿrefjda mr;af;a wdkkao yduqÿrefjda wikSm jqfKa' f¾j; yduqÿrefjda ug lsõjd ksjdvqjg flfi,aj;a; mkai,g hkak lsh,d' ta .ukaj,§ wfma kdhl yduqÿrejkag wem Wmia:dk lrkak ug ,enqKd' wka;sug okafku ke;=j ug flfi,aj;af; k;rfj,d yduqÿrejka n,d .kakhs mkaif,a wd.ñl jev n,d.kakhs isoaO jqKd' ta ksid mdkÿf¾ b|,d úoHdr;afkg hkak neß ksid uf.a msßfjka wOHdmkh kqf.af.dv iqnødrduhg udre lr.;a;d' ta fjkfldg ud msßfjka wjidk úNd.h;a ,sh,hs ysáfha'


ta ksid nK lshkak" msß;a lshkak" mQcd ;shkak jf.a mkaif,a flfrk jev lghq;= ug lrkak isoaO jqKd' fldfydu yß wjqreÿ 22 la ú;r ud flfy,aj;af;a mkaif,a ysáhd' 93 § wfma wdkkao kdhl yduqÿrefjda wmj;a jqKd' 92 § l;r.u ysgmq f¾j; wfma kdhl yduqÿrefjda wmj;a jqKd' wmg ysgmq jeäysá yduqÿrejka fokulau udi oyhla w;r wmj;a fjkjd' t;fldg w¨;ajej kdhl yduqÿrejkag tlmdrgu ;uhs lsßfjfyr úydrdêm;slu ysñ jqfKa' Wkajykafia ta fjkfldg l;r.u uyd úoHd,fha úÿy,am;s' ta w;f¾ ;uhs lsßfjfyr jev álla lrf.k .sfha' ta ksidu Wkajykafiag mdkÿf¾ mkai,a follg tkak fõ,djla ;snqfKa keye' ug ;uhs mdkÿf¾ mkai,a fol n,d .kak mejrefKa' ta w;fr wfma mkaif,a f.da, yduqÿre msßila uyK jqKd' w¨;ajej fidar; yduqÿrejkaf. f.da,hska jYfhka'


Tn jykafia kej;;a lsßfjfyr mkaif,a kdhl yduqÿrejka f,i jäkafka fudk ld,fha§o@

w¨;ajej fidar; yduqÿrejka wikSm fj,d wmj;a jqKdg miafia' tal È. l;djla' idudkHfhka kdhl yduqÿrejka wmj;a jqKdg miq i;a ojila hkakg l<ska Ba<Õ f.da,hdg mkaif,a kdhl;ajh hk l%uhla ;uhs iïm%odfha ;sfhkafka'


kdhl yduqÿrejkaf.f.da,hd yeáhg ysáfha uuhs' YsIHdkq YsIH mrïmrd l%uh wkqj ug ,eìh hq;= kdhl moúh ueoaog uf.;a" wmj;a jQ kdhl yduqÿrejkaf.;a f.da,fhla bÈßm;a jqKd' t;ek b|,d f,dl= w¾nqohla u;= jqKd' úydrdêm;s w¾nqoh' fï w¾nqoh udi ;=klg wdikak ld,hla ;snqKd' úúO u;su;dka;r wdjd' yduqÿrejka tl tl ms,aj,g fnÈ,d fíoìkak jqKd' uuhs" ud;a tlalu uyK jqKq yduqÿrfjdhs tl me;a;la' wfkla wh Tlafldu wfkla me;af;a' wka;sug ish¨ n,fõ. mrdch lr,d úúO ye<yemamSï ueoafoa Ydiksl iïm%odhg wkqj ojia 89 lg miafia u,aj;= uydkdhl yduqÿrejka m%Odk u,aj;= uydúydÍh ix> iNdj le|jd" talu;slj ;SrKh l<d" lsßfjfyr kdhl moúh ug ,ndfokak'


ta ldf,a uu b;du ÿIalr Ôú;hla ;uhs .; lf<a' ug fmdä jdykhla ;snqKd' iuyr mkai,aj,g udj Ndr .;af;a keye' ta fj,dj, jdykfha ;uhs ux ksod.;af;a' jdyfkag f;,a .eyqfjd;a odfka ms<sfh< lr.kak ug i,a,s ;snqfKa keye' odfk .;af;d;a wfkla jevj,g i,a,s ;snqfKa keye' ta jf.a ÿIalr Èk 89 la ;uhs ux .; lf<a'


ta ldf,a udj úúO foaj,aj,g mg,jd .kak ;uhs yeÿfõ' m%Yak od,d udj tl tl foaj,g fmd<Ujd .kak;a yeÿjd' ug wN+; fpdaokd l<d l<lsß,d ux mkaif,ka hhs lsh,d ys;,d' ux ta lsisu fohlska ie¨fKa keye' ud lsßfjfyfr úydrdêm;s fj,d hkfldg lsßfjfyf¾ jdih l< yduqÿrejre fjk fjk mkai,aj,g .syska ;snqKd' lsßfjfyf¾ ;snqK jákd foaj, fndfyduhla wia:dk.; fj,;a ;snqKd' ug tlu wruqKhs ;snqfKa' ta mkai, f.dvkÕd .kak ´kE lshk tl' wfma uydkdhl yduqÿrejka ug mjrmq rdcldßh ux yßhdldrj bIaG isoaO lrñka wo fjkfldg mkai, f.dvkÕd.kak lemfj,d bkakjd'yßka§ ,shkf.a