නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

lgql=rekafoa f¾ia tlla n,kak .sys,a,hs ug nhsla f¾ia mÈkak wdidj we;s fjkafka


frdao folla Wv wmQ¾j Ôú;h fndfydau mßiaiug ne,kaia lrf.k oialï úialï mdñka bÈßhg wefokak wms yefudagu neye' tfyu ke;s ksid ;uhs f.dvla ;reK Ôú; frdao fofla .ufka§ w;mh lvdf.k Ôú;j,ska jkaÈ f.jkafka'

fï lshkak hkafka mßiaiug nhsla meo,d kula yod .;a; flfkla .ek'f.or ;snqKq nhsla ;ukag mq¿jka ldf,a b|,d meo,d Bg miafia nhsla meÈ,a, ;ukaf.a úfkdaodxYh lrf.k wo fjkfldg Y%S ,xldfõ 900 CC iqm¾ nhsla ldKavfha meje;ajQ ish¨ ;r.j,ska Y+rhd jQ m%uqL fiai;a kj,shg uqK.efykafka ;j;a wmQ¾j;u jevla ksid' fï l;dnfya § Tng ta .ek oek.kak ,efíú'


˜mqxÑ ldf,a b|,d uu nhslaj,g udr wdihs' wfma f.or ;snqKq yeu nhsla tllau uu meo, ;sínd' 2015 § uu lgql=rekafo ;snqKq nhsla f¾ia tlla n,kak .sys,a,d ;uhs fï wdidj ug we;s fjkafka' 2016 fmnrjdß b|,d fï olajd u uu ;uhs 900 CC iqm¾ nhsla leg.ß tfla peïmshka jqfKa'˜

fï jk úg m%uqL jHdmdr lghq;a;la úÈyg jeä tkaðka Odß;djla we;s nhsla ,xldjg f.kajk nj lshhs'

˜ta nhsla yßu .Kka' 05 ñ,shka" 04 ñ,shka nhsla' ta nhsla Tlafldu uu bïfmdaÜ lrkjd' fïjd .kafk f¾iia,du ;uhs' ,xldfõ mdrj,aj, fï jf.a yhs tkaðka nhsla mÈkak ;ykï' Bg wu;rj uu ld¾fia,a tlla lrf.k hkjd'˜

wehs m%uqL f,dl= wjOdkula ;sfhk l%Svdjla f;dar.kafka'''

nhsla mÈk tl uf.a fydì tl' f¾ia tlla n,kak .sys,a,d nhsla mÈk g%ela tlg ;uhs uq,skau wdi jqfKa'' uf.a fydî tlhs" f¾ia g%ela tlg we;s jqK wdidjhs ksid ;sfhk wjodku .ek f,dl= nhla oeKqfk keye' ´k;rï jeá, ;sfhkjd' w;mh leä,d ;sfhkjd' ta;a mÈkjd' wehs wdidjfka' wïñ leu;s jqfKa keye uu f¾ia mÈkjdg'

m%uqLf.a fm!oa.,sl úia;r álla lsõfjd;a''

wïñhs" ;d;a;shs" kx.s,d fokakhs' ;d;a;s ;uhs uf.a fï f¾isx jevj,g Woõ lrkafka' wms bkafka fírej,' uu bf.k .;af; mdkÿf¾ ,Sâia bkag¾keIk,a ial+,a tflka'

fudllao fï w¨;a úÈfy IqÜ tl''

uf.a fjäka tlg lrk m%S IQÜ tl nhsla mÈk lkafimaÜ tllghs lf<a' vdla rEï Okql ;uhs úäfhda IQÜ tlhs" f*dfgda IQÜ tlhs folu lf<a' talg uf.a hy¿jka lsysm fofkla f¾ia mÈkak úÈyg tl;= jqKd' uf.a .¾,a *afrkaâkq;a talg tl;= jqKd' ta IQÜ tfla ;sfhkafka oekg ,xldfõ ;sfhk fyd|u nhsla ál' ta Tlafldau uu bïfmdaÜ lrmq tajd'

fldfyduo m%uqLg i|,s yuq jqfKa''

thd mÈxÑ fj,d ysáfha bg,sj,' ,xldjg wdmq fj,djl wïñ,;a tlal kej;s,d ;snqKd' thd ta fjkfldg bg,sj, fuäiska lrñka b|,d ;sfhkafk' ,xldjg weú;a wfma biafldaf,guhs we;=¿fj,d ;snqfKa'' biafldaf, wekqj,a fldkaiÜ tl ojfiÈ ;uhs uu thdj olskafka' miafi we¢k .;a;d' thdg ;j wjqreÿ folla fuäiska lrkak ;sfhkjd' újdyfhka miafi thd wdfh bg,s hkjd'

m%uqL fï jk úg jD;a;Suh l%Svlfhla o@

Tõ' fï l%Svdj lrkak f,ais keye' tl f¾ia tllg udr fldiaÜ tlla hkjd' tl f¾ia tlla lrkak ñ,shk 05 la ú;r hkjd'' iafmdkaiia,d keye' uf.a ;d;a;s ;uhs yeu f¾ia tllgu úhoï lrkafka' ;ju;a ,xldfõ fudâka iafmdÜ leg.ß tl hg;a ;sfhk iqm¾ nhsla jf.a leg.ßj,g f,dl= ;ekla keye' uf.a ;sfhk tlaiamSßhkaia tl tlal fjk rgl .syska uu f¾ia meoaod kï tl f¾ia tllg 05 ñ,shk" 07 ñ,shk ú;r ,efnkjd f¾ia tl Èkafkd;a' ,xldfj ;ju;a fï jf.a fudâka iafmdaÜia ÈhqKq keye' fï nhsla f¾ia lgql=rekao" óß.u iy mkak, ;sfhkjd' Bg wu;rj kqjrt<sh frdaâ f¾ia" yka;dk ysÜ,hska" ud;r ysÜ,hska lsh,d m%hsjÜ g%ela f¾ia mj;ajkjd' ;reK wh fï l%Svd lrkak;a n,kak;a leue;shs''

;reK whg fï fõ.j;a .uk fyd|o @

,xldfõ 250 CC iqm¾ nhsla ,shdmÈxÑ lrkak neye'' ;ykï' ,xldfõ ljqreyß fï jf.a nhsla tlla wdidjg .;af;d;a fydfrka ;uhs mÈkak fjkafka' ,xldfj ;reK wh fï nhsla fydfrka mÈk ksid ;uhs fmd,sish oelalu nh fj,d yexf.kak .sys,a,d wk;=re we;s lr.kafka' tal ksid lrkak mq¿jka foaj,a neß foaj,a .ek f;areï .kak ´fka' ,xldfõ .j¾ukaÜ tflka welaIka .kafk ta ksid' iqm¾ nhsla tlla mÈkak ljqreyß leu;s kï fyd|u foa ;uhs g%ela tll mÈk tl'


yßka§ ,shkf.a

mska;+r - Okql l=udrisxy Dark Room