නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wms yefudaf.u yelshdjg kshu ñ,la ;sfhkjd'''jro tAl ljqre;a f;areï fkd.kak tl'''


Tfí jákdlu lSho@ Tn úlsfKkafk lShlg o@ tAl wmQre tfy;a b;d jeo.;a m%Yakhla' fudlo Tng Tfí jákdlu ;SrKh lr .kak mq¿jka kï" f,dalhd Tnf.a fiajh ,nd .ekSug fldÉpr f.jkak ´fko lsh,d ;SrKh lrkak mq¿jka'

uu WodyrKhla lshkakï'fykaß f*daâ fudag¾ r:h yo,d wNS; m%ldYhla l<d¨' tA ˜b,a,k ´fk ;rñka fudag¾ r: ux fokakï" yenehs tlu j¾Kfhka b,a,kak˜ lsh,d' tA wkqj Tyq hï lsis ld,hla fudag¾ r: fjf<|fmdf<a ;u wdêm;Hh ;shd .;a;d' yenehs cmkqka fjkia jevla l<d' tA ;uhs mdßfNda.slhdg wjYH ´fk ´fk udÈ,sfha úúO j¾Kj,ska úúO m%udK j,ska fjf<|fmd<g fudag¾ r: hjkak mgka .;a;= tl'tys m%;sM,h jqfKa ngysrg ;snqKq fudag¾ r: ksIamdokfha wdêm;Hh ì| jeá,d cmkqka fudag¾ r: f,dalh wdl%uKh lrkak mgka .;a;= tl'

Tn kslug j;a l,amkd lr,d ne¨jo Tn olsk fudag¾ r:hla fldhs;rï ld,hlg ierhla w¨;a fjkjo lsh,d' Tn oelmq uq,au fudag¾ r:h ál l,la hk úg kjuq Wmdx. tl;= lr,d jeä ñ,lg kej; fjf<|fmd<g ksl=;a lrkjd' yenehs tA w¨;a fudag¾ r:h ñ,hg .kak kï Tng fmrg jvd jeä .dKla f.jkak fjkjd'

Tfí jákdlu jeälr .kak fudkjo lf<a'''

fï fj,dfj uu Tfnka fufyu wykjd' Tn /lshdjg wdfj hïlsis jákdlï álla we;=j'tAl Tfí w;aoelSu fjkak mq¿jka'Tfí wOHdmksl iqÿiqlu fjkak mq¿jka'tAlg tA fj,dfj ;snqKq ñ, f.j,d wdh;kh Tfí fiajh ñ,§ .;a;d'Tn /lshdjg wdjg miafi Tfí jákdlu jeälr .kak fudkjo Tn lf<a'

fudag¾ r: ksIamdokh lrk wh" ÿrl:k ksIamdokh lrk wh" mß.Kl ksIamdokh lrk wh fyda ´kEu ksIamdokhla lrk wh ksrka;rfhkau .; lrkafk mdßfNda.slhka f.ka jeä uqo,la wh lr .ekSu Wfoid Tjqkaf. jákdlu jeälr .kak wxf.damdx. m%udKh ke;akï .=Kd;aul nj jeä lrk tl'

yenehs jev f,dalh ;=< ´fk;rï oel ;sfhkjd" /lshdjg tk úg ;snqKq iqÿiqlï álu tfyuu ;shdf.k jegqma jeäjk ;=re n,df.k bkakjd' ;k;=re by< hklï n,df.k bkakjd'tfyu fjkafk keye'

we;a;gu fï fj,dfj ug Tng b;du jákd fohla lshkak ´fk'f,dalfha /lshd lrk ñksiqka j¾. follg fnokak mq¿jka' tl j¾.hla ;uhs ;uqka .syska iïuqL mÍlaIKhlg fmkS ysákjd'wdh;kfha m%OdkSka jegqm ;SrKh lrkjd't;fldg Tng ;SrKh l< yelafla Tyq wkqu; lrk jegqmg jev lsÍu fyda fkdlsÍu iïnkaOj'

Tn;a iqúfYaIS mqoa.,fhla'''

;j lKavdhula bkakjd'tA wh álla iqúfYaIh' thd,d /lshd fydhdf.k hkafk kE'yenehs wdh;kj,ska thd,g wdrdOkd lrkjd'tys§ jegqm ;SrKh lrkafk wdrdOkhg ,la jQ flkd' tA wkqj ;ukag wjYH m%;s,dN ál ,efnkj kï tu mqoa.,hd wod< wdh;khg fiajh imhkjd'

b;ska ljqo lshkafk Tng;a tfyu fjkak neye lsh,d'uu fï fj,dfj Tng w¨;a fhdackdjla lrkak leu;shs'tA ;uhs /lshd fidhdf.k wdh;k msgqmiafi m%OdkSka msgqmiafi hk tl k;r lr,d wdh;k m%OdkSka Tfí msgqmiafi tk mqoa.,hka njg mßj¾;kh fjkak'

uDÿ l=i,;d yod.;af;d;a'''

tA wkqj Tn /lshd .; fjoaÈ jeo.;a fjkafk Tfí ;dlaI‚l l=i,;d'Tn úYajúoHd,fhka mdif,ka bf.k .kafk ;dlaI‚l l=i,;d'yenehs th m%udKj;a fjkafk /lshdjla fidhd .ekSu i|yd muKhs'b;ska Tn /lshd fidh fidhd hkafkla njg m;a fkdù Tfí msgqmiafi wdh;k iy m%OdkSka ˜tkakfld" wms;a tlal jev lrkak˜ lsh,d Tng wdrdOkd lrk uÜgug Tn Tfí uDÿ l=i,;d j¾Okh lr.kak ´fk'

/lshd .;ùug ;dlaI‚l l=i,;d m%udKj;a jqK;a /lshdj ;=< nenf<ñka" by<g hkak yd Tfí jákdlu Tng ;SrKh lrkak mq¿jka mqoa.,hl= njg m;afjkak kï Tfí uDÿ l=i,;d j¾Okh lr.kaku ´fk'

Wmdêhla .;a;g jev f,dalfha id¾:l fjkak nE'''

yenehs fï rfÜ ;ju;a nyq;rhla ;reK ;re‚fhd ys;kafk Wmdêhla .;a; mu‚ka" mdif,a fyd| wOHdmkhla ,enQ mu‚ka jev f,dalh ;=< id¾:l úh yelshs lsh,d'kuq;a jev f,dalfha Tfí id¾:l;ajh ;SrKh fjkafk Tn mdif,ka .;a wOHdmk iqÿiqlï u; fkdfjhs'

jHdmdßl f,dalfha by<u ;ekaj, bkak nyq;rhla mdi,a wOHdmkh ;=< id¾:l jqKq wh fkfjhs' wdh;kj, by< ;k;=rej, wh iuyr úg Tn oel,d we;s Tjqkag Tng ;rï uy úYd, mdi,a wOHdmkhla keye'yenehs Tjqka .dj fjk yelshdjka álla ;sfhkjd'tA yelshdjka j,g wms lshkjd jHjidhl;aj uDÿ l=i,;d lsh,d'

fukak fï yelshdjka ál Tn y÷kd .;af;d;a jev f,dalh ;=<" jHdmdßl f,dalh ;=< jákdlula we;s wfhl= njg m;afjkak mq¿jka'b;ska wjqreÿ .dKla mdi,a .syska ,nmq wOHdmkfhka jevla .kak kï tAlg uDÿ l=i,;d tl;= lr .kak ´fka'túg Tfí jákdlu Tng ;SrKh l< yels mqoa.,hl= njg m;afjkak mq¿jka'


fudydka m,a,sh.=re

mqoa., yd yelshd iïnkaO mqyqKq

WmfoaYl yd ufkda úoHd foaYl


;udrd m;srK