නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

msgráka i,a,s f.kak .kak fvkafv%dìhï jjkak


lemQ u,a i|yd u,a jjkakka w;r ckm%sh ´lsâ j¾.hla' foaYSh jf.au úfoaYSh fjf<|fmd<;a ch .; yels b;du;a fyd| b,a¨ula iys; u,la'


tys mj;sk jir mqrdu u,a yg .ekSfï .=Kdx.h jf.au fjf<|fmdf<a meje;afï yelshdj iy úúO j¾Kfhka hq;a u,a jeä m%udKhla ksmoùfï yelshdj lshk .=Kdx. fya;=fjka lemQ u,la i;=j ;sìh hq;= fndfyda .=Kdx. fvkafv%dìhï ;=< mj;sk nj meyeÈ,sj fmfkkjd''


fï nyqmd§ ú,dYhla fmkajk Ydlhla' th jefvkafka mia iys; udOHhl fkdfjhs' idudkHfhka me<hla isgqjd jir tl yudrla folla w;r ld,fha§  u,a ,nd.kak yelshdj ;sfhkjd'


fï j¾.fha u,aj, yevh wkqj fldgia ;=kla olskakg mq¿jka'

1' me,fkdmaisia o¾Ylfha u,a ^i<nhl=f.a yevh iys; úYd, u,la jk fuhg fyd| l,a mej;Sfï yelshdfjka hqla;hs' jirlg u,a lsks;s ;=kla y;rla ,nd.kak mq¿jka&


2' flaka o¾Ylfha u,a ^jeä u,a ixLHdjla ksmoùfï yelshdj mj;sk fïjdfha u,a fm;s isyska È.á weUreKq iajrEmhlska hqla;hs' yevh wdl¾IŒh fkdjk ksid lemQ u,la f,i iqÿiq fkdjqK;a me< wf,ú lsÍug yelshdj ;sfhkjd&


3' w;rueÈ o¾Ylfha u,a ^by; lS o¾Yl fol uqyqka lsÍfuka ,efnk w;rueÈ wdldrfha Ydlhla' tneúka by; i|yka wdldr foflau ,laIK oelsh yelshs' jirl§ u,a lsks;s myla yhla muK ,nd.kak mq¿jka' ta wkqj jir mqrdu u,a ,nd fok fuu o¾Ylh lemQ u,a i|yd jvd;a fhda.Hhs'&


wjYH mdßißl idOl'''

oyj,a ld,fha fi,aishia wxYl 25- 30 ;a w;r WIaK;ajhla wjYHhs' rd;%sfha fi,aishia wxYl 15 lg jvd wvq fkdùu jeo.;a' ta wkqj rd;%S WIaK;ajh wvq jk m%foaYj, u,a yg .ekSu fnfyúka wvqhs'


oji mqrdu mj;sk taldldÍ ysre t<shla wjYHhs' ta jf.au WoEik ysre t<sh Ydl u;g m;s; ùu jeo.;a' tksid j.djg f;dard .kakd ia:dkh WoEik fyd| ysre t<shla ,efnk újD; ;ekla ùu wjYHhs' ta jf.au fïjd i|yd 40] -50]  fijKla ;sîu;a jeo.;a' ysre t<sh kshñ; mßÈ fkd,eîu Ydlj, uq,a yg .ekSu ÿ¾j, ùug fya;=jla' ta ú;rla fkfjhs" myiqfjka f,v frda.j,g;a f.dÿre fjkjd'


fuh fndfyda Wvjeähd j¾. fiau WKqiqï foaY.=‚l ;;a;ajhla m%sh lrk Ydlhla' ta wkqj my;rg f;;a l,dmh" uOHu l÷lrh fukau jhU m<df;a w;rueÈ foaY.=‚l l,dmh fnfyúka ys;lrhs'


f;;ukh .ek l;d lrk úg fyd| c, jdIam m%udKhla wjYHhs' th j¾Okhg jf.au u,a yg .ekSug;a w;sYh jeo.;a' ta wkqj 60]- 70] la ;rï jQ f;;ukhla wjYH fjkjd'


fijK .Dyhl wjYH;dj'''

tys§ kshñ; m%;sY;hl wdf,dalh ,nd §ï wjYH jk ksid tu yelshdj iïmQ¾K l< yels ma,diaála oe,aj,ska ieliQ fijK .Dyhla ilid .; hq;=j ;sfhkjd' oe, iú lsÍu l< hq;= jkafka fmdf<dj uÜgfï isg wä 10 la muK by<ska'


me< /|ùug fïi fyda wdOdrl Ndú; lrkakg fjkjd' ta i|yd fyd¢ka c,h nei hd yels isÿre iys; wdOdrl f;dard .ekSug wu;l lrkak tmd'


n÷ka .; lsÍu'''

fndfyda fj,djg ueá n÷ka Ndú;h iqÿiqhs' ta i|yd j.d udOH f,i fhdod .kafka oej wÕ=reh' me<h l=vd wjÈfha § wÕ,a foll úYalïNh we;s wÕ,a folla Wia jQ n÷kl me<h isgqjd .ekSu wjYHhs' ta n÷k ;=< me<h wÕ,a yhla Wia jk f;la jefvkakg yßkak' bka wk;=rej wÕ,a myla úYalïNhla iys; n÷kl isgqjd .ekSu wjYHhs' tys§ fhdod.kakd oej wÕ=re wÕ,a Nd.hla ùu jeo.;a'


c,h fh§u'''

lsisu fj,djlj;a laf,daÍka ñY% c,h me<j,g fhdokak tmd' c,h fh§ug fmr n÷ka udOH úh<sj ;sfíoehs n,d tfia úh<s kï muKla c,h fh§u jeo.;a' idudkH foaY.=K ;;a;ajhl§ ojig jrla c,h fh§u m%udKj;a' úh<s ld,fha§ ojig fojrla c,h fh§u jeo.;a'


fmdfydr Ndú;h'''

Èhruh fmdfydr fh§u fnfyúka ys;lrhs' tys§ uq,a iy m;% f;fuk wdldrhg fmdfydr úÈkhla Ndú;fhka fmdfydr oukak ´fk' tys§ jvd;a jeo.;a jkafk wvq idkaø;djlska hq;a fmdfydr jeä jdr .Kkl§ wLKavj iemhSu jeo.;a' tys§ i;shlg jrla ldnksl Èhr fmdfydr fhdokjd fiau khsg%cka" fmdiamria" fmdgEishï wvx.= fmdfydr i;shlg fojrla fh§u jeo.;a'u,a j.d ixj¾Ok yd m¾fhaIK wxYh"

rdclSh WoaNso WoHdkh" fmardfo‚h


;udrd m;srK