නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

zfldúâZ wehs o wvq ie,ls,s'''@


fldfrdakd ffjrihg cd;shla" foaYhla" Wia my;a m%fNaohla ke;s nj we;a;' ta;aa fldúâ 19 ffjri wdidokfhka jeä jYfhka neg lkafka msßñka neõ fuf;la wdidÈ; iy urKhg m;a ixLHdf,aLk weiqßka úoHd{hkaf.a wjOdkhg fhduq jqKq ;j;a fldfrdakd me;slvla hehs lshkak mq¨jks'

f.jqKq ld,h mqrd f,dalfha fndfyda rgj,aj,g fldúâ 19 ffjrifha n,mEu lsisu fNaohla fkdue;sj fnod yod f.k ;sfí' tfy;a fuys§ isÿ jqKq urK ixLHdfjka msßñkaf.a urK ixLHdj ldka;djkaf.a urK ixLHdjg idfmalaIj fo.=Khla hehs y÷kdf.k ;sfnkjd' WodyrKhla f,iska i|yka lf<d;a ngysr hqfrdamfha isÿ jqk urK ixLHdfjka 69] lau msßñka jk w;r Ökh o fï yd iudkhs'

jeäysá jhfia miqjk msßñka fldúâ 19 wdidÈ;j urKhg m;a jqK;a úhm;a ldka;djka fldúâ 19 wdidokh jqK;a Ôj;aùug jdikdj ,nd f.k ;sfnkjd' brdkfha jhi wjqreÿ 103 l dlka;djla we;=¿j ;j;a lSm fofklau fï jdikdj ,nd.;a wh w;rg tlaj isákjd' b;d,sfha zzðfkdajdZZ m%foaYfha jhi wjqreÿ 102 la jQ ldka;djla o fldúâ 19 ffjri wdidokfhka iqjh ,enQ ldka;d ,ehsia;=jg we;=<;a' iamd[a[fha zzudßhd n%kahdiaZZ fï jdikdj ,nd .;a ;j;a ldka;djla' jhi wjqreÿ 113 la jk weh miq.sh ud¾;= udifha§ fldúâ 19 ffjrifha wdidÈ; ;;a;ajhg m;a jqK;a iajhx ksfrdaOdkfhka ±ka iqjh ,nd isákjd' weh 1918-1919 ld,fha§ me;sÍ .sh zziamd[a[ WKZZ frda. ;;a;ajfha jf.au 1936'1939 ld,fha me;sÍ .sh jix.; WK frda. ;;a;ajhg f.dÿre jqK;a thska iqjm;a ùu Nd.Hhla' úhm;a mqoa.,hkag fldúâ 19 oreKq ixl+,;djka we;s l<;a flfia fyda zzudßhd n%kahdiaZZ iqjh ,nd isákjd'

fï w;r msßñkag;a fldúâ 19 idOdrKh bIag l< wjia:djka ke;=jdu fkdfjhs' weufßld tlai;a ckmofha jdih lrk zzú,shï ,emaiaÜZZ fldúâ 19 wdidÈ; jqK;a jhi yryg isáfha ke;' fojeks f,dal hqoaO iufha yuqod fiajfha fh§ isá Tyq miq.sh od ish 104 jeks ckau Èkh iurkq ,enqfõ fldúâ 19 wdidÈ; ;;a;ajfhka iqjh ,eîfuka miqjhs'

Tlaia*¾â úYajúoHd,fha m%;sYla;s úoHdj ms<sn| uydpd¾h zzms,sma f.da,av¾ZZ i|yka lrkafka fldúâ 19 ffjrihg tfrysj igka lsÍfï§ ldka;djkaf.a m%;sYla;s m%;spdrh msßñka úiska ta fjkqfjka olajk m%;spdrhkag jvd by< njhs' ta jf.au ldka;djkaf.a j¾Kfoay n,mEu;a Bg fya;=jla úh yels neõ uydpd¾h ms,sma Wml,amkh lrkjd' ia;s%kaf.a j¾Kfoay wkqj;a fï yelshdj ,eî ;sfnkjd'

ta jf.au ldka;djkaf.a iy msßñkaf.aa Ôjk mqreÿ mjd fldúâ 19 ffjri wdidokfhka ldka;djka Ôj;aùug jdikdj ,nd .ekSfï yelshdjg miqìï idOl f,i i,lkq ,nkjd' fï fjkqfjka WodyrKhla olajñka uydpd¾hjrhd i|yka lrkafka Ökfha msßñka w;r 50] la ÿïmd,k l<;a ldka;djka w;ßka ÿïmdkh lrk msßi 5] la muKhs' ÿïîu" u;ameka mdkh jeks .;s mqreÿ ldka;djka w;r t;rï ÿrg weíneys ùfï ;;ajhla fkdue;s ksid msßñkag idfmalaIj ldka;djka w;r ms,sld frda." yoj;a ixl+,;d frda. iy fmKy¨ ÿ¾j,;djka wvq uÜgul mej;Su ksid fldúâ 19 g wdidÈ; jqK;a ldka;djka thska iqjh ,eîfï yelshdj ,nd f.k ;sfnkjd'

fï .ek ;jÿrg;a wOHhkh mq¿,a lsÍfï wjYH;dj m¾fhaIlhka úiska o ms<sf.k ;sfnkjd' wekd *¾âf.a kdhl;ajfhka hqla; m¾fhaIl lkavdhula úiska ±kgu;a úúO rgj, ia;s%" mqreINdjh wkqj fldúâ 19 ffjrifha n,mEu uefhka ish wOHhkh bÈßhg f.k hñka isà'

mqkHd pdkaoks o is,ajd