නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

f*ianqla ksid ñksiaiqkag yefokak mq¿jka udkisl frda. j, n,mEu'''


kQ;k iudch ;=< iudc udOHhla f,iska lr<shg meñK we;s f*ianqla j,g ysñ jkafka iqúfYaIS ia:dkhls' f,dj iuia; ck ck.yKh ì,shk 7'8 la muK jk w;r bka ì,shk 3'5 muK msßila Èkm;d wka;¾cd,h Ndú;d lrkjd'ta wkqj f,dj iuia; ck.ykfhka ;sfokl=f.ka tla wfhla iudc udOH cd, Ndú;d njg ;yjqre ù ;sfnkjd'ta w;frkq;a úfYaI;ajh jkafka wjqreÿ 18;a 35;a  w;r jhia ldKavfha isák msßi fuh Ndú;d lsÍuhs'uqyqKq fmd; yryd mqoa.,hkag udkisl frda. je,f|kjd hehs lsõfjd;a Tn úYajdi lrkjdo@ñksid ks¾udKh ù we;af;a uki yd YÍrh hk fldgia fol tl;=jla f,ihs'wmf.a Ôú; ld,h ;=,§ hï hï fya;= uQ,hka u; YÍrh frda.S jkakd fiau ukio frda.S ;;a;ajhg m;afjkjd'ukfia we;sjk fuu frda. udkisl frda. jYfhka y÷kajk w;r ku weiQ mu‚ka fndfyda fokd Ns;shg m;afjkjd''

mßiaifuka jkak''

wmf.a YÍrhg frda.hla je,÷Kfyd;a th T!IO Ndú;fhka iqj lr .ekSug yelshdj mj;sk  f,igu ksis m%;sldr .ekSfuka udkisl frda.o iqjm;a lsÍfï yelshdj we;'kuq;a udkisl frda. ;;a;ajhka y÷kd fkd.ekSu ksid tajd ;j ;j;a ixlS¾K ùug bv we;'tuksid udkisl ;;ajhka ms<sn|j Tnf.a oekqj;a Ndjh b;du jeo.;a'udkisl frda.S ;;a;ajhla we;sùug mdßißl fya;+ka iy cdkuh fya;=ka hk oaú;ajhu n,mEï lrkjd'udkisl fjkia ùul§ uki ridhkslj o fjkiaùïj,g n÷ka fjkjd'ta ksid tu ;;a;ajhka y÷kdf.k tajdg m%;sldr lsÍu b;du jeo.;a'udkisl frda. j,g wkqj tajdg f.dÿre úh yels ld,iSudj ;SrKh fjkjd' fndfyda udkisl frda. jhia iSudjlska f;drj f.dÿre  úh yels tajdhs'

;;a;ajh Nhdklhs''

j¾;udkfha § hful=g f*ianqla .sKqula fkdue;s ùu tla whqrlska uÈ mqxÑlula f,i i,lkjd'uqyqKq fmd; Ndú;d lrkakka w;r jhi wjqreÿ 13 isg 30 olajd msßi ;uhs jeämqru isákafka' fï msßfia nyq;rh wOHdmkh ,nkjd wújdylhs tfyu;a ke;akï ;ju;a ksjfika hefmkjd'ta ksid Tjqkag ;sfnk j.lSu  wvqhs'tajdf.au Tjqka Ôú;h olskafka b;du ieye,a¨fjka'ngysr rgj,a foi wjOdkh fhduq lf<d;a Tjqka nyq,j u f*ianqla Ndú;d lrkqfha kj ks¾udK" wOHdmksl oekqu" yrj;a woyia fnodyod .ekSughs'kuq;a Y%S ,xldj we;=¿  ;=kajk f,dalfha rgj,a ;ju t;ek keye'

fuh weíneyshla''''

ta ksid fndfyda fokd fï  iudc udOH fhdod .kafka fm!oa.,sl Ôú;fha ixfõ§" Ndjd;aul yeÕ=ïnr ldrKdjka wm,lrkakhs'we;eï úg w;sYh fm!oa.,sl ldrKd mjd fï wdldrfhka m, lrkjd'fï ;;a;ajh wms ufkda uQ,sl j olskafka  tla;rd ú,dis;djla f,ihs'fï ksid ;u wd;au f.!rjhg jk ydksh .ek fï msßia ys;kafka keye'zug Ôúf;a tmd fj,dz"z uu jeäl,a bkak tlla keyez"z uu Ôúf;a ke;s lr.kakjdz jeks m%ldY ks;ru m< lrk ms<s;=ßka ms<s;=ßka w;s nyq;rhla n,dfmdfrd;a;= fjkafka wks;a whf.a wjOdkh iy wkqlïmdj Èkd .ekSuhs' iudc ufkda úoHd;aul j úuid ne,Sfï§ f*ianqla weíneysùula wms olskjd'Tjqka is;kjd ojfia hï fõ,djla fï i|yd fjka l< hq;=uhs lsh,d'ta jf.auhs f*ianqla i|yd ;Èka weíneys jQfjla f,dalh olskafka mshú wefika fkdfjhs 'wjg mßirfha isÿjk iEu fohlau f*ianqla ;=< o wyk olsk foa iuÕ ixikaokh lrkak Tjqka fm<fUkjd'fuh tla;rd whqrlska u;aøjH j,g weíneys ùula yd iudkhs'

udkisl frda. we;s fjkakg mq¿jka''

uqyqKq fmd; Ndú;h ksid Woa.; jk ;;a;ajhka u; fma%u iïnkaO;d ì| jeàu"mqoa., fm!reIhg ydks lrk uv.eiSï "wkshï iïnkaO;d yd ihsn¾ wmrdOj,ska mqoa.,hkag we;sjk udkisl ;;a;ajh u; tu .eg¿ ord .ekSug fkdyels jQ ;ek úYdoh jeks frda. ;;ajhka ks¾udKh ù ishÈú kid .ekSug mjd bv we;'tmuKla fkdfõ "wd;;sh " ldxidj" fïkshd frda. ;;a;aj j,g mjd f.dÿre ùfï wjodkula fï yryd mj;skjd'fuu wjodkï ;;a;ajhka y÷kd.; fyd;a Bg wjYH lrk ufkda ffjoH m%;sldr iy WmfoaYk fiajdjka ,nd .ekSu ;=<ska fuu ;;a;ajhka iqj lr.; yelshs

orejkag fudlo fj,d ;sfhkafka@

wo ldf, orefjda w;r f*ianqla" bkaiag.%Eï" hQ áhqí" jÜiema jf.a yeu tllau ckm%shhs' .Kkh lsÍï j,g wkqj kj fhdjqka orejkaf.ka 97]lau fï iudc udOH Ndú;d lrkjd'iudc udOH Ndú;h lshkafk tla;rd weíneys ùula lsh, tajd Ndú;d lrk wms ljqre;a okakjfk' úfYaIfhkau fïjd Ndú;d lrk ;reK orefjda biafldaf, weß,d wdmq fj,dfõ b|ka kskaog hklkau" mdvï lroaÈ"àú n,oaÈ" lEu loaÈ mjd f*daka j," geí j, T¿j Tndf.k fï iudc udOH yryd peÜ lrk tl" fmdaiaÜia odk tl" fIhd¾ lrk tl ;uhs lrkafka' yenehs biair ;reK Woúh mqreÿ fj,d ysáfha t<shg .sys,a, hd¿fjd tlal tl;=fj,d l;d ny lrkak' oeka tal uq¿ukskau fjkia fj,d' hd¿lï we;sfjkafk" l;d lrkafk" ;ry fjkafk Tlafldu Tka,hska' fïl orejkag wkd.f;a iudch tlal .efgkak wjYH iudc l=i,;d yod.kak ;sfhk wjia:djg f,dl= ndOdjla' iudc udOH j,g weíneys ùfuka ir,ju wOHdmk lghq;= j,g fjka lrkak ;sfhk ld,h wysñfjkjd' ta .ek ;sfhk Wkkaÿj wysñ fjkjd'kskafoa mjd wl%u;d we;s fjkakg mq¿jka' ta jf.au l,ska lshmq udkisl .eg¿ we;sùu uÕska fldfydu;au wOHdmkhg" u;l Yla;shg" wjOdkh fhduq lsÍfï yelshdjg jf.au wkd.; Ôúf;ag;a ndOd we;sfjkjd' iudc f,dalh ;=< iudc udOH mßyrKfhys wxY= ud;%hla muK fyda oekqula fkdue;s fud< leá orejkaf.a uki iudc udOH ;=<ska ÿIKh fkdjkakbg j. n,d .ekSu foudmsh jeäysá fldhsldf.a;a hq;=lula fukau j.lSuls'

iudc iïnkaO;d wvqhs'''

;dlaIKh .ek oekqu ;snqK;a th Ndú;d lrkafka fldfyduo lsh, fndfyduhla okafka keye'iudc udOH cd,hg weíneysùu ksid mjq, ;=< iduh iuÕsh ke;s fjkjd' oeka Ôjk in|;d wvq fj,d' jeäysáfhd;a wka;¾cd,fha ;ks fj,d' biair tl fõ,la yß tlg b|f.k lEu lEjd' oeka yefudau fï fuj,ï iuÕ Tjqkaf.a f,dalj, ;ks fj,d'wfma rfÜ ñ,shk 6la muK iudc udOH Ndú;d lrk msßi w;r 60] la muK isákafka ;reK ;re‚hka' Tjqka iudc udOH Ndú;d lrk wdldrfha .eg¿ .Kkdjla ;sfnkjd'fï fya;=fjka rgl f,dalhl wkd.; brKu ;SrKh lrk mrmqrl nqoaêuh ixj¾Okh ms<sn|jo .egÆ /ila mek kef.k w;r ;j;a msßilf.a iajlSh fm!oa.,sl;ajh wuq wuqfõ iudc udOH ;=< úkdY ù hEug;a" úkdY lr .ekSug;a fhduq ùu ;=< wkd.; brKu ms<sn| wúksYaÑ;;djhla mjd ks¾udKh ù ;sîu iudc udOH ;=< Wvg my<g hk fldhsldg;a fmfkk idudkH lreKla njg m;aj ;sfnkjd'

iqkaor;ajh ú¢kak

Ôú;fha Tnf.a oji .; lrk whqre Tn fkdoekqj;aju .=jkaúÿ,s kd,sld" cx.u ÿrl:kh "foaYmd,k ril:d" bkaÈhdkq fg,skdgH l;d iudc iïnkaO;d cd, wksld yqjudre lrk l=Kq uÕska md,kh lr yudrhs'b;ska Ndjkd lrkak ksoyfia fmd;la lshjkak orefjla wekao is;=jula  n,kak'ksy~ nfja ñysr ú¢kak'.yla je,la ysgj,d th jefvk i;=gq n,kak'Tng f,dalfhka olskak ´k fjki Tnu fjkak'

j.lSu úh hq;af;a''

udOH Ndú;fha§ wmg j.lSula iy j.ùula ;sfnkjd'udOH Ndú;fha we;s fõ.j;a nj iy wfma ye.Sï jvd;a blaukg m%ldY lrkak mq¿jka ksid wms fï iudc udOH Ndú;d lrkjd'kuq;a f;dr;=re ,nd §u .ek j.lSula iy j.ùula keye' jhia uÜgula fkd;ld ´ku flfkl=g fuhska f;dr;=re oel n,d .kak mq¿jka' fïj wfma yDo idlaIsh iïnkaO .eg¿' wms <. úkhla ;sfhkak ´k' fï iudc udOH j, wmg ;sfhk wjfndaOh wmg ;sfnk j.lSu iy j.ùu" ;dlaIKh oeks isáhdg ú;rla uÈ'' iajlSh fm!oa.,sl;ajh iudc udOH ;=< ÿIKh jkakg bv fkd;eîu;a wka ljfrl=f.a jqjo fm!oa.,sl;ajh iudc udOH ;=< iqrlaIs; lsÍu fjkqfjka fmkS isàu o YsIagdpdr.; ixialD;shl j.lSuls'


ffjoH kSYd m%kdkaÿ

fhdjqka ñ;=re mshi

mdkÿr uQ,sl frday,

mdkÿr


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv