නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ug ´k jqfKa uf.a ìßhjhs wfma orejhs fír.kak ú;rhs'''


uyd .xj;=r ueo lsf,da óg¾ 22 la .eínr ìß| Tijd f.k wd iqf¾Ia l=udr

—oeka kï pdkaokSg f.dvla fyd|hs' thdf.wefÕa f,a wvqlu' ´fk lrk fmdaIKh iys; lEu fokak mq¿jka lula ;snqfK kE' yenehs oeka kï f.dvla foaj,a fjkia fj,d'''˜

miq.sh Èkj, yeuf.au is;a ixfõ§ l< PdhdrEmhla uqyqKq fmd; mqrd olskak ,enqKd' ta ksudjla fkdue;s jQ uy jeiafika we;s jQ .xj;=r ueoafoka ;u .eínr ìß| Tijd f.k hk fifkfynr PdhdrEmhla' uqyqKqfmd;u le<UQ ta fiahdrejg háka mqxÑ igykla ;snqKd'

ta fYydka ud,l .uf.a kï jQ ixfõ§ ñksid úiska ;nk ,o igykla' fï j;=f¾ neif.k hk fï wdorŒh ñksidf.a iy Tyqf.a .eínr ìßhf.a fiahdrejg háka Tyq ,shd ;snQ ixfõ§ joka yuqfõ ldf.a;a wjOdkh ta isÿùu fj; fhduqjqKd'

ta;a fï hqj< ljqo@ fujka ;;a;ajhlg m;ajqfKa fldfyduo lshk foaj,a rgg lshkafk wfmau iyDo udOHfõÈfhla' ta uõìu mqj;amf;a fiajh lrk iuka m%shxlr' Tyq úiska lrk ,o fy<sorõjg wkqj fï jkúg ta wdorŒh leoe,a,g w¨;a i;=gla .,df.k tkak mgka wrf.k' wms ta .ek l;d lruq'


.eínr ìß| Tijdf.k .xj;=r ueo lsf,da óg¾ 22 la'''

;ukaf. .eìks ìß|j w;a folg Tij,d wr f.k lsf,daóg¾ 22 la .xj;=r ueÈka weúo f.k wd fï ffO¾h iïmkak ;reKhd iqf¾Ia l=udr' weh pdkaokS' Tyq oñ<" weh isxy,' fï wdorh;a fndfydu wmQre tlla' cd;Ska foll" wd.ï foll" ;reK is;a folla wïud ;d;a;f. ukdmh;a fkdue;sj tlaj Ôj;a jkakg ;SrKh lrkafk fï ixidrfha m;df.k wd ixidr.; ne£u ksidu fjkak we;s'

uy jreidjg y;r jfÜu hg fj,d'''

Tjqka Ôj;a fjkafk ysks÷u j,fõ .Õ wi, fldálkao j;af;a mqxÑ l=,S ksjil' miq.sh Èkj, weoye¨Kq uy jreidj fya;=fjka y;r jfÜu hg jqKd' ta;a pdkaokS lshkafk y;a uia .eìkshla' kuq;a weh kSrla;sfhka fmf<k ;eke;a;shla' ksis fmdaIKhla iys; wdydrhla ;u .eínr ìß|g ,nd fokakj;a o¿ riaidfjka Ôj;a jqKq l=udrg yelshdjla ;snqfK kE'

w.ysÕlï wyi Wig jqK;a wdof¾'''

w.ysÕlï wyi Wig keÕ ;snqK;a Tjqkaf. wdorŒh ne£u kï oYuhlskaj;a wvqj ;snqfK kE' ta wdof¾u ;uhs fï id .xj;=rl lr jgla nei f.k ;u ìß| lsf,daóg¾ 22 la Tijdf.k hk ;ekg fï ;reKhj ;,a¨ lf<a'

— uy jeiai jeye,d y;r jfÜu hgfjoaÈ wms yqÕdla wirK jqKd' fudkjd lrkako ñâ jhs*afkdakd ug lsõfõ meh 5 la we;=<; blaukskau pdkaokSj frday,lg wrf.k hkak lsh,'  uu ys;=fõ ta .eku ú;rhs' ug ´k jqfKa uf.a ìßhjhs wfma orejjhs fír.kak ú;rhs uy;a;fhda˜ l=udrf. uqúka msgjk ta jpk Tyqf. we;=<dka;h t<shg wrf.k wdjd' fïl mqÿudldr wdorhla' ys;d.kak neß lemùula' wo wm wyk olsk l;dj,g tyd .sh fjkiau fjkia wdorŒh ne£ula'

nnd oÕ,kafk kE'''

Tjqkaf. f.or b|,d ysksÿu frday,g lsf,daóg¾ 4la jf.a ÿrhs' ta;a mdr .xj;=rg hgfj,d' b;ska Tjqkag isoaOfjkjd ta .xj;=fru neye,d hkak' wjodku fkdfmkqkdu fkfjhs' ta;a l=udrg b;sßj ;snqfK meh myla ú;rhs' pdkaokSg weúo .kak wudrehs' thd ysáfha wudrefjka'

˜b;ska uu thdj Wiai,d uf.a w;afolg .;a;d' tfyu Tijdf.k uu ysñka ysñka j;=f¾ weúo f.k .shd' wudre jqKdu álla ìñka ;sínd'˜ l=udr joka f.dkq lrkafk fndfydu f<ka.;= yeÕSfuka'

pdkaokS jf.au l=udr ysáfh;a ìfhka' ta wehf. l=afi ysgmq orejd ojil b|,d oÕ,kafk ke;s ksid' ta nj mÍlaId lrmq mjq,a fi!LH fiajd ks,Odßksh ;uhs lsõfj yels blaukska frday,lg f.kshkak lsh,d'

w;aoelSï ke;s jhil'''

l=udrf.a jhi wjqreÿ 28hs' pdkaokSg jhi wjqreÿ 22 hs' fokakgu fï .ek w;aoelSula keye' ta whf. iydhg mjq,a foflau jeäysá wh;a <Õ kE' fudlo fkd.e<fmk újdyhl meg¨Kd lsh,d ;uhs ta wh ys;df.k ysáfh'

fldfydu yß mehlska follska jf.a ysksÿu frday,g .sh;a t;ekska  ,efnkafk;a ;j;a ;s.eiaula f.k tk wdrxÑhla' ta pdkaokSf. ;;a;ajh mÍlaId lr n,kak ;rï mÍlaIK hka;% tu frdayf,a fkdue;s nj' blaukska Wvq.u frday,g hkak lshk Wmfoi ;uhs ysksÿu frdayf,ka ,efnkafk' ta;a frday,g hkak jdykhla iQodkï lr fokakj;a mq¿jkalula ;snqfK kE' fudlo yeu mdrlau .xj;=frka hgfj,d'

b;ska fudlo lrkafk" l=udr wdfhu;a pdkaokSj Tijdf.k .xj;=fru weúof.k Wvq.u frday,g hkjd' fï .ufkÈ  we;euqka Tjqkag Wojq l<d' ta;a fï uyd .xj;=r ueoafo flfkla fldfydu Woõ lrkako@

fõokdj iÕjd f.k'''

fj,djlg ySka fmdo jeiai' ;j fj,djlg uyd Odrdksmd; jeis' fï yeu wNsfhda.hlgu Tyq uqyqK ÿkakd' wêIaGdkh w;ayeßfhau keye' weÕm; ßÿKd' ta;a ta nj pdkaokSg fmkakqfõ keye'

Wvq.u frday,g pdkaokSj wrf.k wdjd' tys§ Tjqka jyd wjYH lrk uQ,sl m%;sldr ál ,nd§,d blaukskau .s,ka r:hla ,Eia;s lr,d pdkaokSj .d,a, uy fudaor frday,g msg;a lr hjkak lghq;= l<d'

pdkaokSjfrday,g ndr lrmq l=udr h<s;a uy ? 9g ú;r md.ukskau Wvq.u isg ysksÿu msysá ksfji n,d tkak msg;a jqKd' we;a;gu bkak ysákak" lkak fndkak ;ekla fï ixprK ld,fhÈ fydhd .kak neye'

—Th úÈyg uu weúof.k toaÈ Wvq.u ykaÈhg álla ÿßka ;sfhk nd¾ ykaÈh lshk yßfhÈ udj fmd,sisfhka kj;d .;a;d' fldfyao hkafka lsh,d m%Yak l<d' ta mdr uu pdkaokS .ek lsõjd'˜

ta jk úg;a Tyq ìß| Tijdf.k hk fiahdrej uqyqKq fmdf;a ixprKh fj,d' ta nj ÿgq fmd,sia ks,OdÍka Tyqg lEu îu mjd ,nd § ta /h tys .; lrkak wjia:dj ,nd fokjd' ta yeufoagu uq,a fjkafk fYydka ud,l uqyqK fmd;g oeuQ wr ixfõ§ PdhdrEmhhs'

—wïuhs nnhs iqfjka'''˜ l=udrg weiqKq ñysßu joka''

we;a;gu wïuhs nnhs fokaku iqfjka''' ffjoHjrekaf. ta joka l=udrg kj mKla f.k tkak iu;a jqKd'

˜oeka kï pdkaokSg f.dvla fyd|hs' thdf. wefÕa f,a wvqlu ;sfhkafk' ´fk lrk fmdaIKh iys; lEu fokak mq¿jka lula ;snqfK kE' yenehs oeka kï f.dvla foaj,a fjkia fj,d' uõìu m;a;f¾ wd¾ál,a tl;a tlal f.dvla wh Woõ lrkak bÈßm;a jqKd' f.dvla wh i,a,s lEu îu f.k;a ÿkakd' uf. tljqkaÜ kïn¾ tl mjd b,a,f.k fkdak,d uy;a;=re i,a,s odkjd' we;a;uhs ux tfyu lf<a fï foaj,a n,df.k fkfjhs' ug ´fk jqfKa ìß|jhs orejjhs fírd .kak˜

l=udr ta úÈhg Tyqf. ys; t<shg odkjd' iEfykak Kh ;=reia fj,d ysgmq l=udrf. ta Kfhka ksoyila ,nkak fï fjoaÈ mq¿jka fj,d' ta ú;rla fkfjhs fm!oa.,sl rEmjdyskS kd<sldjla Tyqgu lsh,d f.hla yo,d fokak;a fmdfrdkaÿ fj,d' th kï l=,S f.orl Ôj;a jqKq fï whg mqÿudldr iekiSula'

˜fï isoaêh;a tlal uf. wïud ;d;a;d wmj n,kak weú;a bkakj oeka' ta;a pdkaokSf. wïud ;d;a;d ;ju wdfj kE" thd,d ;ju;a wms;a tlal wukdfmka we;s˜

l=udr tfyu l;d lrkafk we;a;gu ÿflka' cd;s wd.ï fNao tlal ñksi;alu fnod.kak nE' pdkaokSf. wïud ;d;a;d fydhk ta cd;s wd.ï fNaohg jvd l=udr ;=< ;sfhk fï ienE ñksialu fldhs;rï jákjo lsh,d fï isÿùu;a tlal Tjqka wo ke;;a kqÿre Èklu f;areï .kSú'

b;ska fï fj,dfj Tjqkag Wmldr lrkak leue;af;ka bkakd wfhl=g Tyqg Woõ lrkak mq¿jka' wmg fndfyda fj,djg ta jf.a wdorhla .ek ys;kakj;a neß fjhs' fudlo wo wms wyk olsk foaj,a tlal ;ukaf. ìß|g fï ;rï wdof¾ lrk ieñfhla''' i;a;hs''' ta wdof¾ nr .ek wl=re lrkak ud W.;a wl=re uÈ njhs ug isf;kafka'

.sKqï wxlh - 107048014582

tia' iqf¾Ia l=udr - cd;sl b;sß lsÍfï nexl=j

fk¿j YdLdj


^úfYaI ia;=;sh iuka m%shxlr iy wix. lreKdr;ak udOH fidfydhqrkag&

PdhdrEm wka;¾cd,fhks

Sarangi Rathnayake - Sar-G design Studio 


;udrd m;srK