නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ONLINE Shopping yßu f,aishs''' yßu jdishs'''


fldfrdakd jix.;h;a tlla wms yefudau oeka ksjigu fldgq fj,dfka'' t<shg hkafka w;HjYH fohlg ú;rhs' fjkodg wms idudkHfhka fIdmska hkafka fldfyduo@ u,a,la tfyu wrf.k" we|,d me<|,d hkjd' b;ska tfyu .sys,a,d wms f;dar,d n,,d lr,d wmsg ´k lrk nvq .kakjd' tajd wrka f.or tkjd' yenehs Tka,hska fIdmska lrkfldg fï ;;a;ajh fjkia' w¢kak m<¢kak fohla kE' f.oßka t<shg hkak fohla kE' lïmshqg¾ tflka ke;skï iaudÜf*daka tfla wema tflka Tka,hska nvq úl=Kkak ;sfhk iafgda¾ tllg .syska " ;ukag ´k lrk nvq fudkjo lsh,d f*dfgda n,,d" lshj,d lr,d Tka,hska fIdmska ldÜ tlg od f.k" Bg miafia tlaflda fl%äÜ ldâ tflka fyda fvìÜ ldâ tflka ì, f.õjd ke;skï lEIa Tka ä,sjß odkak mq¿jka" tÉprhs'' yßu ir,hs''

myiqj jeo.;a'''

fïfla kï b;ska wuq;=fjka lshkak fohla we;af;u keyefka' Tka,hska fIdmska lrk fldg ;uka lfâg .syska nvqjla .kakfldg ;sfhk fjfyi uykaish we;af;u kE' ta jf.au ld,h;a iEfykak b;=rehs' fudlo" úkdä .dKla we;=<;§ f*daka tflka jqK;a" lïmshqg¾ tflka jqK;a wmsg ´k nvqjla ´v¾ lr.kak mq¿jka' ta jf.au oeka lfâlg .shdg miafia wmsg ´k nvqjl iafmis*sflaIka wms lfâ whf.ka wy,d oek.kak ´k' f.dvla fj,djg thd,d lshk fohla ;uhs' yenehs wmsg Tka,hska fIdmska lrk fldg ta úia;r Tlafldu;a fIdmska ihsÜ tfla fyda wema tfla od,d ;sfhk ksid myiqhs'Bg miafia f.ùï lghq;= tfyu;a myiqhs' ldâj,ska f.jkak neye jf.a kï" lEIa Tka ä,sjß od.kak mq¿jka' tal;a myiqhs'

i,a,s;a b;=rehs'''

biair kï f.dvla wh Tka,hska fIdmskaj,g hkak álla nh jqKdg" úfYaIfhkau fldfrdakd ldf,a§ tfyu fjk úl,amhla ke;=j .shd' Tka,hska fIdmska lrkfldg uq,skau i,a,s b;=re fjkafka wmsg g%dkaiafmdaÜ fldiaÜ tlla ke;s ksid' ta lshkafka wms .syska nvq wrf.k tkak kï hkfldg;a lShla yß úhoï" tkfldg;a lShla yß úhoï' f,dl= nvquqÜgq wrf.k tkf ldg kï m%jdyfkag ;j;a wu;r úhoï' yenehs tfyu n,kfldg wmsg nvq f.orgu f.ke,a,d fok fiajdjla yßu wd¾Óluh jYfhka ,dNodhS' yenehs ta ,dfí yßhg .kak kï" ta wh ä,sjßj,g fldÉpr .kakjo" ä,sjß *%S o" ieÕjqKq .dia;= tfyu ;sfhkj o lsh,d yßhg fydh,d n,kak ´k' ta wefrkak f.dvla fj,djg Tka,hska fIdmska lrkfldg äialjqkaÜia yïn fjkjd' wkak taflkq;a wmsg i,a,s b;=rejla fjkjd'

;E.a.l hjkak;a f,aishs'''

fï fjkfldg ,xldfõ jqK;a ys;k ´ku nvqjla uqÜgqjla .kak Tka,hska ;eka ;sfhkjd' we;a;gu Tka,hska fIdmska lshkafka wkd.f;ag;a .e<fmk fjf<| l%uhla'we;a;gu ;E.s fnda. heùfï§ oeka ldf,a fjkfldg myiqu úl,amhla ;uhs Tka,hska fIdmska' fya;=j" myiqfjkau wod< ;ekg wod< ;E.a. hjkak mq¿jkalu ;sîu' wmsg ;E.s .kak lfvka lfâg hkak jqjukdjla we;af;u kE' Bg miafia lfvka ;E.s wrf.k ä,sjß i¾úia fydh fydhd oÕ,kak ´ke;a kE' fl,skau wjYH fjíihsÜ tlg .syska" ´k úÈhg ;E.s f;dar,d" tajd mela lrkak ´k úÈh;a f;dar,d §,d" ´k kï ;ukaf.ka fkdaÜ tll=;a hjkak fiÜ lrkak mq¿jka' ta fkdaÜ tlg m¾ik,hsiaâ uefiaÊ tlla ,shfjkak ´k kï tal;a lr.kak mq¿jka' fï Tlafldu lïmshqgf¾ biairyd b|f.k úkdä .dKlska lr.kak mq¿jka tlu f,dl= fohla" yd keoao@ wksl ´k ÿr neyerlg ;E.s hjkak;a fï l%fï ;uhs f,ais'

ñ, .Kka ii|kak;a f,aishs

fï ms<sn|j we;a;gu Tka,hska fIdmska lrk mdßfNda.slfhla oekf.k bkak ´ku á%la tlla' ta ;uhs" fudlla yß fohla .kak l,ska ñ, .Kka ixikaokh lrk tl' oeka wms ys;uq lfvka im;a;= l=Ügula .kak .shd lsh,d' wms tl mdr m<jeks lfvka .kafk kE' .Kka wykjd' B<Õg fmdâvla n,,d tkakx lsh,d B<Õ lfâg hkjd' .Kka wykjd' Tfydu lvj;a lSfmlu .Kka wy,d" ;shk äihska n,,d" fyd|u iy ,dNu tl .kakjd' oeka Tka,hska fIdmska lrk fldg Th jefâu Bg jvd iEfykak f,aisfhka lrkak mq¿jka' n,kjd ;ukag wjYH nvqj úl=Kkak ;sfhk Tka,hska fIdmaia' tal .+.,a i¾É tllska jqK;a f,aisfhka lr.kak mq¿jka' oeka n,kjd fjdrkaá fldfyduo" tackaÜ fjdrkaá o" NdKavfha  .=Kd;aulNdjh" úYajikSh;ajh iy ñ, .Kka fldfyduo lsh,d' oeka Th ixikaokfhka miafia wmsg wjYH ;ekska wjYH foa fyd|u ñ,lg .kak mq¿jka'

;r.ldÍ äialjqkaÜia

Wäka lshmq äialjqkaÜ l;kaof¾ fjku .;a;;a Tka,hska fIdmskaj,§ fyd| jdishla fjkjd' fudlo" fï fjkfldg Tka,hska fIdmska ihsÜia iy Tka,hska ìiakia iEfykak ;sfhk ksid" tlsfkld mrhd äialjqkaÜ fokak yefudau W;aiql fjk ksid' wkak t;fldg mdßfNda.slhdg tafla jdish .kak mq¿jka' ta jf.au" f.dvla fj,djg fï Tka,hska ìiakiaj,§ ;r.ldÍ;ajh ksidu" NdKavhlg äialjqkaÜ fok .ukau" ä,sjß;a *%S T*a pd¾Ê ,ndfokak;a ta wh W;aidy lrkjd' wkak t;fldg;a b;ska jdish mdßfNda.slhdgu ;uhs' ta ksid  uq,ska .Kka ii|,d n,,d nvq .kak lsh,d ;uhs'

jo fok fia,aia mSm,aia,d kE''

fïl kï yeu ;ekgu wod< kE' oeka iuyr fj,djg lfâlg .shdg miafia wms lfvka t<shg tkafka f,a mqÉpf.k' ta iuyr fia,aia lrk lÜáh ksid' tlaflda ta wh wmsj .Kka .kafk kE' wms wyk nvqj ;sfhkj o lsh,j;a lshkafk kE' wdjkx" lfâ mSr,d nvqj fydhdf.k" ´kakx wrx hkak jf.a ;uhs bkafka' ta jf.au ;j;a fia,aia lrk fiÜ tlla ;uhs wrl .kak fïl .kak lsh lshd NdKavh .kak lror lrkjd' ta ú;rla fkfjhs" wmsg ´kake;s nvq;a iuyr fj,djg .kak isoaO fjkjd taflka' yenehs b;ska Tka,hska fIdmska lroa§ Th fudk lrorhlaj;a kE' ´k foa ;sfhkjo ne¨jd" ;sfhkjd kx .;a;d' yßu ir,hs'

fydfrka .kak;a mq¿jka'''

we;a;gu fï lshkafka wmsg ldg yß i¾m%hsia .s*aÜ tlla fokak jf.a foalg fydfrka nvq .kak ´k jqfKd;a" lfâlg .syska nvq .kakjg jvd Tka,hska fIdmska b;du f,aishs' t;fldg wr biair jf.a jhs*ag i¾m%hsia ;E.a.la fokak ´k jqKyu fydfrka lfvka f.ke,a,d" f.or fldfya yß yx.,d oÕ,kak ´k kE' fl,skau jhs*af.a T*sia tlgu ä,sj¾ lrkak mq¿jka' yßu isïm,a ma,Eka tlla' b;ska ´ku foal jf.a Tka,hska fIdmskaj,;a .eg¨ldÍ ;eka ;sfhkjd' yenehs ta yeu .eg¨jlau jf.a ;uka isyskqj‚ka lghq;= lrkjd kï úi|d.kak mq¿jka'


lÓldpd¾h
jika; chiQßh

mß.Kl wOHhkdxYh

Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv