නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

mskla lrkak;a mskajka; ys;la ;sfhkak ´fk'''


rKúre l=udrg;a .eìks ìß|g;a Wmldr l< mskajka; hqj<''''


f.dvla wh udj úfõpkh l<d" fmdfgda IQÜ tlla l<d lsh,d' tfyu fohla jqfKa kE' uf. leurd tflka ;uhs Th fmdfgda ál .;af;'''


tl tlaflkdf. leue;a; fjkia''' fÉ;kdjhs jeo.;a'''


Tyq yis; úodk wdrÉÑf.a' weh fIßka úodk wdrÉÑf.a' kñka yqremqreÿ fkdjqK;a fï jkúg Tjqkaj uq¿ rgu okakjd' ta miq.shod uyd .xj;=r ueo ;u .eìks ìß|j Tijd f.k frday,g .sh ysks÷u l=udrf.a mjq,g Woõ lrmq mskajka; hqj<'


uõmsh Wreufhka odhdo jqK wkqlïmdj lshk .=Kdx.h wkqj l=udrf.a ÿrl;k wxlh fidhd .;a yis;" l=udr,f. j.;=. Tyqf.kau wy,d oekf.k ;uhs fï úÈyg Woõ Wmldr lrkak bÈßm;a fjkafka'''

lrk fyd| wdNrKhla lr fkdf.k'''

;d;a;f.ka ,enqKq uÕfmkaùu;a tlal ;ukaf.u mjqf,a jHdmdrhla lrf.k ldg;a Woõ lrf.k Ôj;ajk yis; ú;rla fkfjhs Tyqf. uõmshka mjd Tyqg u;l we;s od mgka lf<a Woõ l< hq;= whg msysgg tk tl' ta wd uÕ Tiafia .uka lrk mqreoao yis;g;a ;snqKd' ta lsisu fohla ;fjfll=g lsh lshd lrk mqreoaola Tyqgj;a Tyqf. mjqf,a whgj;a ;snqfK kE' ta lshkafk tal wdNrKhla lrf.k ta ;=<ska jecfUkak Tjqka lsisfia;a W;aidy lf<a keye'

mskla lrkak kï mskajka; ys;la ´fkuhs'''

fldfydu;a mskla lrkak" mska is;=ú,s my< fjkak kï mskajka; ys;la ;sfhkaku ´fk' tfyu ke;s flfkl=g ienEjgu mskla lrkak nE' flfkl=f. fÉ;kdj fjklla kï ta mqoa.,hd f,dalhdf.u l=i msfrõj;a bka mskla isÿfjkafk keye' ta;a yis; fï fj,dfj lf<a l< hq;=u fohla' ta jqK;a ta ms<sn|j f.dvla wh f.dvla foa lsõjd'


wirK mjq,lg Woõ lr, fmdfgda IQÜ tlla lr,d f*aianqla oeïud lsõjd' ckm%sh fjkak lrmq foaj,a lsõjd' we;a;gu tfyu lshmq wh yis; fï jf.a ñksiqka fjkqfjka lrk lshk foa .ek fkdokakjd we;s'

hym;la lr,d ta .ek l;d l< hq;= kE'''

ug u;lhs'' fï isÿùug l,ska j;djl ud;f,a m%foaYfha§;a Tyq fï jf.au wirK jQ whg Woõ l<d' ta wjia:dfj ta .ek l;d lrkak Tyq wìhig meñ‚ udOHfõÈhdg Tyq lsõfj hym;la lr,d ta .ek l;d lsÍfï wjYH;djla keye lsh,hs' tfyu lsh,d Tyq t;ekska kslau .shd'


ta isÿùu;a tlal Tyq ljqo lshk foa fï iudch oek fkd.;a;;a iudcfh weia wereKd' wirK jqKq wfhl=g msysgla fjkak ´fk lshk is;=ú,a, yefudaf.u is;a ;=< cks; fjkak mgka .;a;d' b;ska fï yeufoau .ek wms yis; lshkafk fudkjo lsh,d n,uq'


—ug l=udr;a Tyqf. .eìks ìß|g;a Woõ lrkak miqìu ieliqfKa f*aianqla tfla .sh ,smshla oelSfuka' ta ,smsh f*aianqla tfla tfy fufy ixprKh jqK;a Tjqkaj iïnkaO lr.kak ksjerÈ f;dr;=rla fydhd.kak mq¿jka jqfKa keye' ta w;r miq.sh 14 jeksod iji 6'55 g forK rEmjdysks m%jD;a;s úldYkfha§ fï isÿùu .ek lsõjd' ta mqj; ÿgqj ie‚ka ug ys;=Kd fï whg wksjd¾hfhkau Woõ lrkak ´fk lsh,d' ta wkqj ;uhs uu ud;f,a bkak m%dfoaYSh jd¾;dlre ,laud,ag l;d lrkafk' Tyqf. ud¾.fhka ud;r m%dfoaYSh jd¾;dlrej iïnkaO lrf.k ;uhs fï wh .ek f;dr;=re ,nd .;af;'

Woõjla lrkak ys;=fKd;a''

Woõjla lrkak ys;la ;sfhkj kï fldfydu yß ta Woõj lrkjd' fudlo yeufoagu jvd jeo.;a fjkafk Woõ lsÍfï is;=ú,a,' ta mska is;=ú,a, ksidu ;uhs fï wh l=udrf. mjqf, úia;r fydhd.kak fï ;rugu fjfyfikafk'


˜bka miafi ud;r jd¾;dlre yryd l=udrj iïnkaO lr.kak ug mq¿jka jqKd' l=udrg ug l;d lrkak lsh,d uu jd¾;dlreg lsõjd' ta wkqj ;uhs l=udr ug l;d lf<a' ta fj,dfj ux l=udrf.ka úia;r weyqjd' remsh,a 39"000 l Khla ;sfhkj f.jd.kak nE lsh,;a ta fj,dfj l=udr ug lsõjd'  ug ta l;dfjka f;areï .sfh" lkak;a ke;sj w¢kak;a ke;sj yßhg bkak ysákak ;ekl=;a ke;sj f.jd.kak neß Khl=;a tlal wirKj bkak njla' b;ska uu ;SrKh l<d ta whg Woõ lrkak˜

WmÈkak bkak orejg;a ;E.s wrf.k'''

ta úÈhg yis;" fIßka iy orej;a tlal l=udr,f. f.or fydhdf.k hkjd' ta l=udr,g ú;rla fkfjhs bmfokak bkak orejg wjYH yeufoau;a wrf.k'

if;l=gj;a bkak neß ;ekla'''

˜l=udr,f. f.org .shdg miafi ;uhs f;areï .sfh t;ek if;l=gj;a bkak neß ;ekla lsh,d' ,ehsfu ;sfhk wn,kau lduf¾' fu;k fï úÈhg ñksiaiq Ôj;a fjkafk fldfyduo@ ta fjkfldg;a forK kd,sldfjka f.hla wrka fok l;djla lsõjd' ta lghq;a;g;a uu iïnkaO fjkjd' yenehs fï fjkfldg fyd| fohla isoaOfj,d ;sfhkjd' rcfhka ta whg bvula §,d' fï whg uu Woõ lrkafk uf. yoj;skauhs' ux ta f.a yok jefâÈ;a Woõ lrkjd'''˜

l, ÿgq l, j< by .;a iqmsßkagkaâ'''

˜ ta fj,dfj j;af; iqmsßkagkaâ t;ekg weú;a ysáhd' Tyqf.ka l=udrf. Kh .ek weyqjd' Tyq lSfj l=udrj fjk;a j;a;lska fï j;a;g wrka ;sfhkafk remsh,a 65"000 la f.j,d lsh,d' ta uqo,a l=udr j;af; jev lrk fldg ál ál lefmkj lsh,d' oeka l=udr fufyg weú;a ld,hla f.ú,d ksid ta Kh wvq fjkak ´fk jqK;a ta ukqiaihd lSfj wh úh hq;= uqo, 65" 000 la lsh,hs' l=udr lSfj 39"000 la lsh,d' ug f;areKd fï ñksiaiq lrkafk fndrejla lsh,d' ux tal ta ñksiaiqkag lSfj 65"000 la fkfjhs ,laIhla jqK;a ux ta uqo, f.jkj lsh,d' fï jf.a wirK jqKq ñksiqkag jxpd lrkak ;rï my;a ñksiaiq ;uhs wo iudcfh bkafk˜


fldfydu yß ñksiqkaf. lmálï n,mq¿jka ldrlï ueoafo wirKj Ôj;a jqKq l=udr,g ys; i;=áka Ôj;a úh yels miqìula Wod lr,d fokak ;uhs yis;g wjYH jqfKa' fï jkúg tys uQ,sl moku jeá,d wjidkhs'


f*aianqla ukaonqoaêlhka fudkj lsõj;a''''

ta jqK;a fï jf.a hym;a foaj,a n,d f.k bkak neß msßil=;a wm w;r bkakjd' ta wh ;uhs myq.sh ojiaj, fï W;=ï l%shdj úfõpkhg ,la lrkakg lghq;= lr, ;snqfKa'


—f.dvla wh udj úfõpkh l<d" fmdfgda IQÜ tlla l<d lsh,d' tfyu fohla jqfKa kE' uf. leurd tflka ;uhs Th fmdfgda ál .;af;' we;a;gu ud;f,a isoaêfha§ tod ux .sfh ke;akï ta ñksiaiq mdfr' ta jf.a isÿùï ñksiqkag fmkajkak ´fk iudch ta jf.a fyd| jevlg fmd<Ujkak' b;ska fï fj,dfj ux fï PdhdrEm f*aianqla oeïfu tjka fm<Uùula lrk woyiska ñila Woõ lr,d ta foa fmkaùfï woyiska fkfjhs' ta iïnkaOfhka tla tla ukaonqoaêlhka fudkj lsõj;a rfÜ W.;a nqoaêu;=ka ta l%shdj w.h lr ;sfnk wkaou uu ÿgqjd'


wer;a fï isoaêh wm lrmq tla mqxÑ Woõ lsÍula ú;rhs' Thsg jvd wms ñksiaiqkag Woõ lrkjd' Th foaj,a uf. wïud ;d;a;f. wdNdIfhka ,enqKq foaj,a' wms fmdä ldf, b|,u oelafl ;d;a;d ke;s neß whg Woõ lrk yeá' ta whg f.j,a yo,d fok" mkai,aj,g Woõ lrk yeá' ;d;a;d ta foaj,a lf<a ´fku flfkla ÿla ú¢kj n,df.k bkak neß ksid' we;a;gu wfma wïud ;d;a;d f.dvla ÿla uykais fj,d ;uhs fï ;ekg wdfj' wog;a ;d;a;hs uuhs tlg tl;=fj,d ;uhs wfma fï jHdmdrh lr f.k hkafk' wms  i,a,s yïn lrkak uykais fjkjd' ta widOdrKj fkfjhs' hym;a fÉ;kdfjka' u;l we;s ldf, b|,d weye .egqfK ta jf.a hym;a foaj,a' b;ska wfma wïud ;d;a;d wmg ÿkakq foa ;uhs wms fï wr f.k hkafk˜


^úfYaI ia;=;sh iudc l%shdldÍ
fYydka ud,l .uf.a fidfydhqrdg&


;udrd m;srK
wyi Wig n,dfmdfrd;a;= §,d ySk yo,d .shdg wka;sug l=udr,d Ôj;a fjkak ´fk fï uy fmdf<dfj''''


.xj;=r ueÈka ìß| Tijdf.k .sh ysks÷u l=udrf. PdhdrEmh FB oeuQ fYydka ud,l kj,shg l;d lrhs'''


ta whg fï fj,dfj wjYH ksjerÈ uÕfmkaùula'''


tljr ,efnk fï foaj,a ord.kak neß jqfKd;a ta wh w;rux fõú'''


uy .xj;=r ueÈka ish .eìks ìß|j Tijd f.k lsf,daóg¾ 22 la weúo f.k .sh ysks÷u l=udr ms<sn|j fï jkúg ljqre;a l;d lrkjd' we;a;gu tlsfkld w;r fudk jf.a .egqï fkd.e<mSï ;snqK;a fï jf.a wjia:djl l=udr lf<a fndfydu W;=ï l%shdjla'


wo jkúg l=udr,f. Ôú; ms<sn|j iudcfha fndfyda fofkl=f.a wjOdkh fhduq fj,d' Tjqkaf. Ôú;fha ;sfnk m%Yakj,g tlska tl W;a;r ,efnk miqìula ks¾udKh fjñka ;sfhkjd' we;a;gu tjka ;eklg fï iudcfha wei wrf.k .sfha uqyqKq fmdf;a m<jQ tla;rd igykla iy PdhdrEm lsysmhla' ta igyk ;enqfõ fYydka ud,l .uf.a úiska' l=udr, f.jk fÄokSh Ôú; wkaorh iudchg oek.kak uÕ mEfokafk;a ta PdhdrEmuhs' ta jqK;a wo we;euqka Tyqg fpdaokd lrkjd' Tyq ta whg Woõ fkdlr ta whf. PdhdrEm wrf.k t*a î oeïuhs lsh,d' we;a;gu tjka fpdaokdjla lrk tl idOdrKhs o lsh,d fmdâvla ys;,d ne¨fjd;a fyd|hs' fudlo wo rgla l;d lrk" rgu Woõ lrkak ierfik l=udr;a pdkaokS;a .ek Tn oek.kafk fYydka uqyqKq fmd;g tl;= l< ta PdhdrEm ksid' ta;a wfma wh okafk fohla yß úÈhg olskak fkfjhs' u;=msáka fmfkk fudkjd fyda fohla uq,a lr f.k ldg fyda fodia kÕkak' ta mqreoao ksid ;uhs we;a; ke;a; fudllao lsh,d f;areï fkdf.k fYydkag fï ;rugu fodaIdfrdamKh lrkafka'


ta fldfydu jqK;a we;a;gu isoaO jqfKa fudllao lsh,d okafk l=udrhs fYydkqhs' l=udr tlal wms ta ms<sn|j miq.sh i;sfha§ l;d l<d' b;ska wo wm fï iQodkï jkafka tu isoaêh ms<sn|j uqyqKq fmd;g igykla tl;= l< fYydka ud,l .uf.a iuÕska we;a;gu fudllao jqfKa lsh,d l;d lrkak'


.xj;=fr yeá fyd|g yqrehs''

fYydka,g .xj;=r lshkafk w¨;a fohla fkfjhs' we;a;gu Tyqf. f.or ;sfhkafk .sx .Õ lfÜ' miq.sh uehs udfi 13 jeksod ysks÷u m%foaYhg uyd .xj;=rla wdjd' bka fYydka,f. f.j,a hg jqKd' ta fjkfldg fYydka ysáfh fld,a¨msáfh' ta bkak fldg u,a,sf.ka flda,a tlla tkjd' ˜whsfh f.j,a hg  ù f.k tkjd" lrkak lsisu fohla kE˜ lsh,d'


fYydka l<n, jqK;a lrkak fohla kE' ta wdj .xj;=r;a tlal ta fj,dfj wïud ;d;a;j fírd.kak fld<U b|,d hkak l%uhla fyda weis,a,lska hkak yelshdjla keye' bka miafi Tyq f.org flda,a lrkjd' ljqrej;a f*daka tl .kafk kE' mmqfj weú¨Kq .skak ,djdj,g;a jvd WKqiqï nj ta fj,dfj fYydkag yefÕkjd' ál fõ,djlska ;d;a;d fYydkag flda,a lrkjd' Tyq lshkafk ˜;ß÷hs" wfhaIa,hs lf¾ ;shdf.k Wv f.org tlalf.k wdjd" wïu;a wdjd' kx.s mdfr" wfhaIa mq¿jka úÈhg nvq ál weo .;a;d˜ lsh,d' we;a;gu ta ;uhs ysksÿug .,k .xj;=fr yeá'


fï w;aoelSug yeu wjqreoaolu uqyqK fok ñksiaiq ´fk ;rï ta .fï ysáhd' ta mmqj, m;a;= jk .skaor fudk jf.ao lsh,d fYydka fyd|gu okakjd'


f.dvla wjqreÿj, fï jf.a ldf,g we;sjk uyd .xj;=rg miafi fndfyda fofkl=g b;sß fjkafk we¢ j; ú;rhs' ojia .dKla lkak fndkak ke;=j Ôj;a jqKq Tjqka ;ukaf. jfÜ ysgmq yefudaf.u Ôú; /l.kak igka lrkjd'


ta;a ta foaj,a m;a;rj, m< jqfKa kE' rEmjdyskS kd,sldj, fmkakqfj kE' ta;a fYydka, jf.a ;reKfhd ;ukaf. w;aj,ska ish .Kkla Ôú; f.dvodkjd' fukak fï jf.a w;aoelSula tlal ;uhs fYydka wdfhu;a .ug hkafk' ta uehs 13 wdj .xj;=r neye,d .shdg miafi' ta;a fuod ta uyd .xj;=r neye,d i;s follg miafi wdfhu;a .xj;=r ;;a;ajhla we;sfjkjd' fukak fï fj,dfj fYydka bkafk .xj;=rg hgjqKq Tjqkaf. lfâ wia mia lrñka'


˜lfâ msámiai;a hgfj,d' j;=r odkjd' lfâ we;=< wia lr lr bkakfldg ;uhs .xj;=fr neyef.k hk fï ;reK fcdavqj u;=jqfKa' ta fjkfldg .fï fldúâ fmdisáõ jqKq f.j,a foll urK folla isÿj ;snqKq ksid uu;a tys wdY%s;fhla o lshk ielfhka ysáh ksid ug fï .eìks uj wdikakhgu hkak fmdä nhla oekqKd' fudlo hï fyhlska th wehg n,mdkak mq¿jka ksid' uu fldfydu;a Tjqkag lshkak mq¿jka úÈhg lsõjd biairyg Th úÈhg hkak tmd lsh,d' ta fjkfldg ta wïuj fyd|gu f;;nß fj,d'˜


kj;ajd.kak wiSre W;aidyhl'''

mj;sk whym;a ;;a;ajh;a tlal biairyg ;j;a hkak tmd' wi, ;sfhk m,a,shg hkak" msh;=ud tlal l;d lr,d mq¿jka Woõjla lrkakï lsh,d fYydka fï fokakg lshkjd' ta;a Tjqka th ms<s.kafk ke;=j biairyg hkjd' fYydka fï ixfõ§ oiqk PdhdrEm .; lrkjd' ñks;a;= y;rla myla .; fjkjd' biairy fome;a;u mdr leä,d' ta mdr yok ksid' .xj;=frka wdj uyd c, l|g ta foaj,a fmakafk kE' fï fokakg wk;=rla fjhso@ fYydkaf. ys; m%Yak lrkjd' Tyq wdfhu;a Tjqka miqmi ÿjkjd' ta lfâ wi, isáh ;j;a ldka;djla iuÕska'


˜ug f;areKd ta wh udj oel,d nh jqKd' ux l;d lroa§ nh jqKq j. fmkqKd' ux m,a,shg hkak l;d lroaÈ;a kE kE wms n,kakï lsh,d ;uhs thd,d .sfh' ug ys;=Kd kd÷kk msßñfhla l;d lroa§ ta wh nh fjhs lsh,d ;uhs wi, ysgmq wlald flfkla tlal lsf,daógrhla ú;r miafika .sfh' tfyu .syska okak yeu úÈhlgu lsõj;a ta whj kj;.kak mq¿jka jqfKa kE' fldfydu;a fï .ïj, wh j;=j, bkak fou< ñksiaiqkag Woõ lrkjd wvqhs' ta yskaod thd,g ysf;kak we;s wms thd,g Woõ lrk tlla kE lsh,d˜


l=udrf. ys; foÕsähdfjka'''

ta úÈhg Tyq l=udr,j kj;a; .kak W;aidy lf<a fï .xj;=r ueoafo f;;nß; fj,d hk tl jf.au .ufk wk;=reodhl nj fmkqKq ksihs' ta;a Tjqka mj;sk iudc l%uh yuqfõ isxy,hl=f.ka ;ukag Woõjla ,efnhs lsh,d úYajdi lf<a keye'


˜fudkfoa jqK;a fï ;reKhd ùrfhla' ta ;reKhd ;=< ;snqKq ukqIH;ajh uu oelald' uy f,dl= jhil fkfjhs' uf.a jhfiu ;reKfhla' ljqre;a msysgg fkdtk fj,djl uÕ w; yßkafk ke;=j ;ukaf. ìß|j frday,g Tijf.k hk tlu W;=ï ukqiailula' ta fj,dfj ;uhs uu fï ñksi;alu .ek f*aianqla tfla mqxÑ igykla ;shkafk fiahdrE;a iuÕska'˜


j;af; ,ehsï ldufrka tyd f,dalhla oel,d kE'''

fï foaj,a Tyq ;u ys;ñ;=rka w;fr jf.au udOH ys;j;=ka w;fr fnod yßkjd' tys m%;sM,hla úÈhg ;uhs uõìu mqj;am; fï ms<sn|j rggu lshkafka' oeka l=udr,f. m%Yak f.dvla úi÷Kq nj l=udr lshkjd' ta;a fYydka ta .ek orkafk fujka woyila'


˜l=udr,g Woõ lrk tl fyd| fohla' ta;a hula f;areï wr f.k lghq;= lrkak mq¿jka iudc oekqula l=udrg keye' Tjqkaf. f,dafl j;af; ,ehsï ldufrka tyd fohla oel,d kE' b;ska fï fj,dfj Tjqkaj lkaola Wäka ;sh,d .sfhd;a Tjqka ljodj;a ta lkao ke.af. fldfyduo lshk wjfndaOh ,nd.kafk keye' wo f.dvla wh weú;a ySk yo,d .shdg fï wh biairyg Ôj;a fjkak ´fk fï fmdf<dfj mh .y,d' tfyu fkdjqfKd;a yeuodu fjkafk l=,S jev lrkak' fudlo l=udr o¿ riaidj ñila fjk fohla lrkak okafk kE' b;ska f.hla wrf.k fokjd jeks l;d tlal ySk f,dafll w;rux lr,d odkjg jvd fï whg jeo.;a fjkafk thd,f. /lshdj lrf.k Ôj;a fjkak iß,k jgmsgdjla yok tl' ,laI y;rlg f;a j.djla tlal ;sfhk wlalr nd.hla fufyka .kak mq¿jka' Woõ lrk wh f.ka flfrkak ´fk ta jf.a Woõjla' fudlo fï whg kslkau kslka f.hla ,enqKg t;ekska tydg Ôj;afjkafk fldfyduo lshk wjfndaOh keye' ;ju ;reK jhfi bkak fï wh b;sß Ôú; ldf,u Ôj;a fjkak ´fk' ta wh okak foa tlal wdodhï ud¾.hla tlal Ôúf;a mshjßka mshjr biairyg hkak Woõ lrk tl ;uhs fï fj,dfj wms l< hq;= jkafk˜


f,dl= ySk uj,d fï wirKhka w;rux lrkak tmd'''

fYydka ud,l fï fj,dfj l=udr,f. Ôúf;a .ek ork woyig wmg;a tlÕ fjkak mq¿jka' fudlo uy f,dl= ySk f.dvla ysf;a mqrj,d ta whf. Ôú;j,g ;j;a m%Yak tl;= fkdlr ta whg fmdf<dfj mh .y, bkak mq¿jka miqìula Wodlrk tl ;uhs jeo.;a'


wo ljqre;a Tjqkag Woõ lrdú' ta;a tal yeuodu;a lrkak;a nE' tfyu fjkafk;a kE' l=udrg ta ,enqKq uqo,a l%udkql+,j l<ukdlrKh fkdjqfKd;a l=udr, .ek rgg lsh,d fYydka ud,l Tjqkag msysgla fjkak .;a;= W;aidyh j;=fr hkak mq¿jka'


ta ksid fï fj,dfj jvd;a jeo.;a fjkafk l=udrf. bÈß wkd.;h id¾:l lr .; yels wkaofï ks;H wdodhï ud¾.hla Tjqkag <Õd lr §uhs' tfyu fkdjqfKd;a u;= ojil Tjqkaf. orejka mjd f;a j;a;l ,ehsï ldurhlg fldgq fjkak neßlula keye'


;udrd m;srK