නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

—fïOdks chudkak˜ Y%S ,xld u,, l%Svdfõ kj n,dfmdfrd;a;=j'''


wdishdjg ;j;a l¿ fj<UlafïOdks chudkak''' Y%S ,xldfõ u,, l%Svd fCIa;%fha wkd.; n,dfmdfrd;a;=j wehhs' ;ju;a mdi,a YsIHdjl jk weh .;ska iy is;ska Yla;su;a hlv Èh‚hla f,ihs weh .ek okakd fndfyda fofkla y÷kajkafka' fï igyk ;nk fudfyd; jkúg;a fïOdks isáfha bkaÈhdfõhs' weh miq.sh 29 jeksod ,xld ud;djf.a ku ;j;a wdldrhlska j¾Kj;a l<d' ta .uk wjika l< weh 30 jeks od kej; ,xldj n,d msg;aùu i|yd .=jkaf;dgqfmd<g <Õd fjñka isáh § wehg iqn me;=ï tla lrkakg wm uÕ mdod .;a;d'


rg fjkqfjka ch.%dyS ksudjla ;enQ weh fï jkúg f,dal Y+r;d lksIaG u,, l%Svd ;r.dj,sh i|yd Y%S ,xldj ksfhdackh lsÍug iQodkïj we;af;a miq.shod ksud jQ 60 jeks bkaÈhdkq wka;¾cd;sl u,, l%Svd ;r.dj,sfha óg¾ 200 biõfõ ߧ molalu Èkd .ksñks' wehg —kj,sh˜ fuf,i iqNdYsxik tla lrkjd'


fïOdks fï jkúg wOHdmkh ,nkafka fld<U yeõf,dlagjqka ys ¨ïì‚ úoHd,fhka'' óg l,ska weh wOHdmkh ,nd we;af;a f;da,x.uqj vâ,s fiakdkdhl uOH uyd úoHd,fhka' weh fï jkúg 13 jif¾ bf.kqu ,nk isiqúhla'


fïOdksg u,, l%Svdj jf.au l%Svd msÜgksh;a kqmqreÿ ;ekla fkdfjkakg neye' ukao weh Y%S ,xldfõ l¿ fj<U f,i y÷kajk T,sïmsla molalï,dNskS iqika;sld chisxyf.a jeäuy,a ifydaoßhf.a Èh‚h jk ksidh' Wm;skau fïOdksg;a iqika;sldf.a cjiïmkak nj fkd;sfnkak neye'


weh fï jif¾ wf.daia;= udifha 19 jeks od isg 22 jeks od olajd flkahdfõ khsfrdaì kqjr meje;afjk 18 jeks f,dal lksIaG u,, lSvd Y+r;dj,shg iyNd.S ùug kshñ;hs'


ta weh 60 jeks bkaÈhdkq wka;¾m%dka; u,, l%Svd ;r.dj,sfha § oela jQ olaI;djh jk ;;amr 24'08 l fõ.j;a nj ksihs' idudkHfhka f,dal lksIaG u,, l%Svd ;r.dj,shg iqÿiqlï ,eîfï uÜgu jkafka ;;amr 24'35 g l,ska ;r.h ksud lsÍuhs' tu ;r.dj,sfha§u Y%S ,xld lKavdhu ksfhdackh lrñka 100 x 4 iydh Èùfï lKavdhfï o idudðldjla f,i lghq;= l< fïOdks we;=¿ lKavdhu ߧ molalula o Y%S ,xldj fjkqfjka Èkd.;a;d' wehf.a mqyqKqlre jkafka cd;Hka;r molalï,dNS fláÿr Odjk Y+rhl= jk Wudx. ixÔjhs'


;j;a fkdfnda Èklska meje;afjk cd;Hka;r ;r. biõfõ§ Y%S ,xld kduh rkska nn<jkakg fuu Èßh Èh‚hg yelsfõjd hkak kj,sh me;=uhs'
yßkaÈ ,shkf.a

mska;+rh - biqre iór mSßia