නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ma,diaála ì;a;r ljk fi,a,u


ck;djg ma,diaála ì;a;r ljkak fï ;rugu udOHhg wjYH wehs@

fï ojiaj, ì;a;r .ek fndfydu chg l;d lrkjd miq.sh fldfrdakd ld,fha ì;a;r ñ, mqÿudldr úÈhg my;g jegqKd ta;a ksfrdaOdhk ld, iSudj ksudjg m;afj,d rg idudkH ;;a;ajhg m;aùu;a tlal ta ì;a;r ñ, n,d f.k b¢oaÈ wyi Wigu ke.a.d we;a;gu tfyu jqfKa fldfyduo lsh,d ys;d.kakj;a neßj .shd fï ;;a;ajh;a tlal ì;a;r ñ, by< hEu rg mqrdu ks¾udKh fjkfldg f.dvla wh ta ms<sn|j úúO u;s u;dka;r f.k yer olajkak lghq;= l<d

ta ms<sn|j f.dvla wh lsõfj tfyu ñ, by< hEula isÿúh fkdyels nj;a th lD;%suj ks¾udKh lrk ,oaola nj;ah kuq;a ,xld ì;a;r ksmojkakkaf.a ix.uh mjikafka ì;a;r ñ, by< hEu lD;%suj ks¾udKh lrk ,oaola fkdjk njhs’

ta wkqj ì;a;r ud*shdjla l%shd;aul lrk njg fílß ksIamdolhkaf.a ix.uh fpdaokd lrkakg .;a;d ta;a tu ix.uh úiska lrk ,o fpdaokdj iuia; ,xld ì;a;r ksIamdolhkaf.a ix.uh úiska m%;slafIam lrkakg l%shd l< wkaou wm miq.sh ld,fha § ÿgqjd

fldfydu;a fldfrdakd jix.; ;;a;ajh hgf;a miq.sh ld,h mqrdu ì;a;r ksmojkakkaf.a wd¾Ólh mqÿudldr úÈhg lvd jeàula olakg ,enqKd

fujka miqìula ks¾udKh ù mj;sk fudfyd;l furg fjf<| fmd< ;=< lD;%suj ksIamdokh lrk ,o ì;a;r mj;sk njg m%ldY me;sfrkak mgka .;a;d miq.shod ma,diaálaj,ska ksmojk ,o lD;%su ì;a;r fhdod flá lEu ms<sfh, l< njg fpdaokd lrñka jjqkshdj k.rfha msysá fydag,hla k.r iNdfõ uyck fi!LH mÍlaIljre úiska 9 jeksod jg,d tys ysñlreg tfrysj kS;s uÕska lghq;= fldg ;sfnk njg m%Odk udOH ish,a,u jdf.a jd¾;d l<d

tys§ jeäÿrg;a f;dr;=re jd¾;d jQfha tu fydag,fhka ì;a;r frda,aia weKjqï fldg th wdydrhg .;a mdßfNda.slhl=g Bg oud we;s ì;a;r rih ms<sn|j ielhla u;= ù ta .ek fydag,a ysñhdg oekqï § ;sfnk nj;a tu mdßfNda.slhd fï iïnkaOfhka jjqkshdj k.r iNdfõ uyck fi!LH mÍlaIljrhdg oekqï § ;sfnk nj;ah

bka miqj fï fydag,hg meñ‚ fi!LH mÍlaIl ks,OdÍka fydag,h mßlaId lsÍfï§ wdydrj,g fhdod we;af;a lD;%su ì;a;r nj fy<s ù ;sfnk nj;a udOH jd¾;d lr ;snqKd

tu udOH jd¾;d fmkakd § ;snqfKa fï ojiaj, mj;sk ì;a;r ñ, .Kka wêl ksid fydag,a ysñhd fuu l%shdj isÿ lrkakg we;ehs úYajdi lrk njhs’ tmuKla fkdj Tyqg tfrysj kS;s uÕska lghq;= lsÍug mshjr f.k ;sfnk nj;a tu udOH jeäÿrg;a lreKq f.k yer olajd ;snqKd we;a;gu fï l;dfõ i;H;djla ;sfhkjo@ ta .ek wms l;d lrkak ys;=jd

fujka miqìula ;=< we;a;gu mdßfNda.slhka wirKhs’ Tjqka fldfyduo fujka ì;a;rhla y÷kd.kafk ta iïnkaOfhka ksje/È jegySula Tjqkag keye we;a;gu fï iïnkaOfhka iudc cd,d Tiafia fukau úoHq;a fukau uqøs; udOH lsysmhla Tiafia o lreKq f.kyer olajd ;snqKd Tjqka fmkajd fok wkaoug

ridhk úoHdjg wkqj lD;%suj ì;a;r ksmojkak mq¿jka tys§ le,aishï ldnfkaÜ Ndú;fhka ì;a;r lgqj yokak yelshdj ;sfhkjd’ mermska bá” ðmaiï l=vq” fidaähï we¨ñfkaÜ” fc,áka wdÈh moug ñY% lr ì;a;rfha wNHka;rh ^iqÿ uoh iy ly uoh& ksmojkak mq¿jka’ fïjd kshu moug fhdod.;a;u tys rifhka j;a ta iajdNdúl ì;a;r fkdfjhs lsh,d y÷kd.kak wudrehs’ mou fjkia jqfKd;a ;uhs wñysß rihla fyda .kaOhla u;=fjkafka’ idudkHfhka fï wdldrhg ma,diaála ì;a;r ksmojk tl bkaÈhdj we;=¿ ol=Kq wdishd;sl rgj,a lsysmhlu isoaO fjkjd

b;ska fï jf.a ilia lrk ,o ì;a;r fld;a;=” ì;a;r frdà” frda,aia wdÈhg myiqfjkau fhdod.kak mq¿jka fï wdldrhg ilik ì;a;r wdydrhg fhdod.;a;u myiqfjka flfkl=g y÷kd .kak neye úoHd;aulj ta mÍlaIK lghq;=j, ksr;jk wfhl=g ;uhs ta y÷kd .ekSu l< yelsj ;sfhkafka lshk ldrKdj ;uhs fï udOH jd¾;d wkqj lr,shg meñK ;sfnkafka

idudkHfhka iajdNdúl ì;a;rhl iy ma,diaála ì;a;rhl y÷kd .; yels ,laIK ms<sn|j;a fï wdldrfhka tlS udOH uÕska oekqj;a lr ;snqKd

ma,diaála ì;a;rhl msg; lgqj >klï’ Yla;su;a iajdNdúl ì;a;rhla blaukska ì|S hkjd

iajdNdúl ì;a;rhl u;= msg l=l=¿ wmøjH ;ekam;a jk ksid u;=msg È,sfik iajNdjh wvqhs’ ta;a ma,diaála ì;a;rhl u;=msg È,sfik iajdNdjhla .kakjd

iajdNdúl ì;a;rhla lvmqju ly uoh iy iqÿ uoh fjka fjkaj mej;sh;a ma,diaála ì;a;rhla levQ úg ly uoh iy iqÿ uoh tlg Èhfjk .;shla mj;skjd

iajdNdúl ì;a;rhla fi, jQ úg Yíohla kefÕkafk ta ì;a;rh krlaj ;sfnkjd kï muKhs’ ta;a ma,diaála ì;a;rhla fi,jQ úg we;=<;ska Yíohla kefÕkjd

ma,diaála í;a;r lgqj mq¿iaik úg l¿ mdg fjkjd ta tlalu ma,diaála msÉfpk .|la tkjd iajdNdúl ì;a;rhla ;ïnd c,hg oeuQ úg hg hkjd kuq;a ma,diaála ì;a;r mdfjkjd

ta jf.au iajNdúl ì;a;r lgqj levQ úg tys we;=<; rn¾ jeks fohla wdf,am lr ;sfnk wkaou olakg ,efnkjd ta ú;rla fkfjhs ì;a;rh u;= msáka wdf,dalh mrdj¾;kh fjkjd olskak;a mq¿jka ta iajNdúl ì;a;rhla ;ïn,d idudkH mßirfha jeä fõ,djla ;nd .kak neye ^YS;lrKhl yer& kuq;a ma,diaála ì;a;r ;ïnd idudkH mßir ;;a;ajfha ;snqKg krla fjkafk keye fukak fï jf.a l;kaor f.dvla ì;a;r iïnkaOfhka fï ojiaj, l;d flfrkjd


ma,diaála ì;a;rhehs ielhla we;akï wmg okajkak

;ju;a furg ;=< tjka lD;%suj ilik ,o ì;a;r mj;sk njg ikd: l< yels f;dr;=re jd¾;d fj,d keye fjf<|fmd< ;=< ma,diaála ì;a;r wf,úhg we;s njg udOH Tiafia me;sfrk m%pdr iïnkaOfhka uyck fi!LH mÍlaIljrekaf.a ix.uh ksrka;r wjOdkfhka miqjkjd ljfrl=g fyda tjeks wdldrfhka lD;%suj ksIamdokh lrk ,o njg iel flfrk ì;a;r fjf<|fmd< ;=< wf,ú lrkafka kï ta ms<sn| jydu wmg oekqï fokak

Wmq,a frdayK
iNdm;s” uyck fi!LH mÍlaIljrekaf.a ix.uh


ma,diaála ì;a;r l;dj udOH úiska f.;+ l;djla'''

jõkshdj m%foaYfha fydag,hl § ma,diaála ì;a;r fhdod ilik ,o wdydr yuqjQ nj miq.sh od iudc udOH fukau uqøs; udOH lsysmhla uÕska f;dr;=re wkdjrKh l<d'

kuq;a tjka ma,diaála ì;a;r fuf;la furg§ yuq jQ njg ikd: l< yels lsisu f;dr;=rla ,eì,d keye' ldf,ka ldf,g fï jf.a mqj;a ujkakg iudc udOH jf.au j.lsj hq;= udOH wdh;k;a lghq;= lrkjd oelalu tal yßu lk.dgqodhlhs' ld,hla ma,diaála iy,a iïnkaOfhka fujeksu m%pdrhla wrf.k .shd' ta;a wmg tjka ma,diaála iy,a yuq jqfK;a keye' oeka ì;a;r ma,diaála fj,d' ta;a tjka ì;a;r ldmq wfhl=;a keye' oelmq flfkl=;a keye' ldgj;a yuqfj,;a keye' fujka f;dr;=re fydhkafk n,kafk ke;sj udOH wdh;k úiska m%pdrh lsÍu ;=< mdßfNda.sl ck;dj mqÿudldr úÈhg l,n, fjkjd' fï jf.a j.lSï úrys; m%pdr lrkak l,ska ta .ek ksis úu¾Ykhla lrkakg udOH l%shd lrkjd kï fndfydu fyd|hs'

wfia, nKavdr - wOHlaI
mdßfNda.sl lghq;= iy f;dr;=re" mdßfNda.sl fiajd wêldßh;udrd m;srK