නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ms<sldjg mjd mrdch lrkak neß jqKq p;+f.a wd;au úYajdih'''


f,dafl ;sfnk oreKqu ms<sldjla je<÷k;a weh bkafk i;=áka' ms<sldj lshk foa fndfydu nhdklhs' yenehs wehg je<£ ;sfnk ms<sldj w;sYh nhdklhs' fuf;la ffjoH úoHdfõ y÷kd.;a o;a;j,g wkqj ta ms<sld ;;a;ajh yg .;a wfhl= Ôj;a jkafka jirla muKhs' tjka miqìul§;a i;=áka Ôúf;ag uqyqK fokak mq¿jka kï weh we;a;gu hlv .eyekshla'

ta Yla;sjka; .eyeksh wmg yuqjkafk wfma fï mqxÑ rfÜÈuhs' ms<shkao, mÈxÑj isák weh Wodß p;=ßld uqKisxy' fldhs ljqre;a wdof¾g lshkafk p;+ uqKisxy lsh,d'

weh fï jk úg 34 jeks úfha miqjk foore ujla' Èh‚hka fofokl=u ys¢kd weh fï oreKq frda.h yuqfõ iskyfjka Ôúf;ag uqyqK fokafk fldfyduo@ ta Yla;sh wehg ,enqfK fldfyduo@  wms l;d l< hq;= jkafka ta ord .ekSfï Yla‍;sh ms<sn|jhs'

oreKqu ms<sldjla''''

˜‍ug yeÈ,d ;sfhkafk oreKq ms<sldjla' ffjoHjreka lshk yeáhg ta ms<sldj yeÿKu Ôj;a fjkak wjia:dj ;sfhkafk wjqreoaola jf.a ld,hla lsh,d' ux okafk kE we;a;gu ug fï ms<sldj je<¢,d fldÉpr l,ao lsh,d' uf. w.akHdifha ^we, Èj& w. fldgfi ;uhs ms<sld ;;a;ajh ygf.k ;sfhkafk' fï jk úg wlaudj olajd me;sß,d' Y,Hl¾uhla lrkakj;a neß ;rug me;sr .syska nj ;uhs ffjoH jd¾;dj,g wkqj fmkqfKa˜‍

weh ta jpk m%ldY lrkafk fudk;rï fõokdjlska fjkak mq¿jka o@ ´fku flfkla Ôj;a fjkak wdihs' úfYaIfhka wïud flfklag u,a jf.a Èh‚jreka fokafkla w;yer,d hkak ys; yod.kak mq¿jkalula kE' ta;a weh wo bkafk ys; yodf.k' fudlo weh okakj wef.a urKh ksh;hla nj'

˜‍ug ms<sldjla ;sfhk nj oek.;af; .sh wjqreoafo w.È' ta fjkfldg ug lEu lkak neßj .shd' lgla folla lk fldg fyd|gu nv msfrkjd' ta;a ta jf.a foaj,a wms .Kka .kafk kEfk' uu f.dvla jev lrk flfkla ksid ys;=fj uykaishg lsh,d'  yenehs ta tlalu fldkafo wudrejla wdjd' fldkao weÈ,d fjkak we;s lsh,d jdf;g .dk f;,a f.k;a .Ejd' ta;a ojila bkaku neß úÈhg fldkafo wudrej wdjd' ta fj,dfj wfma mjqf, ffjoHjrhd <Õg .shd' fvdlag¾ ug fõokdkdYl ÿkakd' ojila folla hk fldg orejka m%iQ; lroaÈ we;sjk fõokdjg iudk fõokdjla wdjd' ta fj,dfj fvdlag¾ lSfõ ialEka mÍlaIKhla lr,d n,uq lsh,d' ta úÈhg ;uhs f,fâ y÷k.;af;'

udkislj jegqfKd;a'''ysf;kafk uereKu lsh,d''''

ta fj,dfj weh ySfklskaj;a fufyu fohla n,dfmdfrd;a;= jqfKa kE' ljodj;a wehg ms<sldjla yefoaú lsh,d weh ys;=fj kE' weh mqÿu úÈhg lvd jegqKd' uy yhsfhka lE.y,d we~qjd' ta;a weh mqÿudldr Yla;su;a .eyekshla' ta ksid ljodj;au foúhkaf.ka weyqfj kE" wehs ug fufyu jqfKa lsh,d'

˜‍we;a;gu ms<sldjla lsõj .uka ´fku flfkla nh fjkjd' t;kska tyd fohla ys;d.kak neß fjkjd' ta nhfj,d udkislj jegqKq jeá,a,g ys;kafk uereKu lsh, ;uhs' ta jf.a fj,djg frda.shd ú;rla fkfjhs mjqf,a wh mjd thd Ôj;a fjhso lsh,d iel ys;kjd' n,kak tk hk wh lshkafk;a nh fjkak tmd lsh,d' tfyu lshk fldg;a nh ysf;kjd˜‍

Ôúf;a Ôj;a lrk wdof¾''''

yenehs p;+g wehj f;areï .;a;= fyd| iyldrfhla ysáhd' .Eksfhl=g ta wdof¾ udru jákjd' Tyq ;uhs wehf. Yla;sh jqfKa'

˜‍w¾cqka ;uhs uf. f,dl=u Yla;sh jqfKa' fï ;;a;afjka b|f.k;a thd udj ief,daka tlg hjkjd' ug fka,a fmd,sIa" lshqfglaia" fndfydu ,iaik we÷ï f.k;a fokjd' thd ks;ru udj Wkkaÿ lf<a ,iaikg bkak' .Eksfhl=g ta jf.a wdorhla ,nkak jdikdjka; fjkak ´fk' ta w;ska ux f.dvla jdikdjka;hs˜‍

ta wdorh úYajdih ksidu ta wh tl ;SrKhla .;a;d' ta wehj n,kak tk whg tkak tmd lshkak' fudlo n,kak tk whf. yeisÍfuka ta wh lrk lshk foaj,ska we;a;gu f,dl= nhla oefkkjd' fyg uefrhso ysf;kjd' tfyu jqKdu udkisl;ajh yod.kak wudrehs'

˜‍ljo;a wfma f.or iskyfjka msreKq f.orla' wms yefudau mqÿu i;=glska Ôj;a jqfKa' fï fj,dfj;a ta i;=g ta wdldrfhkau ;shd.kak ´fk' wms fokaku l;d l<d' wudrehs ;uhs ta;a wudrefjka yß wms fï foa lrkak ´fk' fudlo uf. f,dl= ÿj hula f;areï .kak mq¿jka jhil ysáhg fmdä ÿj ;ju fmdähs' ux .shdg miafi fmdä ÿjg udj u;l ;sfhhso@ uf. mmqj m;a;=fj,d .shd' ux fldfydu;a orejkag f.dvla wdof¾ lrk wïud flfkla' ta fj,dfj ys;=fk ux fldfya yß ;ekl ysrfj,d lsh,d'

we;a;uhs orejkag ;snqKq wdof¾ uf. uy;a;hg ;snqKq wdof¾ yskaou uu ´fklñkau yskd jqKd' idudkHfhka ux Ôúf;a yeuodu;au yskdfj,d ysgmq flfkla'

tl flia .yla j;a ke;s fmkqu;a ,iaikla lrf.k'''

okakjo uf. fldKafv fiaru .syska" ;Üfg mEÈ,d' ta;a ux tal;a ,iaikla lr .;a;d' ux ,iaikhs'''' tl flia .ylaj;a ke;s uf.a fmkqu lKakdäfhka n,,d'''' ugu lshd.;a;d' lSfuda f;rms wrf.k wdju lg fome;af; ;=jd, tkjd' lg wer.kak neß fjkjd' uQK l¿ fjkjd' ta fudkfoa jqK;a fvdlag¾ ug fok fõokdkdYl tllaj;a f;rms tflka miafi ux fndkafk kE' fudlo fõokdkdYl ìõju udj u;afjkj jf.a' jufk hk tl jeähs' fldfydu;a fï fõokdj ;sfhkjfk' ´fku wïfula orefjla ìyslroaÈ ta fõokdj Wyq,kjd' fõokhs lsh,d orefjd yokafk ke;=j bkafk kEfk' ta jf.a ;uhs urKhg wms uqyqK fokak ´fk' lSfuda f;rms .;a;u yßu wudrehs' ysgf.k bkakj;a nE' meh ndf.ka ndf.g jufk hkjd' f;rms lrf.k wdj ojia lSmh f.or wh ? mqrd weyerf.k udrefjka udrejg udj n,d.kakjd'  ta wdof¾ ta lemùu olsk fldg ta fõokdj ord.kak is;g mqÿudldr Yla;shla oefkkafk'˜‍

urKhg iQodkï fjñka'''

p;+ Ôúf;a áflka ál f;areï .kakjd' urKhg iQodkï fjkjd' ljod hkak fjhso ljqre;au okafk kE' ta;a ta foag uqyqK fokak iQodkï fjkjd' 

˜‍ms<sldjla yefok yefudau Ôúf;ka hkafk Ôúf;a f;areï wrf.k' ta jqK;a ljqre;a ta .ek l;d lrkafk kE' ´fku ms<sldjla yefok flfkla yßu Yla;su;aj ta foag uqyqK fokjd' ta fõokdj ord .kakjd' idudkH wh ;uhs ms<sld frda.Skaj nh lrkafk' ta nh lsÍu;a tlal mjqf, whf. iyfhda.h ke;akï ta ord.ekSu yßu wudre fjkjd' ux okakj mqxÑ ldf, b|,u ux Yla;su;a lsh,d' Ôúf;a me;s f.dvla ;sfhkj' tl tl wh tl tl úÈh' ñkqiaiq tl w;lg mõ' urfK lshkafk f.or hkj jf.a' ux urKhg iïmQ¾Kfhkau iQodkï jqKd'

wjika fudfyd; olajdu i;=áka'''''

ta yeufoau ordf.k p;+ yskdfjkjd' ta yskdj ujd.;a;= yskdjla fkfjhs' ta l;dj we;=f< lsisu miq;eú,a,la ÿgqfj kE' mqÿudldr Yla;shla jf.au ieye,a¨‍ ukilska ;uhs weh l;d lf<a'

˜‍ux okafk kE lS ojila ux Ôj;a fjhso lsh,d' ta;a ta wjika fudfyd; olajd ux i;=áka bkakjd' ta lshkafk ux yskdfj,d urKh ndr.kak flfkla' wms Yla;su;a fjk ;rug wfma weÕ we;=f< fydafudak ksmofjkjd' ta Yla;su;a nj wfma weÕ we;=<g .kak ´fk jqK;a f.dvla fj,djg ms<sldjla lSj .uka wms weof.k jefgkjd' uu tfyu ÿ¾j, fjkak leue;s kE' ta ux fma,a fjkak wleue;s ksid' udkislj jegqfKd;a Ôj;a jqK;a ueß,d jf.a'  ta foaj,a f;areï wrf.k bkak ksid fï ojiaj, wfma f.or wh bkafk f.dvla i;=áka' ta foag ug Woõ lf<a uf.a mjqf, wh' ta whf. wdof¾' ta f<ka.;=lu'˜‍

wïful=g orejka w;yer hkak mq¿jka o@'''

ys;g fldÉpr yhsh .;a;;a wïud flfkl=g ;u orejkaj w;yer,d hk ;rug Yla;su;a lr.kak wudrehs' p;+ lshkafk fndfydu wdorŒh wïud flfkla jf.au ;ukaf. orejkag Ôúf;a lshdfok uÕ fmkajkakshla' fï wudre fj,dfj;a weh lrkafk ta wdof¾ ys; ;=< ysrlrf.k orejkag Ôúf;a lshdfok .uka ;ukaf. u;lhkaf.ka Tjqkaf. Ôú; mqrjdouk tl'

˜‍´fku flfkla fï jf.a uu;a fï fj,dfj lvdf.k jegqKd' fldfydu;a ljo;a ux Yla;su;a .eyekshla' ux uf. ÿj,d fokakj yeÿfj ux jf.a' yenehs fï fj,dfj ueß ueß Ôj;a fj,d uf. orejkaf. ysf;a ÿlanr u;lhla mqrj,d fï f,daflka kslañ,d hkak uf. ys; ug bv ÿkafk kE' ta ksid ;uhs ux kslañ,d hk oji tk;=re uf.a orejkaf. ys;aj, uf.a u;lhka mqrjkak woyia lf<a' ux okakjd fï oreKq fõokdj;a tlal ta foa lrkak wudre nj' ta;a ux tal l<d' fudlo ux okakjd fldfydu;a ug fï .uk hkak fjk j.' ta;a uf. ¥,d fokakd fjkqfjka fï bkak ál ldf,È ug fokak mq¿jka foaj,a fokak ´fk' thd,f. wïuf. wdorŒh u;lfhka ta ys;a mqrjkak ´fk' we;a;uhs fï fudfydf; mjd ux yß i;=áka Ôj;a fjkjd'˜‍

u;lhka wu;l lrkafk fldfyduo@''''

wïfula úÈhg ÿj,f. ys;aj, wdorŒh u;lhka mqrjkak ys;k p;+g ;ukaf. wdorŒh ieñhf. wdof¾ <Õ ord.kak neß fõokdjlska ys; msÍ hkjd' ta jqK;a weh i;=j ;sfnk wd;au Yla;sh ta ord.ekSu;a tlal weh ta wNsfhda.h ch.kak W;aidy orkjd'

˜‍ux okakjd Wig uy;g ysáhg w¾cqka udj iïnkaOj .;af;d;a iEfykak lvd jefgkjd' thdg fï ;;a;ajh ord.kak nE' yenehs fï ál ojig ux thdj ta ;ekg tkak mqreÿ l<d' fï fjkak hkafk wmg yqre ke;s fohla' b;ska wms talg mqreÿ jqKd' 

wms ta .ek l;d l<d' ÿlska bkak ´fk ldf, f.j,d bjr l<d' wms wdof¾ lrk whj w;yer,d hkfldg wmg ÿlla oefkkjd' b;ska ux .shdg miafi ta ÿlg ;kshu uqyqK fokjg jvd wms fokaku tlg thg uqyqK fokak ys;=jd' b;ska bkak fï flá ld,h wms i;=áka bkak ´fk lshk tl ;uhs wms ys;=fj' yenehs th;a okakjd ojil fï .uk thdg hkak fjk j.' uu;a okakjd ug hkak fjk j.' thd ug l,ska hhso ux thdg l,ska hhso okafk kE' ta fldfydu jqK;a ta kslau hdu ord.kak mq¿jka ;ekg oeka wms weú;a bkakjd' 

idudkHfhka uf. mqreoao yeufoau uq, b|,d yß.iaik tl' fldÉpr wiSre wjia:djl jqK;a fu;ekÈ;a ux lf<a ta jf.a fohla' tal we;a;gu jev l<d'˜‍ 

ys; yod.kak tl ;uhs f,dl=u jro'''

Ôúf;a fudk;rï lvd jegqK;a fkdie,S Ôúf;ag uqyqK fokak p;+ .;a;= W;aidyh fmdä foalska mjd Ôúf;a ms<sn|j iDKd;aulj ys;k whg wmQre wdo¾Yhla'

˜‍ñksiaiq idudkHfhka m%Yakhla wdju lrkafk ys; yod.kak tl' ta;a tal ;uhs lrkak krlu' fudlo ys; yod.;a;u ÿl jeäfjkjd' tfyu ys; yodf.k lrkafk ta ÿl jy.kak tl' tfyu ÿl yx..kakjg jvd mj;sk ;;a;ajhg t<fUk ;;a;ajhg uqyqK fokak iQodkï fjkak wmg mq¿jka' wkak ta iQodku ;uhs fï ;rï wiSre;d ueoafo wms lrkafk' we;a;gu ys; yod.kak tlhs ta foag uqyqK fok tlhs lshkafk folla' ta  fjki f;areï .;af;d;a ux lshk foa f;areï .kak mq¿jka'  wms hï foalg iQodkï fjkfldg f.dvla foaj,a wms jfÜg yefokjd' ta;a ys; yod.;af;d;a wka;sug b;=re fjkafk ÿlla ú;rhs' fudlo Th yod.;a;= ys; fldhs fj,dfj mEfrkjo lsh,d wms ljqre;au okafk kEfk' b;ska ta ys; mdr.kafk ke;=j yskdfj,d i;=áka bkak mq¿jka kï ux .shdg miafi uf. f.or whg ;=re¿ lr.kak iqkaor u;lhla ;sh,d hkak ug mq¿jka' we;a;gu wo ux fï fõokdj wu;l lr,d yskdfjkafk uf. orejkag ljoyß ojil ta u;lh;a tlal iekfikak bvla yo,d fokak' 

iuyr fj,djg wo ux bkak ;;a;ajfh fjkila fjkak;a mq¿jka' fkdfjkak;a mq¿jka' tfyu fjkila jqK;a fkdjqK;a wmg mq¿jka i;=áka Ôj;a fjkak' yskdfjkak' we;a;uhs uf. ysf;a ÿlla kE' ys;g nrla kE' uf. ys; f.dvla ksoyia˜‍

wdorŒh p;+" Tnf. Yla;sh yeuodu;a Tng wdYs¾jdohla fjhs' ´fku fohla mrdch lrkak is;=ú,s j,g mq¿jka' b;ska Tfí is;=ú,s f.dvla n,j;a' Yla;su;a' ta Yla;sfhka fudk;rï oreKq ms<sldjla jqK;a th mrdch lrkak Tng mq¿jka' Tng ksfrda.S iqj m%d¾:kd lrk w;r yeuodu;a i;=áka bkak ,efíjdhs kj,sh wmf. me;=uhs'


;udrd m;srK

úfYaI ia;=;sh Hari TV ys
,ysre uqo,sf.a fifydhqrdg'''