නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

<ud ukig .e<fmkak Online Learning lrkak mq¿jka


<ud yd fhdjqka uki ms<sn| úfYaI{ ffjoH ñhqre pkaøodi

fcHIaG lÓldpd¾h ffjoH mSGh rd.u


<ud ukig .e<fmk wdldrhg online learning lrf.k hkafk fldfyduo@

oeka jirlg jeä ld,hla ;siafia orejkag úêu;a f,i mdi,a wOHdmkh ,nd fokak wmg yelshdjla ,enqfK keye' ta;a wOHdmk n,OdÍka úiska orejkaf.a wOHdmkh lvd jeàug bv fkd§ online l%ufõoh hgf;a wOHdmkh ,nd §ug mshjr .kq ,enqjd'

th úêu;a wOHdmkh ;rï id¾:l fkdjQj;a fudkj;au fkdlr f.org fj,d bkakjg jvd hï ;rulska fyda mdvug fhduq ùug orejkaj fm<Uùug fya;=jla jqKd'

fï w¨‍;a w;aoelSula' wmg tys§ uqyqK §ug isÿjk m%dfhda.sl .eg¨‍ fndfyduhs' kùk ;dlaIKh .ek furg nyq;rhlg ;sfnk wvq w;aoelSu fukau wka;¾cd, myiqlï imhd .ekSfuÈ u;=jk ÿIalr;d ta w;r lemS fmfkkjd' fldfydu jqK;a orejl=f.a wOHdmkh ,eîfï whs;sh wmg Wÿrd.kak neye' ta fya;=fjka orejka fjkqfjka wdrïN l< online wOHdmkfha mj;sk .eg¨‍ wju lrf.k fï wNsfhda.d;aul ld,h ch.kafk fldfyduo lsh,d wms ffjoH ñhqre pkaøodif.ka wyuq'

Tka,hska wOHdmkh w¨‍;a fohla'''''

Tka,hska lshkafk w¨‍;a fohla' ta;a oeka th wmg Ndú; l< hq;=j we;s fohla' ta ksidu f.or mßirh fuu wOHdmkhg .<m.kafk fldfyduo@ lshk ldrKdj ms<sn|j uõmshkag hula lshkak ´fk'

wm hula bf.k .kak fldg wefyk olsk yeufoau u;lhka w;rg tl;= fjkjd' tajdg wjOdkh ÿkafkd;a fláld,Sk u;lhg tl;=j kej; kej; mqyqKqfjka È.= ld,Sk u;lhg tl;= fjkjd'

tksid ÿria: wOHdmkh ,nd §fï§ mßirh ndOdj,ska f;dr fjkak ´fk' ioao noao wvq cfka,hla ke;s ;ekl mß.klh uõmshkag fmak úÈhg ;sfhkj kï fyd|hs' t;fldg Tng mq¿jka thd,f. lghq;= ksÍlaIKh lrkakg'

mqxÑ kS;s iuqodhla krlu kE''''

fï bf.kqï l%shdj,sh w;r;=r mqxÑ kS;s lSmhla ;sfhk tl fyd|hs' t;fldg j;=r fndkak mq¿jka fldhs fj,djgo@ keÕsákak mq¿jka fldhs fj,djgo@ wd§ jYfhka mdvug ,nd Èh hq;= ld,h ms<sn|j fmdä Wmfoila orejg l,skau ,nd fokak mq¿jka'

mka;s ldurhg jvd fjkia'''

Tka,hska wOHdmkfhÈ bf.k .kakd l%ufõoh iy mka;s ldurfha bf.kqï l%ufõoh fjkia ksid Bg wod< mqxÑ w;aoelSï f.orÈ ,nd.kak tl fyd|hs' WodydrKhla úÈhg wms i;a;= .ek mßirh .ek bf.k .;a;d kï orejkag tajd fmkajd w;aoelSï ,nd fokak uõmshkag mq¿jka' yenehs Tn Tfí in|;d /l .kakd .uka Tn .=rejrfhla fkdfjhs lshk ldrKdj u;lfha ;ndf.k lghq;= lsÍu jeo.;a'

fï bf.kqï l%ufõoh fjkia ksid mqxÑ miqnEï tkak bv ;sfhkjd' ta fj,djg Tn l<n, jqfKd;a orejka Tng;a jvd l<n, fjkjd' ta ksid tjka miqnEïj,g uqyqK §ug iQodkï fjkak ´fk'

iyfhda.h jeo.;a'''

ta jf.a fj,djg wmg ÿl ys;=Kq nj" ;ry .sh nj orejkag fmkajkak fyd| keye' ta fj,djg thd,g iyfhda.h ,nd §uhs jeo.;a fjkafk' tfyu jqKdu orejkaf. is; jefgkafk ke;=j ;shd.kak mq¿jka'

Tng weys,d we;s iuyr fj,djg <uhs lshkjd" ug Tlafldu w..kak neß jqKd''' mdvu w;miq jqKd lsh,d' ta fj,djg orejkaf. ufkdaNdjh mj;ajd .ekSug iyfhda.h ,nd fokak ´fk' ta jf.a fj,djg thd,g ta;a;= .kajkak ´fk l=i,;d wvqjla ;snqfKd;a tajd áflka ál j¾Okh lr.kak mq¿jka nj'

.=rejrekag;a mqxÑ m‚jqvhla'''

Tka,hska wOHdmkfhÈ ie,ls,a,g .; hq;= <ud ufkda úoHd;aul lreKq fudkjo lshk meyeÈ,s lsÍu .=rejrekag;a f.dvla jeo.;a fjhs' uQ,slu foa fjkafk kshñ; fõ,djg mgka f.k kshñ; fõ,djg wjika lsÍu' t;fldg uõmshkaf. Èkpßhdjg ndOd we;sfjkafk kE' ta jf.au <uhskag fj,djg jev lsÍu ie,eiaulg jev lsÍu lshk foa Tng wdo¾Yfhkau ,ndfokak mq¿jka'

b.ekaùï lghq;= lrk úg fndfydu m%ikakj i;=g" úu;sh jeks yeÕSï wjYH wdldrhg fhdod.ksñka lghq;= lsÍfuka orejkaf. yeÕSï nqoaêh wjÈ lrkak mq¿jka' túg orejkaf. wjOdkh Tn fj;u r|jd .ekSu myiqhs'

f;dr;=re ,nd §fï§ taldldÍ fkdù úúOdldrfhka l%shd lsÍfuka úvdnr nj wvq lrkaka yelshdj ,efnkjd' túg rEmigyka" lú .S" l;kaor uÕska úúOdldrfhka Tfí w;aoelSï orejkag ,nd §fuka jeä ld,hla ta lreKq u;lfha r|jd .ekSug mq¿jka' m%Yak wiñka ms<s;=re ,nd .ksñka Tka,hska wOHdmkfha§;a Tng yelshdj ,efnkak ´fk" fï wOHdmk l%shdj,sfha wruqKq idlaId;a lr .kakg'

úfYaIfhkau w¨‍;a ixl,amhla y÷kajd §fï§ thg wod< fmr ixl,amh ms<sn|j u;lh w¨‍;a lsÍfuka mdvu weröu fndfydu jeo.;a'

fuys§ tla ldrKdjla u;lfha ;nd .kak ´fk' ta tla ud;Dldjla hgf;a lreKq 5-7 lg jvd idlÉPd lsÍfuka M,la fkdjk j.' fudlo wod< ud;Dldjg WodyrK fldÉpr ;snqK;a orejkaf. u;lfha tljr /fËkafk lreKq 5-7 la w;r m%udKhla muKhs' b;ska Tkak Th lshk lreKqj,g wkqj ;uhs Tka,hska wOHdmkh ilia lr .; hq;= jkafka' tfyu jqfKd;a fï wNsfhda.d;aul ld,h id¾:lj ch .;a;d lshd Tng Tfí jD;a;sh ms<sn|j i;=gq fjkakg mq¿jka'


;udrd m;srK