නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

isÕs;s ÿjg bj;,k frÈj,ska fyhd¾ nEkaâ


fldúâ jix.;h;a iuÕ kej;;a ldka;djka ld¾hnyq, fj,d ;sfnkjd' kuq;a ldka;djla úÈhg wrmsßueiafuka jev lghq;= lsÍu fndfydau jeo.;a'b;ska Tfí iqr;,a Èh‚hg bj;,k frÈ len,s Ndú;fhka ks¾udKh lr .kak mq¿jka fyhd¾ nEkaâ tlla idod .kakd wkaou wo wms lsh,d fokak ys;=jd''''


wjYH øjH

² wÕ,a y;rla m<," wÕ,a 12 la È. fiáka frÈ len,s ;=kla fyda y;rla

² mn¿" b¢lgqjla

² .e<fmk mdgg kQ,a

² bj;,k nEkaâ tlla

²

² ßnka lene,a,la


idok wdldrh

m<uqjk yd fojk rEmfha wdldrhg m<uqj frÈ lene,a, folg kud fldka fol jl%dldrj ueo ysveila ;nd uid .kak' ;=kajk iy y;rjk rEmfha mßÈ uid .;a u,a fm;sj, jeä fldgia lmd bj;a lr lÜ ud¾la oud ysveila ;enQ ;ekska fyd| msgg yrjd .kak' yrjd .;a fm;s fyd|ska whka lrkak'


bkamiq b¢lgqjg kQ,la wuqKd fm;a; fl,jf¾ isg ueiQ me;af;ka ÿr kQf,ka uid .kak' wjidkh f;la uid b¢lgqj bj;g .kak' miajk rEmfha mßÈ kej; kQ,la wuqKd tu fl<jfrka b¢lgqj .id fm;af;a ueÈka /,s l< yels wdldrhg ÿr kQf,ka uid .kak'


miqj fm;af;a m<uqj ueiQ kQ, weo /,s idod .kak' ueÈka ueiQ kQ, o weo yhjk rEmfha wdldrhg fm;a; idod .kak'


bkamiqj /,s lr idod .;a fm;s tlsfklg wuqKd j<,a,la fia fjka fkdjk mßÈ uid f.k ,skka fyda fmdma,ska frÈ lene,a,la f.k ta u; idod .;a fm;s ál ;nd y;ajk rEmfha mßÈ uid .kak' tfia uid.;a u, ueog mn¿j,ska fyda Tnf.a ks¾udKd;aul yelshdj wkqj w,xldr lr .kak'


miqj bj;,k nEkaâ tlla f.k .ï iaj,amhla ta u; oud ßnka tl w,jd .kak' wjidkfha kjh yd oyjk rEmfha wdldrhg idod .;a u, nEkaâ tl u; w,jd .kak'


w;alï ks¾udK Ys,amskS

Wud,s k§Yd


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv