නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Tfí orejd;a f.aï j,g weíneys fj,do @


fldúâ jix.;h;a iu. jeäysáhka muKla fkfuhs <ukq;a ksjig fldgq fj,d' b;ska fujeks ld,hl mj;sk wOHdmk l%ufjaoh;a iuÕ Tjqka ;dlaIKh iuÕ igka lrkafka lrg lrhs' fï ksid ;dlaI‚l fuj,ï oeka Tjqkag yß yqremqreÿhs' fï ;;ajh ksid mek ke.s we;af;a fndfydau w¾nqoldß ;;a;ajhla lsõfjd;a ksjerÈhs'


fï ld,fha§ orejka úäfhda f.aï j,g weíneys fj,d ;sfhkjd'ùäfhda f.aï tllg orejd mqreÿ mqyqKq l<dg miafia b;ska jeä lrorhla keye' fnda, .ykjd jf.a f.or ùÿre j,g lrorhl=;a keye" hd¨fjda tlal .syska kdia;s fjhs lsh,d nhl=;a keye' ta;a ùäfhda f.aï lshkafka weíneys jqfkd;a f,aismyiq fohla fkfuhs' ùäfhda f.aï j,g we¨fkd;a fjkak mq¨jka ydks f.dvla ;sfhkjd' ta ms<sn|hs wo wjOdkh'


• fï ld,fha fouõmsfhda'''

fï ld,fha§ wfma fouõmsfhda ;ukaf.a myiqjg iaud¾Ü f*daka" geí" ùäfhda f.aïia orejkag ,nd fokjd' fkdfhl=;a m%fõ.ldÍ ldgqka fmkajkjd' fïflka fjkafka <ufhla ;ukaf.a Ôúf;a fyd| u ld,h ;=< ufkda f,dalhl Ôj;a ùuhs' wo <ud is;aj, cd;sl ùrfhla fyda idys;Huh oekqula kE' <uhs wo bkafka idudkH f,dalfha ljodj;a olskak ke;s lD;Su ùrfhda tlal' Tjqka weúÈkafka ys;kafka m;kafka ta úÈyg'ta w;ßka msgrg j, ksmojqk f.dvdla f.ïia iod we;s whqre olskak mq¿jka'tajdfha b;ska iqmsß úrfhd;a bkakjd fkao@  b;ska ys;kakflda Tfí orejd ;=< j¾Okh fjk .=Kdx.h fudloao lsh,d' talg lshkafka m%pKav;ajh lsh,d'


• wd¾Ól .eg¿

fhdjqka úfha wh iy <uqka riaidjla lrkafk ke;s ksid jeäysáhkag fuka fkdfjhs Tjqkag ld,h iïnkaO f,dl= m%Yak keye' /lshdjla fyda ìiakia tlla lrk flfkla kï fï f.aïia fjkqfjka jeämqr kdia;sfjkafk ta fjkqfjka jeh jkafka Tfí jákd ld,hhs' ùäfhda f.aïia fi,a,ï lrkjd lshkafka ,dn jevla fkfuhs' idudkH mß.Klhlska w¨;a f.aï fi,a,ï lrkak kï fyd| uÜgfï ydâfjhd¾ ;sfhkakg ´kd' wka;¾cd, f.aï kï Tmaál,a *hsn¾ lfklaYka tlla ´kd' fï yeufohla fjkqfjkau wu;r úhoula orkak fjkjd' ,xldfjaÈ kï f.aï fydfrka fldms lrf.k bkaiafgda,a lr.kak mq¨jka jqK;a" fjk;a rgj,È kï w¨;a f.aïia lshkafka álla ñ, wêl fohla' b;sx f.aï j,g oekg lShla úhoï fj,d we;so@ ta jf.au lShla ;j hhso@ f.aï f,dalfhka t<shg wdmq fj,djl fï .ek;a ys;k tl jeo.;a'


• udkisl .eg¿

f.aï j,g yqre jQ whg blau‚kau Nskafkdakaudoh jeks udkisl frda. yefokak yelshdj ;sfhkjd' ta jf.au blau‚ka ;ry hEu" fkdie,ls,su;alu wd§ udkisl .eg¿ f.aï j,g weíneys ùu;a tlal tkak mq¨jka lshd úoHd{hska fidhdf.k ;sfhkjd'


• iudÔh m%Yak jeähs

wo fouõmshka lshk fï l;dj Tng;a fydÈka yqre mqreÿ we;s' ˜ ùäfhda f.aï tlla yß ldgqka tlla yß od,d ÿkakdu /hla t,s lrhs…˜ ta wkqj orejka ;u ;ukaf.a f,dalfha yqfol,d fjkafka ;dlaIKh ksihs' f.aï j, t,a¨k whg jeäh hd¨fjda ´ks keye' jeäh lKavdhï tlal tl;= fjkak ´kd keye' Tjqka Ôj;a fjkafka mß.Klfha uejqKq f,dalhl' tjka wdldrhg ojfia úfõl ld,h f.aï tlal fnod.kak wh iudcfhka wE;a fjkjd fndfydu blau‚kau' fyd| iudc wdY%hla ;sîu wfma udkisl fi!LHhg;a n,mdk fohla' f.aï tfla isysfhka isák úg ksjig tk wuq;af;la tlal yskdfjkak" l;dlrkakj;a f.aï .yk wh leu;s keye' ùäfhda f.aï tflka ta f.aï tlg ñksiaiq weo.;a;;a" ta wh Ôj;afjk iudcfhka ñksiaiq wE;a lrkak f.aï j,g yelshdj ,eì,d ;sfhkjd'


• fi!LH .eg¿ fndfydauhs'

f,dal fi!LH ixúOdkhg wkqj f,dj mqrd orejka iy kj fhdjqka úfha miqjkakka ishhg 20 l muK úúO udkisl wndOj,ska fmf<kjd' jhi wjqreÿ 14 isg orejka ;=<ska tu udkisl .eg¨ Woa§mkh ùug mgka .kakjd 'tjeks orejkaf.ka nyq;rh iakdhq ufkda Ñls;ail ;;a;ajhka ksid frda.S jQjka nj f,dal fi!LH ixúOdkh mjikjd ' Èklg úkdä 30 la äðg,a Wmdx. iu. orejd lghq;= lrk úg ks;e;ska u Tyqf.a fud<fha iakdhq fjkia ùulg ,lafjkjd' tl ;ekl fndfyda fõ,d jdäfj,d b£u lshkafka f,v f.dvlg w; jekSula' f.aï j,g weíneys jqk whg kskao yßhg tkafk;a keye' ta jf.au f.aï tlg wjOdkh fhduq jqKdg miafia iuyr whg ? fjkjd" oj,a fjkjd f;afrkafk;a keye' tl me;a;lska jHdhduhla ke;=j lrk f.aï .eys,af,ka isrerg fjkafka msá.=,shla jf.a mqgqjla Wv jdäfj,d meh .Kka .; lrkak' wfkla w;ska uki lD;%su wjldYhla ;=< isák ljfrl= fyda iu. hqoaO lrkjd' fuh fi!LH .eg¿ ìysjkakg fyd| f;da;ekakla'


• mjqf,a m%Yak jeä fjkjdo@

mjq,la jqkdu tlsfkld flf¾ wjOdkh ;sfhkakg ´ks' ixfõ§lu ;sfhkakg ´ks' mjq,l tla wfhla fyda f.aï j,g weíneys jqfkd;a ta mqoa.,hd yqol,d fjkjd jf.au mjqf,a wksla whg;a th n,mdkjd' ksrdhdifhkau mjqf,a ne¢ï j,ska whska fjkjd'fuh mjq,a wjq,a we;sfjkak jf.au" ÿrÈ. .syska wdrjq,a we;sfjkak;a fya;= fjkjd'


• wOHdmksl .eg¿

f.aï j,g f.dvla ÿrg fhduq fjkafka jhi 30g wvq msßia' fï fndfyduhla fokd l=ula fyda b,lalhla fjkqfjka bf.k.kakd wh' Èkm;d f.aï tl;a tlal fkdjer§u tl;= fjkak u;la fjkjd' ta;a mdvï jev .ek kï tfyu Wkkaÿjla we;sfjkafka l,d;=rlska' wOHdmkh lshkafka fl,skau úIh yeoEÍuu fkfuhs' f.aï tll i;=frlaf.a m%ydrhla fidhñka meh .Kka kdia;sfjk ld,h lshkafka fmd;la m;la lshjkak" ùäfhdajlska hula bf.k.kak iy w;aoelSï .kak fhdod.kak mq¿jka ld,h' b;sx wOHdmkh ,nk whg jeämqr f.aï .eiSu lshkafka wOHdmkh lshk ;rÕhg tÉpr fyd| fohla fkfuhs'


• fm!reI .eg¿ u;= jqfKd;a'''

fldÉpr fyd|g bf.k.;a;d jqK;a" ;uqkaf.a yelshdjka f,daflg fmkajkak neßkï" fyd| bÈßm;a lsÍfï yelshdjla ke;skï ta bf.k.;a foaj,ska f;areula keye' idudkH Ôú;fha l%Svd lghq;= j,ska iy iudc l%shdldrlï j,ska wfma fm!reIh j¾Okh fjkjd' ta;a ùäfhda f.aï ;=< isrjqKq whg ;uqkaf.a fm!reIh yodjvd .kak iudch tlal .efgkak ;sfhk wjia:d wvqhs' b;ska we;eïúg ùäfhda f.aï tflka ;re msg ;re wrf.k" fyd| fuv,a .kak iqmsß f.au¾ia,d lshkafka uQK n,ka jpk folla l;dlr.kak;a neß ;rï inflda,h ;sfhk Woúh' f.aï j,g weíneys fjoaÈ fm!reIh ke;sùu .ek ys;k tl jeo.;a' f.aï j,g weíneys jqfkd;a tal ta mqoa.,hdf.a idudkH Ôú;hg oreKqjg n,mdkjd' f.aï i;=j ksfldáka fyda we,afldfyd,a jeks thg kej; weo.kakd úfYaI fohla ke;suq;a" f.aï ksmojkakka f.aï tlla fj; wd flfklag f,aisfhka yeß,d hkakg fokafka keye' Tjqka tla f.aï tlla yudr jQ miq ;j fol ;=kla f.aï ß,Sia lrkjd' ta jf.au f.aï j, ;sfhk jev lghq;= iy ;Sõr;djh;a tkak tkaku jeä lrkjd' b|ysg fmdâvla ;ksfhka bkak fj,djl úfkdaohg f.aï tlla .yk tl jrola keye' ta;a talg weíneys fkdfjkakg j.n,d.ekSu f.aï .yk whf.a j.lSula fjkjd'


• ;j;a mrlal= jqfKd;a oreKqfjhs''

uq,ska u fï m%Yakh wms wjfndaO lr .kak ´k' orefjda oÕhs lshkak l,ska fouõmshka  ms<sfj< fjkak ´ks' iudchg jevodhS orefjl= ìys lsÍu j.lSula f,i is;kak wjYHhs' orejdf.a ksjfia mßirh iduldó jkak foudmshka jeä odhl;ajhla imhkak wjYHhs' wo foudmshka orejkag;a jvd äðg,a WmlrK tlal jeä ld,h .; lsÍug fjfyiqKd u orejka .ek fidhkak fj,djla kE' Tjqkq;a lrkafka ;ukaf.a ufkda f,dalhl ;ksj yqol,dj Ôj;a úula 'fï ksid orejka ksjrÈ uÕg .kak u|la wudrehs' ta i|yd meh lsysmhla wNHdij, ksr; jkak ´k' ta <uhs iu. iqyoj l;d lrkak ´k' l:kh fuka u OdrK Yla;sh ÈhqKq lrkak fjk u wNHdi ;sfhkjd' tajd ojiska foflka lrkak nE' wksl fouõmshkaf.a iyNd.S;ajh wksjd¾hfhka ;sfnkak ´k fï iqjm;a lsÍfï wNHdij,§' Tjqka w; iEfykak j.lSulska ;sfnkjd'b;ska wkd.;fha f,dalh Ndr.kak bkak fï mqxÑ ys;a j,g lsh,d fokafka .y urd.kak kï Tfí orejdf.a  bÈß wkd.;h .ek;a Tn ys;kak fudfyd;la'Tn ;j;a mrlal= ù orejdg fkdjeo.;a f.ïia ne,Sug wjia:dj ,nd ÿkafkd;a Tng;a rgg;a jevodhl orefjla wysñ ù hkakg mq¿jka'thg bv fkd;nkak'ffjoH .hdka chj¾Ok"

udkisl fi!LH ks<Odß"

uq,sl frday,"

lsßn;af.dv


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv