නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ug ´fk uf.a rfÜ <uhska fjkqfjka hula lrkakhs'''


f,dalfha <dnd,;u ;reK ;dkdm;sjßh fhkq,s ìkdrd

zzf,dalfha <dnd,;u ;reK ;dkdm;sjßhZZ uu yßo@

zzTõ wdkaá Thd yß' tA uu ;uhs' ug ;du jhi wjqreÿ 12 hs' ;ekala hq wdkaá ug l;d l<dg'ZZ tf,i wm w;r ÿrl:k ixjdoh wdrïN úh'

weh fï fõ,dfõ§;a ´udkfha Sri Lankan School Muscat ys 07 jeks fY%aKsfha wOHdmkh ,nñka isà' fhkq,s ìkdrd Y%S ,dxlsl ÈhKsh fuf,i ud yg iïnkaO lr .ekSug wjia:dj ie,fikafka ´udkfha§ wehg b.ekajQ .=rejßhl ud¾.fhks'

fhkq,s iu`. l;d ny lsÍu ug fnfyúkau ms%hckl jQfha weh ;ju;a mdi,a ±ßhl jqj;a fhkq,s ;=< ;sfnk wdl,amuh fjki iy ;u ujqrgg;a tys fjfik ore ±ßhka fjkqfjkq;a hula l< hq;=h hk is;sú,a, úákaúg weh uqúka msg jQ ksidh' kej;;a uu wef.ka f;dr;=re úuiqfjñ'

fudllao fhkq,s Thdg ,enqKq ;dkdm;sOqrh'''

f,dj mqrd rgj,a /il tluq;=fjka yeÈ,d ;sfhk mska,ka;fha Hundred lshk ;reK jevigyfka <dnd,;u ;reK ;dkdm;sjßhla f,ihs uu f;arefKa' wmg lrkak ;sfhkafka f,dalfha úisr isák orejkag tl iudk wOHdmkhla ,nd fokak lghq;= lrk tl iy kj ksmehqï lrk ;reK whj Èß .kajñka Tjqkag yß ud¾.h f;dard .kak Woõ lrk tl'

f,dalfha <dnd,;u ;dkdm;sjßh ùfuka fhkq,s fudkjf.a w;a±lSï o ,nkafka'''

Hundred ixúOdkfha <dnd,;u ;dkdm;sjßh uu jqKdg wfma ixúOdkfha ish¨ fokd tlal uu;a lrg lr jev lrkjd' thd,d yefudau ug wdof¾g lshkafka zzisß ,kalka ìkdrdZZ lsh,d' tfyu lshk fldg ug f,dl= wNsudkhla ±fkkjd'

wms ish¨ fokdu tlsfkldg f.!rj lrñka" wdorh lrñka b;du iyfhda.fhka lghq;= lr f.k hkjd',enqKq ;k;=r ksid rg rgj, ;sfhk jevuq¿j,g iyNd.S fjkak wjia:dj ug ,enqKd' f,dafl ;sfhk fldúâ jix.;h ksid rgj,aj,g .syska jevuq¿j,g tl;= fjkak neß jqK;a Zoom ;dCIKh Tiafia tAjdg tl;=fj,d ±kqu ,nd .kak yelshdj ,efnkjd' fï yeu wjia:djl§u uf.a rg YS% ,xldj .ek" wfma rfÜ kx.s,d" u,a,s,d" wlal,d" whsh,df. wOHdmkh .ek l;d lrkak iy .eg¨ iy.; ;ekaj,g úi÷ï fydhkafka fldfyduo lsh,d ug l;d lrkak mq¿jka jqKd' ug ´fk wfma rg fjkqfjka hula lrkakhs'

fhkq,sf.a wOHdmk lghq;= .ek;a ±k .kak leu;shs'''

uu uq,ska lsõj jf.a uu bf.k .kafka ´udkaj, ;sfhk YS% ,kalka bial+,a tfla' ug fyd|g isxy, l;d lrkak mq¿jka' uu bf.k .kak .ukau úIh ndysr foaj,aj,g f.dvla iyNd.S fjk flfkla' biafldaf,a cQksh¾ äfnáka àï tfla kdhsldj jk w;f¾ uu ;uhs fniaÜ äfng¾ jqfK;a' bx.%Sis iy isxy, NdId foflkau mí,sla iamSlska peïmshka jqfK;a uu' ug fyd|g iskaÿ lshkak;a mq¿jka' tA ksidu ug cd;Hka;r ch.%yK f.dvla ,nd .kak;a mq¿jkafj,d ;sfhkjd' ,xldfõ ÿ,Sld wdkaá iy iqÔj wxl,a l< bkag¾keik,a v%dud tfla miqìï .dhkd lf,;a uu'

fhkq,sf.a .dhk yelshdj ksid Èkmq iïudk fudkjo@'''

I-Sing world international Singing Competition - 2019 j, lKsIaG ldKavfha'''

fojeks ia:dkh ug ,enqKd' tA ;r.fha§u jeäu fm%aCIl m%;spdr iïudkh ,enqfK;a uguhs' tA ;r.h ;snqfKa iaùvkfha iafgdlafyda,aï j,'

Euro Pop - 2019 ;r.fha§ Best Singer Out of the Europe ys cQßfha úfYaI iïudkhla iy .dhk bÈßm;a lsÍu iïnkaOfhka úfYaI ix.S; ämaf,daudjla ug ,enqKd'

uq,skau udj ljqre;a ±k.;af;a ´udkfha mí,sla iamSl¾ flfkla úÈyg' tA uu ´udka .%ej,a la,íj,ska l< ;r.fhka uq¿ rfgkau fojeks ;ekg m;a jQ ksid' kuq;a uf.a uq,au iskaÿj ‘’Woke up mom’’ lshk ñysl; ms<sn| .S;h m%isoaO ùu;a tlal ck;dj udj .dhsldjla úoshg y÷kd.;a;d' "Woke up mom’’  .S;h ,sõfõ" ;kqj ±ïfï" .dhkd lf,a iy úäfhdafõ r`.mdkafka uu' ix.S;h lf<a ;ß÷ ch;s,l udud'  B<`.g ;uhs uu —br u, msmqKd˜ .S;h ,xldfõ iqkaor;ajh fjkqfjka .dhkd lf<a' br u, msms,d .S;fha ix.S;h kkaofiak lgqjdj, .=re;=ukaf.ka' tA .S;h ,sõfõ udodrd fldaodf.dv .=re;=ñh'

fhkq,sf.a mjqf,a bkafka ljqo@'''

wïuhs" ;d;a;hs" u,a,shs' uf.a wïud È,arelaIs foajf.a' weh .Dykshla' weh uf.;a" u,a,sf.;a bf.kSfï jevj,g f.dvla Woõ lrkjd' uf.a ;d;a;d m%Ydka rixch' Tyq bxðfkarejrfhla' uf.a u,a,s ß;sl ìïis¿' thd bf.k .kafk;a uf.a biafldaf,uhs' ljodj;a wïuj;a ;d;a;j;a ug ;r.j,g hkak lsh,j;a mka;sfha m<uqjekshd fjkak lsh,j;a keye' wms lrk jevj,g Woõ lrkjd ú;rhs'

fhkq,sf.a fï .ukg Woõ lrkafka ljqo@'''

wïuhs" ;d;a;hs" u,a,shs ug Woõ lrkjd' Bg wu;rj mqxÑ ldf,a b|,d fï olajdu W.kajmq .=rejreka u;la lrkak ´k' úfYaIfhka 03 fY%aKsfha§ udj uq,skau lÓl ;r.j,g fhduq l< mka;sNdr .=re;=ñh ðka;dka i;Hð;a iy uodrd .=re;=ñh wdorfhka u;la fkdlf<d;a wvqjla'Bg wu;rj ´udkfha Y%S ,xld ;dkdm;s wó¾ wÊjdâ uy;d udj ksrka;rfhka Èß.kajkjd'

fhkq,sf.B<`. wruqKq fudkjo@'''

uf.a f,dl=u wruqK ;uhs ñksiqkaf.a" i;=kaf.a" wfma fidndoyfï meje;au fjkqfjka ±fkk hula ug mq¿jka úÈyg lrk tl'tA fjkqfjka uu fï fjkfldg;a Green Heart ixúOdkh msysgqjd ;sfnkjd' uf.a ±lau fjkafka iajNdjO¾uh wdrCId lrñka ;srir ixj¾ê; f,dalhla ks¾udKh lsÍug ;reKhska" <uhska fm<.eiaùu' tA i|yd wfma rfÜ <uhskag" ;reKhskag ud;a tlal jev lrkak lsh,hs uu wdrdOkd lrkafka'

tA jf.au Tng;a Green Heart Foundation ks, fjí wvúh jk www.greenheartfdn.com fj; msúi fyda www.facebook.com/Binara fyda www.facebook.com/Green-Heart-Foundation hk uqyqKq fmdf;a msgqj u.ska fyda wmf.a Bfï,a ,smskh jk greenheartfoundation2020@gmail.com u.ska wmf.a mokfï idudcsl;ajh ,nd .kak mq¿jka'


yßka§ ,shkf.a