නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

keÜgqjl=f.a yeve;s TkaiSähï u,a j.djla Tfí ñÿ,g;a'''


keÜgqjl=f.a yeve;s u,a msfmk TkaiSähï''''

Wvjeähd l=,fha Ydlhla' yß wmQre fid÷re yevhla' f.ñÿ,g f.k tkafk isßhdjla' isyska ÈlajQ m;% iys;hs' jir mqrdjgu u,a yg .ekSula olakg ,efnkjd' keÜgqfjl=f.a yevhg u,a yg.kakd ksid lekaähka vdkaia kñka o y÷kajkq ,nkjd'


lsks;a;la w. msfmk''''

fïjdfha u,a lsks;a;l wdldrhg w;= fn§ ;sfnk w;r ta lsks;a;l fndfydu iqkaor u,a rdYshla yg.kakjd' ;o ly meye;s u,a lemQ u,la f,i m%p,s;j ;sfnkjd' ta jqK;a fjk;a j¾Khkaf.ka o fï u,a oel.kak mq¿jka' lemQ u,la jYfhka mj;sk b,a¨‍u yd iudkju n÷ka.; Ydlhla f,io mj;sk ksid me< wf,úh jf.au u,a wf,úfhkq;a fyd| wdodhï ud¾.hla ilid .kak mq¿jka'

j.djg ys;lr idOl'''

TkaiSähï j.dfõ§;a wfkl=;a Wvjeähd j¾. j.dfõ§ fuka WIaK;ajh" iQ¾hdf,dalh" fijK wd§ idOl n,mdkjd' ta idOl m%Yia; uÜgulg wkqj ,eîfuka muKhs fï j.dfjka id¾:l u,a ,nd.kak yelshdj ,efnkafka'

foaY.=‚l idOl'''

fïjdg wjYH foaY.=‚l idOl ms<sn|j ie,lSfï§ oyj,a ld,fha fi,aishia wxYl 25- 30 ;a w;r WIaK;ajhla jf.au rd;%S ld,fha WIaK;ajh fi,aishia wxYl 15 lg jvd wvq fkdùu;a jeo.;a'idudkHfhka ;rula ;o WKqiqï ;;a;ajhlg Tfrd;a;= fok TkaiSähï Ydlhg fyd| f;;ukhla jf.au jd;dY%hla wjYH fjkjd' 

fijK''''

40] l muK fijKla ,nd fok ma,diaála oe,a fmdf<dj uÜ‍gfuka wä 10 la ;rï Wiska  r|jd me< ;nk fijK .Dyh ilid .ekSu l< hq;=hs' ta jf.au fmdf<dj uÜgfuka Wia jQ fïi u; me< r|jd ;eîu hym;a' ta i|yd wä fol yudrla ;rï Wia jQ fïi m%udKj;a'

ysre t<sh'''

idudkHfhka Ydl m;%j, iajNdjh wkqj ;uhs wjYH ysre t<sh ;SrKh fjkafk' m;% >klï kï jeä wdf,dal ;;a;ajhlg Tfrd;a;= ÿkak;a m;% >klñka wvq m;% iys; Ydl i|yd wvq wdf,dal ;;a;ajhla ,nd fok tl fyd|hs'

me< frdamKh'''

wÕ,a myla ;rï jQ úYalïNhlska hqla; wÕ,a myla ;rï Wia jQ ueá n÷ka Ndú;h jvd;a fhda.Hhs' ta i|yd j.d udOH f,i fhdod.kakd wÕ=‍re leg wÕ,a 1$2 la fyda 3$4 la ùu m%udKj;a'

/l n,d .ekSu'''

c,h ,nd §fï§ laf,daÍka iys; c,h fh§u iqÿiq keye' ta jf.au c,h ,nd §fï§ Ydlfha m;%j, iajNdjh yd Ydlfha m%udKh .ek ie,ls,su;a ùu jeo.;a' ta wkqj uq,a isyska kï m;% ;=kS kï tjka Ydl i|yd fhÈh hq;= jkafka wvq c, m%udKhla' ta jqK;a udxi,uh m;% we;akï" uq,a úYd, kï tjka Ydlj,g jeä c, m%udKhla wjYHhs'

fmdfydr fh§fï§;a úfYaIs; jQ wjOdkhla fhduq lsÍu l< hq;=j ;sfhkjd' tys§ jvd;a WÑ; jkafka Èhr fmdfydr Ndú;hhs' idudkHfhka Èhr fmdfydr fh§fï§ Ydl m;% iy uq,a fyd¢ka f;fuk wdldrhg iafma% lrkjd kï fyd|hs' ta wkqj i;shlg jrla Èhr fmdfydr fhdokjd fukau NPK iys; ^khsg%cka" fmdiamria iy fmdgEishï iu m%udKj,ska wvx.=& fmdfydrla i;shlg fojrla fh§u hym;a'


u,a j.d ixj¾Ok yd m¾fhaIK wxYh

rdclSh WoaNso WoHdkh

fmardfo‚h


;udrd m;srK