නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

w¨;ska yok ksji ysf;a i;=áka yod.kak fyd|u kel;la fhdod.kak'''


;ska ksjila iE§ug fmr fuh jeo.;a jf.au w;HjYH ldrKdjls' iEu ksjilu l=gqïNh wdrlaId lr .ekSu hk j.lSu mejÍ we;af;a .DyuQ,slhdghs' w¨;ska idod.kakd ksji mjq,g wdrlaIdj iy /ljrKh ,nd fohs' ;ukaf.au ksjila" mjq,lg wkkH jQ jgmsgdjla yd jd;djrKhla idod fok w;r" th úúO whf.a wd¾Ól uÜgu" ,eîu-fkd,eîu wkqj" Wkkaÿj" lemlsÍu u; isÿfõ' flfia fj;;a ;ukagu lshd w¿;ska ksjila ;kd .ekSfï isyskh ÿmam;a" fmdfydi;a yeu flfkla ;=<u mj;sk n,dfmdfrd;a;=jls' tu ksidu jdia;=fõÈhd" ksjdi ie,iqï Ys,amshd" jf.au kel; yok fcda;sIHfõÈhdg o fuys,d m%Odk j.lSula we;'

iqN  kel;l wjYH;djh ms<sn| oek.kak'''

f;ka ksji ;kk ;eke;a;df.a .%ypdrh iy Wmka kel;g iqn jk whqßka isÿ lsÍug n,dfmdfrd;a;= jk ld¾hhg wod< jk f,i kel;la idod Bg wkql+,j lghq;af;ys ksr; ùu ;=< tu lghq;a; flfrys t,a, ùug we;s fndfydauhla ndOl j,ska u.yeÍ wjYH wruqK lrd <Õd ùug ;udg yelshdj ,efí' tfia isÿlsÍug yelshdj ,efnkqfha kel;la iE§fï§ ;udf.a flakaø igykg wkqj l¾u Yla;Ska ;ud fj; <Õd jk iajrEmh tfia;a ke;akï l¾uh m, fok wdldrh ms<sn|j mQ¾j i,ld ne,Sula kel;la iE§fï§ isÿ lrk fyhsks' ;ud fj; wys;lr l¾u Yla;Ska t,a, ùug kshñ; ld,hka ;=< Ôú;fha ;SrKd;aul lghq;= fkdlsÍug;a" ys;lr l¾u Yla;Ska <Õdjk ld,hka ;=< ;SrKd;aul lghq;= isÿlsÍug;a" wys;lr l¾u Yla;Ska m,fok ld,hka ;=< hï isÿ lsÍug w;HjYH ld¾hhla fhÿkfyd;a thg t,a, jk ndOl wju lrf.k lghq;= isÿ lr .ekSug;a kel;la ,nd.ekSfuka ;udyg w;ajk uQ,sl m%;s,dN w;r fõ'

tfukau ksjila ;ekSug fhdod .kakd N+ñh u; n, mj;akd úúO wys;lr Yla;Ska yd n,fõ. l%shd;aul ùu fya;=fjka bÈlsÍï lghq;= j,g meñfKk úúO ndOd j,ska wadrlaId ùugo kel; WmldÍ jkq we;' kshñ; kel;la fkdfhdodf.k fujeks lghq;= isÿlrk fndfyda wjia:dj, f.dvke.s,s bÈlsÍï yd iïnkaO ;dlaI‚l .eg¿" nvqndysrdÈh wmf;a hdu" wêl yd wkjYH f,i uqo,a úhoï ùu" kS;suh .eg¿" wi,ajeishkaf.ka meñfKk .eg¿" ;udf.a yd mjqf,a fi!LHh .eg¿" wd¾Ól .eg¿" úúO wk;=re" bÈlsÍï lghq;= w;r uÕ k;r ùu yd l,a.; ùu fukau Ôú; wjodkï ;;a;aj o hï hï wjia:dj, we;sjk whqre ksÍlaIKh l< yel' kuq;a ksjerÈ f,i kel;la fhdodf.k ;udg iqN ld,hkays§ fuu lghq;= isÿlrkafka kï tu lghq;= ;ud ys;kjdg;a jvd id¾:l f,i bgq lr .ekSug yelshdj we;' wkúk" fldäúk" weiajy-lgjy fodaIo u.yer .ekSug kel; m%n, odhl;ajhla ,ndfokq we;'

ksjila ;ekSfï§ kel;la wjYH jkafka'''

1' ìu ilia l< hq;= bvula kï ta i|yd kel;la wjYHh fõ'

2' f.m, lemSug

3' uq,a., ;ekam;a lsÍug

4' hg,Sh ;ekam;a lsÍug

5' W¿wyqj ;ekam;a lsÍug

6' f.g f.jÈk kel;a ^ksjig we;=,a ùug" lsß b;sßùug" <sm .sks fu,ùug" b÷,a lsÍug&

ksjerÈ kel;la jkak kï'''

wiaúo" frfyk" uqjisri" mqkdji" mqI" ud" y;" is;" id" wkqr" fog" uQ," iqjk" fokg" ishdji" f¾j;S" W;%m,a" W;%mqgqm hk kel;a 18 jf.au" kel;g ;;ald, flakaøfha kel; ,nk fj,djg jDIN" ñ:qk" isxy" lkHd" jDYaÑl" Okq" l=ïN" ók hk iqn rdYs úh hq;=h' fuu lreKq uq,a fldg f.k ;j;a lreKq ie,ls,a,g f.k .DyuQ,slhd" ìß|" orejka hk whf.a Wmka kel;g iqn jk wdldrfhka fcHd;sIfõÈhd kel; idod fokq ,efí' tfia wjYH ish¨ wxYhka flfrys wjOdkh fhduqlr ta ish,a,g .e,fmk whqßka idod.kakd kel;l ksrjoH Ndjh yd id¾:l Ndjh wksjd¾hh fõ'

kel;la m%dfhda.sl fjkafka fufyuhs'''

iqN kel;la idod Bg wkql+,j lghq;= lsÍu ;=< Tng" Tnf.a wruqK bgqlr .ekSu flfrys oeä wd;au úYajdihla" n,dfmdfrd;a;=jla yd ta ;=<ska udkisl i;=gla fukau isf;a ieye,a¨ Ndjhla <Õd lr.; yel' is; i;=áka yd ieye,a¨fjka isÿ lrk ´kEu lghq;a;l id¾:l Ndjh b;d by< uÜgul /£ mj;S' ksjila ;ekSug fmr mj;ajk nysrj mQcdj yd wd.ñl j;dj;a" úê l%u ;=,skao Tnf.a wruqK jv jvd;a Yla;su;a lr .ekSug kka whqßka yelshdj ,efí' u;=msáka neÆ l< Tnf.a wruqK yd is; Yla;su;a lsÍu fukau .eUqßka neÆ l, fkdfmfkk n,fõ. yd úúO wys;lr Yla;Skaf.ka Tfí wruqK flfrys we;slrk wys;lr n,mEu fuu.ska wju lr §u isÿfõ'

fufia jdia;= n,d" kel;a n,d" idod.kakd ksjdi ;=, i;=g iudodkh ksrdhdifhkau /flhs' ;j;a jeo.;a ldrKdjla lsjhq;=h' ksji ;kd ksulr .ekSu olajd ñksiqka úúO wd.ñl pdß;% isÿ lsÍug olajk Wkkaÿj" hymeje;au" ù¾hh" tlsfkld f;areï .ekSu" ksji ;ekSfuka miqj tu ksji ;=< Ôj;a ùfï§ o ;sìh hq;=uh' .Dy kel;lska wfmalaId lrkafkao tlsfkldf.a {dk" O¾u" w¾:" ldu" fudalaI hk f,!lsl mxp iudm;a;sh ukdf,i Wod lrf.k mj;ajdf.k hñka ;u ksfji ;=< i;=áka jdih lsÍug iqÿiq jgmsgdj ilid §uhs'


bkaÈl È,arela is,ajd

m%ùK fcHd;sIfõ§ ^l%sIaKuQ¾;s&

fi;alú Ydia;% úYdro ^f.!rj&

fcda;sIH úoHd úYdro"

.=ma; úoHd Ydia;%dpd¾h"

ckch wNsudkS ,xldmq;%'


uOqNdIsŒ fndr¨‍f.dv