නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Èßu;a .eye‚h ßojk ;rug jefgk merfok ;rug Yla;su;a fjkjd


iEu id¾:l msßñfhl= msgqmiu Yla;su;a ldka;djla isák nj wms wy, ;sfhkjdfka ta l;dj iïmq¾K we;a; id¾:l .eye‚h ;ukaf.a msámiafia isák úg msßñhdg ;ukaf.a ySkhg <Õdjkak ta yeá wmyiq keye biair jf.a fkfjhs oeka ldka;djka lsh,d lsisu úfYaIhla ke;=j ks;ru iudcfha yeu fohla tlalu .efgkak” .kqfokq lrkak ;rï ldka;dj Yla;su;a tfyu .kqfoKq lroa§ Thd <Õ ;sfhkak ´k jeo.;a ,laIK álla .ek ;uhs fï lshkak hkafka

RKd;aul y~ wu;l lrkak'

wms fohla wdrïN lrk úg fyda hï fohla lrf.k hk úg ysf;a fldKl" ukfia fldKl fmdä y~la wefykak mgka .kakjd ´l lrkak nE" lrkak neß fjhs" wudre fjhs lsh,d wkak ta y~g bv fokak tmd' ta y~ Tn Okd;aul is;=ú,s j,ska Okd;aul y~lska hgm;a l< hq;=hs' wms f.dvla mqreÿ fj,d bkakjd ´kEu fohla .ek ´kEjg jvd l,amkd lrkak' úfYaIfhkau hï l%shdjl m%;sM,h fldfydu fjhso@ fufyu lf,d;a fudkjd fjhso lsh,d' kuq;a fndfyda úg ´kEu fohla ´kEjg jvd l,amkd lsÍfï wjika m%;sM,h RKd;aulhs' ta ksid ks;ru Tn lrk foa .ek l,amkdfjka isákak kuq;a ´kEjg jvd l,amkd lrkak hkak tmd

wNsfhda. Yla;shla lr.ekSug'''

wfma Ôú; j,g tk m%Yak" wNsfhda. wfma bÈß Ôúf;ag uqyqK fokak wjYH Yla;sh ,nd fokjd' ta yeu foalskau wfma Ôúf;g w;aoelSula tl;= lrkjd' wkd.f;a§ ta w;aoelSï Thdg f.dvla m%fhdackj;a fõú' ta ksid m%Yakhla wdju tajdhska mek, .syska yexf.kak yokak tmd' Ôúf;ka m,d hkak yokak tmd' ukqiaifhlaf.a ðúf;a jákdlu ñ, lrkak neye' ta ksid fyd| wd;au Yla;shlska tajdg uqyqK fokak'

ksjerÈ ;SrK .kak kï''

fuys§ lshkak ´k jeo.;au ldrKdjla ;uhs Tfí Ôúf;ag t,a, fjk ;¾ck yuqfõ Thd yß ;SrKhla .kak nerej wirK fj,d bkakjd kï" m%Yakh .ek idlÉpd lrkak iqÿiq flfkl=;a ke;akï ta jf.a fõ,djl§ ufkda WmfoaYljrfhlaf.a Wojq ,nd .kak' Thd ld,hla ;siafia m%Yak ksid udkislj jo úÈkjd kï Thdg wd;;sh" úIdoh jf.a ;;ajhka we;s fjkak mq¿jka' Ôúf;a .ek l,lsÍu" wiqNjd§ is;=ú,s" kskao fkdhdu" wdydr wreÑh" RKd;aul ye.Sï hkd§ ,laIK úYdofha uq,sl ,laIKhs' fuu ;;ajhka j¾Okh ùfuka W.% úIdoh we;s fjkak mq¿jka' tys wjidk m%;sm,h ;uhs Ôúf;ka m,d hdu' ta ksid fï jf.a ;;afjl§ lrkak mq¿jka fyd|u foa ufkda WmfoaYl jrfhla uqK .eiSuhs' thska Thdf.a m%Yafkg úiÿula ,efnkjd' ryiHNdjh;a /flkjd' fï fudk foag;a jvd Thdg Thdf.a ðúf;a .ek jákdlula ;sfhkak ´k' ;SrK .ksoa§ tl mdrla fomdrla fkfjhs ish oyia j;djla ys;kak'

ks¾udKYS,S jkak''

Yla;su;a ldka;djka Wmf;kau ks¾udKYS,S mqoa.,hka jkjd' ks;ru kfjda;amdok ks¾udK lsÍug W;aiy lrkjd' fojrla tlu foa lsÍug weh leu;s keye' wef.a l=i,;d yd ks¾udKYs,s;ajh ms<sno wehg we;af;a oeä úYajdihls' wef.a yelshdjka f,dalh iu. fnod .ekSug weh ieu úgu W;aiy lrkjd'

ieye,a¨ jqjfyd;a ''

yeu fokdgu m%Yak ;sfnkjd' m%Yak ke;s flfkla ñysmsg keye' ta;a fï m%Yak ks;ru ord f.k tajd iudchg m%o¾Ykh lrkjdg jvd ir, iy ieye,a¨ f,iska Ôj;a fjkak mqreÿ fjkak ´fka' wkjYH f,iska udkisl fkdi;=g ksid Tn jhig;a jvd jhig m;a fjkjd' Ydßßl f,iska jf.au udkislj;a ÿ¾j, fjkjd' th uÕ yßñka Ôj;a jqjfyd;a" iudch ;=< Tn iqkaor ldka;djla fõú'

fyd| wdl,am jeo.;a wehs@

ys; ,iaik kï j; ,iaik jk nj Tn wid we;s' tu ksid ksrka;fhkau ;ukaf.a ys; iy yoj; fyd| wdl,amj,ska mqrjd ;nd .ekSu ;=<ska we;a;gu Tn b;d iqkaor ldka;jla fõú' bßishdj" l=yllu" ;ryj" wd§ ys;g jo fok whym;a is;sú,s bj;a lr f.k ksr;=reju ;u isf;ys hym;a wdl,amu j.d lr .kak W;aiy lrkak' túg Tnf.a ine ,iaik yeufokdu olSú'

Tn ksy~j isáh hq;= keye'

ldka;djla jQ mu‚ka Tn Tnf.a woyia m%ldY fkdlr isáh hq;= keye' msßñ muKla woyia oelaúh hq;=hs fyda .eyeKqkaf.a u; ms<s.kafka ke;ehs hk iïu;fha Tn isáh hq;= kE' wksjdrHfhkau Tfí y~ Tfí u;h wjYH ;eka§ iudc.; fjkak ´fka'

Tn Tnu jkak

;j;a flfkl= wkqlrKh lrkak hdfuka Tn Tfí m%;srEmhg ydkshla lr .kafka Tng;a fkdoekSuhs' ta ksid iEuúgu Tn Tn f,iskau fmkS isákak' mqyq wdvïnrh Tfnka bj;a lr .kak' ksy;udkS jkak' ksrka;rfhkau isky nr uqyqKlska ldyg;a ix.%y lrkak' túg Tn ksrka;fhkau wka wh w;r ckm%sh pß;hla fõú' fï by; lS .=Kdx. Tn j¾Okh lr .; fyd;a Tng ienEu iqkaor Yla;su;a ldka;djla ùu t;rï wudre ld¾hhla jkafka kE' fï ksid fï ish¨ .=Kdx. Tfí Ôú;hg tl;= lr f.k jpkfha mßiudma; w¾:fhkau iqkaor ldka;djla jkak'

ldxpkd wêldß
mqyqKq WmfoaYl / iudc úoHd lÓldpdßkS
cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kh

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv