නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ta wdorh''' ta fifkyi''' ta /ljrKh ysñ fkdjkakg wo wms fu;ek ke;'''


ñksid ;sßika i;=kaf.ka fjkaj we;af;a Tyqf.a nqoaêh;a" .=KO¾u;a ksidfjks' nqoaêh yd .=KO¾u ySk jqjfyd;a isÿjkafka ñksia" ;sßika fNaohla fkdue;sù hduhs' jeäysáhkag i,lk" lreKdj olajk ;sßika i;=ka wms oel ke;af;uq' tneúka fu;a is; m;=rejd jeäysáhka fj; ie,lSu flf;la ld¾hnyq, Ôú; .; l< o wm iefjdu m%.=K l< hq;= Wiia .=K O¾uhla fõ'ukao Tn;a"uu;a fu;rï ÿr ðú; .uk ;=< meñK we;af;a Tjqka ksidfjks'b;ska"miq.sh Tlaf;dan¾ 01 Èk iurkakg fhÿk f,dal jeäysá Èkh ms<sn| l;d lrkak wo wms ys;=jd''

mrmqrla ;ekQ mrmqrla

wo wm N=la;s ú¢k j¾;udkh" jeäysáhkaf.a w;S; W;aidyhl m%;sM,hla nj wu;l fkdl< hq;=h' ieneúkau Tjqka wfma f,dalh f.dvkeÕ= wh fõ' jeäysá mrmqf¾ tl, oelau" oekqu" Y%uh ks¾udKYS,S;ajh muKla fkdj uq¿ uy;a Ôú;ho lemlr Tjqka wkd.;h fjkqfjka bÈ l< f,dalh wm j¾;udkh f,i N=la;s ú¢kjd' W.;a kQ.;a" /lshd l< fkdl<" orejka ye¥ fkdye¥ wo ojfia jeäysáhka jk Tjqka ish,af,da wmf.a j¾;udkh Wfoid w;S;fha fhdaO lemlsÍï lr ;sfhkjd 'b;ska" j;auka mrmqr jk wm u; fowdldrhl j.lSï mejfrkjd' j;auka mrmqr jk wmo wkd.; mrmqr Wfoid wmf.a oekqu" Y%uh jmqrd kj f,djla bÈlsÍu bka m<uq jekakhs' fojekak¦ wm N=la;s úÈk j;auka f,dalh ish w;S; lemlsÍï u; bÈl< mrmqrla ;ekQ mrmqrla jk fogq mqrjeis mrmqr Wfoid wfma hq;=lï bgq lsÍuhs'

tod iyd wo fjkia ''

tla hq.hl Wiia iudc fufyjrl fhÿKq" cd;sfha i÷ka wrgqjka jeäysáhka B<Õ hq.fha ueÈúfha .; lrk wh úiska cd;shg nrla fia i,lkq ,efí kï" fï udkj j¾.hd ;udg u kskaod lr .ekSula jeksh' fï jeäysáhkaf.a cjiïmkak ;reK úfha§ Tjqkaf.a jeäysáhka cd;shg nrla jqfKa keye' jeäysáhkg ie,lSu Tjqka /l n,d .ekSu" Tjqka Ôj;a le/ùu" ;uka i;= j.lSula nj;a" ;ukag wdYs¾jdohla nj;a tod ueÈúfha wh is;=jd''Y%S ,dxlsl iudc ixialD;sl moku ilia ù we;af;a jeäysá f.!rjh" i;aldrh m%uqL fldgf.k nj úuiSfï§ meyeÈ,s fjkjd' jir fooyia mkaiShl iodpdrd;aul yslaóula we;s fuu iudcfha jeo.;a hehs ie,flk iEu wjia:djl§u jeäysáhka ieu úgu ksrdhdi ms<s.ekSulg ,la jqKd' ujqmsh jeäysá mdo keuo jeo.;a lghq;= i|yd msg;aùu" ux., pdß;%j,§ tu lghq;=j, uQ,sl;ajh .ekSu fukau isxy, w¨;a wjqreÿ pdß;% ish,af,ysu uq,a;eka ,enqfõ jeäysáhka' tfy;a" wo ;;a;ajh Bg yd;amiskau fjkiah'kuq;a j¾;udkfha mj;akd iudc l%uh wkqj jeäysá Ôú; iudc w¾nqohla njg m;aú ;sfnkjd''

tla Èkhla m%udKj;a fkdfõ''

orejkq;a jeäysáhkq;a w;r we;af;a jhia mr;rfha fjki iy w;aoelSï mu‚' fï fomsßiu iudcfha wdorh" lreKdj iy wjOdkh n,dfmdfrd;a;= fj;s' tfia fkd,efnk úg Tjqka w;r we;sjkafka wiykhls' fuu wiykh ;j;a jeä jkafka Tjqka <ud ksjdi iy jeäysá ksjdij,g fhduq l< úg§h' wmg ld;a ljqre;a keye' wms uy wirK ñksiaiq hk yeÕSu tys§ Tjqkg we;sfõ'jif¾ tla Èkla muKla jeäysá Èkh iy <ud Èkh kïlr th uy by<ska ieurejdg Tjqkf.a wiykh ÿre l< fkdyelsh' fuys§ úfYaIfhkau jeäysáhka ;=< u;=jk wiykh ÿre l< fkdyelsh' ukaoh;a Tjqka tu jhig m;aj we;af;a Ôú;fha yß wvlg;a jvd jeä ld,hla f.jd oudh' tjeks msßi jeäysá ksjdihlg fldgq l< úg we;sjk wiykh fuf;lehs lshd mejish fkdyelsh' tfiau fujeks jeäysá ksjdi ms<sn|j iudcfha we;af;ao wiqnjd§ wdl,amh' uy¨ uvï f,i tajd y÷kajkafka tneúks'

kQ;kfha ;;a;ajh'

oekg Y%S ,xldfõ jeäysáhka ñ,shk 2'5la muK bkakjd'j¾I 2041 jkúg Y%S ,xldfõ jeäysá ck.ykfhka 25]la wjqreÿ 60 blaujQ jeäysáhka fõ'Y%S ,xldfõ jeäysá ck.ykh iS.%fhka by< hEu ksid fnda fkdjk frda.j, by< hEula fmkakqï lrk nj fi!LH wxY fmkajd fokjd § ;sfhkjd 'ck yd ixLHdf,aLk fomd¾;fïka;=fõ o;a;j,g wkqj furg jeäysá ck.ykh ,laI 30la muK jk w;r jhi wjqreÿ 100 blaujQ jeäysáhka 650la ta w;r fjkjd 'lsisfjl=f.a ms<sirKla fkdue;sj ksjdi.;j Èú f.jk jeäysá ck.ykh wdikak jYfhka 9000lg wdikak nj .Kka n,d ;sfhkjd'Y%S ,xldfõ fuka u f,dalfha o jeäysá ck.ykh iS.%fhka by, hñka mj;Skjd' j¾I 1964 § 5'4]la jQ jhi wjqreÿ 60g jeä whf.a m%;sY;h 2001 § 9'2]g;a 2012 § 12'5]g;a jeä jQ w;r 2050 jkúg ishhg 30] olajd jeä jk njg mqfrdal;kh lr ;sfhkjd'

fldka ùfï iudc wjdish''

me/‚ ,dxlSh iudch úia;D; mjq, Y%uh u; mokï jQjls' fï ;=< mjqf,a iyÔjkh" in|;djh" /ljrKh orejdg;a jeäysáhdg;a ys;lr mßÈ isÿ jqKd' wdÉÑ - iShdf.a weiqr ;=< iodpdrd;aul jQ udkisl fmdaIKhla orejkag ysñ jqKd' Tjqka ,eÊcd Nh y÷kd .;af;a wdÉÖ - iShdf.ka' uqKqmqre ñ‚msßhkaf.a Ôú; mK fmjqfKa "Ñka;dfjys fmdaIKh ,enqfka jeäysáhkaf.ka jQ w;r" Tjqka flf¾ ne÷K wdorh úhm;a jQ l, ksrdhdifhka /l n,d .ekSug fya;= jqKd 'wo jk úg —Thhs uuhs" ÿjhs"mq;hs" mqxÑ mjq, r;a;rka˜ ixl,amh hgf;a ieÿKq mqxÑ mjq, ke;akï kHIaál mjq, ;=< fuu iyfhda.S moku foord f.diska' tneúka orejka" jeäysáhka fomd¾Yajhu fï ;=< yqfol,dNdjhg m;aú ;sfhkjd' Èjd iq/l=ï uOHia:dkj, Èjd l, f.jk orejka jeäysá ksjdi.; wdÉÑ - iShdf.a weiqr fkd,nkjd' Ôú;h ;=< ld¾hnyq, jQ ujqmshkao orejkaf.a Ñ;a;fõ.S fmdaIKhg wdo¾Y iemhSfï úfõlS udkisl;ajhl fkdfõhs'fï kï j¾;udkfha wm w;a ú¢k wNd.Hhhs'

wo ;;a;ajh Nhdklhs''

Ôúf;a wjidk ld,h fufia jeäysá ksjdihl f.jkak kï Tjqka ÿla uykais ù orejka yeÿfõ l=ulgo@ oi uila l=i ord orejka fuf,djg ìys l< wïudg;a fkdú¢kd ÿla ú| orejka fmdaIKh l, ;d;a;dg;a wjidkfha ysñ jkafka jeäysá ksjdiho@ ñksiqka fu;rï .=Kul= wi;amqreYhka jQfha flfiao@ ´kEu wïfula ;d;af;la ;ukaf.a orejkag ;u mKg jvd wdof¾h' ta .ek wuq;=fjka lsj hq;= ke;' tfy;a ta wdorh orejkaf.ka wïu,d ;d;a;,dg ,efnkafka ke;af;a wehso hkak f,dl= m%Yakhls' fuh iajNdjO¾uhg jerÿkq ;eklao@ je/oao we;af;a fld;k oehs yß yeá fkdf;af¾'

idrO¾u" ixialD;sh yd isß;a úß;a Wmßufhka rlskjd hhs lshk ,xldfj jeäysá ksjdi fldmuk we;ao' foudmshkag ie,lSu ta ixialD;shg wod< fkdfõo@ fuu ;;a;ajh flfia fyda fjkia úh hq;=h' fyd¢ka lshd neß kï kS;s u.ska fyda fuhg ms<shula fhÈh hq;=j we;' jeäysá ksjdi ;=< Tjqkag wjYH yeu foau ;snqko t;ek tl wvqjla we;' ta i;=ghs' fld;rï myiqlï ;snqko i;=g lshk foa Tjqka ,Õ ke;' th rchgj;a" jeäysá ksjdi j, md<lhkag j;a" odkh ,nd fok whgj;a ,ndÈh fkdyelsh' th ,nd Èh yelafla Tjqkaf.a ¥orejkag mu‚' tfy;a ta ¥orejkag kq;k uqo,a miqmi yUd hk f,dalhl jeäysáhka fjkqfjka jeh lrkakg fõ,djla fkdue;' Tjqkaf.a f,dl Tjqka yodf.k foudmshka wu;l we;'fï ksid idrO¾u iqrlsk iudchla f.dv k.kakg mK fuka ják jeäysáhka /l .ksuq'

mS'b÷ks,a fl!Yd,a
jeäysá ysñlï m%j¾Ok ks,OdÍ
l;r.u rcfha jeäysá ksjdih

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv