නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Y,H ffjoHjrhl= w;ska ,shjqKq wdorKSh msh fifkyi —ÈhŒ Tnhs ud ikikd˜


úfYaI{ Y,H ffjoHjrhl= jQ Tyqg udOH l,dj wd.ka;=l ;ekla fkdfjhs ta ffjoHjrhl= ùfï isyskh ienE lr .kak;a fmr§u Tyq udOH Ôúf;a f;dardf.k ;snqKq fyhska ta wkqj miq.sh ld,fha Tyq w;ska ,shjqKq —wdorŒh fldfrdakd˜ lD;sh ck.; jqKq wkaou Tnf. u;lfha iksgqykaj we;s b;ska fï iQodkï jkafka miq.shod ck.; jqKq Tyqf.a l=¿ÿ,a f.ah mo rpkdj ms<sn|j l;d lrkakhs Tyq l¿fndaú, YslaIK frdayf,a úfYaI{ Y,H ffjoH iór cdkl chisxy

Y,H ffjoHjrfhla jqKq Tn .S mo rplfhla jqfKa fldfyduo@

udOH Ôúf;a ug w¨;a fohla fkfjhs' uu Wiia fm< lr,d leïmia hkak;a l,ska ;uhs Wmd,s mqj;am;a iud.ug udOHfõÈfhla f,i tl;= fjkafk' b;ska Tfydu f.jqKq ld,h ;=< ux w;ska mqj;am;a ,sms ,shjqKd' miq.sh ldf, tl ojil rEmjdysksh n,ñka bkak fj,djl ;uhs Th .S;h ud w;ska ,shejqfKa'

ta lshkafk fï Tfí uq,au .S mo rpkh@

Tõ'' fï uf.a uq,au .S mo rpkh' ug bkafk;a ÿj,u fokafkla' b;ska ;d;a;d flfkl=f. ysf;a ÿj,d .ek bmÿKq wd;aóh fifkyi ta úÈhg jpkj,g fmrf<kak we;s'

fudllao fï .S;h@

msfhl=f. fifkyi ms<sn|j ;uhs ud w;ska ,shjqfKa' ta;a uf. ìß| iuka;s ^weh;a úfYaI{ ffjoHjßhla& iy foajl ;uhs lsõfj wms fïl hq. .S;hla úÈhg .;af;d;a fyd|hs lsh,d' ta wkqj fmdä fjkia lsÍula tlal fï .S;h má.; flfrkjd' fï .S;h ux kï lrkafk ˜ÈhŒ Tnhs ud ikikd˜ hkqfjka'

fldfyduo .S;hg ,efnk m%;spdr @

f.dvla fyd|hs' miq.sh 27 jeksod ;uhs fï .S;h iy ñhqisla ùäfhdaj ksl=;a lf<a' fï ojia folg youtube Tiafia fyd| m%;spdr ,efnñka ;sfhkjd' ta jf.au iudc udOH yryd fukau fm!oa.,slj;a b;du;a fyd| m%;spdr ,efnñka ;sfhkjd'

fï .S;h .dhkd lrkafk ljqo @

we;a;gu fï .S;h .hkafk à' tï' chr;ak iy fkÆ wêldß' fï jkúg w¨f;ka .S; .dhkd lsÍfuka neyerj ysgmq à' tï' fï .S;h .dhkhg tl;= ùuu f,dl= Nd.Hhla' we;a;gu Tyq uf. fyd| ñ;=frla ksid Tyqg uf. b,a,Su bj; oukak neß jqKd'

fï ñhqisla ùäfhdaj;a tlal Tn k¿fjla jqKd lshkafk we;a;o@

ta .S;fha yeÕ=uka .eUqfrkau ug oefkk ksid ta .S;fha rEm rpkdj i|yd uuu rx.kfhka odhl fjkak ;SrKh l<d' ta i|yd tl;= jqKq m%ùK rx.k Ys,amskS uxcq,d l=udßg;a fï fj,dfj uu ia;=;s lrkak leue;shs' uf. ¥,d fokakd wukaod iy úyx.s;a fï rEm rpkdjg tl;= fjkjd'

fï .S;h ix.S;j;a lrkafk;a ffjoHjrfhlauhs@

tal ;uhs uu fuys olsk f,dl=u iqúfYaIS nj fjkafk' Tyq úl,dx. Y,H ffjoHjrfhla jk foajl r;akmd,' Tyq óg l,ska .S mo ud,d lsysmhlau ix.S;j;a lr,d ;sfhkjd' ta w;ßka jvd;a ckm%sh jqKq .S;hla úÈhg fkÆ wêldß .dhkd lrk wyig fid÷re o /h fu;rï lshk .S;h y÷kajkak mq¿jka'

wo jkúg Tnf. fï f;dard.ekSu .ek fudlo ysf;kafk @

we;a;gu uu udOHfõÈfhla jqKd' bka miafi ffjoHjrfhla jqKd' miafi úfYaI{ Y,H ffjoHjrfhla" ffjoHjreka mqyqKq lrkafkla wd§ úúOdldr jQ N+ñld miq lrf.k wdj uu miqld,Skj .;a l;=jrfhla jqKd' bka miafi ;uhs ud w;ska .S mo ,shfjkafk' fï .S;fha ñhqisla ùäfhdaj;a tlal wka;sug uu k¿fjl=;a jqKd' we;a;gu i;=gqhs'

;udrd m;srK