නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

—wfma rg wfma oE;ska˜ yokak Tjqkag bvfokak


mqxÑ mexpkaf.a Èkh Tlaf;dan¾ 01 jeksod

orejka .ek l;dny fkdue;sj fouõmshka .ek;a" fouõmshka .ek l;dny fkdfldg orejka .ek;a i|yka lsÍu wmyiqh’ ta ;rugu f,dalfha meje;aug fï fomd¾Yajh ±ä fia nkaOkh ù we;’ tla;rd wkaoulska f,dal <ud Èkh iy f,dal jeäysá Èkh hk cd;Hka;r Èkhka folu Tlaf;dan¾ udifha m<uq jeks Èkg fh§ ;sîu;a b;d idOdrKh’ wms orejka .ek l;d lrkafka Tjqka fyg ojfia kdhlhka ksidh’ jeäysáhka .ek l;d ny l< hq;af;a fï kdhlhka f,dalhg ;s,sK lrk ,o iqúfYaaIS pß; jeäysáhka ksiduh’

ldhslj muKla fkdj udkisl iqj;dfjka hqla; orefjla ks¾udKh lsÍug kï

orefjla lsõjdu wms ys;kafka Tjqka jeäysáhkaf.a wjY;djg wkqj yeisrúh hq;= msßila úÈyghs we;a;gu orejd lshkafka ;ks mqoa.,fhla ta ksid wms orejkaf.a udkisl iqj;dj .ek jvd;a wjodkhla ±laùu jeo.;a <ud ld,fha§ orejdg jeäysáhkaf.ka ,efnk wdorh" wdrlaIdj Tjqkaf.a fm!reIh f.dvkÕd .ekSug b;du jeo.;a wms orefjla hym;a YdÍßl iy udkisl Yla;sfhka hqla;j iudchg odhdo lrkafka fldfyduo@ wms orefjla yokfldg wjqreÿ 5 lg l,ska kï b;du myiqfjka yiqrejd .kak mq¨jka wjqreÿ 10 l§ hï uÜgulg mq¨jka 16 l§ wudrehs ta;a hï uÜgulska yev.id .ekSug mq¨jka ta;a jhi wjqreÿ 16 lska miqj kï orefjla ksj/È uÕg .kakjd lshkafka yßhg T¨j .f,a .id .kakjd jf.a wudre lghq;a;la

orejdf.a jhi wjqreoaola ;=<

fï ld,fha§ orejd ;ud n,d .kakd whg iïmQ¾Kfhkau hg;a fjkjd ;ud n,d .kakd wh iu. orejd udkisl ne£ula f.dvkÕd .kakjd orejdf.a jhi udi yf;a mgka fuu iïnkaO;dh f.dv ke.fkjd ta;a udi 7 ;=< fï ;;a;ajh ÈhqKq jqfKa ke;akï wkd.;fha§ th we;s lr.ekSu wmyiqhs jeäysáhka jqK;a orejd iuÕ fï ;;a;ajh f.dvkÕd .;af;a ke;akï we;sjk isoaëka b;du fYdapKShhs

orejdf.a fojeks wjqreoao’’’

fï wjqreoao jkúg orejd l;dny mgka .kakjd ;ud fkd±ku uq;%d my lsÍu Èjd ld,fha§ fkdjqkdg rd;s% ld,fha§ fkd±kSu uq;%d myfjkjd ;udg ióm mqoa.,hd fkdue;s úg úúO m%;spdr olajkjd w~kak mgka .kakjd wdydr j¾ckh lrkjd ta ;;a;ajh iajNdúlhs ta;a wjqreÿ my myqjqKdu;a wïud ke;=j bkak wmyiq kï th udkisl ;;a;ajhla ta ksid orejd fjk;a wh iuÕ isákak mqreÿ lsÍu nd, ld,fha§ mgka .ekSu jeo.;a tfyu ke;s jqfKd;a orejdg ;udg ne£ula ke;s wh iuÕ tlaj Ôj;aùfï wmyiq;djla we;s fjkjd

orejdf.a jhi wjqreÿ 3 isg 5 w;r

fï jhfia§ orejka b;du l,n,ldÍhs ;ukag wjYH foa ke;s jqKdu w~kjd l,n, ;;a;ajhla we;s lrkjd ìu T¿j .y .kakjd ìu fmrf<kjd yqiau .kafka ke;=j w~kjd fï ;;a;ajh iuyr whg jeäysáhka jqKdu;a fírd .kak neye wdydr mrlal= jqKdu ;udg jvd fjk;a woyila bÈßm;a lrk úg bjid bkak neß Woúh wms iuÕ;a bkakjd ta ksid lsisu ojil orejd b,a,k b,a,k foa fokak tmd Tng ,nd§ug neß foah tfyu ke;akï orejdg wjYH fkdjk foa fkd§ bkak fokak neß foa .ek lshd fokak tfyu ke;akï wjqreÿ 16 la muK jqKdu orejd b,a,k ta;a Tng ,nd Èh fkdyels foa jqK;a b,a,d lror lrkak mq¨jks iuyr úg orejd fï úÈyg Tng wNsfhda. lrkak mq¨jka ug ld¾ tlla ´k’’’ wrf.k ÿkafka ke;akï uu fn,af,a je< od .kakjd ke;a;x jy fndkjd fï jf.a lsõfjd;a ta foa wmsg lrkak mq¨jkao@

fmrmdi,a hk orejd

orejd uq,skau iudc.; fjkafka fmrmdi,a mßirfha§ fï ksid orejdg iudc.; ùug bv fokak fldïmsghqg¾ ÿrl;k iy fjk;a Wmdx.j,g jvd orejdg ñksiqka iuÕ Ôj;a fjkak bv fokak fï jf.a Wmdx. ksid orejd yqfol,d ùug mgka .kakjd weußld tlai;a ckmofha mqxÑ orejkag uq,ska i|yka lrmq lsisu Wmdx.hla fokafka keye orejdf.a j¾Okhg iudc.; ùu n,mdkjd ta jf.au fï ld,fha orejdg jev lrkak fokak Tyqg ;kshu im;a;= od .kak” lkak” fndkak bv fokak Tn w;=.dk úg Tyq;a taú w;=.dkak ydyd tmd lsh, me;a;lg lrkjd fjkqjg mqxÑ bo,la fldiaila fokak msysh jqK;a we,a¨jdg f,dl= l,n,hla lr.kak tmd Tn ,Õ isák úg mßiaiñka tajd lrkak wjir fokak

fndfyda fouõmshka orejka iudc.; jk ld,fha§ Tjqkag ta fjkqfjka wjirh” ksoyi fokafka keye ta;a miafia ld,hl fï wïud" ;d;a;d udkisl frda. ffjoHjreka fj; f.dia lshkafka —wfma mq;d yßu fjkia ldurfhka t,shgj;a tkafka keye wms;a tlal lEu fïihg tkak leue;s keye˜ fï ;;a;ajh we;s lf<a;a wïud ;d;a;du nj Tjqka okafka keye fï ksid orejd iudc.; fjk ld,fha§ ta fjkqfjka orejdg mQ¾K wjirh iy ksoyi fokak th b;du jeo.;a fï ld,fha§ orejd fndfyda foa l;d lrkjd fmrmdif,a .=rejrhd orejdf.a iudcfha f,dlald thdf.a ld¾ tl f,dl=u ld¾ tl f.or fi,a,ï nvq fï ish,a,u wks;a whg jvd úfYaIhs Tjqka l;d lrkafka ta úfYaI;ajh wdfrdamKh lrñka wms tajdg weyqïlka §u wjYHh’ orejdf.a fyd|u ijkafokakd wms jqfkd;a Tjqka fndfyda foa l;d lrdú ks¾udKYS,S woyia bÈßm;a lrkq we;s ta ksid wms Tjqkag nqoaêu;aj ijka§u b;du jeo.;a

m%d:ñl wjÈh

±ka orejd wïud ;d;a;df.ka fjka fj,d ;udgu iSud jqKq f,dalhla f.dvkÕd .kakjd iu jhia lKavdhï w;r iïnkaO;djla we;s lr .kakjd ta ksid wms orejkaf.a fm!reIh f.dvkÕd .kakd fï ld,hg ta fjkqfjka wjia:dj i,id §u jeo.;a kuq;a wo fï ld,fha§ orejdf.a fm!reI j¾Okhg ys;lr mßirhla wfma rfÜ keye YsIH;ajh ksid orejdf.a udkisl;ajhg iqkaor isÿùï we;af;au keye

orejdf.a ;reK jhi

orejd ;reK jhig m;afjoa§ Tjqkag .eg¨ f.dvla we;s fjkjd YdÍßlj we;s fjkiaùï jf.au udkislj;a fjkialï we;s fjkjd ;uka iajdëk ùug W;aidy lrkjd ñ;=rka iuÕ .uka ìuka hkak wjir b,a,d isákjd fuf;la ld,hla wïud iy ;d;a;d ta jf.au ifydaorhska iu. isá orejd b,a,d isák wjirh fokak ´k ta;a orejd hd hq;= u. fkduÕ .ek Tjqkag lshd fok w;f¾u ksoyi hï muKlska ,nd§u;a b;du jeo.;a orejd .uka ìuka hkak wjir b,a,d isáfhd;a ta wjirh ,nd §u;a iuÕ orejd hkafka fldfyao’ ld iu.o@ fï yeu fohlau úuid ne,Su jeo.;a

ufkda ffjoH úfYaI{
tia’ iS’ ta wrfòfmd,
uykqjr YsslaIK frday,

mqkHd pdkaokS o is,ajd