නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

orejd uq,a lr.;a iudc lÓldj;la f.dvkeÕsh hq;af;a wehs@


orefjla hkq iudc Ôúfhla Tyq fyda weh ;j jir lSmhlska iudcfha j.lSu ,nd .;a pß;hla ir,j lsõfjd;a fyg rg f.dvkefÕkafka Tjqkaf.a oE;ska uy;aud .dkaê;=udf.a m%ldYhla wkqj zzuf.a ksjfia fodrj,a újD;h’ tfia jqjo l=Kdgq iq<Õg ksfjig we;=¿ùug bv fkdfoñZZ

orefjl= ;u wNsudkh f.dvkÕd .ekSu jhi wjqreÿ 2 isg 5 w;r wjÈfha§ wdrïN lrkjd jhi wjqreÿ 5 isg 8 w;r§ Tyq iudc wka;¾ls%hd wdrïN lrkjd jev lrk f,dalh úiska orejd ;=< ixj¾Okh lsÍug wfmalaId lrk yelshdjka ,nd foñka Tjqkaf.a YlH;djka Tma kexúh hq;=hs

orejdf.a fmdaIKh

ffjoH úoHdfõ§ fmdaIKh hkqfjka ye¢ka fjkafka wfma Ôú;fha tÈfkod YdÍßl ls%hdjka yd j¾Okh i|yd isrerg ,nd Èh hq;= wdydrhs ksis fmdaIKh fkd,enqKq orejdf.a YdÍßl iy udkisl ixj¾Okhg n,mEï we;s fjkjd fmdaIK úIu;dj ksid ukaofmdaIKh” wê fmdaIKh iy úgñka W!k;djka we;s fjkjd ukaofmdaIKh udkj b;sydih mqrdu ñksidg uqyqK mEug isÿ jqKq ;;a;ajhla

bJød rdKs rdcmCI
úY%dñl .=re” wOHdmk mdGud,d rpl” úIhud,d iïnkaëldrl”
ndysr lÓldpdßkS
Y%S ,xld újD; úYajúoHd,h” fmd,af.d,a,


mjq, ;=< orejd wj;eka jqfKd;a'''

mjq,a tallh ;=< we;s .egqïldÍ mßirhl orejd wjudkhg ,la jqfKd;a miqld,hl§ úúO udkisl .egqïj,g orejd m;a fjkjd' zztan%yï ueiaf,daZZ f.a wjYH;d kHdhg wkqj ldhsl wjYH;djhkaf.ka wdrïN ù iqrlaIs;nj" wdorh" wd;au iïudkh wdÈ wjYH;djka imqrd .;a orejd wkd.;fha§ mQ¾K fm!reIhlska hqla; orefjl= f,iska f.dvkefÕkjd' ysf;damfoaYfha i|yka wkaoug zzjrfïflda .=KS mqf;%da''' .=KO¾u y÷kk" isß;a úß;a ms<smÈk wOHdmkh ,;a tlu orejd .=KO¾u fkdy÷kk" isß;a úß;a fkdms<smÈk w{dk orejka ishhlg jvd jáfkah''

is.auka fm%dhsâ fmkajd fok wkaoug jeäysáfhl= f,iska iunr fm!reIhla f.dvkÕd .ekSug kï orefjl=f.a ldhsl udkisl" nqoaêh" iudchSh" iodpdrd;aul iy Ñ;a;fõ.S hk iEu wxYhlskau ukdj ixj¾Okh úh hq;=hs' tfiakï orejka fjkqfjka flfrk wdfhdackh wújdofhkau wkd.; M,odhS;dj i|ydu fõ' zzwfma rg wfma oE;ska ZZ hkq thska w¾:j;a fõ' orejd iún, .ekaùfï j.lSu iuia; iudch fj; mejÍ we;s neõ wu;l fkdl< hq;=h'

ufkdaúoHd WmfoaYsld
Y%su;S Èidkdhl
.,f.or m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,h