නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Tka,hska ìiakia tl ckm%sh lrkak SOCIAL MEDIA fhdÞ .ksuqTfí wf,úlrK b,lal imqrd.ekSug yels fjkjd fukau jvd;a M,odhS f,i myiqfjka tu b,lal fj; mshk.kakg mq¿jka' fuys§ Tn jvd;au ie<ls,su;a úh hq;af;a Tfí msgqj b;d msßisÿj" hdj;ald,Sk lrñka yd l%uj;aj mj;ajdf.k hduhs'


wms yefudau wo Ôj;a fjkafka wmsg mrK mqreÿ f,dal fkfjhs' fldúâ-19 jix.;h f,dalh mqrd jHdma; ùu;a tlal wms okak mrK f,dal oeka fjkia fj,hs ;sfhkafka' ta fjkia ùu;a tlal ñksiaiq w¨;a w¨;a foaj,a j,g yqre fj,d' ;dlaIKh f,dal mj;sk w¨;a ;;ajhg wkql+,j fï jk úg;a hdj;ald,Sk fjñka mj;skjd' ta jf.au f.or b|ka Tka,hska ìiakia tlla mgka .kak tl oeka fjkog;a jvd myiq fj,d' oeka ldf,a äðg,a ud¾láka j, ;sfhk id¾:l;ajh;a tlal f.dvla fofkla Tka,hska  ìiakia j,g fhduqfjñka ;sfhkjd'


fudkdo fï iudc udOH ''''

bkag¾fkÜ f,i fmdÿfõ ye¢kafjk úYd, yd úúOdldr jQ ihsn¾ wjldYh ;=< wmg yuq jk" ckm%sh fjí fõÈld j¾.hla kï iudc udOHhs' iudc udOH mq¿,aj w¾: oelaúh yelafla fkdñf,a .sKqula újD; fldg msúis miq" tys ;sfnk jpk" rEm" y~" ùäfhda iy nyqudOH wka;¾.;h mßYS,khg;a f,fyisfhka fnod .ekSug;a yelshdj mj;skjd' WodyrKhla úÈyg fufyu lshuqflda' Tng fjí wvúhla ;sfhkjd' tafl f;dr;=re hdj;ald,Sk lrkafk Tnuhs' yenehs iudc cd,hl§ ta fjí wvúh yiqrejkafka ta fjí wvú iudchg tla ù isák idudðlhska úiska' fï iudc cd, l%uh hgf;a ish¨ fokdu udOHfõ§ka njg m;a fjkjd' iudc udOH cd, w;rg f*aianqla" bkaiag¾.%Eï" hq áhqí" ,skalabka" jÜia wema" jhsn¾ jf.a wx.hka wh;a fjkjd' ´kEu flfklaf. krl fyda fyd| woyila fï udOH yryd m%p,s; lrkakg .; fjkafka b;d wvq ld,hla' ta fldfydu jqK;a iudc udOH Wmfhda.S lr f.k wfma Tka,hska ìiakia tl mq¿,a lr .kak mq¿jka'


m%cdj oekqj;a lsÍu'''

Èfkka Èk äðg,a wf,úlrKh tfyu;a ke;akï äðg,a ud¾láka lafIa;%h ÈhqKqfjñka mj;skjd' fuhska ñfokakg lsisÿ jHdmdrhlg neye' Èfkka Èk NdKav yd fiajd ,nd§ug we;sjk ;r`.h;a iuÕ idïm%odhsl wf,úlrKfhka ñ§ äðg,a wf,úlrKh i|yd fndfyda wdh;k fhduqfjñka isákjd' l=vd jHdmdßlhka mjd äðg,a wf,úlrKh fj; keUqreù fïjk úg;a ;u NdKav yd fiajd wf,úlrKh b;d by< uÜgulg f.k taug iu;aj ;sfnkjd' iudc cd, ;=<ska b;d fõ.fhka wvq ld,hlska" wvq uqo,lska Tfí ksmehqïj, m%cd oekqj;a Ndjh fukau Tfí m%;srEmh f.dvk`.d .kakg mq¿jka ' tuÕska Tng fukau Tfí ksmehqïj,g jákdlula iy .ekqïlrejka fidhd.ekSug wjYH jgmsgdj ksrdhdifhka u ilia fjkjd'


oekaúïlrKh myiqhs'''

Tn fï jk úg;a úYd, uqo,la rEmjdysks" .=jkaúÿ,s fyda mqj;am;a oekaùï j,g fhdojkafka kï thska wvlg;a jvd wvq uqo,la jehfldg iudc cd, wf,úlrKh ;=<ska fmrg jvd úYd, wf,úlrK mrdihla w;alr .kakg yelshdj mj;skjd' Tn i;=j b;d fyd`Èka mßYS,kh jk iudc cd,f,da,Skaf.a msgqjla ^Fan Page& we;akï tu.ska Tfí jHdmdrhg" ksmejqïj,g fyda Tng m<s.ekSula iudch ;=< we;s l< yels nj fï jkúg;a Tn fkdokakjd jkakg mq¿jka' tu.ska Tfí fjí wvúh fj; Tjqka leoùu yd Tfí jHdmdrhg ,efnk wdodhu jeä lr.ekSug fuu wf,úlrK ;=<ska uy;a rel=,la ,efnkjd' j¾;udk f,dalfha Tfí lghq;= .ek myiqfjka fukau flá ld,hlska f,djg mjikakg we;s lÈu udOH kï iudc cd, fjí wvúhs Tn úiska ksIamdÈ; hï NdKavhl fyda Tn úiska imhk fiajdjl iudÔh ms<s.ekSu jeä lsÍug tys wka;¾.; lreKq ms<sn|j iudch oekqj;a lsÍug fuu m%n, udOH Tng msgqjy,la fjkjd' tu.ska Tfí wf,úlrK b,lal imqrd.ekSug yels fjkjd fukau jvd;a M,odhS f,i myiqfjka tu b,lal fj; mshk.kakg mq¿jka' fuys§ Tn jvd;au ie<ls,su;a úh hq;af;a Tfí msgqj b;d msßisÿj" hdj;ald,sk lrñka yd l%uj;aj mj;ajdf.k hduhs' thska Tn flfrys jeä wdl¾IKhla iudcfhka t,a, fjkjd'


iudc l;sldj;la we;s lf<d;a'''

wLKav iudc cd, Ndú;h u.ska Tfí jHdmdrfha ksmehqï" Tfí iemhqu .ek oejeka; l;d nyla mqoa.,hka w;r we;s lrkakg mq¿jka' úfgl th Tfí jHdmdrh ;=< we;s wvqmdvq ksjerÈ lr.ekSug fukau b,a¨u .ek Tng wjfndaOhla ,nd.ekSugo rel=,la fjkjd' iudc l;dny ;=<ska Tng b;d blau‚ka Tfí jHdmdrfha b,lal.; lKavdhu fj; msúish yels w;r" Tjqkaf.a woyia fhdackd" úfõpk ;=<ska Tfí jHdmdrh by<g f.dvke.sug Wmldrhla fjkjd' tu.ska Tngo Tfí jHdmdrfha msg; isg fiajd,dNsfhl= f,i ta foi ne,Sug mqreÿ mqyqKq lrkjd' id¾:l jHdmdßlfhla ùug iudc cd, ;=< ießirkakkaf.a l;sld Tng Wmldrjkjd ksh;h'


mdßfNda.sl fiajdj M,odhS kï'''

iudc cd, ;=<ska Tfí .kqfokqlrejkag$mdrfNda.slhkag iDcqj Tn yd iïnkaO jkakg mq¿jka' tuÕska Tjqkag mek kÕsk .eg¨ flfrys Tfí wLKav wjOdkh mj;ajd .kakg mq¿jka' läkï úi`ÿï mekhkag ,nd§u uÕska mdßfNda.slhd ;=< i;=g jeä jk w;r Tfí NdKav yd fiajdj flfrys Tjqkaf.a wLKav úYajdih f.dvk.d .kakg yels fjkjd' tfia lsÍu ;=<ska Tfí mdßfNda.slhkag ,eÈhdj yd úYajdih jeä fjkjd' iudc cd, msgq ;=< Tfí is;eÕs fyda ks¾udKhka m%pdrh lrk úg Tfí fjíwvúfha fyda íf,d.fha weñKqu ;=<ska tys mßYS,slhkaf.a jeäùula we;s lr.; yels w;r" tu.ska Tfí fjí wvúfha mßYS,l ixLHdj by< oud.; yelsfjkjd' ta ú;rla fkfuhs" fijqïhka;% m%Yia;slrfha§ iudc cd, fjí wvú fnfyúka WmldÍ fjkjd' tuÕska fijqï hka;% ;=< Tfí fjí wvúh by<g .ekSug ufydamldÍjk isoaêoduhka we;s l< yels w;r" ks;r Tfí iudc cd, msgq hdj;ald,Sk lsÍu ;=<ska fijqï hka;% ;=< w.h by< uÜgul mj;ajd.; yelsh'


fndfyda úg fkdñf,a iemfhkjdo@

iudc cd, fjí wvú ;=< Tn hïfohla m%pdrh lrkafka kï th fkdñ,fha m%pdrh lr .kakg mq¿jka' tfukau tys uqo,la f.jd ;u oekaùï m%pdrh lsÍfï myiqlu ,nd § ;sfhkjd' tfukau fuuÕska Tfí jd¾Isl wf,úlrK msßjeh wvqlr.; yels w;r" wvq uqo,lska jeäfofkla fj; Tfí NdKav yd fiajdjka <Õdlrùfï myiqlu ,efnkjd' i;shlg meh yhl muK ld,hla iudc cd, ;=< ießirk f,i;a" tu.ska Tfí jHdmdrh .ek 84] wf,úlrK yelshdjla we;s lr.; yels nj;a úfYaI{hka mjikjd' Tfí wf,úlrKh Facebook, Twitter, Instagram yd LinkedIn ;=< b;d wvq uqo,lska wdrïNl< yels w;r l%ufhka tu uqo, jeä lsÍu ;=<ska Tng úYd, mdßfNda.slhd m%udKhla w;alr .kakg mq¿jka'


ge.a Ndú;d lrkak wu;l lrkak tmd'''

Twitter Facebook Instagram yd TikTok ;=< #tag Ndú;d lsÍu ;=<ska Tfí m‚úvh fndfydafokd w;rg m;a lsßug yelshdj ;sfnkjd' tuÕska hï jpkhla Ndú;fhka fidhkafkl=g Tfí m‚úvh fmakjd' WodyrKhla f,i Y%S ,xldj yd ineÈ m‚úvhla kï #lk #lka #SriLanka hk #tag Ndú;d lrkakg mq¿jka' ta jdf.au Tfí NdKav yd fiajd ms<sn|j ld,dkqrEmj w¨;ska Tn tlalrk úfYaI wxY fyda wx. .ek ks;r Tfí mdßfNda.slhka iudc cd, ;=<ska oekqj;a lrkak' tu.ska Tfí jHdmdrhg wu;r jákdlï /ila ld,h;a iuÕu tla jkafka Tng;a fkdoeksuhs''


wka;¾cd, fijqï hka;% m%Yia;slrK bxðfkare
úf¾kaø jkakswdrÉÑ
fudrgqj úYajúoHd,h'


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv