නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

f.hla w¨f;ka yokjo@ yeÿj f.hla .kakjo@ ;SrKh lrkafka fufyuhs'''
j¾;udk ;r.ldÍ yd wúfõlS iudc rgdj ;=< mqoa.,hl=g ;u fm!oa.,sl lghq;a;la i|yd jeh lsÍug fjkalr .; yels ld,h fndfyda fihska iSudj ;sfnkjd' tneúka fndfyda fokd ld,h l<ukdlrKh yd myiqj i|yd ;u /lshd ia:dkhg fyda orejkaf.a mdi,g fyda fjk;a w;HdjYH ldrKhla uQ,sl fldgf.k ta wdikakfhka l=,S moku u; mÈxÑj isàug fyda bvula f.hla ñ,§ f.k mÈxÑ ùug W;aidy orkjd' fuys§ fndfyda fokd ;u ffoksl lghq;= myiq lr .ekSu hk ldrKh u; muKla mokïj bvï fyda ksjdi ñ,§ .ekSu ksid Tjqkag §¾>ld,Skj uy;a jQ .eg¨ rdYshlg uqyqK §ug isÿù wmyiq;djhg ,laj isák whqre wmg ksrka;rfhka oel .kak mq¿jka'


fyd|u bvula f;dar.kafka fufyuhs'''

Tn w¨f;ka f.hla yeÿj;a" yeÿj f.hla .;a;;a uQ,slju bvu ms<sn| i,ld ne,sh hq;=hs' mdi,g fyda /lshd ia:dkhg we;s myiqj" bvfï kS;Hdkql+,Ndjh yd udhsï ksjerÈo hkak muKla fkdj bvu wjg mßirh" wi,ajeishka yd ta wdY%s; iudc rgdj" Tfí tÈfkod lghq;= isÿ lr .ekSug we;s myiqj" m%fõY ud¾.fha m<, yd th fyd| ;;a;ajfha mj;So hkak" jdykhla yerùug fyda jdyk folla udre ùug we;s bvlv" N+ñfha Wia-my;a nj" mfiys iajNdjh" úÿ,sh" ÿrl:k" wka;¾cd, myiqlï yd k, c,h" wjYH;djh u; k< <s|la fyda <s|la lemSug we;s yelshdj yd fmdf<dfõ j;=r uÜgu" fmdÿ m%jdyk fiajd" frday,a" T!IO idmamq yd ffjoH uOHia:dk" w;HdjYH NdKav yd fiajd iemhqï ia:dk i|yd we;s ÿr" lvidmamq msysgd we;s ÿr" l÷ .eá$ m%md;$ nEjqï ;sfío hkak" msysá bvula o miqj f.dv l< bvula o hkak" j¾Id ld,fha § tu m%foaYfha .x j;=r yd kdhhdï ;;a;aj we;s fõ o hkak" wjáka f.dvke.s,a,g ydks jk wkaofï úYd, .ia msysgd ;sfío hkak" j;=r neihdug we;s ldkq moaO;sh yd tys iajNdjh" wêl Yío yd ÿu$ úlsrK$ ÿ¾.kaO fyda ;Ska; ier wjgg n,mEï we;slrk wkaoñka mj;ajdf.k hk jHdmdr fyda l¾udka; ;sfío hkak" ÿrl:k ix{d l=¿Kq i|yd ;odikak ùu ;=< we;sjk fi!LHuh .eg¨" wê fjda,aàh;d úÿ,s /yeka bvu wjg mj;So hkak" m%fõY ud¾.h l,l§ mq¿,a lsÍula isÿ jqjfyd;a bvfuka wvqjk m%udKh yd f.dvke.s,a,g jk w,dNydksh" rcfha úúO jHdmD;s lghq;= fhdackd ù we;akï tajdfhka isÿjk n,mEu" m%ñ;sfhka f;drj ;ekQ Wia f.dvke.s,s wjg ;sfío hkak" l=Kq li, neyer lsÍfï myiqj" le,Eno m%foaY kï jk i;=kaf.ka jk ydks" fõhkaf.a l%shdldß;ajh" fidfydka fld;a$ iqidkN+ñ$ .j >d;ld.dr$ uia lv jeks ;ud ;=< iDKd;aul udkisl ;;a;ajhka we;s lrk idOl mqoa., idfmalaIj i,ld ne,Su Tn bvula f;dard .ekSug fmr uQ,slju i,ld ne,sh hq;= lreKq w;r fjhs'

tfukau tu bvu yd wjg fi!LHhg wys;lr N+ úlsrKYS,S;ajh ^Geopathic Stress& mÍlaId lrjd .ekSug tu fiajdj imhkq ,nk wdh;khla fyda fm!oa.,slj isÿlrk m<mqreoao we;af;l= ,jd mÍlaIdlr .kafka kï by; i|yka l< lreKqo .eg¨ldÍ fkdfõ kï Tng fndfyda ÿrg id¾:l bvula f;dard.ekSfï yelshdj ,efnkq we;'


yeÿj f.hla ñ,§ .kak kï'''

yeÿj f.hla Tn ñ,§ .kafka kï Tng fidhd ne,Sug fkdyels fyda mßlaId lr .ekSug úYd, uqo,la jeh jk lreKq fndfydauhla mj;S' tkï ksji bÈ lsÍug fhdod .;a wuqøjH j, m%ñ;sh" w;a;sjdrï m%ñ;sh" ksjerÈ nodu fyda fldkal%SÜ ñY%K wkqmd; fhdod .;af;ao hkak" f.dvke.s,a,l fidhd.; fkdyels fyda fidhd .ekSug wmyiq lreKq w;r fõ'

Tn f;dard.;a ksji uy,a lsysmhlska hqla; kï th jvd ixlS¾K fõ' f.dvke.s,af,a uQ,sl jHqyh ^Structure& yd w;a;sjdru ^Foundation& Tn jr,;a isú,a bxðfkarefjl= ^jHqyd;aul bxðfkarefjl==& ,jd mßlaId lr .; hq;=h' tys§ l=¿Kq mdoï ^Column Footings&" l=¿Kq ^Columns&" îï ^Beams&" ,skafgd,a ^lintols& iy ia,eí ^Slab& bÈlsÍfï§ we;sjk jer§ï isÿj we;aoehs mßlaId l< yels mrdih ;=< mßlaId lr .; hq;=h' tys hï jrola ù we;akï Tng §¾>ld,Skj uy;a ÿIalr;dj,g m;aùug isÿfjhs' f.dvke.s,af,a msmsÍï" bß;e,Sï" fldgia lvd jeàï" lïì Èrdhdu jeks .eg¨ we;s jqjfyd;a tajd kej; m%;sixialrKh i|yd úYd, uqo,la jeh lsÍug wjYH fõ' tfia úYd, uqo,la jeh l< o kej; uq,a wkaoug m%;sia:dmkh l< fkdyels hï isÿùï o ta ;=< isÿúh yel' hï hï wjia:dj,§ f.dvke.s,a, wNHka;rfha l=¨kq ^Supportive Columns& bÈ lsÍug isÿùfuka f.dvke.s,a, ;=< bv weysÍuo" wNHka;r fmkqug ydks ùuo úh yels lreKq w;r fõ' È.= ld,hla uq¿,af,a f;óug ,la jQ" c, ldkaÿ ùï je<elaùu ^Water Proofing& yd ia,eí u; riakh wju lsÍug l%u ^Heat Proofing& fkdfh¥ fukau uqyqÿ iq<x je§fuka fyda hï hï mdßißl ;;a;aj u; ydkshg ,la jQ jHqy iys; f.dvke.s,s ñ,§ .ekSu o b;d wjodkï iys; fõ'

uy,a f.dvke.s,s bÈlsÍfï§ we;sjk w;sYhska wjodkï ;;a;aj f.kfok fodaIhka f,i l=¿Kq mdofuys we;s lïì oef,ys ^Footing Net& fomig ;nd .eg.id we;s ish¨u lïì fldka j,ska wÕ,a ;=k-y;rla fyda wjYH m%udKfhka by,g fkdkeóu" wjYH m%udKfhka Wig yd >klug fldkal%SÜ ;Ügqj fkdoeóu" mdofuys lïì oe, ;eîug fmr leg ^Cover Blocks& fkd;eîu yd ;=kS fldkal%SÜ ;Ügqjla ^Lean Concrete layer& fkdoud mi u; lïì oe, ;eîu" wjYH >klï yd m%ñ;sfhka f;dr lïì fhdod .ekSu" lKq mdofuys lïì oe, u; fldkal%SÜ oeófï§ tu fldkal%SÜ ;Ügqj wju wÕ,a folla fyda oef,ka msg;g fkdoeófuka mi ;=< we;s f;;ukh lïìh olajd ldkaÿ ù th Èrdhdug ,la ùu ksid th ksjerÈj oud we;s oehs fidhd ne,Su Tng isÿlsÍug wmyiqu lreKq w;r fõ'

;jo ksjfia mäfmf<ys mä iïu; È. m<, Wi m%udKhkaf.ka ;sîu w;HdjYH fõ' tys§ mähl Wi wÕ,a 7 fkdblaujd ;sîu wksjd¾h fõ' jdia;= úoHdjg wkql+,j ksji msysgd ;sîu;a" f.dvke.s,a, ;=< Wi uÜgï lsysmhla mä fhdod mj;S kï th Tng fl;rï ÿrg tÈfkod lghq;= j, § .eg¨ldÍ fõ o hkak;a i,ld ne,sh hq;=fõ' f.dvke.s,a, ;=<g wdf,dalh yd jd;dY%h ,nd .ekSu" jy,fha ;;a;ajh yd fhdod we;s ,S j, ;;a;ajh" mekag%s lnâ ;sfíkï tajd ;udf.a mjqf,a Woúhg iß,k Wi uÜgñka ;sfío" je/kavd ne,alks yd jdyk kj;d ;eîug we;s bv" f.dvke.s,af,a uqyqk; ngysrg we;akï wNHka;rhg n,mdk riakh wju lr .ekSug .ila isgqùug fyda fjk;a ms<shula fh§ug we;s bvlv yd yelshdj" roller shutter Ndú;d lr we;akï tajdfha m<, yd Wi m%udKj;aj ;sfío hkak" bvfï udhsul nEjqula fyda mia lKaähla ;sfí kï thska wdrlaIdùug fhdod we;s /ojqï neñ ^Retaining Wall& yd f.dvke.s,a,g fhda.H;d iy;slhla ^COC& ,ndf.k ;sfío hkak ms<sn|j o i,ld ne,sh hq;= fõ'

fuu lreKq ish,a, i,ld neÆ l, iqÿiq bvula f;dard f.k ksjerÈj f.dvke.s,s ie,iqula ilid bxðfkare iyho we;sj hï uqo,la jeämqr úhoï lr fyda Tfí Ôú; ld,h mqrd Ôj;aùug ;kk ksji id¾:lj bÈlr .ekSug Tn W;aiql jkafka kï th Tn Ôú; ld,h ;=< ,nk uy;a ch.%yKhla f,i f.kyer oelaúh yel'


m%ùK jdia;= úoHd WmfoaYl
;=Idr is,ajd


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv