නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

f.j;= w,xldrhg ´lsâ jjk Tng f,dl=jg ,iaikg u,a ,nd fok ldnksl Èhr fmdfydr'''fï ojiaj, ridhk fmdfydr .kak ke;s ksid Thd,f. f.j;af; w,xldrhg jjmq ´lsâ me<j, u,a tkjd fydrhs jf.a o @ b;ska ridhk fmdfydr ke;akï wmg ldnksl fmdfydr j.djg fhdod.kak fjkjd' yenehs b;ska jd‚c uÜgfuka ´lsâ jjk whg kï ridhk fmdfydr ke;sj m%dfhda.slj lrkak wudre fjhs' tA;a b;ska f.or w,xldrhg jjk whg fï ldnksl Èhr fmdfydr fndfydu;a myiqfjka yodf.k Thd,f. j.djg fhdod.kak mq¿jka'


tA jqK;a fï úÈhg yod.kak ldnksl Èhr fmdfydr yß ud;%dfjka kshñ; ld,hg fhdod.kak ´fk lshk tl;a wu;l lrkak tmd' tfyu u. yerefKd;a .eg¨ we;s fjkak bv ;sfhkjd'

´fku Ydlhl j¾Okhg meje;aug khsg%cka" fmdiamria" fmdgEishï jf.au wfkl=;a laIqø fmdaIl;a wjYH fjkjd' khsg%cka u.ska flfrkafk Ydl j¾Okhg wjYH jk fydafudak ksmojd.kak tl' fmdiamria u.ska flfrkafk uQ, moaO;sh Yla;su;aj ;nd.kak jf.au fyd¢ka jHdma; jqKq uQ, uKav,hla ,nd fok tl' fmdgEishï u.ska flfrkafk Ydlfha iïmQ¾K l%shdj,sh ksis mßÈ mj;ajdf.k .syska u,a msmSu W;af;ackh lrk tl' fuhg wu;rj ,iaikg f,dl=jg u,a msfmkak kï ue.akSishï le,aishï jf.a laIqø fmdaIl wjYH fjkjd' b;ska fï fmdaIl j¾. ,nd Èh yels ldnksl Èhr fmdfydr ilid .kafk fldfyduo lsh,d wms oeka n,uq'


Wla me‚ $ Wla yl=re Èhr fmdfydr '''

,iaikg f,dl=jg u,a ,nd.kak leu;s whg Ndú; l< yels fyd|u ldnksl Èhr fmdfydrla' fuys fmdgEishï nyq,hs' Wla me‚ f;a yekaola  j;=r ñ,s ,Sg¾ 250 lg Èhlr fyda Wla yl=re ^l=vq lr& fïi yekaola j;=r ñ,s ,Sg¾ 250 lg Èh lr fï Èhr fmdfydr idod.kak mq¿jka' tfia ilid .kakd Èhr fmdfydr uq,a j,g iy m;% j,g i;shlg jrla fhdokak' fmdgEishï W!k;djg id¾:l W;a;rhla't<lsß Èhr fmdfydr ''''

khsg%cka ,nd .; yels b;du id¾:l ldnksl Èhr fmdfydrla' t<lsß j, khsg%cka m%;sY;h fndfydu;a jeähs' t<lsß ñ,s ,Sg¾ ^100& lg j;=r ñ,s ,Sg¾ ^500& la tl;= lr fyd¢ka l,jï lr fï Èhr fmdfydr yod.kak mq¿jka' tfia ilid .kakd Èhr fmdfydr i;s follg jrla ´lsâ uq,a j,g ú;rla fhdokak' mm;%j,g jefgkak fokak tmd' m;%j, tu Èhr fmdfydr jeä fj,djla /£ ;sîfuka nelaàßhd wdidokhg ;sfhk bv lv jeähs'


jÜglald Èhr fmdfydr '''

f,dl=u f,dl= ,iaik u,a lsks;a;la olskak leu;s kï tA i|yd Ndú; l< hq;= fyd|u Èhr fmdfydr úÈhg jÜglald Èhr fmdfydr y÷kajd fokak mq¿jka' tys fmdgEishï wêlhs' jÜglald .%Eï ^200& la r;= iSks .%Eï 100 la j;=r ñ,s ,Sg¾ ^750& la tla lr fyd¢ka íf,kaâ lr .kak' tA Èhrh ojia 20 la fnda;,hl oud fyd¢ka jid ;nd th fmrd .kak' bka miqj tu Èhrh j;=r ,Sg¾ 5 lg l,jï lr i;shlg jrla iafm%a lrkak' bka u,a msmSu W;af;ackh lrkjd' fhdod .kakd wuqøjH m%udKh wjYH;dj wkqj wvq jeä lr.kak Tng mq¿jka'


tmaiï fida,aÜ Èhr fmdfydr '''

ue.akSishï lshkafk ´lsâ j.djg wjYHu laIqø fmdaIlhla' tmaiï fida,aÜ fjf<|fmdf<ka .kak mq¿jka' bka f;a yekaola j;=r ,Sg¾ yhl Èhlr tu Èhrh i;shlg jrla fhdokak'n;a j;=r Èhr fmdfydrla '''

úgñka j¾. ,nd Èh yels fyd|u l%uhla' n;a j;=r f.dvla Wl=jg .kak tmd' Èhruh .;sh jeäfhka wrf.k fyd|g ksfjkak yer j.djg fhdokak mq¿jka' tA i|yd n;a j;=r ñ,s ,Sg¾ 50 la i;shlg jrla tla me<hlg oukak' Tn fï Èhr fmdfydr fhÿfj Wfoa kï j;=r fhdokak ´fk meh ^24& lg miafi' tA lshkafk myqjod Wfoa jk ;=re j;=r oukak tmd'


ì;a;r lgq Èhr fmdfydr '''

ì;a;r lgq ;o wõfj fõ,,d" ;o riafk WKq j;=frka ;ïnd .kak' tA j;=r ksfjkak yer ì;a;r lgq whska lr oud j;=r ál me<j,g oukak' tfyu;a ke;akï ì;a;r lgq íf,kaâ lr,d tA l=vq .%Eï 100 la j;=r ñ,s ,Sg¾ 500 l oud meh 24 la ;nd tA l=vq fmrd j;=r wrf.k i;shlg jrla me<j,g oukak' le,aishï nyq,hs'


Green farmers facebook page & youtube chanal 


;udrd m;srK