නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wld,fha mrj .sh cd;sl frdayf,a wiQ ;=fka —lreKdjka; ñiS˜ i§ld ,laud,s'''—fldmuK rdcldß l<;a weh lsisÿ úfgl ;ukag fjfyihs hkak jpkhlska m%ldY lr,d keye' ta ú;rla fkfjhs" weh ;ukag uykais nj lsisúfgl lsis flfkl=g ;ukaf. uqyqfKkaj;a fmkakmq flfkla fkfjhs''˜

wfma orefjl=g wikSmhla jqK;a weh orejdg iykhla i,i,d frdyf,a m%;sldr .kakd frda.Skag m%;sldr lrkak hkakg uykais .;a;d'

Ôú;h uyd mqÿudldrh' fldf;la úuid ne¨j o th jgyd .ekSu fndfyda ÿIalrh' th ta ;rugu ÿIalrh' Ôú;hla we;sùu yd ke;sùu o mqÿudldrh'


nqÿ oyfï —Ôú;x wksh;x - urKx ksh;x˜ hkqfjka b.ekafjhs' tfy;a wm wjg iudcfha fyda tÈfkod wmg yuqjk ñksiqka fï oyu wjfndaO fldgf.k Ôj;a jkafka o hkak .eg¨jls'

fï lshkd foa fï fudfydf;au ke;ehs lshñka o" fï lrkd foa fï fudfydf;a lf<a ke;ehs lshñka o wd;aud¾:ldó f,i Ôj;a jkakg W;aidy .kafka ;u Ôú;h iodld,sl hehs Tjqka is;kd neúkaoehs úfgl isf;hs' tjka ñksiqka Ôj;a jqjo iudchg whym;a kï" Tjqka ñh.shd yd iudkh'

mK kï ;K w. msKs ì÷jla jeks hehs tjkakkag is;kakg ld,hla b;sß fkdlru fï ñksia iudcfhka bj;aj hhs' tfy;a fï iudchg uyfurla ;rug wdof¾ lrñka ñksia iudchg /ljrKh foñka Ôú;h fï hehs wjfndaO fldg f.k Ôj;ajk ñksiqka ñh.sh o iodld,slj Tjqka Ôj;ajk ñksiqkaf.a yoj;a ;=< Ôj;a fjhs'