නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

m%Yakhla fkdlr .; hq;= ,súka gqf.o¾
Ôúf;a lshkafk ú¢kak ´k fohla'th .eyeKq o msßñ o lshk tl wod< keye' ljqre jqK;a leu;s ,enqK Ôú;h Wmßufhka ú¢kakhs' yenehs wms Ôúf;a tlu tl ;ekl Th lshk ksoyi ke;s lr.kakjd' yefudau fkfuhs nyq;rhla' wjidkfha ys;du;du .;a; újdyd ;SrKh fl<jr jkafka Èlalidohlska' b;ska" /f|kaku neß kï ìf|kjd ñil ìf|kaku n,df.k n¢k tl fudav jevla'


wo ;;a;ajh '''

,súka gqf.o¾ lshkafka j¾;udk iudcfha fndfyda fihska l;d nyg ,lafjk ud¾;Dldjla lsõfjd;a ksjerÈhs' yenehs wms wo tAl f,dl=jg l;d lrdg wfma w;S; ck iudcfha tlaj jdih lsÍu lshk ixl,amh mej;=Kd' tA ixl,amh we;=f<a w;S; ckhd wdorh" úYajdih lshk foa yß yßhg w;aúkaod' yenehs miqld,fha fï wdorh úYajdih lshk foa kS;suh fld<hlg iSudfjk ;ek wdorh ñh hkjd lsh,d ´fIda ;ekl i|yka lrkjd' we;a;gu wfma b;sydih we;=f<a wd;;sfhka f;dr fndfydau fyd| iïnkaO;d;a iuÕ i;=áka bkak mq¿jka ir, Ôjk ffY,shla ;snqKq njg idlaIs ;sfhkjd' tA iïnkaO;d we;=f<a we;a;gu ;snqfKa f.!rjh úYajdih leálr.;a wdorhla' tA ;=< kS;suh rduqjla wjYH jqfKa keye' yenehs oeka fï l;d lrk ,súka gqf.o¾ tAlu o lshk ldrKh m%Yakhla' fudlo tod wms ys;=jg ,súka gqf.o¾ lsh,d tAl iudch biairyd ms<s.;a; mjq,la' t;fldg iudc tAl wkqu; l<d'


wog yßhkafka keye'''

kuq;a wo jkúg fï iudcfha fndfyda whf.a u;hfj,d ;sfhkafka iodpdrhla" ixialD;shla" iNH;ajhla lsh,d fohla ;sfhk ksid wfma rgj,aj,g .e,fmkafka keye lsh,hs' tA ú;rla fkfuhs" wmsgu wkkH fm%!V b;sydihla ;sfhkjd' tAfl yeáhg lido fkdne| tlg Ôj;a fjk tl wmsg .e,fmkafka keye' ´l ngysr rgj, ñksiqkaf.a uy úldrhla hkqfjka nyq;rhla jeishka ys;ka bkakjd'wfma iudch mqreÿfj,d bkafka lido fkdne|mq fokafkla tlg Ôj;a ùu lshkafk uyd kreu fohla úÈyg i,lkakhs' ngysr rgj, we;sfjÉp wd¾Ól fudv,a" úoHdj" kS;sh úfYaIfhkau lido kS;sh l%u mjd fmdä fyda mels,Sulska f;drj je<|f.k ;sfhk wfma wh ,súka gqf.o¾ lshk foa Èyd n,kafk wuq;= weyelska' ñkSuroaÈ" .Ekq ¥IKh lroaÈ" we;a;=kaf.a o< lm,d ur,dodoaÈ" T¿jg tkafk ke;s fooyia mkaish jirl w;S; iodpdrh  T¿jg tkafka t;fldghs' lido n¢kjd lshkafka fokafkla tlg Ôj;afjk tlg kï ,súka gqf.o¾ ùfï ;sfhk tlu wvqj  fokakd oeka b|ka tlg bkakjd lsh,d iy;sflal fkd,shk tl ú;rhs'


ojil f;af¾ù '''

,súka gqf.o¾ wms wuq;=fjka m%fudaÜ l< hq;= fohla fkfuhs' wks;a yeufoau Èyd msáka n,,d Bhd" wmamsßhhs" Tjd uyd le; jev lsh,d /,a,g nkskafk ke;=j lido fkdne| tlg Ôj;afjk tl tfyu;a ke;akï ,súka gqf.o¾ lshk ixl,amh Èyd yßhg ne¨fjd;a tAl we;a;gu Y%S ,xldj jf.a rglg m%dfhda.sl jeo.;a ixl,amhla lsh,d f;af¾ù'


Èlalido jeähs''

kQ;kh jkúg n¢kjg jvd fõ.fhka lido Ôú; ,sfykjd' tjka rgl idvïnr mqrjeisfhda yeáhg"Ôú; ldf,u yïn lrmq iínil,ukdju úhoï lr,d" f,daka fol ;=kla od,d" rggu lsh,d fjäka tlla wrka fmd;l w;aika lr,d lidohla nekaodg udi fol ;=kla hoaÈ" wfka thd ug wdof¾ kE" thd ux .ek n,kafk kE" hd¨fj,d bkak ldf,a tfyu kE jf.a fpdaokd f.dvla tl;= lrf.k Tfya Ôúf;a ú|jkjd' fïl .eyekq msßñ fomd¾Yajhgu fmdÿhs' fmïj;=ka jYfhka wdorh lrk ld,fha § we;a;gu fï ;;a;ajh fjkia' fldákau lsõfjd;a ;uka leu;s foa wlue;s foa .ek fl,ska lshkafka keye' tA jf.au ;ukaf.a kshu pß; t<s lrkafk;a keye'fndfydu fjkia m%;srEmhla ujk ksid fofokdf.a wvqmdvq fofokdg fmfkkafka keye' kuq;a lido nekaou fï ;;a;ajh fjkia'


h:d¾:h f;areï .;af;d;a '''

fudlo biair ál fj,djlg yïnfjÉp fokakd oeka bkafka tl jy,la hg' ,iaikg we|, iqj| ..yd ysgmq fokakd o;a uÈkafk ke;=j T¿j msfrkafk ke;=j bkakjd olskfldg" ir,ju lsõfjd;a tlsfkldf.a h:d¾:h tlsfkldg fmakak .kakfldg ;uka wr ujdf.k ysgmq pß;h Èh fjkak mgka .kakjd' wkak t;kÈ b;ska fndfydaúg ysñka ysñka lidoh wm%idohla njg fmrf<kjd' fïl kslka yßhg t,a fnd¾â .yf.k mjq,a lkjd jf.a jevla' t;fldg fudlo fjkafka jdykh t,jkak mgka .;a; .uka ymamd .kakjd' b;ska f.dv tkak neye' wfma Ôú;j, whs;sldrfhda fjk ljqre;a fkfï wms wmsuhs' kEfhda" ys;j;a;=" hd¿fjda lsh,d wms lshk iudchg wfma Ôú; whs;s keye' tfyu whs;s lr.kak fokjd lshkafk;a jyf,la fjkjd lshk tlhs' f.dvla wh ys;kafk ,súka gqf.o¾ lshkafk ,sx.sl;ajhg biairyg od.;a;= fohla ú;rla lsh,hs' ,sx.sl;ajhg;a f,dl= ;ekla ,súka gqf.o¾ ;=< ;sfhkjd' yenehs fokafklag tlg Ôj;afjkak filaia ú;rla uÈ nj wuq;=fjka lshkak ´k keye' tl jy,la hg tlg bkak kï .eyeksh;a msßñhd;a tlsfkldg wdorh l< hq;=uhs¦ .re l< hq;=uhs'


jdis f.dvla ;sfhkjd'''

f,dl=u jdish ;ud lidoh' lreuhla jqKq fõ,djg;a tA lreuh Wreuhla lrf.k iuyrúg Ôj;afjkak isoaO jqKdg fu;ekoS tA m%Yafk keye' wks;a flkdf.ka ,efnk wdorh" f.!rjh" úYajdih" ms<s.ekSu wvqfjkafk fldhs fudfydf;o" tA fudfydf;u wE;afjkak mq¿jka' ,súka gqf.o¾ Ôú;hl f.dvla fj,djg orefjda lshk idOlh ke;s yskaou ;ukaf.a iqnisoaêhg wod< ;SrK .kak f,aishs' fï ixl,amh we;=f<a fokakgu iu;ek ,efnkjd' fudlo ;u;ukaf.a iSudjka jákdlï we;=f<a fokaku tlg ne¢,d bkakjd' ish,a, fjkia úh yelsh lshk f,dal kHdhg wkqj ,súka gQf.o¾ b|,d ne|mq wh;a Èlalido fj,d we;s' yenehs m%;sY;hla úÈhg ne¨ju wks;a whg jvd kï wvqhs'


;SrKh Tn i;=hs'''

yßhgu ,súka gqf.o¾ lshk ixl,amh jerÈ f,i Ndú; fkdlr lidoh ;=< mj;sk rduqfjka msg b|,d n,,d tAlg rduq.; fjkak l,ska tAl we;=f<a ;sfhk È." m<," bv" mßudj .ek wjfndaOfhka rduq.; jqKdkï wmyiq;d wvqfjka mjq,a lkak mq¿jka' iodpdrh ixialD;sh iNH;ajh ;j fudkdyß nr jpk f.dvlg nfha fmdf;a w;aika lr,d lido ne|,d tlg Ôj;a fj,d n,kjo" tfyu;a ke;skï ;ukaf.a i;=g iekiSu fjkqfjka tlg Ôj;a fj,d n,,d .e,fmkjd kï ú;rla tA ne£ug kS;sh .dj .kakjo lshk tl Tfí ;SrKhla'


lÓldpd¾h
ksfrdañ .=Kr;ak
o¾Ykh yd ufkdaúoHd wOHhkdxYh
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv