නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

msß; f¾äfhda tfla od,d f.or jev l<dg wkqyi ,efnkafka kE'''wdYs¾jdod;aul wd.ñl ms<sfj;a wkq.ukh lsÍfï§ ta flfrys .re;ajhla we;sj mQcKSh yeÕSulska l< hq;= fjkjd' fldmuK wd.ñl fi;a Ydka;sj, kshe¨K;a wm ukiska ta i|yd ne£ula ke;akï t;ek Ydka;shla keye'''


r;k iQ;%fha uydkqNdjiïmkak .=K n,fhka nqÿrcdKka jykafia toji úYd, uykqjr ;=kaìh ÿre jqKd' fldúâ jix.;h;a iuÕ ±ka wm isákafka;a tjeks ;=kaìhla bÈßfha fkdfõo'''@

f,dalfha wmg fkdfmfkk úúO n,hka ;sfnkjd' br"y|" ;dmh' fï n,hka wmg fmakafka keye' kuq;a .skaorg w; we,a¨fjd;a msÉfpkjd' ta jf.a úYajfha ;sfnk fï fkdfmfkk Yla;Ska wfma Ôú;hg hï n,mEula we;s lrkjd' wfma ck iudcfha jia lú iy fi;a lú .ek ;Èkau úYajdih ;snqKd' fi;a lúhlska mqoa.,fhl=g fi;a m%d¾:kd lrkak jf.au jia lúhlska mqoa.,fhl=f.a Ôú;h úkdY lrkak ;rï yelshdjla ;sfnkjd'


msßf;a n,h'''

msß;a foaYkdjl§ Yío ;rx. Tiafia wmg udkisl Ydka;shla ,efnkjd' kuq;a fï wdYss¾jdoh ,eîug kï foaYlhd jf.au Y%djlhd w;r b;d fyd| udkisl iïnkaO;djla f.dvkÕd .ekSu wjYH fjkjd' f¾äfhdafõ msß;a od,d mjqf,a Woúh fg,skdgH ne,Sfuka fi;a ,nd .ekSu wmyiqhs' wfma ksfjiaj, meje;afjk i¾j rd;s%l msß;a foaYkdj,§ t<s jkúg isákafka foaYlhdKka jykafia,d ú;rhs' ksjfia whj;a msß;a Y%jKhg keye' msß;a foaYkd lrk fj,djg jqK;a ksjfia wh wdydr msiSu" ix.%y lghq;=j, wvqu jYfhka mehl muK ld,hla jqj;a udkisl iïnkaO;djlska msß;la Y%jKh lrkjd kï wmg tys wdksYxi ,nd .ekSug mq¿jka' tfia fkdjqKq úg msß;a iÊcdhkh lsÍfï wdksYxi ,efnkafka keye'


msß;a Y%jKfha§ wms ;=Kqrejkag ys; mQcd lrkak ´k''

msß;a Y%jKfha§ wms ;=Kqrejkag wfma ys; mQcdlrkak ´k' ta fj,djg wfma ys; nqÿ ys;la' O¾u r;akfha .=Kfhka msreKq uyry;ka jykafia kulf.a is;g iudk fjkak ´k' msß;a n,h uq,a lr f.k weußld tlai;a ckmofha úoHd{hka msßila úiska wOHhkhla isÿ l<d' mkai,g meñKs úoHd{hka ta mkaif,a jev jdih lrk iajdñkajykafia,df.ka fufyu weyqjd'


Tn jykafia,d fï mkaif,a fudlo lrkafka''@

wms Ndjkd lrkjd''' msß;a iÊcdhkd lrkjd' iajdñka jykafia,d W;a;r ÿkakd'


wmsg mkai,a ìug tk úgu ta nj ±Kqkd'' úoHd{hka ms<s;=re ÿkakd' ta fldfyduoehs úuiQ úg mkai,a ìug toa§u wfma w;a,g ta ixfõokh  ±fkkjd''' úoHd{hka W;a;r ÿkakd' ta jf.au cmdkfha isÿ l< ;j;a wOHhkhlska fmkajd fok wkaoug msß;a iÊcdhkd lrk úg msß;a meka Ndckfha nqnq¨ kefÕkjd' ta ;rugu Yío ;rx. u.ska isÿjk n,mEu m%n,hs'


msß;g iQodkï ùu'''

msß;la iÊcdhkd lrk úg YdÍßlj" udkislj jf.au mßirh;a msßisÿj ;eîu wjYHhs' wms msß;a iÊcdhkdjg fmrd;=j ÿï w,a,kjd' ÿï we,a,Sfuka mßirfha úIîc úkdY fjkjd' w;S;fha§ wfma isxy, ksfjiaj, ÿï we,a,Su isÿ jqKd' orefjl= Wm; ,enqjdu ÿï ln,la ldurfha ;sfhkjd' ta ksid

wïudf.a ;=jd, úh<Su" orejdg jf.au wïudg;a úIîcj,ska wdrlaIdj ,efnkjd' kuq;a wms fï ish,a, neyer lr, fiaÿï Èhr" ieksghsi¾ .ek úYajdi lrkjd'

msß;la .K msysgqjd iÊcdhkd lsÍfuka úYd, Ydka;shla ,efnkjd' Tn okakjd kshx ld,hg jeys msß; foaYkd lsÍfuka wmg jeis ,efnkjd' wfma uykqjr mkaif,a wU .yla ;sfhkjd' mkai, me;a;g we;s w;=j, f.ä jeähs' ta jf.au mqrdK f.dú;ekaj,§ lDñ i;=kaf.ka nj fnda. wdrlaId lr .ekSug lDñkdYl" ji úi biafia keye' lrKSh fu;a; iQ;%fhka fma lrmq msß;a meka fl;g biaid' tajdfha M, m%fhdackh w;S;fha§ ,enqKd'

msß; nqoaO NdIs;hla' jir 2500 lg;a jvd jeä ld,hla iÊcdhkd ùu ksid th zzcm ZZ uka;rhla' msß;g fhdod f.k ;sfnkafka uqyqÿ /,s by< my< kefÕk Yíohg iudk zziuqøf.daI úß;ZZ hs' th zz,,a, ndhs zz hk ore ke,ú,s ßoauhg iudkhs' ore ke,ú,a,lska orejka ksod .kafka Yíoh Tiafia kefÕk udkisl Ydka;sh ksihs' msß;a iQ;%hlskq;a wmg tjeks udkisl Ydka;shla ,efnkjd'

weußld tlai;a ckmofha uf.a zzíÆf,dagia ZZ mkai,g iqÿ cd;sl uy;ajre meñfKkjd' Tjqka tkafka uf.a iskdjg iy lgy~g' msß;a foaYkdjka Y%jKh lrkak iqÿ cd;sl mqoa.,hka fndfydu leu;shs' Yío ;rx. Tiafia kefÕk msß;a ßoauhg Tjqka fndfydu ms%h lrkjd'


wms neyer lrk foa weußld tlai;a ckmohg w¨;a'''

kuq;a Tn okkajdo weußld tlai;a ckmoh ±ka ÿï we,a,Su .ek úúO m¾fhaIK isÿ lr ;sfnkjd' wms w;S;fha§ Ôú;fha mqreÿ f,i f.dvkÕd f.k neyer lrk foa weußld tlai;a ckmoh w¨;a úÈyg ndr .ksoa§ weußld tlai;a ckmoh úiska m%;sfCIam lrk iy nyer lrk foa wms je<| .kakjd' weußldfõ zzfiaÊ ZZ m;% fhdod f.k ÿï we,a,Su isÿ fjkjd' iqÿ ldka;djla mkai,g meñKs,d ÿï álg l=re¨ msydgqjlska mjka i,kjd'


iajNdj O¾ufha frda. iqj lsÍfï yelshdj'''

fï jkúg weußld tlai;a ckmoh Natural Healing .ek úYajdi lrkjd' Tjqka .ia ^Tree Huggers & iam¾Y lrkjd' je<| .kakjd'

;ukaf.a Rkd;aul is;=ú,s .ia bÈßfha uqod yßkjd' fu;ek§ .iaj, ;sfnk AAURA wfma isrerg ,efnk neõ úYajdi lrkjd'


.ia .ek isÿ lrk wOHhkhka'''

m%d.a fn!oaO hq.fha mgka jDlaI jkaokdj isÿ jqKd' fn!oaOhka úÈyg wms fndaê jkaokd" fndaê mQcdjkag jeä keUqqre;djla olajkjd' wm, Wmøjj,§ wms fndaê mQcd mj;ajd fi;a Ydka;s b,a,d isákjd' fndai;dKka jykafia nqoaO;ajh ,eîug msgou fjkqfjka wei;= fndaëka jykafia f;dard .;af;a wehs'''@ lsh, ys;=fjd;a ta iuÕ we;s úoHd;aul fya;= ;sfnkjd' fï jkúg úúO wOHhkhka Tiafia ta nj ;yjqre ù ;sfnkjd'

fndaê jDlaIfhka zzúoHqq;a Y%djh ZZ ksl=;a fjkjd' ta jf.au fnda m;aj, ;=v my<g keó ;sfnkjd' fndaê jDlaIh fi,fjkafka m;%j,ska' idudkHfhka fndaêkajykafia kula wi, isák úg fndam;a fi,fjk kdoh Tnf.a ukig Ydka;shla neõ w;a±lSfuka okakjd we;s' fuys§ wms fndaëka jykafia bÈßfha wfma Rkd;aul is;=ú,s uqod yßkjd' túg wfma uki ikaiqka' ikaiqka ukfia Okd;aul njla myiqfjka f.dvkefÕkjd' wfma uki ieneúkau iqjm;afjk Yla;shla fndaëka jykafiakula wi,§ we;s fjkjd' fï ms<sfj; wo úoHdfjka y÷kd f.k ;sfnk zzNatural Healing ZZ ms<sfj;g iudkhs'


jix.; ld,j,§ wd.ñl wdYs¾jdoh b;d jeo.;a'

yeu wd.ul wdYs¾jdod;aul j;dj;a ;sfnkjd' kuq;a ta yeu fohla msgqmiskau udkisl iïnkaO;djla wjYH fjkjd' w,a,mq f.or msß;a ±ïug Tn;a .=jkaúÿ,sh l%shd;aul lsÍu m%;sM,odhl keye' wdYs¾jdod;aul wd.ñl ms<sfj;a lsÍfï§ ta fjkqfjka .re;ajhla wjYH fjkjd' mQcKSh yeÕSulska l< hq;= fjkjd' yeu ;eku wd.ñl fi;a Ydka;s l<;a wfma ukiska ta i|yd ne£ula ke;akï t;ek Ydka;shla keye'


wefußld tlai;a ckmofha
í¨ f,dagia fn!oaO úydrdêm;s
mQcH fmardfoKsfha iqcd; iajdñka jykafia


mqkHd pdkaokS o is,ajd