නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

,laujg Kh ke;s mqf;laWKqiqï iqn me;=ï - osfkaIa ms%shka;'''

b;sydifha uq,ajrg merdT,sïmslaj,ska ,laujg f,dal jd¾;djla iu. rka molalula'''


T,sïmsla ls%vd W;aijhg iu.dój mj;ajk zzmerd T,sïmsla ;r.h 1948 jif¾ wdrïN lrk ,§' fuu ls%vd W;aijh mj;ajkq ,nkafka udxY fmaYsj, Yla;shg ydks ùu jeks wdndO iys; u,, ls%vlhkaf.a iyNd.S;ajfhks'

tx.,ka;fha uekafv,a ys frday,l fiajfha fhÿk Y%su;a ¨âúla .=âuka (Ludwig Guttmann), fuu ;r. b;sydi l:dfõ§ wu;l l< fkdyels kduhls' fojeks f,dal hqO iufha§ fld÷ weg fm<g wdndO jqK yuqod Nghska fjkqfjka ÿkafkka ú§fï ;r.hla ixúOdkh lrk ,§' yuqod Nghska mqkre;a:dmkh lsÍfï jevigykl fldgila f,iska wdrïN lrk ,o fuu ;r.h zziafgdla uekavßka ZZ f,iska y÷kajk ,§' 1952 jif¾§ fko¾,ka;fha§ fuu ls%vd W;aijh mj;ajk ,o w;r fko¾,ka; ls%vlhkaf.a iyNd.S;ajh iu. fuh cd;Hka;r ;r.dj,shla njg m;a úh'

1960 jif¾§ frdaufha meje;s T,sïmsla ls%vd W;aijfhka miqj i;aldr rfܧu zzmerd T,sïmsla ;r.h ZZ meje;aùu iïm%odhla njg m;aj ;sfnkjd'

1988 jif¾§ ol=Kq fldßhdfõ fida,a k.rfha meje;s T,sïmsla ls%vd W;aijfhka miqj tA fjkqfjka fhdod .;a ls%vdx.kh iy myiqlï fhdod f.k i;aldrl rfܧu zzmerd T,sïmsla ;r.h ZZ Ys% ,xldj 1996 § l,s.= m;srK m<uq jrg fuu merd T,sïmsla ;r.hg tla úh'


fgdalsfhda merd T,sïmsla ;r.fha wNsudkh'''

2020 fgdalsfhda T,sïmsla ;r.fhka miqj tu k.rfha mj;ajk ,o merd T,sïmsla ;r.fha§ Ys% ,dxlsl wNsudkh mjg m;a ùug fyar;a uqÈhkafia,df.a ÈfkaIa mhka; fyar;a iu;aj isákjd'

1986 jif¾ wkqrdOmqrfha ld.u m%foaYfha Wm;  ,o ÈfkaIa wOHdmkh ,enqfõ zzld.u Od;=fiak zzúoHd,fhkah' f.dú mjq,l Wm; ,o ÈfkaIa mjqf,a fojeks orejd úh'uy fmd<j iu. yefmñka orejka kv;a;= l< mshdf.a úfhdafjka miqj Tyqf.a uj mjqf,a nr lrg .;a;dh';sia wjqreÿ hqO iuh jk úg ÈfkaIa mdi,a wOHdmkh ,nñka isá w;r idudkH fm< úNd.fhka miqj Tyq 2004 jif¾§ hqO yuqodfõ .cnd frðfïka;=jg iïnkaO jQfhah'

Y%s ,xld hqO yuqodfõ fiajfha fhfoñka isáh§ ls,sfkdÉÑ udkqISh fufyhqfï§ ÈfkaIaf.a jï w; ndyqjg fjä je§ wk;=rlg m;a úh' à 56 fjä WKav ;=kla je§ wf;a udxY fmaYsj, Yla;sh ySkùu (Impaired Muscle Power) ksid Tyq wdndê; ls%vl ldKavhg we;=<;a úh'


mdif,a§j;a ls%vdjl fkdfhÿk Tyq'''

merd T,sïmsla rka molalï,dNsfhl= lS úg wfma isf;a kef.k is;=ju jkafka ls%vd fl!Y,Hh Wmka ymkalula f,i odhdo lr .;a mqoa.,fhl= .ek jqK;a wfma Wml,amkh fu;ekg .e,fmkafka ke;' ÈfkaIaf.kau th wms wid ±k .ksuq'

zzuu mdi,a hoa§ jqK;a ls%vdjg fhduq ùula ;snqfka keye' hqO yuqodfõ§;a uu ls%vdjg fhduq jqfKa keye' fjä jeÿkdg miqj uu wjqreÿ y;rlg;a jvd jeä ld,hla yuqod frdayf,a m%;sldr ,enqjd' fï ld,fha§ uf.a hd¿fjda;a wk;=rg m;a jqKd' fï w;r ug iqjh ,eîfuka miqj ls%vdjl fhfokak wjYH;djh we;s jqKd' uf.a ìß| tA i|yd udj Wkkaÿ l<d' uu lsS%vd ixÑ;hg iïnkaO ùfuka miqj fy,a, úis lsÍfï biõjg iïnkaO jqKd'

Tyqf.a yelshdj f;areï .;a mqyqKqlre úiska merd T,sïmsla ixÑ;hg ÈfkaIa f;dard f.k ;sfnkjd'

2012 jif¾§ uef,aishdfõ meje;s merd T,sïmsla ;r.h fjkqfjka iyNd.S ù rka molalula Èkd .ekSug wjia:dj ,enqK;a ,kavkfha meje;afjk merd T,sïmsla ;r.hg iyNd.S ùug Tyqf.a fi!LH ;;a;ajh iqÿiq fkdjk njg ffjoHjreka úiska ks¾foaY lrk ,§'

2014 jif¾ fldßhdfõ meje;s wdishdkq ;r.dj,sfha§ fy,a, úis lsÍfï biõfjka 6 jk ;ek Èkd .;a Tyq 2015 jif¾ lgd¾ rdcHfha meje;s f,dal Y+r;djh biõfjka yhjk ;ek Èkd f.k ;sfí' 2016 jif¾ merd T,sïmsla ;r.h i|yd iqÿiqlï ,eîfï ;r.h c¾uksfha§ mj;ajk ,§' fuu iqÿiqlï ,eîfï ;r.fha§  Tyq ߧ molalu Èkd .ekSug iu;a úh'

2016 jif¾§ n%iS,fha ßfhdao cefkhsfrda merd T,sïmsla ;r.fha§ Tyq fy,a, úis lsÍfï biõfjka f,dalv molalula Èkd .ekSug iu;a úh' 2017 jif¾È ,kavkfha mej;s f,dal Y+r;d ;r.dj,sfha§ Tyq m<uq ߧ molalu Èkd .ekSug iu;a úh' ;j óg¾ folla ÿr fy,a, úis lsÍug yels jQjd kï fï wjia:dfõÈ Tyq rkska msÿï ,nkq we;'
2018 jif¾§ bkaÿkSishdfõ meje;s wdishdkq merd ls%vd W<f,a§ kj wdishdkq jd¾;djla iu. rka molalu Èkd .;a ÈfkaIag iudrïNl wjia:dfõ§ Y%s ,xld Och /f.k hEfï wjia:dj Wod jqKd'

2019 jif¾§ rgj,a 193 la iyNd.S jqK vqndhs rdcHfha meje;s f,dal merd Y+r;d ;r.dj,sfha§ ߧ molalula Èkd .;a ÈfkaIa rka isyskh yUd hEfï b,lalh wu;l lf<a ke;'

kuq;a" uu bÈß ;r.fha§ fï b,lalh ch .kakjd' tod Tyqf.a wêIaGdkh wo u,a m, .ekaù ;sfí'

2020 merd T,sïmsla ;r.h miq.sh od fgdalsfhda k.rfha mj;ajk ,o w;r rgj,a 166 la tA i|yd iyNd.S úh' ls%vd 22 la hgf;a biõ 539 la meje;s w;r ls%vlhska 4537 la tA fjkqfjka iyNd.S úh'

cmdkfha merd T,sïmsla ;r.fha§ F45 fy,a, úis lsÍfï biõjg iyNd.S jqK ÈfkaIa Y%s ,xldjg rka molalu Èkd ÿkafka kj f,dal jd¾;djlao msysgqjñks' Tyq fuu biõfjka óg¾ 67'79 l ÿrla jd¾;d l< w;r ßoS molalu Èkd .;a lS%vlhd óg¾ 64'35 l ÿrla olajd fy,a, úis lrk ,§' ;=kajeks ls%vlhd 64'01 l ÿr fy,a, úis lrñka f,dalv molalu Èkd .ekSug iu;a úh' u,, lsS%vl ÈfkaIa ms%hka; úiska m<uq merd T,sïmsla rka molalu Èkd f.k wurKSh igykla fï fjk úg ;nd wjidkh'


fuu W;aijfha fmruqfKa isák Ökh rka molalï 48 la Èkd f.k we;s w;r uyd ì%;dkHh rka mollaï 25 lao f;jeks ia:dkfha isák weußld tlai;a ckmoh rka molalï 15 la Èkd f.k we;'

;sore msfhl= f,iska ore iqr;,a n,k fï Èßh .ukg ;udg ish ìß| uy;a jQ iúhla ù we;s neõ ÈfkaIa lD;fõÈj i|yka lrhs' Tyqf.a nd, mq;=f.a jhi udi wgls' Ys% ,xldjg hfYdalS¾;sh ,nd ÿka ÈfkaIa idckaÜ ks,fha isg n<,;a ks<OdÍ 01 olajd Wiia lsÍug ckdêm;sjrhdf.a iy wdrlaIl f,alïjrhdf.a wkque;sh ,eî ;sfí'


mqkHd pdkaoks o is,ajd